Przejdź do menu Przejdź do treści

Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii - Udział w Konferencjach Naukowych

2016

16th International scientific conference „Globalization and its socio-economic consequences 2016“.  Rajeckie Teplice 05 – 06 października 2016 Słowacja.

Referat:

Agnieszka Przybylska-Mazur:  The selected method of assessing the impact of globalization on the economic growth of countries and the welfare of its citizens

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Analiza internacjonalnych relacji 2016. Metody i modele rozwoju regionów, Katowice 21-22 czerwca 2016.

Referaty:

Włodzimierz Szkutnik: Regionalne porównania w odniesieniu do technologii cyfrowych na Śląsku i wybranych regionach Europy

Elżbieta Sojka: Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w ocenie rozwoju    demograficznego w Polsce

Bartosz Lawędziak: Analiza mnożnika wydatków państwowych dla Polski w wybranych latach

Anna Sączewska-Piotrowska, Jarosław Wąsowicz: Zróżnicowanie sektora wysokich technologii w krajach Unii Europejskiej

Agnieszka Przybylska-Mazur: Znaczenie niepewności w aspekcie podejmowania optymalnych decyzji polityki pieniężnej i fiskalnej

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia „Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych” Zakopane 10 - 13 maja 2016.

Referat:

Agnieszka Przybylska-Mazur: Application of selected dynamic model to the analysis of the impact balanced budget rule on the economy

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Российские регионы в фокусе перемен” [Rosyjskie regiony w okresie przemian], Uralski Federalny Uniwersytet,  Jekaterynburg, Rosja 2016.

Referaty:

Elżbieta Sojka, Maria Balcerowicz-Szkutnik, Włodzimierz Szkutnik: Foreigners on the labour market in Poland

Maria Balcerowicz-Szkutnik, Elżbieta Sojka, Włodzimierz Szkutnik: ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ИЗМЕНЕНИЯ РЫНКА ТРУДА (НА ПРИМЕРЕ СИЛЕЗСКОГО РАЙОНА ПОЛЬШИ

Innowacje w finansach, bankowości i ubezpieczeniach – teoria i praktyka. Metody 2016 - (XIII Konferencja „METODY” im. prof. Piotra Chrzana). Wisła  8 - 10 listopada 2016.

Referat:

Agnieszka Przybylska-Mazur:  Znaczenie reguł wydatkowych w prowadzeniu polityki fiskalnej

XII Konferencja Naukowa „Prognozowanie w zarządzaniu firmą”, Szklarska Poręba 19-21 września 2016.

Referaty:

Włodzimierz Szkutnik: Prognozy kryzysu w ujęciu systemowym

Anna Sączewska-Piotrowska: Sfera blisko ubóstwa – definicja, czynniki, prognozy

Bartosz Lawędziak: Prognoza wpływu poziomu i struktury podatków na konsumpcję wybranych grup społecznych

Agnieszka Przybylska-Mazur:  Optymalne wielkości podatków w aspekcie kreowania wzrostu gospodarczego

LII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej oraz XXXIV Seminarium im. prof. Zbigniewa Pawłowskiego.

Referat:

Elżbieta Sojka: Obraz społeczno- demograficzny osób starszych w województwie śląskim

19th International Scientific Conference „Applications of Mathematics and Statistics in Economics”.

Referat:

Anna Sączewska-Piotrowska: Transitions into and out of near poverty in urban and rural areas in Poland

VII Wydziałowa Konferencja Naukowa – Ekonomia 2016 „Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań nauk ekonomicznych”, Katowice 16 czerwca 2016.

Referat:

Anna Sączewska-Piotrowska: Przestrzenne zróżnicowanie bogactwa dochodowego w Polsce

Agnieszka Przybylska-Mazur:  Zastosowanie teorii sterowania do oceny skuteczności polityki pieniężnej i fiskalnej

Konferencja „Modelowanie danych panelowych: teoria i praktyka”.

Referat:

Anna Sączewska-Piotrowska: Badanie dynamiki ubóstwa gospodarstw domowych z wykorzystaniem wybranych modeli analizy historii zdarzeń

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przedsiębiorczość, konsumpcja, jakość życia rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością”.

Referat:

Anna Sączewska-Piotrowska: Niepełnosprawność a ubóstwo ekonomiczne gospodarstw domowych

Wrocław Conference in Finance. Contemporary Trends and Challenges WROFIN  2016.

Referat:

Włodzimierz Szkutnik: Wskaźniki makroekonomiczne w relacji do BIZ i IP  w Polsce i krajach UE

 

2015

VI Konferencja Analiza Internacjonalnych Relacji 2015. Metody i Modele Rozwoju Regionów.

Referaty:

Jan Acedański: Dispersion of inflation expectations in the European Union during the global financial crisis (współautorartykułu: Julia Włodarczyk)

Monika Hadaś-Dyduch: Ocena i predykcja stopy bezrobocia w ujęciu regionalnym

Agnieszka Przybylska-Mazur: Modelowanie transferów fiskalnych w Unii Gospodarczej i Walutowej

Anna Sączewska-Piotrowska:  Analiza ubóstwa w Polsce w ujęciu przestrzennym

Alicja Wolny-Dominiak: Grupowanie polis ubezpieczeniowych z uwzględnieniem zmiennej geograficznej

IX Międzyynarodowa konferencja im. Prof. A Zeliasia „Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych”.

Referat:

Jan Acedański: Factor shares and income and wealth inequalities

Konferencja „Innowacje w finansach i ubezpieczeniach. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe im. prof. Piotra Chrzana”  (XII Konferencja „METODY”).

Referaty:

Monika Hadaś-Dyduch: Trend pełzająco-falkoy w predykcji wskaźników makroekonomicznych

Bartosz Lawędziak: Inwestycje w wierzytelności jako forma sekurytyzacji na polskim rynku

Agnieszka Przybylska-Mazur: Wpływ sposobu szacowania inflacji  bazowej na podejmowanie decyzji monetarnych

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku”.

Referaty:

Agnieszka Przybylska-Mazur: Wybrana metoda oszacowania ryzyka rachunków zdrowia

Alicja Wolny-Dominiak: Taryfikacja a priori z wykorzystaniem funkcji kopula

Wrocław Conference in Finance. Contemporary Trends and Challenges. WROFIN 2015.

Referaty:

Agnieszka Przybylska-Mazur: Fiscal Rules as Instrument of Economic Policy”

Alicja Wolny-Dominiak: On the Use of Copulas in Premium Calculation

19th International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance.

Referat:

Jan Acedański: Youth Unemployment and Welfare Gains from Eliminating Business Cycles - The Case of Poland

Konferencja Modelowanie Preferencji a Ryzyko '15.

Referat:

Monika Hadaś-Dyduch:  Algorytm szacowania przyszłych wartości szeregów z uwzględnieniem interakcji szeregów spokrewnionych

10-th International  Scientific  Conference. Financial Management of Firms and Financial Institutions.

Referat:

Monika Hadaś-Dyduch: Prediction of wavelets analysis

Konferencja: Finančniřizenipodniků a finančnichinstituci.

Referat:

Monika Hadaś-Dyduch: Multi-resolution analysis in the prediction of macroeconomic indicators

XXXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Metody i zastosowania Badań Operacyjnych '15 im. Profesora Władysława Bukietyńskiego".

Referat:

Agnieszka Przybylska-Mazur: Wybrana metoda analizy długoterminowej stabilności finansów publicznych

6th International Scientific Conference „Quality of Life 2015. Human and Ecosystems Well-being”.

Referat:

Anna Sączewska-Piotrowska: Clusters of poverty in Poland

VI Wydziałowa Konferencja Naukowa – Ekonomia 2015 „Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań nauk ekonomicznych”.

Referat:

Anna Sączewska-Piotrowska: Ubóstwo gospodarstw domowych osób starszych w ujęciu statycznym i dynamicznym

VI Konferencja Naukowa „Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej”.

Referaty:

Włodzimierz Szkutnik: Aspekty prognoz gospodarczych w warunkach ryzyka systemowego

Anna Sączewska-Piotrowska: Identyfikacja determinant bogactwa dochodowego z zastosowaniem modelu logitowego

X International Conference “Man-City-Nature”Integrated development of cities and regions: local and regional perspective.

Referat:

Elżbieta Sojka: Demographic changes in the area of Śląskievoivodeship – retrospective analysis and projection until 2050

Konferencja Naukowa „Wykluczenie społeczne ludzi starszych na wsi – mit czy rzeczywistość”.

Referat:

Anna Sączewska-Piotrowska: Ubóstwo gospodarstw domowych osób starszych na wsi – podejście statyczne i dynamiczne

Konferencja Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku.

