Przejdź do menu Przejdź do treści

 

Niezwykły Człowiek i wspaniały Przyjaciel,
dobry i inspirujący Szef,
wyjątkowy Nauczyciel i Mistrz,
wybitny Naukowiec i dociekliwy Badacz,
znakomity Organizator i Integrator środowisk akademickich.

 Pracownicy Katedry Rynku i Konsumpcji

Prof. dr hab. Zofia Kędzior

 

Prof. dr hab. Z. Kędzior

(22.08.1950 – 29.11.2011)

  

 

Szefowej…

biegnę, biegnę tu do wspomnień dawnych miejsc

do ukrytych w chmurach serc, choć bezchmurnie jest

do tych każdych chwil, do przeżytych wspólnie lat

i nieważne czy mało słodkie są, czy przesadnie tak

 

biegnę, biegnę choć wolno to każdy wspólny rok

tak przemija szybko, jak jeden oddech, jak jeden krok

tak przemija pięknie, jak pąkiem kwitnie róża

do tego tak prawdziwie, jak z małej chmury burza

 

biegnę, biegnę znów szybko by żywym dać świadectwo

jak jest i będzie ważne dla uczniów Twe jestestwo

i niech się dowie świat jak wielu wykształciłaś

dla iluż to mentorem i drogowskazem byłaś

 

biegnę, biegnę wartko niech wszyscy się dowiedzą

jak wiele wiedzy, wsparcia dawałaś swym kolegom

tak wielu nauczyłaś, tak wielu wychowałaś,

a iluż to po prostu tak pięknie pomagałaś

 

biegnę, biegnę drogą, choć ona się nie kończy

to wiem, że z Twoją drogą na pewno się połączy

biegnę, bo chcę, bo muszę, bo mi tego trzeba

bo bez Pani Profesor jest trudno, jak bez wody, bez chleba

 

 

 Pracownicy Katedry Rynku i Konsumpcji

 

Prof. dr hab. Zofia Kędzior

 

ŻYCIORYS

Pani Profesor Zofia Kędzior urodziła się 22 sierpnia 1950 roku w Dąbrowie Górniczej. Po uzyskaniu

świadectwa dojrzałości w Technikum Ekonomicznym w Dąbrowie Górniczej, rozpoczęła w 1967 roku  studia na Wydziale Handlu, Transportu i Usług WSE w Katowicach. Studia ukończyła w 1973 roku uzyskując tytuł magistra ekonomii.   W 1983 roku obroniła pracę doktorską pt.: „Wzory konsumpcji dóbr trwałego użytku w miejskich gospodarstwach domowych” w Instytucie Obrotu Towarowego i Usług  Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W 1992 roku,  na podstawie przebiegu kolokwium i dyskusji nad pracą habilitacyjną pt: „Gospodarstwo domowe – podmiot gospodarujący” uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. W 1998 roku na podstawie dorobku naukowego oraz książki profesorskiej pt: „Zachowania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw – prawidłowości, determinanty” uzyskała tytuł profesora nauk ekonomicznych.

 

 

Prof. dr hab. Zofia Kędzior

 

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

Od 1975 roku kariera zawodowa prof. dr hab. Zofii Kędzior związana była ściśle z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Zanim rozpoczęła współpracę z UE Katowice, w latach 1973-1975 pracowała w charakterze asystenta oraz kierownika zespołu badawczego w Ośrodku Badań Rynku w Katowicach.

W latach 1975-1983 Pani Profesor pracowała na stanowisku asystenta w Instytucie Obrotu Towarowego i Usług Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych Pani Profesor rozpoczęła pracę na stanowisku adiunkta w Instytucie Rynku i Konsumpcji AE Katowice (lata 1984 – 1991). W 1991 roku objęła stanowisko Dyrektora ds. Badań Naukowych w Instytucie Rynku i Konsumpcji. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego w 1992 roku, Pani profesor rozpoczęła pracę w Katedrze Badań Rynkowych i Marketingowych UE Katowice, pełniąc funkcję zastępcy Kierownika Katedry. W 1994 roku objęła stanowisko Dyrektora Centrum Badań i Ekspertyz AE Katowice oraz otrzymała stanowisko profesora nadzwyczajnego AE Katowice. Od 1998 roku w Katedrze Badań Rynkowych i Marketingowych kierowała Zakładem Badania Zachowań Podmiotów Rynkowych. W 2001 roku objęła stanowisko Kierownika Katedry Rynku i Konsumpcji (wcześniejsza nazwa – Katedra Marketingu i Usług). W 2002 roku otrzymała stanowisko profesora zwyczajnego. Była przewodniczącą Senackiej Komisji ds. Nauki w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz członkiem Senackiej Komisji ds. Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego. Pani Profesor była Kierownikiem Katedry oraz Dyrektorem Centrum Badań i Ekspertyz UE Katowice do 29 listopada 2011 roku. 

Pani Profesor pełniła liczne funkcje poza strukturami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Aktywnie działała w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz innych instytucjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. 

Pani Profesor była Przewodniczącą:

 • Zespołu Ekspertów nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce w Narodowym Centrum Nauki (2011) 
 • Kapituły Konkursowej do spraw oceny zgłoszeń do konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wydawcy miesięcznika Elle „Dziewczyny Przyszłości. Śladami Marii Skłodowskiej-Curie” (2010) 
 • Zespołu Roboczego ds. produkcji niematerialnej w Radzie Nauki przy MNISW (2008) 
 • Zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych z obszaru dyscyplin naukowych obejmujących nauki humanistyczne i społeczne (2007) 
 • Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Programu Ministra „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców" w dziedzinach: Państwo i społeczeństwo, Nowe materiały i technologie, Technologie informacyjne, Energia i jej zasoby (2008) 
 • Zespołu Roboczego nauk humanistycznych i społecznych (ZR-1), Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Nauki przy Radzie Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2005-2008) 
 • Zespołu nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych KBN (2004-2005) 

Była także Członkiem

 • Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki przy Radzie Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2008-2011) 
 • Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Działalności Wspomagającej Współpracę Naukową z Zagranicą przy Radzie Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2008-2001) 
 • Komitetu Międzynarodowego Sieci Krajów Grupy Wyszehradzkiej Réseau PGV (od 2000-2011) 
 • Komitetu Redakcyjnego „Zeszytów Francusko-Polskich” GREG IUT II de Grenoble we Francji, (1999-2011) 
 • Rady Naukowej „Handlu wewnętrznego”, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (2008-2011) 
 • Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO) 
 • Komitetu Badań Naukowych 
 • Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Mobilności i Karier Naukowych przy Radzie Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2006 – 2008) 
 • Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Badań Własnych Szkół Wyższych przy Radzie Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2005-2008) 
 • Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Oceny wniosków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne przy Radzie Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2008) 
 • Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Strategicznych Programów Badań Naukowych i Prac Rozwojowych przy Radzie Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2007– 2009) 
 • Komitetu Sterującego do Spraw Narodowego Programu Foresight (2006-2009) 
 • Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw grantów przygotowawczych (2008 – 2009) 
 • Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki przy Radzie Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2005–2008) 
 • Rady Naukowa Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji (2004-2007) 
 • Zespołu Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych H02, Komitet Badań Naukowych (2000-2004)
 • Sekcji Ekonomicznej Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (2000 – 2002) 
 • Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Gospodarstwa Domowego EKO-DOM (1991-1999) 
 • Rady ds. Systemów Informacji Społeczno Ekonomicznej w Głównym Urzędzie Statystycznym (1991-1995) 
 • Kolegium redakcyjnego dwumiesięcznika „Gospodarstwo domowe w kraju i na świecie” (lata 1989-1998) 

Pani Profesor była także Reprezentantem Ministra Nauki i Informatyzacji w Komitecie Sterującym ERA-NET o akronimie WORK-IN-NET, (2008) oraz Koordynatorem Zespołu Ekspertów SWOT, Foresight technologiczny „NT FOR Podlaskie 2020” Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii na Politechnika Białostockiej, (2009-2011). Była także sekretarzem Naukowym w Resortowym Programie III. 39 (1986 – 1990).

PRACA NAUKOWA 

Praca  naukowa i badawcza Pani Profesor Zofii Kędzior była związana z badaniami  rynku, badaniami  zachowań podmiotów rynkowych, ekonomiką konsumpcji oraz marketingiem.

