Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek Ekonomia

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
Grzegorz Maciejewski

Problematyka: Badania zachowań konsumentów, e-konsumentów, m-konsumentów (w tym także postawy, preferencje i procesy decyzyjne), Wykorzystanie metod i technik badań pierwotnych w badaniach rynków branżowych, Typologia konsumentów i segmentacja rynków, makrotrendy w konsumpcji i ich wpływ na zachowania konsumentów, Badanie satysfakcji i lojalności klientów (w tym postawy klientów wobec programów lojalnościowych oraz ocena programów lojalnościowych i standardów obsługi), internacjonalizacja przedsiębiorstw (w tym strategie wchodzenia przedsiębiorstw na rynki zagraniczne) 

 

Wybrane tytuły prac:

 • Marka własna sieci handlowej jako determinanta decyzji nabywczych konsumentów
 • Preferencje mężczyzn na rynku odzieży sportowej
 • Typologia klientów przedsiębiorstwa handlowego (na przykładzie TjX Poland)
 • Zachowania młodych konsumentów na rynku fonograficznym w Polsce
 • Etnocentryzm konsumencki na rynku produktów żywnościowych
 • Proces internacjonalizacji przedsiębiorstw usługowych na przykładzie polskich przedsiębiorstw działających w Anglii
Barbara Kucharska

Problematyka: konsument w przestrzeni internetu, wirtualizacja zachowań konsumentów, zachowania pokoleń Y i Z na wybranym rynku, zachowania konsumentów w warunkach pandemii (na wybranych rynkach), handel detaliczny – źródła przewagi konkurencyjnej różnych typów placówek handlowych, merchandising (możliwości wykorzystania w handlu stacjonarnym i internetowym, wpływ na wybory konsumentów), innowacje w handlu detalicznym (innowacyjne rozwiązania, postawy konsumentów wobec innowacji), sklep charytatywny jako format handlu detalicznego, postawy konsumentów wobec sklepu charytatywnego, innowacje w handlu detalicznym w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, badania zachowań konsumentów w przestrzeni sklepu jako podstawa działań merchandisingowych detalistów i producentów, wielokanałowość w handlu detalicznym, strategie przedsiębiorstw handlowych w kontekście trendów w zachowaniach konsumentów (lub społecznej odpowiedzialności biznesu)

 

Wybrane tytuły prac:

 • Kształtowanie wizerunku organizacji na przykładzie klubu sportowego X
 • Social media w decyzjach konsumentów
 • Zachowania konsumentów na rynku piw rzemieślniczych
 • Kraj pochodzenia przedsiębiorstwa handlu detalicznego
  w wyborach konsumentów
 • Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa X
Magdalena Jaciow

Problematyka: potrzeby i zachowania podmiotów rynkowych (przedsiębiorstw, konsumentów, e-konsumentów), decyzje marketingowe przedsiębiorstw, strategie działania przedsiębiorstw i ich skuteczność, wpływ kultury na zachowania konsumentów i przedsiębiorstw, przedmiotowo-podmiotowo-czasowo-przestrzenne analizy wybranych rynków.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Internacjonalizacja przedsiębiorstw na przykładzie Grupy Kapitałowej X
 • Zmiany preferencji konsumentów na rynku samochodów osobowych w Polsce w latach 2008-2018
 • Analiza rynku suplementów w Polsce
 • Kulturowe uwarunkowania zakupu produktów spożywczych (na przykładzie pizzy i makaronu)
 • Determinanty wyboru usług edukacyjnych na poziomie przedszkolnym
 • Zachowania nabywcze mieszkańców miasta X
Beata Kolny

Problematyka: badania zachowań konsumentów,
e-konsumentów na wybranych rynkach (w tym także postawy, potrzeby i preferencje oraz proces decyzyjny), badania zachowań konsumentów w czasie wolnym, funkcjonowanie sieci handlowej lub/i usługowej wybranych miast, badanie satysfakcji i lojalności klientów, badanie wizerunku marki.


Wybrane tytuły prac:

 • Zachowania młodych konsumentów na rynku owoców
 • Znaczenie marki w kształtowaniu zachowań nabywczych klientek na rynku odzieżowym
 • Wizerunek obuwia sportowego sygnowanego nazwiskami koszykarzy NBA w opinii konsumentów
 • Potrzeby i preferencje nabywców na rynku nieruchomości mieszkaniowych w województwie śląskim
 • Formy spędzania czasu wolnego w centrach handlowych przez mieszkańców Katowic
 • Postawy konsumentów wobec reklam produktów krajowych i zagranicznych publikowanych na blogach internetowych
Mirosława Malinowska

Problematyka: zachowania konsumentów, marka w procesie podejmowania decyzji zakupu budowanie wizerunku marki, komunikacja marketingowa, omnichannel marketing reklama, promocja, innowacje w komunikacji marketingowej, innowacje i nowe technologie w marketingu

 

Wybrane tytuły prac:

 • Reklama w procesie podejmowania decyzji zakupu (na przykładzie motocykli)
 • Merchandising w sklepach odzieżowych
 • Media społecznościowe w kształtowaniu wizerunku marki na przykładzie branży odzieżowej.
 • Postawy konsumentów wobec innowacji w bankowości
 • Media społecznościowe w komunikacji marketingowej (na przykładzie firmy x)

Michał Kucia

Problematyka: Handel (w tym handel elektroniczny), wirtualizacja działalności handlowej, sprzedaż, zarządzanie sprzedażą w małych i średnim przedsiębiorstwie, zaangażowanie klientów, wirtualne społeczności konsumenckie, media społecznościowe, analizy wybranych rynków, techniki sprzedaży

 

Wybrane tytuły prac:

 • Proces sprzedaży domów szkieletowych na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ
 • Analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych na rynku pierwotnym w Polsce w latach 2014-2019
 • Decyzje zakupowe konsumentów w dobie pandemii na przykładzie handlu elektronicznego w Polsce
Robert Wolny

Problematyka: Funkcjonowanie rynku e-usług w Polsce i Europie, Handel elektroniczny i inne pozasklepowe formy sprzedaży, Funkcjonowanie sieci handlowej i usługowej w wybranych miejscowościach, Techniki sprzedaży, Postawy konsumentów wobec zjawisk społeczno-gospodarczych, Zachowania konsumentów na wybranych rynkach

 

Wybrane tytuły prac:

 • Konsumpcja żywności w wybranych krajach Unii Europejskiej – analiza porównawcza
 • Postawy kobiet wobec książek tradycyjnych i elektronicznych 
 • Lokowanie produktu w polskich filmach kinowych
 • Postawy konsumentów wobec platform streamingowych
 • Patologiczne zachowania konsumentów na rynku usług gastronomicznych
 • Zachowania konsumentów na wtórnym rynku nieruchomości mieszkalnych

Kierunek Przedsiębiorczość i Finanse

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
Grzegorz Maciejewski 

Problematyka: Badania zachowań konsumentów jako podstawa budowy strategii przedsiębiorstw, Analiza strategiczna przedsiębiorstw, Strategie internacjonalizacji (w tym strategie wchodzenia przedsiębiorstw na rynki zagraniczne), Strategie marketingowe przedsiębiorstw, Strategie rozwoju firm rodzinnych, Zachowania przedsiębiorcze Polaków i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.   

 

Wybrane tytuły prac:

 • Proces internacjonalizacji przedsiębiorstw usługowych na przykładzie polskich przedsiębiorstw działających w Republice Czeskiej
 • Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa (na przykładzie przedsiębiorstwa ZRUS w Dąbrowie Górniczej)
 • Analiza otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa Evolution Brand Sp. z o.o.
 • Strategia wejścia przedsiębiorstwa handlowego na rynek niemiecki (na przykładzie Rafbol w Żrenicy)
 • Zastosowanie metody SERVQUAL do badania satysfakcji klientów centrów rozrywki (na przykładzie Fantasy Park)
 • Strategia marketingowa przedsiębiorstwa handlu elektronicznego (na przykładzie Decathlon Sp. z o.o.)
Barbara Kucharska

Problematyka: obsługa klienta (reklamacje, personel, standardy, program, wirtualizacja, obsługa w warunkach pandemii), merchandising (możliwości wykorzystania w handlu stacjonarnym i internetowym, wpływ na wybory konsumentów), instrumenty oddziaływania przedsiębiorstwa na rynek (produkt, cena, promocja, dystrybucja, personel), satysfakcja i lojalność klienta (sposoby budowania, metody badania), współpraca przedsiębiorstw w budowaniu przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym (m.in. w ramach systemów franchisingowych), przedsiębiorstwa wobec wirtualizacji zachowań konsumentów, media społecznościowe w decyzjach konsumentów

