Raport „Polski eksport w warunkach pandemii COVID-19"

W ramach działalności eksperckiej ukazało się nowe opracowanie:

 

Raport „Polski eksport w warunkach pandemii COVID-19"

Raport stanowi jeden z efektów badań nad działalnością polskich eksporterów, które prowadzone są w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych. Jego głównym celem jest ocena wpływu pandemii COVID-19 na polski eksport. W merytorycznym i technicznym opracowaniu wyników badań na potrzeby niniejszego raportu uczestniczyło studenckie Koło Naukowe „International Challenge” działające przy Katedrze.

W pierwszej części raportu analiza koncentruje się na perspektywie globalnej samej pandemii COVID-19 i jej skutków dla światowego wzrostu gospodarczego, kosztów transportu międzynarodowego i handlu światowego. W drugiej części scharakteryzowane zostały wyniki handlu zagranicznego polskiej gospodarki w czasie pandemii oraz w porównaniu do światowego kryzysu finansowo-gospodarczego zapoczątkowanego w 2008 roku, a także w relacji do głównych gospodarek świata, Unii Europejskiej i najważniejszych partnerów handlowych Polski. Uwzględniono przy tym obroty towarami i usługami oraz ich strukturę geograficzną i rodzajową. Część trzecia raportu prezentuje metodologię bezpośredniego badania ankietowego oraz charakterystykę próby badawczej. Na podstawie wyników tego badania, przeprowadzonego w okresie 14-21 lipca 2021 roku, w części czwartej scharakteryzowano działalność polskich eksporterów w czasie pandemii. W kolejnej, piątej części wskazano wpływ pandemii na sytuację polskich przedsiębiorstw i ich działalność eksportową. Ostatnia, szósta część raportu została poświęcona podmiotom z województwa śląskiego, które prowadzą handel zagraniczny, a w szczególności skutkom pandemii dla działalności eksportowej przedsiębiorstw z tego regionu.

Raport w formacie PDF.

Materiał został w całości przygotowany przez zespół autorski w składzie:
dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. Uczelni
dr Joanna Kos-Łabędowicz
dr Sylwia Talar
Wiktoria Kokoszka
Julia Matczuk
Celestyna Olsza
Joanna Sopala
Piotr Stawecki
Sandra Ujma
Agnieszka Urbańska
Jakub Zając
Bartłomiej Zmarlak