Przejdź do menu Przejdź do treści

Katedra Transportu - Informacja wstępna

Samodzielny Zakład Ekonomiki Transportu utworzony został w 1968 r. decyzją Rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej – na wniosek Rady Wydziału Przemysłu, po zasięgnięciu opinii Senatu – dla realizacji procesu dydaktycznego oraz badań naukowych w zakresie dyscyplin związanych z ekonomiczną problematyką transportu.

Od 1 października 1971 r. Zakład funkcjonował w strukturze Wydziału Handlu i Ekonomiki Żywienia, a następnie Wydziału Handlu, Transportu i Usług. Pierwsze zajęcia dla słuchaczy studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych kierunku: Ekonomika transportu rozpoczęto w roku akademickim 1972/1973.

Samodzielny Zakład Ekonomiki Transportu, w latach 1976 – 1992, posiadał status Instytutu Ekonomiki Transportu, a od 1 października 1992 r. do nadal jednostka funkcjonuje jako Katedra Transportu w ramach Kolegium Ekonomii. 

Katedra Transportu ma blisko pięćdziesięcioletnie doświadczenie w kształceniu ekonomistów specjalnościach transportowej i spedycyjnej. Kształcenie słuchaczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych) na kierunku ekonomika transportu rozpoczęto w roku akademickim 1971/1972. Proces dydaktyczny realizowany był zgodnie z obowiązującym wówczas programem studiów, zawartym w ofercie dydaktycznej Wydziału Handlu, Transportu i Usług. Przez wiele lat był to odrębny kierunek studiów ekonomicznych. Studia o rożnych specjalnościach związanych z transportem, spedycją i logistyką ukończyło na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  kilka tysięcy absolwentów. W procesach dydaktycznych dąży się do wykształcenia wysokiej klasy specjalistów. Studentom proponuje się atrakcyjne programy nauczania, uwzględniające zmiany rzeczywistości gospodarczej w kraju i na świecie, a tym samym odpowiadające aktualnym potrzebom społeczno-gospodarczym oraz oczekiwaniom pracodawców.

W zakresie dydaktyki na podkreślenie zasługuje kształcenie w pełnych cyklach edukacji ekonomicznej na kierunkach lub specjalnościach realizujących programy zajęć dydaktycznych według koncepcji opracowanych przez zespół Katedry Transportu. W procesach dydaktycznych dotyczących przedmiotów związanych z problematyką transportu, spedycji oraz logistyki, oferowane programy nauczania uwzględniają dynamiczne zmiany w otoczeniu gospodarczym oraz potrzeby współczesnego rynku pracy.

W 2010 roku powstała inicjatywa uruchomienia na Wydziale Ekonomii studiów pierwszego stopnia kierunku „Logistyka” o tytule zawodowym inżyniera. Uzasadnieniem przygotowanego przez pracowników Katedry wniosku było przekonanie o potrzebie kształcenia absolwentów posiadających wiedzę inżynierską w zakresie projektowania i eksploatacji systemów logistycznych, jak i wiedzę z zakresu ekonomii, pozwalającą na ocenę przygotowanych przedsięwzięć pod względem racjonalnego wykorzystania zasobów. Decyzja o charakterze kierunku była motywowana komplementarnością zasobów kadrowych oraz kompetencjami naukowo-badawczymi i dydaktycznymi, stanowiącymi źródło efektów synergicznych, pozwalających na utworzenie kierunku o wyróżniających walorach edukacyjnych i atrakcyjności dla studentów oraz pracodawców. I tak od roku akademickiego 2010/2011 pracownicy Katedry czynnie uczestniczą w realizacji procesów dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku „Logistyka”, w ramach specjalności transport w systemach logistycznych oraz telematyka transportu i logistyki.

Kolejnym krokiem było przygotowanie przez zespół Katedry studiów drugiego stopnia na kierunku „Logistyka”, dedykowanych zwłaszcza absolwentom siedmiosemestralnych studiów inżynierskich na tym kierunku, ale także kandydatom posiadającym tytuł zawodowy magistra, licencjata lub równorzędny, nadany przez uczelnie publiczne albo niepubliczne. Podobnie jak w przypadku studiów na pierwszym stopniu, kształtując założenia programowe drugiego stopnia, uwzględnione zostały uwagi będące efektem konsultacji z pracodawcami oraz specjalistami z branży TSL. Studia drugiego stopnia rozpoczęły się w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017 i spotkały się z zainteresowaniem, utworzono grupy studenckie zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca