Przejdź do menu Przejdź do treści

Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek Przedsiębiorczość i Finanse

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
prof. dr hab. Teresa Kraśnicka

Problematyka: uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, działalność innowacyjna przedsiębiorstw oraz zarządzanie zmianami organizacyjnymi, zasoby ludzkie organizacji, analiza i ocena wykorzystania współczesnych metod zarządzania  przedsiębiorstwem oraz nowych form prowadzenia działalności gospodarczej (organizacje sieciowe, wirtualne, systemy telepracy, benchmarking, outsourcing itp.), diagnozowanie i rozwiązywanie problemów zarządzania w różnych typach organizacji

 

Wybrane tytuły prac:

 • Innowacje jako czynnik usprawniający funkcjonowanie przedsiębiorstw rodzinnych
 • Wpływ innowacyjności na konkurencyjność przedsiębiorstw
 • Wpływ stylu zarządzania na motywację pracowników
 • Źródła finansowania start-upów jako determinanta ich sukcesu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi, a zmiana pokoleniowa
 • E-commerce jako innowacyjny model biznesu (projekt i wdrożenie w wybranej firmie)
 • Analiza źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
dr hab. Grzegorz Głód, prof. UE

Problematyka: formułowanie i wdrażanie strategii biznesowych, badanie konkurencyjności przedsiębiorstw z elementami analizy strategicznej, biznesplan, analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa, controlling, nowoczesne metody zarządzania, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie zmianą, przedsiębiorczość akademicka, przedsiębiorczość publiczna


Wybrane tytuły prac:

 • Controlling jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem handlowym
 • Zarządzanie projektami unijnymi z perspektywy ich realizatorów
 • Biznesplan jako narzędzie oceny przedsięwzięcia inwestycyjnego
 • Analiza strategiczna firmy
 • Pomiar przedsiębiorczości w podmiocie publicznym
 • Ocena systemu zarządzania zasobami ludzkim w organizacji
 • Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce na przykładzie współpracy franchisingowej z marką
 • Wybrane elementy zarządzania projektami na przykładzie organizacji X
dr hab. Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec, prof. UE

Problematyka: zarządzanie strategiczne, przedsiębiorczość, innowacyjność, twórczość organizacyjna, kultura organizacyjna, wykorzystanie nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania w doskonaleniu organizacji

 
Wybrane tytuły prac:

 • Biznesplan jako model planowania działalności gospodarczej
 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
 • Strategie konkurencyjne wybranych organizacji
 • Zakładanie nowoczesnego przedsiębiorstwa w oparciu o Business Model Canvas
 • Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • Kultura organizacyjna jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości
 • Projekt usprawnień w zakresie organizacji pracy na przykładzie przedsiębiorstwa
 • Znaczenie i funkcja klimatu organizacyjnego w przedsiębiorstwie
dr hab. Tomasz Ingram, prof. UE

Problematyka: zarządzanie zasobami ludzkimi, przedsiębiorczość, innowacyjność, zarządzanie strategiczne


Wybrane tytuły prac:

 • Projekt usprawnienia procesów rekrutacji i selekcji w wybranej organizacji
 • Wpływ stresu i wypalenia zawodowego na motywację pracowników firmy XYZ
 • Biznesplan restauracji „Mąka i Woda”
 • Rola lidera w kształtowaniu satysfakcji pracownika na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
 • Telepraca jako nietypowa forma zatrudnienia
 • Wpływ innowacji na rozwój przedsiębiorstwa: Projekt usprawnienia procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie XYZ
 • Motywacja płacowa oraz pozapłacowa a satysfakcja i zaangażowanie wśród studentów
 • Zmiana organizacyjna i zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie handlowym
 • Metody finansowania małych i średnich przedsiębiorstw na terytorium Polski
 • Planowanie w przedsiębiorstwie: Biznesplan własnej działalności gospodarczej pod nazwą „Fashion and Style”.
 • Projekt wykorzystania mediów społecznościowych jako formy komunikacji marketingowej w herbaciarni „Czajnik” w Zabrzu
dr hab. Izabella Steinerowska-Streb, prof. UE

Problematyka: zachowania rynkowe mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, czynniki determinujące funkcjonowanie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,  mikro- i makroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, zarządzanie w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach, konkurencyjność mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, innowacyjność mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, zarządzanie jakością w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach, zarządzanie jakością w służbie zdrowia, internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw, przedsiębiorczość, przedsiębiorczość rodzinna, franchising


Wybrane tytuły prac:

 • Sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych. Studium przypadku „Studio kulturystyki i rekreacji SE-BI”
 • Bariery ograniczające rozwój przedsiębiorczości kobiet w Polsce
 • Budowanie długoterminowych relacji przedsiębiorstwa z pracownikami a lojalność pracownicza
 • Czynniki sukcesu i bariery przedsiębiorczości kobiet w biznesie na Śląsku
 • Strategie konkurencyjne mikro-i małych przedsiębiorstw na terenie województwa śląskiego
 • Motywowanie i lojalność pracowników z pokolenia millenialsów
 • Mobbing w organizacjach w Polsce
 • Crowdfunding w rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • Franczyza jako model prowadzenia działalności gospodarczej na rynku polskim
 • Crowdfunding jako źródło finansowania projektów biznesowych
 • Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy
dr hab. Wojciech Głód, prof. UE

Problematyka:  zarządzanie strategiczne, analiza strategiczna, marketing w przedsiębiorstwie, analiza finansowa, zarządzanie zasobami ludzkimi, motywacja w organizacji, nowoczesne metody zarządzania