Pani Profesor jest Autorką wielu podręczników i skryptów oraz około 200  publikacji naukowych, zarówno polskich jak i obcojęzycznych. Była także kierownikiem i wykonawcą 10 grantów MNiSW (w tym 5 promotorskich). Była kierownikiem oraz wykonawcą 10 projektów zrealizowanych w ramach działalności statutowej. W latach 2000-2010 była recenzentem 13 prac habilitacyjnych i doktorskich. Była kierownikiem i koordynatorem ponad 70 projektów badawczych realizowanych na rzecz praktyki gospodarczej.

PUBLIKACJE (lata 2000-2010)

REDAKCJE NAUKOWE (lata 2000-2010)

 

2010

 1. Diagnoza zmian w zachowaniach gospodarstw domowych w latach 2000-2008 (w świetle badań budżetów gospodarstw domowych), [w :] Zarządzanie produktem. Kreowanie produktu, pod red. nauk. J. Kall, B. Sojkin, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, nr 153.
 2. Badania rynku w Polsce - stagnacja czy rozwój?, [w :] Wyzwania zarządcze w zmieniającym się otoczeniu, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010.
 3. Polish Households in the New Century - Stagnation or Change?, [w :] Transformations in Business & Economic, Special Issue, System's Transformations in the Polish Economy, vol. 9, No 2 (20) Suplement B, 2010.
 4. Les tendances des changements de structure dans la consommation desmenages polonais Au debut du XXI siecle, [w :] La crise mondiale et les perspectives de reprise dans L'Union Europeenne, Monographie sous la rédaction scientifique de L. Sterbova, C. Martin, Universite d'Economie de Prague, Prague 2010.

2009

 1. Postawy i zachowania konsumentów w kryzysie - próba identyfikacji, [w:] "Handel wewnętrzny", Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2009, nr 4-5.
 2. Zmiany w nauczaniu marketingu w opinii ekspertów (lata 2002 i 2008), [w:] Tożsamość i wizerunek marketingu, Praca zbiorowa pod red. R. Niestroja, Wyd. PWE, Warszawa 2009.
 3. Les attitudes des consommateurs polonals envers la crise économique, [w :] Les défis du développement durable: politiques industrielles et commerciales dans l'Union Européenne, Monographie sous rédaction de C. Martin, J. Kita, Faculté de Commerce de l'Union Economique de Bratislava, Bratislava 2009.

2008

 1. Rodzinne gospodarstwa domowe w Polsce i województwie śląskim – stagnacja czy zmiana? [w:] Zagrożenia rodziny w aspekcie pastoralno-społecznym, Praca zbiorowa pod red. Ks. I. Celarego, Ks. G. Poloka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
 2. Young people on the labour market in Czech Republic, Poland and Slovakia (introduction (50%), chapter IV point 1 and 2), The Centre of Research and Expertise Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Katowice 2008.
 3. Prasowy wizerunek Francji w Polsce w świetle analizy zawartości treści Rzeczpospolitej (w latach 1995-2006), [w:] ° XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sieci PGV Poznań, Poznań 2008.

2007

 1. Le domaine et le contexte de la coopération des entreprises avec des organes des collectivités territoriale en Pologne, [w:] L'Europe et le developpement regional, XIII° Conference internationale du reseau PGV Lisbonne, Lisbonne 2007.

2006

 1. Postawy konsumentów wobec produktów luksusowych, [w:] Zarządzanie produktem – wyzwania przyszłości, Praca pod red. J. Kalla i B. Sojkin, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2006.
 2. Les attitudes des etudiants polonais a l’egard du travail a l’etranger (Resultats de recherches), [w :] La dynamique des ressources humaines-facteur potentiel d’integration dans l’europe elargie. XII Conference internationale du reseau PGV Editura Universitatii de Vest.
 3. Wartości badań marketingowych w decyzjach strategicznych, [w:] Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa, Praca pod red. A. Czubały, Monografia z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2006.
 4. Informacyjna rola sprzedawców w przedsiębiorstwie „Marketing i Rynek”, nr 11/2006, (współautor Mario G.R. Pagliacci)

2005

 1. Information resources In companies acting on national and international markets – research resultats, [w:] Mezinarodni konkurenceschopnost podniku v rozsirene EU, Oeconomica Nakladatelsvi, Praha, Praha 2005.
 2. University’s spin-off professional services marketi in Poland – The Centre of Research and Expertise of University of Economics in Katowice case study, [w:] LA creazione di imprese innovative, Universita degli Studi di Perugia, Terni 2005.