Referat:

Włodzimierz Szkutnik: Ramowe minimalne standardy w systemie unijnych dyrektyw komunikacyjnych w wybranych krajach europejskich

Konferencja Actuarial Science Conference.

Referat:

Alicja Wolny-Dominiak: Total claims amount model using longitudinal data

 

2014

VIII Międzynarodowa konferencja im. Prof. A Zeliasia „Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych”.

Referaty:

Jan Acedański: Costs of labour market fluctuations in Poland

Monika Hadaś-Dyduch: Rozwój rynku produktów strukturyzowanych w kontekście polskiego PKB

V Konferencja Analiza Internacjonalnych Relacji 2014. Metody i Modele Rozwoju Regionów. (International Relations Analysis 2014 Methods and Models of Regional Development).

Referaty:

Jan Acedański: Koszty wahań koniunkturalnych na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej

Monika Hadaś-Dyduch: Ryzyko inwestycji w obligacje strukturyzowane

Agnieszka Przybylska-Mazur: Modele międzynarodowej polityki pieniężnej w kształtowaniu internacjonalnych relacji

Anna Sączewska-Piotrowska: Analiza zmian przynależności do sfery ubóstwa z wykorzystaniem wielopoziomowych modeli o czasie dyskretnym

V Wydziałowa Konferencja Naukowa – Ekonomia 2014: Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań nauk ekonomicznych.

Referaty:

Agnieszka Przybylska-Mazur: Rola reguł polityki pieniężnej i fiskalnej w prowadzeniu polityki makroekonomicznej

Anna Sączewska-Piotrowska: Nierówności dochodowe a typ gospodarstwa domowego w świetle badań panelowych

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Transformacja przestrzeni społeczno-gospodarczej w Eurazji w okresie postsowieckim, Barnaul, Rosja.

Referaty:

Elżbieta Sojka, Maria Balcerowicz-Szkutnik, Włodzimierz Szkutnik: Przestrzenne zróżnicowanie potencjału ludnościowego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – tendencje zmian i próba klasyfikacji.

Elżbieta Sojka, Maria Balcerowicz-Szkutnik, Włodzimierz Szkutnik: Zmiany na rynku pracy w Centralnej i Wschodniej Europie

Transformation of social and economic space of Europe and Asia in post-soviet time.

Referaty:

Elżbieta Sojka, Maria Balcerowicz-Szkutnik, Włodzimierz Szkutnik: ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЫНКА ТРУДА ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Elżbieta Sojka, Maria Balcerowicz-Szkutnik, Włodzimierz Szkutnik: Spatial diversity of population potential in the countries of centraland eastern europe – tendencies in changes and an attempt at classification

XI Konferencja Naukowa: Prognozowanie w zarządzaniu firmą.

Referaty:

Włodzimierz Szkutnik: Prognoza wskaźnika kapitałowych inwestycji w ocenie siły rynku kapitałowego

Anna Sączewska-Piotrowska: Czas trwania ubóstwa gospodarstw domowych pracujących na własny rachunek

Alicja Wolny-Dominiak: Jednomodelowa taryfikacja a priori w krótkoterminowych ubezpieczeniach majątkowych

Konferencja Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych.

Referaty:

Włodzimierz Szkutnik, Elżbieta Sojka: Wykorzystanie metod adaptacyjnych do prognozowania procesów demograficznych

Alicja Wolny-Dominiak: The Poisson regression with fixed and random effects in non-life insurance ratemaking

41st Macromodels International Conference.

Referat:

Jan Acedański: Welfare gain from eliminating business cycle in Poland

32nd International Conference Matematical Methods in Economics.

Referat:

Jan Acedański: gains fromeliminating business cycle in Poland

Rynek kapitałowy. VIII Konferencja Skuteczne Inwestowanie, Hotel Aurora, Międzyzdroje.

Referat:

Monika Hadaś-Dyduch: Marzenia a rzeczywistość na rynku kapitałowym

Konferencja im. Piotra Chrzana,  Innowacje w finansach i ubezpieczeniach. Metody Matematyczne, Ekonometryczne i Komputerowe. Wisła.

Referat:

Monika Hadaś-Dyduch: Waluta wirtualna w Polsce

50-ta Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków  i Matematyków Polski Południowej.

Referat:

Agnieszka Przybylska-Mazur: Zastosowanie deterministycznej teorii starowania przy wyznaczaniu reguł polityki pieniężnej i fiskalnej

XVII Międzynarodowa Konferencja Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – Tendencje światowe a rynek polski.