Wybrane tytuły prac:

 • System motywowania pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Biznesplan w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Sylwetka współczesnego menedżera
 • Wskaźnikowa analiza oceny finansowej przedsiębiorstwa
 • Instrumenty finansowania małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie sektora usług
 • Marketing internetowy na przykładzie marki X
 • Znaczenie kultury organizacyjnej na przykładzie firmy
 • Wykorzystanie franczyzy w prowadzeniu przedsiębiorstw w sektorach MSP
 • Telebanking – bankowość elektroniczna. Nowoczesna forma sprzedaży usług bankowych
 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Controlling jako nowoczesne narzędzie zarządzania
 • Marketing sportowy na przykładzie piłki siatkowej kobiet
 • Analiza finansowa na przykładzie przedsiębiorstwa X
dr Martyna Wronka-Pośpiech

Problematyka: przedsiębiorczość społeczna, zarządzanie w sektorze publicznym i sektorze non profit, działalność organizacji pozarządowych i społeczeństwo obywatelskie, problemy osób zmarginalizowanych i zagrożonych marginalizacją (integracja społeczna, edukacja, rynek pracy), zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, firmy rodzinne, analiza strategiczna organizacji, zarządzanie strategiczne, innowacyjność organizacyjna, modele biznesu, innowacyjne modele biznesu, organizacja turkusowa


Wybrane tytuły prac:

 • Zarządzanie personelem w wybranym przedsiębiorstwie / organizacji publicznej / organizacji non profit
 • System motywacyjny w wybranym przedsiębiorstwie / organizacji publicznej / organizacji non profit
 • Ocena kultury organizacyjnej w wybranym przedsiębiorstwie / organizacji publicznej / organizacji non profit
 • Ocena pozycji konkurencyjnej lub strategicznej wybranego przedsiębiorstwa / organizacji publicznej / organizacji non profit
 • Wykorzystanie nowoczesnych metod analizy strategicznej w projektowaniu strategii dla wybranego przedsiębiorstwa / organizacji publicznej / organizacji non profit
 • Strategia społecznej odpowiedzialności jako nowoczesny sposób zarządzania organizacją na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa / organizacji publicznej / organizacji non profit
 • Ocena działalności przedsiębiorczej w organizacji przykładzie wybranego przedsiębiorstwa / organizacji publicznej / organizacji non profit
 • Zastosowanie w praktyce wybranych metod i technik zarządzania (np. empowerment, reengineering, TQM, benchmarking itp.)
 • Przedsiębiorczość i jej związek z rynkiem pracy i bezrobociem
 • Firmy rodzinne – zarządzanie, rozwój, źródła finansowania
 • Przedsiębiorstwa społeczne i organizacje non profit – zarządzanie, rozwój, źródła finansowania
 • Aktywizacja zawodowa osób zmarginalizowanych i zagrożonych marginalizacją na wybranych lokalnych rynkach pracy

Kierunek Ekonomia

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec, prof. UE

Problematyka:  zarządzanie strategiczne, przedsiębiorczość, innowacyjność, twórczość organizacyjna, kultura organizacyjna, wykorzystanie nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania w doskonaleniu organizacji

 

Wybrane tytuły prac:

 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
 • Strategie konkurencyjne wybranych organizacji
 • Zastosowanie innowacyjnych form doskonalenia zawodowego
 

Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Izabella Steinerowska-Streb, prof. UE

Problematyka:   zachowania rynkowe mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, czynniki determinujące funkcjonowanie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,  mikro- i makroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, zarządzanie w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach, konkurencyjność mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, innowacyjność mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, zarządzanie jakością w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach, zarządzanie jakością w służbie zdrowia, internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw, przedsiębiorczość, przedsiębiorczość rodzinna, franchising

 

Wybrane tytuły prac:

 • Bariery internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw
 • Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw rodzinnych
 • Czynniki determinujące przedsiębiorczość międzynarodową
 

Kierunek Zarządzanie

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Tomasz Ingram, prof. UE

Problematyka:  zarządzanie zasobami ludzkimi, przedsiębiorczość, innowacyjność, zarządzanie strategiczne

 

Wybrane tytuły prac:

 • Projekt usprawnienia procesów rekrutacji i selekcji w wybranej organizacji
 • Wpływ stresu i wypalenia zawodowego na motywację pracowników firmy XYZ
 • Biznesplan restauracji „Mąka i Woda”
 • Rola lidera w kształtowaniu satysfakcji pracownika na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
 • Telepraca jako nietypowa forma zatrudnienia
 • Wpływ innowacji na rozwój przedsiębiorstwa: Projekt usprawnienia procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie XYZ
 • Motywacja płacowa oraz pozapłacowa a satysfakcja i zaangażowanie wśród studentów
 • Zmiana organizacyjna i zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie handlowym
 • Metody finansowania małych i średnich przedsiębiorstw na terytorium Polski
 
dr hab. Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec, prof. UE

Problematyka:  zarządzanie strategiczne, przedsiębiorczość, innowacyjność, twórczość organizacyjna, kultura organizacyjna, wykorzystanie nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania w doskonaleniu organizacji

 

Wybrane tytuły prac:

 • Strategie konkurencyjne wybranych organizacji
 • Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • Projekt usprawnień w zakresie organizacji pracy na przykładzie przedsiębiorstwa
 • Znaczenie i funkcja klimatu organizacyjnego w przedsiębiorstwie
 
Dołącz do nas

Nasi partnerzy