2004

 1. Wartość badań marketingowych w procesie decyzyjnym przedsiębiorstwa, [w:] Wartości w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.
 2. Postawy młodych konsumentów wobec polskich i francuskich marek produktów (analiza porównawcza), [w:] Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki, red. nauk. J. Kall, B. Sojkin, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 3. Komunikacja międzykulturowa w integrującej się Europie – aspekty metodyczne, wyniki badań, Praca zbiorowa pod red. K. Karcz, CBiE, Katowice 2004, (autor rozdz. III pkt.1,2).
 4. Relacje konsument – gospodarstwo domowe jako obiekt badań marketingowych, [w:] Kontrowersje wokół marketingu w Polsce – tożsamość, etyka, przyszłość, Pod. red. nauk. L. Garbarskiego, Warszawa 2004.
 5. La formation post-uniwersitaire. Besoin et necessite en Europe elargie, [w:] Formation et developpement des competences manageriales dans l’Europe elargie, Uniwersytet Łódźki, Łódź 2004.
 6. Polish services companies and the process of european enlargement [w:] Problems of services industry development under the european integrations process (Paslaugu verslo pletros problemos integravimosi i Europa procese), Uniwersytet Wileński, Wilno 2004, (współautor K. Karcz)
 7. The basis of market decisions of Polish companies in united Europe [w] Collection of papers. Third International Conference: International Business in Transition Economies, SSE Riga 2004, (współautor: M. Jaciow),

2003

 1. Il mercato della Polonia in una prospettiva europea „Commercio Internazionale”, nr 9/2003, (współautorzy: M.G.R. Paglliacci, K. Karcz)
 2. Prasa w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw, [w:] Public relations, Praca zbiorowa pod red. J. Świdy, D. Tworzydły. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2003.
 3. Marketing w dydaktyce szkół wyższych, [w:] Logistyka, Praca zbiorowa pod red. E. W. Krikawskij, Politechnika Lwowska, Lwów 2003.
 4. Sektor kultury w Polsce w latach 1999- 2001- wybrane wyniki badań, [w:] Kultura – Gospodarka – Media. Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju kultury, Kraków – Warszawa 2003.
 5. Attitudes towards brand research. Selected methodical problems, [w] Marketing of the companies on V4 countries one step before the entry to European Union. Faculty of Economics of Matej Bel University, Bańska Bystrica 2003, (współautor).
 6. Les stratégies d`action des consommateurs polonais sur le marché, [w:] L’innovation dans l’Europe elargie. Actes de la IX Conférence Internationale du réseau PGV, Svishtov, Bulgarie 2003.
 7. Rok 1990 – początek czy przełom w badaniach rynku w Polsce, [w:] Badania marketingowe. Metody, tendencje, zastosowania, Praca zbiorowa pod red. K. Mazurek-Łopacińskiej, AE Wrocław, Wrocław 2003.
 8. Współpraca uczelni ekonomicznych z praktyką gospodarczą na przykładzie Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej w Katowicach, [w:] Uczelnie i ich otoczenie. Możliwości i formy współdziałania, Pod red. B. Mickiewicz, SGH, Warszawa 2003, (współautor M. Jaciow).

2002

 1. Podstawy diagnozy dydaktyki marketingu w szkołach wyższych, [w:] Marketing w dydaktyce szkół wyższych – teraźniejszość i przyszłość, CBiE AE Katowice 2002 (współautor).
 2. Eksperci o nauczaniu marketingu – diagnoza, kierunki zmian, [w:] Marketing w dydaktyce szkół wyższych – teraźniejszość i przyszłość, CBiE AE Katowice 2002.
 3. Założenia badawcze i charakterystyka próby, [w:] Konsument i przedsiębiorstwo w otoczeniu wielokulturowym. Wyniki Badań, CBiE AE Katowice 2002.
 4. Les comportements mercatiques des entreprises polonaises, [w :] La construction européene. Modes de developpement et partenaires, Bańska Bystrzyca, Slovaquie 2002 (współautor).
 5. Sprawozdanie z XIX Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji, [w:] „Marketing i Rynek”, nr 10/2002.