 

Wybrane tytuły prac: brak prac

Magdalena Jaciow

Problematyka: potrzeby i zachowania podmiotów rynkowych (przedsiębiorstw, konsumentów, e-konsumentów), decyzje marketingowe przedsiębiorstw i ich skuteczność, uwarunkowania procesu decyzyjnego (konsumentów, e-konsumentów, przedsiębiorstw), podmiotowo-przedmiotowo-przestrzenno-czasowe analizy wybranych rynków.


Wybrane tytuły prac:

 • Planowanie budżetu przez gospodarstwa domowe
 • Zachowania nabywcze konsumentów na rynku żywności ekologicznej
 • Strategia wejścia produktu X na polski rynek
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu (na przykładzie przedsiębiorstwa X)
 • Funkcjonowanie placówek gastronomicznych w mieście X
 • Analiza rynku usług kurierskich w Polsce
Beata Kolny

Problematyka: proces obsługi klienta w wybranych przedsiębiorstwach, budowa strategii marketingowej przedsiębiorstw, ocena działań marketingowych przedsiębiorstw, badania zachowań podmiotów rynkowych (przedsiębiorstw i gospodarstw domowych)


Wybrane tytuły prac:

 • Podstawy budowy strategii marketingowej przedsiębiorstwa X
 • Marketing-mix w działalności przedsiębiorstwa X
 • Obsługa klienta w obiekcie hotelarskim na przykładzie hotelu X
 • Funkcjonowanie klubów fitness w mieście Katowice w opinii klientów
Michał Kucia

Problematyka: Handel (w tym handel elektroniczny), wirtualizacja działalności handlowej, sprzedaż, zarządzanie sprzedażą w małych i średnim przedsiębiorstwie, zaangażowanie klientów, wirtualne społeczności konsumenckie, media społecznościowe, analizy wybranych rynków, techniki sprzedaży 


Wybrane tytuły prac:

 • Zachowania nabywcze klientów indywidualnych na rynku fotowoltaiki
 • Postawy młodych konsumentów wobec innowacyjnych form płatności w Internecie

Robert Wolny

Problematyka: Analiza działań marketingowych w przedsiębiorstwie, Podstawy informacyjne budowy strategii marketingowych, Analiza rynku wybranych branż, Funkcjonowanie rynku e-usług w Polsce i Europie, Analiza popytu/podaży/cen, Handel elektroniczny i inne pozasklepowe formy sprzedaży


Wybrane tytuły prac:

 • Postawy przedsiębiorców wobec ograniczenia handlu w niedziele
 • Wykorzystanie narzędzi marketingowych w działalności przedsiębiorstwa X
 • Funkcjonowanie rynku usług taksówkarskich po wejściu Uber Polska
 • Analiza rynku e-papierosów
 • Wykorzystanie mediów społecznościowych w działalności marketingowej przedsiębiorstwa X
Mirosława Malinowska

Problematyka: strategia marketingowa, marka w procesie podejmowania decyzji zakupu, budowanie wizerunku marki, zachowania konsumentów, komunikacja marketingowa, omnichannel marketing, reklama i promocja, innowacje w marketingu i komunikacji marketingowej

 

Wybrane tytuły prac:

 • Media społecznościowe w kształtowaniu wizerunku marki na przykładzie branży odzieżowej.
 • Postawy konsumentów wobec innowacji w bankowości
 • Media społecznościowe w komunikacji marketingowej (na przykładzie firmy x)

Kierunek E-commerce

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
Michał Kucia 

Problematyka: Retailing (including e-commerce), virtualization of commercial activities, sales planning and forecasting, customer engagement, virtual consumer communities, social media, analyzes of selected markets, sales techniques

 

Wybrane tytuły prac:

 • Consumer behaviour on the electronic book market 
Mirosława Malinowska

Problematyka: online promotion, online advertising, online consumer behaviour, creating brand image in social media, E-mail marketing, omnichannel marketing, online brand reputation management


Wybrane tytuły prac: 

 • Instagram in creating corporate image
 • Online promotion in cosmetics' purchasing decision process
 • Online marketing in international activities of cosmetic companies.