Referat:

Agnieszka Przybylska-Mazur: Selected methods of the determination of core inflation

XXXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych im. Prof. Władysława Bukietyńskiego.

Referaty:

Agnieszka Przybylska-Mazur: Znaczenie inflacji bazowej w podejmowaniu decyzji monetarnych

17th International Scientific Conference „Applications of Mathematics and Statistics in Economics”.

Referaty:

Anna Sączewska-Piotrowska:  Analysis of poverty transitions in Poland using multilevel discrete-time event history models

Konferencja Inwestycje finansowe i ubezpieczenia.

Referat:

Włodzimierz Szkutnik, Agnieszka Przybylska-Mazur: Selected methods of the determination of core inflation

Konferencja  CMStatistics 2015 (ERCIM 2015).

Referat:

Alicja Wolny-Dominiak: Quantile absolute prediction error measure in claimfrequencymixed model

Konferencja IISES Academic Conference.

Referat:

Alicja Wolny-Dominiak: Claimsreserving with HGLM

 

2013

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia na temat Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych, 7-10 Maj Zakopane, Polska.

Referaty:

Jan Acedański: Finite sample properties of the Conditional Predictive Ability test

Monika Hadaś-Dyduch: Zarządzanie ryzykiem kapitałowym poprzez inwestycje ubezpieczeniowe

Agnieszka Przybylska-Mazur: Selected methods of choice of the optimal monetary policy transmission horizon.

V Konferencja Naukowa Analiza internacjonalnych relacji 2013 Metody i modele rozwoju regionów (International Relations Analysis 2013 Methods and Models of Regional Development).

Referaty:

Jan Acedański: Rynek pracy a kryzys finansowy porównania międzynarodowe

Monika Hadaś-Dyduch: Wykorzystanie transformaty falkowej w modelowaniu i analizie rynku ubezpieczeń

Monika Hadaś-Dyduch:  Analiza internacjonalnych relacji gospodarczych w rejonie śląskim

Agnieszka Przybylska-Mazur: Analiza inkrementalna w ocenie programów zdrowotnych

Anna Sączewska-Piotrowska: Otwarte fundusze emerytalne – efektywność a aspekt społecznej funkcji gromadzenia kapitału.

Alicja Wolny-Dominiak: Zasoby mieszkaniowe w województwie śląskim – aspekty przestrzenne.

Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych.

Referaty:

Włodzimierz Szkutnik: Quantiles for claim counts – the case study

Alicja Wolny-Dominiak: Estimation of conditional quantiles of claim counts

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Modelowanie Preferencji a Ryzyko

Referaty:

Agnieszka Przybylska-Mazur: Znaczenie inercji inflacji przy podejmowaniu optymalnych decyzji

Alicja Wolny-Dominiak: The dyadic relationships analysis of the offers exchanged in negotiation

Monika Hadaś-Dyduch: Efektywność inwestycji kapitałowych na przykładzie polisy

Innowacje w finansach i ubezpieczeniach. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe im. prof. Piotra Chrzana” (X Konferencja „METODY”) .  12-14.11.2013r., Wisła.

Referaty:

Monika Hadaś-Dyduch: Zarządzanie ryzykiem produktów strukturyzowanych

Agnieszka Przybylska-Mazur: Rola wybranych reguł sprzężenia zwrotnego w prowadzeniu polityki gospodarczej

7th International Conference on Financial and Computing Econometrics.

Referat:

Jan Acedański: Adaptive learning and approximate aggregation in heterogeneous agent models

40th Macromodels International Conference.

Referat:

Jan Acedański: Adaptive learning and approximate aggregation in heterogeneous agent models

 VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku. Rydzyna 20-22 maja.

Referat:

Monika Hadaś-Dyduch: Zarządzanie ryzykiem kapitałowym poprzez inwestycje ubezpieczeniowe

XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Mikroekonomia w teorii i praktyce. Międzyzdroje

Referat:

Monika Hadaś-Dyduch: Predykcja wskaźników makroekonomicznych na przykładzie współczynnika dzietności

XVI Konferencja "Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski".

Referat:

Monika Hadaś-Dyduch: Diagnoza polskiego rynku produktów strukturyzowanych

IV Международнойнаучно-практическойконференцииГЕОГРАФИЯМИРОВОГОХОЗЯЙСТВА: РЕГИОНАЛИЗМВУСЛОВИЯХГЛОБАЛИЗАЦИИ.