2001

 1. Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa 2001 (wydanie II zmienione), (współautor K. Karcz).
 2. Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej – relacje, prawidłowości, porównania międzynarodowe, Praca zb. pod. red. K. Karcz, Z. Kędzior, CBiE AE Katowice 2001, (autor rozdz. III pkt.2).
 3. Konsument i przedsiębiorstwo w otoczeniu wielokulturowym, Praca zbiorowa pod. red. J. Kramer, E. Zeman-Miszewskiej, CBiE AE Katowice 2001, (autor rozdz. II, pkt 6).
 4. Współpraca szkół wyższych z praktyką gospodarczą – uwarunkowania i zakres, [w:] Wspólna Europa. Przedsiębiorstwo wobec globalizacji, Praca zb. pod red. H. Brdulak i T. Gołębiowskiego, SGH Kolegium Gospodarki Światowej, PWE, Warszawa 2001, (współautor M. Jaciow)
 5. Poland`s accession to the European Union. Threats or opportunities in the opinion of managers, [w:] „The economic transfers between the PGV and the UE” Universidade Autonoma de Lisboa 2001, (współautor K. Karcz)
 6. Rynek i konsumpcja w warunkach zmian – dylematy badawcze, [w:] Marketing u progu XXI wieku, Kraków 2001.
 7. Szkoły Wyższe na rynku usług profesjonalnych, [w:] Marketing usług profesjonalnych, Materiały konferencyjne pod. red. K. Rogozińskiego, Poznań 2001, (współautor M. Jaciow)
 8. Środki komunikacji marketingowej z otoczeniem w praktyce polskich przedsiębiorstw, [w:] Obszary współpracy polskich przedsiębiorstw, Materiały konferencyjne pod. red. J. Karwowskiego, Uniwersytet Szczeciński 2001.
 9. Warunki zakupu a zachowania nabywcze konsumentów, [w:] Konsument i przedsiębiorstwo w otoczeniu wielokulturowym. Podstawy teoretyczno-metodyczne, decyzje marketingowe, Pr. zbiorowa pod red. J. Kramer i E. Zeman-Miszewskiej, CBiE AE, Katowice 2001.
 10. Zachowania nabywcze polskich konsumentów, Praca zbiorowa pod. red. K. Karcz, Z. Kędzior, CBiE AE, Katowice 2001, (autor rozdziału III pkt. 2).

2000

 1. Zachowania podmiotów rynkowych a proces integracji Polski z Unią Europejską (aspekt metodyczny), CBiE AE Katowice 2000, (autor rozdz. I pkt. 1, rozdz. II pkt. 1, współautor rozdz. IV pkt.1).
 2. Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej w opinii menedżerów, [w:] Handel w rozwoju miasta, Praca zbiorowa pod red. Z. Kędzior, CBiE AE Katowice 2000.
 3. Usługi profesjonalne w uczelniach wyższych – podejście marketingowe, [w:] Marketing w jednostkach naukowo-badawczych, Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Morskiego Gdańsk-Szczecin 2000, (współautor M. Jaciow)
 4. Postawy menedżerów wobec Unii Europejskiej a strategie działania polskich przedsiębiorstw, [w:] Strategia i zarządzanie przedsiębiorstwami na tle procesów integracji Polski z Unią Europejską, Pod red. naukową K. Jędralskiej, K. Znanieckiej i L. Żabińskiego, PTE w Katowicach, Katowice 2000.
 5. Promocja w miejscu sprzedaży a zachowania nabywcze klientów, [w:] Skuteczne zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji – teoria, doświadczenia, tendencje, Materiały konferencyjne pod red. J. Karwowskiego, Uniwersytet Szczeciński 2000.
 6. Press in the system of marketing communication of the company with the environment, [w:] Marketing and Globalization, Pod red. J. Dado, J. W. Wiktor, AE Kraków, Matej Bel University 2000.

REDAKCJE NAUKOWE (lata 2000-2010)

2010

 1. Konsument w Unii Europejskiej – Podobieństwa i różnice, Praca zbiorowa pod red. Z. Kędzior, R. Wolnego, CBiE AE Katowice, 2010.

2009

 1. Konsument – Gospodarstwo Domowe – Rynek, Polska-Europa, Praca zbiorowa pod red. Z. Kędzior, M. Jaciow, CBiE AE Katowice 2009.

2008

 1. Zachowania konsumentów – stagnacja czy zmiana?, Praca zbiorowa pod red. Z. Kędzior, G. Maciejewskiego, CBiE AE Katowice, 2008.

2007

 1. Konsument – Gospodarstwo Domowe – Rynek, Praca zbiorowa pod red. Z. Kędzior, CBiE AE Katowice 2007.

2006

 1. Ekonomia. Kierunki badań, praca zbiorowa pod red. Z. Kędzior, G. Musiał, H. Brandenburga, CBiE AE Katowice 2006.
 2. Finanse. Kierunki badań, praca zbiorowa pod red. Z. Kędzior, K. Marcinka, CBiE AE Katowice 2006.

2005

 1. Badania Rynku – metody zastosowania, Praca zbiorowa pod red. Z. Kędzior, PWE, Warszawa 2005.

2004

 1. Konsument – Przedsiębiorstwo – Przestrzeń (tom I i II), Praca zbiorowa pod red. Z. Kędzior, J. Pyki, U. Zagóry–Jonszty, K. Znanieckiej, T. Żabińskiej, CBiE AE Katowice 2004.

2003

 1. Konsument na rynku. Postawy wobec produktów, Praca zbiorowa pod. red. Z. Kędzior, CBiE AE Katowice 2003.

2002

 1. Marketing w dydaktyce szkół wyższych – teraźniejszość i przyszłość, Praca zbiorowa pod red. Z. Kędzior, CBiE, AE Katowice 2002.
 2. Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych, Praca zbiorowa pod red. E. Kieżel, Z. Kędzior, PWE Warszawa 2002.
 3. Marketing. Metody i techniki badawcze, Praca zbiorowa pod red. Z. Kędzior, WSB Dąbrowa Górnicza 2002.

2000

 1. Marketing – współczesne obszary badania i zastosowania, Praca zbiorowa pod red. Z. Kędzior, CBiE, Katowice 2000.
 2. Handel w rozwoju miasta, Materiały na seminarium naukowe, Praca zbiorowa pod red. Z. Kędzior, CBiE , Katowice 2000.

 ROZWÓJ MŁODEJ KADRY NAUKOWEJ

Pani Profesor była Promotorem 16 doktorów. Wypromowane prace doktorskie to:

 

 • Proces komercjalizacji usług społecznych w gminach województwa śląskiego, Autor rozprawy doktorskiej: Jarosław Rokicki, (2009)
 • Kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji materiałów budowlanych, Autor rozprawy doktorskiej: Marek Rutkowski, (2008)
 • Zachowania rynkowe konsumentów w warunkach globalizacji – prawidłowości, determinanty, Autor rozprawy doktorskiej: Małgorzata Remi, (2006)
 • Rynkowa transformacja sektora usług ciepłowniczych w Polsce – diagnoza, prognozy, Autor rozprawy doktorskiej: Krzysztof Zamasz, (2006)
 • Proces koncentracji przestrzennej handlu detalicznego w województwie śląskim (lata 1991-2010), Autor rozprawy doktorskiej: Małgorzata Twardzik, (2006)
 • Efektywność badań marketingowych w procesie decyzyjnym, Autor rozprawy doktorskiej: Magdalena Jaciow, (2006)
 • Modele zachowań młodych konsumentów na rynku usług, Autor rozprawy doktorskiej: Robert Wolny, (2005)
 • Kapitał intelektualny w kształtowaniu marketingowej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, Autor rozprawy doktorskiej: Paweł Chlipała, (2004)
 • Zamożność gospodarstw domowych - determinanty, mierniki, Autor rozprawy doktorskiej: Grzegorz Maciejewski, (2003)
 • Zachowania konsumentów w czasie wolnym – uwarunkowania, prawidłowości, Autor rozprawy doktorskiej: Beata Kolny, (2003)
 • Absolwenci uczelni ekonomicznych na rynku pracy w woj. śląskim (segmentacyjna analiza marketingowa), Autor rozprawy doktorskiej: Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, (2003)
 • Komunikacja marketingowa w przedsiębiorstwie (podejście systemowe), Autor rozprawy doktorskiej: Mirosława Malinowska, (2002)
 • Proces integracji przedsiębiorstw handlowych w Polsce (lata 1989-2010), Autor rozprawy doktorskiej: Barbara Kucharska, (2001)
 • Orientacja marketingowa gminy (próba identyfikacji), Autor rozprawy doktorskiej: Bożena Gajdzik, (2001)
 • Proces internacjonalizacji przedsiębiorstw w warunkach transformacji systemu gospodarczego (analiza empiryczna), Autor rozprawy doktorskiej: Urszula Janeczek, (1997)

