Przejdź do menu Przejdź do treści

Najważniejsze publikacje

Wybrane publikacje:

Artykuły:

1.      T. Kraśnicka, 2015, Wdrażanie innowacji zarządczych w wybranych przedsiębiorstwach – studia przypadków, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, nr 1941, z.83.

2.      T. Kraśnicka, 2015, Związki proinnowacyjnej kultury organizacyjnej z innowacyjnością technologiczną przedsiębiorstw – problemy pomiaru i wyniki badań, Organizacja i Kierowanie, nr 4.

3.      T. Kraśnicka, W. Głód, 2015, Poziom innowacyjności kadry kierowniczej najwyższego szczebla w polskich przedsiębiorstwach, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2015, nr 212.

4.      T. Kraśnicka, T. Ingram, K. Bratnicka, 2016, Stan i kierunki dalszych badań nad zjawiskiem przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: oRGANIZACJA I zARZĄDZANIE, z. 93 (1957).

5.      T. Kraśnicka, W. Głód, M. Wronka-Pośpiech, 2016, Management innovation and its measurement, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, Vol. 12, Iss. 2.

6.      T. Kraśnicka, 2016, Działania kadry menedżerskiej zorientowane na stymulowanie innowacyjności pracowników w MŚP, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Zarządzanie, nr 7 (278).

7.      T. Kraśnicka, W. Głód, M. Wronka-Pośpiech, 2016, Proinnowacyjna kultura organizacyjna a wyniki przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji, nr 7.

8.      T. Kraśnicka, W. Głód, M. Wronka-Pośpiech, 2016, Innowacyjność polskich gazel biznesu, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, nr 270.

9.      T. Kraśnicka, T. Ingram, 2016, Rola przywództwa transformacyjnego w kształtowaniu zachowań innowacyjnych pracowników, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, nr 422.

10.   T. Kraśnicka, 2017, Sukcesja i kondycja ekonomiczno - finansowa firm rodzinnych w Polsce i Czechach. Wyniki badań jakościowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej; seria: Organizacja i Zarządzanie  2017, nr 108 (1983); ISSN 1641-3466;

11.   T. Kraśnicka, G. Głód, 2018, Związki pomiędzy innowacyjnością a wynikami firm rodzinnych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XIX, Zeszyt 6, Część II.

12.   T. Kraśnicka, W. Głód, M. Wronka-Pośpiech, 2018, Management innovation, pro-innovation organisational culture and enterprise performance: testing the mediation effect, „Review of Managerial Science”, Vol. 12, No. 3.

 

Monografie i rozdziały w monografiach:

1.      T. Kraśnicka, innowacyjność jako wymiar przedsiębiorczości w małych i średnich firmach (wyniki badań), 2012 [w:] Przedsiębiorczość – natura i atrybuty pod. red.
K. Jaremczuka, PWSZ im. Prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tom pierwszy, rozdział 5.

2.      T. Kraśnicka, G. Głód, 2013, Percepcja przedsiębiorczości studentów uczelni ekonomicznych Polski i Czech [w:] Przedsiębiorczość. Szanse i wyzwania, red. nauk. H. Kościelniak, Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013, rozdział IX.

3.      T. Kraśnicka, 2013, Motywy i infrastruktura działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
[w] Tendencje w zarządzaniu. Konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne. Red. nauk. A. Bajdak. M. Nowak, A. Samborski, H. Zawadzki. V FORUM  NAUKOWE UE Katowice.

4.      T. Kraśnicka, W. Głód, 2013, Innowacyjność zarządzania przedsiębiorstwem – konceptualizacja , dylematy metodologiczne i propozycje ich rozwiązania.
[w:] Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. Pr. zb. Pod red. J. Brzóski, J. Pyki,  TNOiK Katowice.

5.      T. Kraśnicka, M. Wronka, 2014, Kulturowy wymiar innowacji w zarządzaniu organizacją. [w:] Kulturowe uwarunkowania kreowania wiedzy i innowacji w organizacjach. Red nauk. A. Zakrzewska-Bielawska, S. Flaszewska, Monografie Politechniki Łódzkiej – Łódź 2014.

6.      T. Kraśnicka, 2014, Innowacyjność zarządzania w rozwoju współczesnych organizacji (aspekty teoretyczne). [w:] Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, pod red. A. Stabryły i T. Małkusa, Miles.pl, Kraków.

7.      T. Kraśnicka, T. Ingram,  (red.), 2014, Innowacyjność przedsiębiorstw – koncepcje, uwarunkowania i pomiar, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice

8.      T. Kraśnicka, 2015, Proinnowacyjna kultura organizacyjna a innowacyjność technologiczna. [w] Współczesne tendencje zachowaniach organizacyjnych. Pr. zb.  pod red. B. Mikuły, UE w Krakowie, Kraków.

9.      T. Kraśnicka, W. Głód, 2016, Miary sukcesu dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw, w: H. Czubasiewicz, P. Grajewski, J. Waśniewski (red.), Perspektywy spojrzenia na czynniki sukcesu organizacji XXI wieku, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, Sopot.

10.   T. Kraśnicka, G. Głód  2018, Innowacyjność firm rodzinnych w Polsce. [w:] Innowacyjna gospodarka, innowacyjne organizacje, innowacyjni ludzie, C.M. Olszak, G. Głód (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego  w Katowicach.

11.   T. Kraśnicka, 2018, Innowacje w zarządzaniu. Nowe ujęcie, H.C. Beck, 2018.

12.  T. Kraśnicka, I. Steinerowska-Streb, 2023, "Chapter 12: Product and process innovation activities of family firms in comparison to non-family firms". In Research Handbook on Entrepreneurship and Innovation in Family Firms. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca