Przejdź do menu Przejdź do treści

Działalność naukowo-badawcza Katedry realizowana jest w ramach badań statutowych, badań własnych oraz grantów indywidualnych i zespołowych.

Aktualnie badania statutowe pt.: Zachowania podmiotów rynkowych w dobie zrównoważonego rozwoju są realizowane do 2021 roku. Dotychczas zakończone zostały następujące projekty badań statutowych:

 • Zmiany modeli konsumpcji żywności w Polsce (2018-2019) 
 • Handel detaliczny i usługi w Polsce - perspektywa konsumenta (2016-2017)
 • Handel i usługi w Europie - diagnoza i perspektywy rozwoju (2013-2015) 
 • Badania jakościowe w Internecie (2012-2013)Rynek informacji w woj. śląskim (2008-2011)
 • Handel i usługi w Polsce - uwarunkowania, funkcjonowanie i perspektywy rozwoju (lata 2005-2007)
 • Modele zakupu i konsumpcji w warunkach zmian (lata 2002-2004)

W Katedrze zrealizowano następujące granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

granty promotorskie:

 • Efektywność badań marketingowych w procesie decyzyjnym - promotorski, wykonawca Magdalena Jaciow
 • Zamożność gospodarstw domowych - determinanty, mierniki - promotorski, wykonawca Grzegorz Maciejewski
 • Komunikacja marketingowa w polskich przedsiębiorstwach (podejście systemowe) - promotorski, wykonawca Mirosława Malinowska
 • Modele zachowań młodych konsumentów na rynku usług - promotorski, wykonawca Robert Wolny
 • Proces integracji przedsiębiorstw handlowych w Polsce (lata 1989- 2010) - promotorski, wykonawca Barbara Kucharska
 • Proces akulturacji a zachowania nabywcze konsumentów - uwarunkowania, prawidłowości - promotorski, wykonawca Agata Stolecka

granty indywidualne i zespołowe:

 • E-konsument w Europie - komparatywna analiza zachowań - zespołowy, kierownik Magdalena Jaciow
 • Innowacje w handlu detalicznym w kreowaniu wartości dla klienta - kierownik Barbara Kucharska
 • Efektywność i skuteczność komunikacji marketingowej – kierownik Mirosława Malinowska
 • Rynek e-usług w Polsce. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju – kierownik Robert Wolny
 • Polski e-konsument - typologia, zachowania - kierownik Magdalena Jaciow
 • Rynek usług zagospodarowujących czas wolny w Polsce w perspektywie roku 2025 - kierownik Beata Kolny
 • Ryzyko w decyzjach nabywczych konsumentów - uwarunkowania, prawidłowości - kierownik Grzegorz Maciejewski
 • Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce w warunkach globalizacji - zespołowy, kierownik Mirosława Malinowska

Pracownicy Katedry brali również udział w projektach realizowanych w zespołach międzykatedralnych. Robert Wolny i Michał Kucia byli wykonawcami grantu zespołowego: Kierunki rozwojowe społeczeństwa i gospodarki wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych. Ujęcie metodyczne i aplikacyjne (Kierownik: Prof. dr hab. inż. Celina Olszak). Robert Wolny był również głównym wykonawcą grantu zespołowego: Rozwój miast i aglomeracji oparty o sektor kultury i przemysły kreatywne (Kierownik Prof. dr hab. Andrzej Klasik).

Aktywność naukowo- badawcza pracowników Katedry przejawia się w licznych publikacjach, udziale w konferencjach naukowych, współpracy z praktyką gospodarczą oraz we współpracy międzynarodowej.

Katedra Rynku i Konsumpcji jest organizatorem cyklicznej konferencji naukowej „Konsument – Gospodarstwo Domowe – Rynek im. Profesor Zofii Kędzior”. Tematyka spotkań koncentruje się wokół problemów współczesnego konsumenta oraz zmian zachodzących w jego zachowaniach. Konferencja pozwala na integrację środowisk naukowo – badawczych licznych ośrodków akademickich w Polsce.
 
Katedra Rynku i Konsumpcji integruje również środowisko naukowo – badawcze poprzez organizację, wspólnie z Zarządem Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii cyklicznego seminarium poświęconego praktycznym aspektom wykorzystania badań marketingowych pt.: "Praktyka Nauce - Nauka Praktyce". Cykliczne spotkania odbywały się w roku akademickim 2014/2015 na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 
W 2014 roku Katedra była również współorganizatorem, wraz z Katedrą Analiz Gospodarczych i Finansowych XVIII Warsztatów Metodologicznych im. Profesora Stefana Mynarskiego pt. Metody ilościowe w badaniach marketingowych. Warsztaty dotyczyły problematyki projektowania, realizacji, analizy i komunikacji wyników badań ilościowych. Ich uczestnikami byli przedstawiciele różnych ośrodków naukowo – badawczych Polski.
 
Wyniki badań empirycznych oraz rozważań teoretycznych pracowników Katedry publikowane są na łamach czasopism krajowych (m.in. Marketing i Rynek, Handel Wewnętrzny, Konsumpcja i Rozwój, Logistyka, Acta Scientiarum Polonorum – Oeconomia, Ekonometria. Econometrics) oraz zagranicznych (m.in. Management & Gouvernance. Enterprises – Territoires – Societes, Journal of Economics & Management).

Liczne publikacje pracowników znajdują się również w Zeszytach Naukowych wydawanych przez ośrodki naukowo – badawcze m.in. takich jak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Szczeciński, Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu.

Katedra posiada liczne kontakty z ośrodkami akademickimi w kraju i zagranicą. Pracownicy Katedry współpracują między innymi z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Szkołą Główną Handlową, Uniwersytetem Szczecińskim, Szkołą Główną Handlową, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademią Leona Koźmińskiego. Ważne miejsce w działalności Katedry ma współpraca z Polskim Towarzystwem Badaczy Rynku i Opinii oraz Instytutem Badania Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie. Ważne miejsce w działalności Katedry ma współpraca z  Polskim Towarzystwem Badaczy Rynku i Opinii oraz Instytutem Badania Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3