Referat:

Monika Hadaś-Dyduch: Structured products as a form of settlement of International transaction

VII KONFERENCJA Zastosowanie Metod Ilościowych w Ekonomii, Finansach i Zarządzaniu, 27-29 listopada, Zieleniec, Hotel ZIELENIEC.

Referat:

Monika Hadaś-Dyduch: Prognozowanie wskaźników makroekonomicznych algorytmem z transformatą falkową przy rozszerzeniu metodą "period"”

VII Konferencja Naukowa: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku.

Referat:

Agnieszka Przybylska-Mazur:  Wybrane wielkości statystyczne w podejmowaniu decyzji o prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych

XVI Konferencja Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski.

Referat:

Agnieszka Przybylska-Mazur:  Rola odpornie optymalnych reguł nastawionych na cel w podejmowaniu decyzji monetarnych z uwzględnieniem wybranych modeli strukturalnych

XXXII Międzynarodowa Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna WAS 2013 (Multivariate  Statistical  Analysis  MSA 2013).

Referat:

Agnieszka Przybylska-Mazur:  Wybrane metody weryfikacji dokładności prognoz

Konferencja Diagnoza Społeczna 2013.

Referat:

Anna Sączewska-Piotrowska:  Nierówności dochodowe z perspektywy przebiegu życia

XI Konferencja Naukowa Młodych Demografów: Ludność i gospodarka w warunkach starzenia się populacji.

Referat:

Anna Sączewska-Piotrowska:  Zagrożenie ubóstwem ekonomicznym a wykluczenie cyfrowe. Różnice pokoleniowe

IV Wydziałowa Konferencja Naukowa – Ekonomia 2013: Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań nauk ekonomicznych.

Referat:

Anna Sączewska-Piotrowska:  Zagrożenie ubóstwem trwałym w Polsce w latach 2000-2011

Second International Scientific Conference: Statistics of the XXI Century: New Challenges, New Opportunities, Kijów.

Referat:

XIII Konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie wartością pn.: Bezpieczeństwo gospodarcze w świetle zarządzania wartością, Gdańsk-Sztokholm – Gdańsk.

Referat:

Elżbieta Sojka, Maria Balcerowicz-Szkutnik: Determinanty bezrobocia w Polsce jako czynniki strategii zarządzania przedsiębiorstwem

The 4th International Research and Practice Conference „Word and Russia:   Regionalism in the Context of Globalization” Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów,  Moskwa.

Referat:

Elżbieta Sojka: Demograficzny potencjał rynku pracy w krajach Europy Środkowo- Wschodniej

Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku.

Referat:

Włodzimierz Szkutnik, Maria Balcerowicz-Szkutnik: Specyfika ryzyka ubezpieczeniowego w przygranicznych południowych republikach Federacji Rosyjskiej

Statistics of the XXI century: New Challenges, New Opportunities.

Referat:

Włodzimierz Szkutnik: The Dynamics of unemployment in a selected group of EU countries

Konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie wartością, pn. Bezpieczeństwo gospodarcze w świetle zarządzania wartością.

Referat:

Włodzimierz Szkutnik, Maria Balcerowicz-Szkutnik, Elżbieta Sojka:  Determinanty bezrobocia w Polsce jako czynniki strategii zarządzania przedsiębiorstwem

Konferencja Inwestycje finansowe i ubezpieczenia: tendencje światowe a rynek polski.

Referat:

Włodzimierz Szkutnik: Sektor ubezpieczeń w krajach postradzieckich Azji Środkowej

Konferencja Bezpieczeństwo gospodarcze w świetle zarządzania wartością.

Referat:

Włodzimierz Szkutnik: Terytorialne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce jako element zarządzania przedsiębiorstwem

Konferencja Mathematical Methods in Economics MME.

Referat:

Alicja Wolny-Dominiak: Modeling claim severity via  h-likelihood

The 7th International Days of Statistics and Economics  MSED.

Referat:

Alicja Wolny-Dominiak: ON SOME MODIFICATIONS OF CAPE COD METHOD FOR LOSS RESERVING

28th  International Workshop on Statistical Modelling   IWSM.

Referat:

Alicja Wolny-Dominiak: Testing Zero-inflation in Gamma GLM for Claim Severity

Konferencja Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku.

Referat:

Alicja Wolny-Dominiak: Loss reserving using growth curve modeling

 

2010

IV OgólnopolskaKonferencja Naukowa im. Prof. Aleksandra Zeliasia na temat Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych, 20-23 kwietnia 2010 Zakopane.