 

AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Pani Profesor aktywnie działała na arenie międzynarodowej. W latach 1999-2011 była członkiem Komitetu Pilotażowego Sieci Krajów Grupy Wyszehradzkiej Réseau PGV. Była także Głównym Redaktorem oraz Członkiem Komitetu Recenzyjnego Międzynarodowych Zeszytów Naukowych Sieci PGV pt. „Management et gouvernance. Entreprises – Territoires – Societes” GREG IUT II de Grenoble (2009-2011). W latach 2006-2007 kierowała polsko-francuskim projektem nt. „Europa przedsiębiorstw – zarządzanie różnicami kulturowymi (na przykładzie Polski i Francji)”. Była także kierownikiem projektu badawczego nt. „Students, opinion on European labour market (Poland – Czech Republic – Slovakia comparative research)” oraz współtwórcą projektu nt. “Polsko-włoskie joint ventures – kulturowe czynniki sukcesu”. Od 2000 roku przyjmowała do Centrum Badań i Ekspertyz na staże naukowe studentów z Uniwersytetu Pierre Mendes-France w Grenoble (Francja).

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTCZNA

Pani Profesor prowadziła zajęcia dydaktyczne na pierwszym i drugim stopniu studiów stacjonarnych. Prowadziła także zajęcia na studiach doktoranckich. Była opiekunem  naukowym seminariów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich. Od wielu lat była cenionym prowadzącym na wielu studiach podyplomowych. W ramach Centrum Badań i Ekspertyz prowadziła wiele warsztatów i szkoleń za rzecz praktyki gospodarczej. Prowadziła także zajęcia w ramach Śląskiej Nocy Naukowców. Obszary tematyczne zajęć prowadzonych przez Panią profesor obejmowały:

 • Zachowania podmiotów rynkowych;
 • Badania rynku;
 • Marketing;
 • Metody i techniki badań jakościowych.

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 

Pani Profesor była kierownikiem studiów podyplomowych z zakresu marketingu oraz opiekunem

merytorycznym studiów podyplomowych realizowanych przez Katedrę Rynku i Konsumpcji. Byłą także opiekunem merytorycznym specjalności na Wydziale Ekonomii: „Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych” oraz „Komunikacja w biznesie krajowym i międzynarodowym”. Była organizatorem 25 konferencji i spotkań naukowych. W latach 2000 - 2010 zorganizowała następujące konferencje i seminaria:

 

 • IV Forum Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, nt. „Nowe kierunki badań w Uniwersytecie Ekonomicznym. Metody, wyniki, zastosowania”, Katowice, 24 listopada 2010.
 • Konferencja Naukowa z cyklu „Spotkania z Mistrzem” – z okazji Jubileuszu prof. dr hab. Józefy Kramer, Bielsko-Biała,  czerwiec 2010.
 • Warsztaty Doktorskie, PWSZ, Jarosław, 24-26.04.2009
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Konsument-Gospodarstwo Domowe-Rynek, Polska – Europa”, Katowice,  27 listopada 2009
 • III Forum Naukowe Akademii Ekonomicznej, nt. „Badania naukowe Akademii Ekonomicznej - stan obecny - kierunki rozwoju”, Katowice – Młoszowa, październik 2008.
 • VIII Warsztaty Doktorskie, Łódź, 17-18 luty 2008.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Konsument – Gospodarstwo Domowe –  Rynek”, Ustroń, 11- 13 października 2007.
 • II Forum Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice – Młoszowa, październik 2006.
 • I Forum Naukowe Akademii Ekonomicznej, nt. „Konsument – Przedsiębiorstwo – Przestrzeń”, Katowice – Młoszowa, październik 2004.
 • VII Warsztaty Doktorskie, Kraków 4 - 6 kwietnia 2003.
 • Seminarium naukowe nt. „Z marką czy bez marki”, Katowice, grudzień 2002.
 • VI Warsztaty Doktorskie nt. „Metody i techniki w badaniach rynku i konsumpcji”, Ustroń 15 - 17 listopada 2002.
 • Zjazd Katedr Marketingowych Uczelni i Wydziałów Ekonomicznych, Ustroń, wrzesień 2002.
 • Międzynarodowa Konferencja nt. „Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej”, Katowice, czerwiec 2001.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3