Uczestnicy: prof. dr hab. Włodzimierz Szkutnik, prof. AE dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik, mgr Jan Acedański

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Demografów „Procesy demograficzne a rozwój społeczno-gospodarczy Polski w okresie transformacji 26-28 kwietnia 2010 Kliczków.

Referaty:

Maria Balcerowicz-Szkutnik: Pokolenie 50+ na rynku pracy – analiza stanu obecnego i perspektywy zmiany w Polsce i wybranych krajach UE,

Maria Balcerowicz-Szkutnik: Starzenie zasobów pracy w Polsce i wybranych krajach UE

Elżbieta Sojka: Zmiany w procesach i strukturach ludnościowych w wybranych krajach UE

Konferencja naukowa „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku”, 17-19 maja 2010 w Rydzyna.

Referat

Alicja Wolny-Dominiak: Hierarchiczna metoda wiarygodności w wyznaczaniu stóp taryf w ubezpieczeniach majątkowych.

Konferencja naukowa „Finansowe wsparcie gospodarki w okresie kryzysu -  doświadczenia krajowe i zagraniczne”, 26-28 maja 2010 Ustroń.

Referat:

Agnieszka Przybylska-Mazur: „Rola reguł polityki pieniężnej w prognozowaniu wskaźnika inflacji”

Konferencja naukowa „Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne”, 22-23 czerwca 2010 Łódź.

Uczestnicy: prof. dr hab. Włodzimierz Szkutnik, prof. AE dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik, mgr Jan Acedański, mgr inż. Monika Dyduch

Konferencja Rynek Kapitałowy 5-7 września 2010r. Międzyzdroje

Referaty:

Monika Dyduch: Szacownie wartości indeksu WIG-SPOZYW  w przedziałach n-czasowych

Bartosz Lawędziak: Wycena obligacji dożywalnościowych w oparciu o hipotekę wsteczną

OgólnopolskaKonferencja Naukowa „Zagadnienia Aktuarialne – teoria i praktyka”, 6-8 września 2010 Wrocław.

Referaty:

Agnieszka Przybylska-Mazur: Aplikacja prognoz wskaźnika inflacji w ubezpieczeniach

Alicja Wolny-Dominiak: Analiza porównawcza modeli mieszanych szacowania stóp taryf w ubezpieczeniach majątkowych z wykorzystaniem kroswalidacji

Monika Dyduch: Niekonwencjonalna metoda prognozy ubezpieczeń

VII Konferencja Naukowa Dydaktyki Matematyki 2010, Nauczenie matematyki i przedmiotów pokrewnych na studiach ekonomicznych, 14-17 września 2010 Wrocław.

Referat:

Agnieszka Przybylska-Mazur: O formalnym opisie zjawisk ekonomicznych

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prognozowanie w zarządzaniu firmą”, 22-24 września 2010 Karpacz.

Uczestnicy: prof. dr hab. Włodzimierz Szkutnik, prof. AE dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik, dr Agnieszka Przybylska-Mazur, dr Alicja Wolny-Dominiak, mgr Jan Acedański, mgr inż. Monika Dyduch, mgr Bartosz Lawędziak

XII Konferencja Naukowa „Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski”, 20-22 września 2010 Kudowa Zdrój.

Referaty:

Agnieszki Przybylskiej-Mazur pt.: „Zasady polityki pieniężnej a prognozowanie wskaźnika inflacji”

Alicja Wolny-Dominiak pt.: „Modelowanie liczby szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych z zastosowaniem modelu ZIP”

Jan Acedański: E-stabilność modeli adaptacyjnego uczenia się dynamiki cen akcji

MonikaDyduch: Nieklasyczne metody oceny inwestycji

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prognozowanie w zarządzaniu firmą”, 20-22 września 2010 Kudowa Zdrój.

Referaty:

Agnieszka Przybylska-Mazur: Zasady polityki pieniężnej a prognozowanie wskaźnika inflacji

Alicja Wolny-Dominiak: Modelowanie liczby szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych z zastosowaniem modelu ZIP

Jan Acedański: E-stabilność modeli adaptacyjnego uczenia się dynamiki cen akcji

Monika Dyduch: Nieklasyczne metody oceny inwestycji

V Krakowska Konferencja Młodych Uczonych 23-25 września 2010 roku Kraków.

Referat:

Monika Dyduch: Kształtowanie się produktów strukturyzowanych na polskim rynku finansowym

Konferencja naukowa „Dylematy współczesnego rynku pracy”, 27-29 września 2010 Targanice (Kocierz).

Referaty:

Włodzimierz Szkutnik: Uwarunkowania rynku pracy w kontekście wzrostu gospodarczego

Maria Balcerowicz-Szkutnik pt.: „Problemy bezrobocia w grupie państw nowych członków UE”

Elżbieta Sojki pt.: „Przestrzenne zróżnicowanie rynku pracy w krajach UE

VII Konferencja „Innowacje w finansach i ubezpieczeniach. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe”, 17-18 listopada 2010 Ustroń.

Referaty:

Agnieszka Przybylska-Mazur: Wpływ sposobu szacowania luki produkcyjnej na prognozę wskaźnika inflacji

Włodzimierz Szkutnik: Porównanie efektywności wybranych strategii inwestycyjnych

Maria Balcerowicz-Szkutnik: Analiza rynku instrumentów sekurytyzacyjnych pod kątem stabilności finansowej systemu bankowego

Alicja Wolny-Dominiak: Zastosowanie programu R w statystyce ubezpieczeniowej

Barbara Zakrzewska-Derylak: Zastosowanie miar ryzyka w alokacji kapitału

 

2009

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Aleksandra ZeliasiaModelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych, 5-8 maja 2009, Zakopane

Referat:

Jan Acedański: Ceny akcji oraz obligacji w modelu DSGE gospodarki Polski.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Modelowanie Preferencji a Ryzyko ‘09, 29-31 marca 2009, Ustroń.

Referaty:

Agnieszka Przybylska-Mazur: Wpływ  wielkości  zbioru obserwacji  na  dokładność  prognoz

Alicja Wolny-Dominiak: Modele szacowania poziomu wiarygodnej składki

Monika Hadaś: Sieć falkowo-neuronowa z algorytmem genetycznym

Konferencja naukowa Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, 25-27 maja 2009 Rydzyna.

Referat:

Alicja Wolny-Dominiak: Wpływ wartości bazowej na poziom zmiennych taryfikacyjnych w procedurach minimalnego obciążenia

III Konferencja Naukowa Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej, 27-29 maja 2009, Gdańsk-Jelitkowo.

Referat:

Agnieszka Przybylska-Mazur: Zastosowanie  wybranej  metody  eksploracji  danych do  prognozowaniu wskaźnika  inflacji

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski, 21-23 września 2009r. Wrocław.

Bilans gospodarczo społeczny korzyści i straty pięcioletniego członkowska Polski w Unii Europejskiej, 28-30 września 2009 r. w Kocierzy.

Referat:

Maria Balcerowicz-Szkutnik, Elżbieta Sojka: Starzenie się ludności i zmiana relacji międzypokoleniowych w krajach nadbałtyckich UE

 

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prognozowanie w zarządzaniu firmą” Polanica Zdrój, 21-23 września 2009

Referaty:

Agnieszka Przybylska-Mazur: Zasady polityki pieniężnej w prognozowaniu wskaźnika inflacji

Alicja Wolny-Dominiak: Wybrane metody szacowania zmiennych taryfikacyjnych w procesie taryfikacji w ubezpieczeniach majątkowych

Monika Hadaś: Sztuczna inteligencja jako narzędzie wspomagające modelowanie i badanie szeregów

Bartosz Lawędziak: Obligacje „dożywalnościowe” jako forma zabezpieczenia hipoteki odwrotnej

Maria Balcerowicz-Szkutnik: Prognozowanie parametrów rynku pracy w wybranych krajach UE

Elżbieta Sojka: Starzenie się ludności i zasobów pracy w regionie śląskim na tle sytuacji demograficznej w latach 1990-2035

 

Konferencji Naukowej Metody 2009, Innowacje w Finansach i Ubezpieczeniach, Metody Matematyczne i Komputerowe, 18-19 listopada 2009 Ustroń.

Referaty:

Maria Balcerowicz-Szkutnik: Metody diagnozowania zmienności rynku pracy w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej

Agnieszka Przybylska-Mazur: Zastosowanie zasady typu Calvo do prognozowania wskaźnika inflacji

Alicja Wolny-Dominiak: Zastosowanie uogólnionych modeli liniowych z czynnikiem losowym do analizy danych ubezpieczeniowych

Barbara Zakrzewska-Derylak: Zastosowanie miar ryzyka w alokacji kapitału

Monika Dyduch: Współczynniki transformaty falkowej jako narzędzie generujące prognozę przedziałową szeregów czasowych

Bartosz Lawędziak: Wycena obligacji na dożycie w procesie sekurytyzacji hipoteki wstecznej

2006

Innowacje w finansach i ubezpieczeniach- metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne, Ustroń, listopad 2006

Referaty:
Jan Acedański: Rozwój rynku akcji a długookresowy wzrost gospodarczy w Polsce
Maciej Pichura: Dynamiczne strategie zabezpieczające w inwestycjach na rynku walutowym i analiza ich efektywności ekonomicznej
Anna Romowicz: Poszukiwanie optymalnego portfela akcji z uwzględnieniem preferencji inwestora; implementacja algorytmu genetycznego
Monika Hadaś: Alternatywne metody modelowania zjawisk ekonomicznych
Agnieszka Przybylska-Mazur: O pewnej metodzie estymacji naturalnej stopy bezrobocia

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - Tendencje światowe a rynek polski, Szklarska Poręba - wrzesień 2006

Referaty:

Włodzimierz Szkutnik: Stopa procentowa a wartość rynkowa aktywów i zobowiązań firmy ubezpieczeniowej w relacji do czasu trwania nadwyżki w aspekcie struktury kapitałowej

Agnieszka Przybylska-Mazur: Prognoza wskaźnika inflacji w uwarunkowaniach gospodarczo-finansowych

Anna Romowicz: Portfele akcji z ustalonym porządkiem stóp zwrotu

Jan Acedański: Związki pomiędzy aktywnością gospodarczą a koniunkturą giełdową w Polsce w świetle testów przyczynowości Grangera

2005

Wyzwania Globalizacji i Integracji Europejskiej a Zarządzanie Ryzykiem Systemowym. Wnioski dla Polski, Warszawa WSBiU, listopad 2005

Uczestnicy: Włodzimierz Szkutnik, Maria Balcerowicz-Szkutnik, Barbara Zakrzewska-Derylak

Innowacje w finansach i ubezpieczeniach- metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne, Ustroń, 16-19 listopad 2005

Referaty:

Włodzimierz Szkutnik, Barbara Zakrzewska-Derylak: Model struktury kapitałowej w relacji do wrażliwości stopy procentowej i wartości rynkowej w firmach ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - Tendencje światowe a rynek polski, Szklarska Poręba 2005

Referaty:

Włodzimierz Szkutnik: Składka w aspekcie liniowej zależności korelacyjnej wielkości roszczeń i innych czynników 

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prognozowanie w zarządzaniu firmą”, Lądek Zdrój 2005

Referaty:

Agnieszka Przybylska-Mazur: Aspekt prognostyczny wartości cen akcji na przykładzie firmy telekomunikacyjnej

Anna Romowicz: O możliwości zastosowania algorytmu genetycznego w prognozowaniu

Bartosz Lawędziak, Włodzimierz Szkutnik: Aspekt sekurytyzacji i hazardu moralnego w prognozowaniu działalności lokacyjnej firmy ubezpieczeniowej firmy ubezpieczeniowej

Anna Sączewska-Piotrowska: Prognozowanie poziomu życia ludności w Polsce

Jan Acedański: O pewnej metodzie prognozowania  przewozów ładunków w gospodarce

Monika Hadaś: Zastosowanie sieci falkowo-neuronowej do predykcji szeregów czasowych

Maria Balcerowicz-Szkutnik, Włodzimierz Szkutnik, Alicja Wolny: Prognostyczne aspekty cech firmy ubezpieczeniowej na przykładzie ryzyka wyceny długoterminowego zabezpieczenia

XXXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo Szkoleniowa Zastosowań Matematyki PAN, Zakopane-Kościelisko, 12-20.09.2005

Referat: Agnieszka Przybylska-Mazur: O pewnej metodzie prognozowania wartości instrumentów finansowych

Statystyka aktuarialna - stan i perspektywy rozwoju w Polsce -dedykowana Profesorowi Zdzisławowi Hellwigowi w osiemdziesiątą rocznicę urodzin,  Wrocław 23-25.05.2005

Referat: Alicja Wolny: Wspomaganie wyboru rezerwy szkodowej

Modelowanie Preferencji a ryzyko, Ustroń 2005

Referat: Monika Hadaś                         

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3