Katedra Transportu - Oferta dydaktyczna

 

Kierunek Logistyka (studia I i II stopnia - Wydział Ekonomii)

W roku akademickim 2010/2011 uruchomiono z inicjatywy Katedry Transportu, przy współpracy Katedry Logistyki Ekonomicznej, studia stacjonarne i niestacjonarne I-go stopnia, na kierunku logistyka. Kształcenie na inżynierskich studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku logistyka dotyczyć będzie następujących specjalności:

  • Transport w systemach logistycznych,

  • Telematyka transportu i logistyki.

Absolwent studiów inżynierskich będzie posiadał:

  • wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także umiejętności menedżerskie,

  • umiejętności trafnego wnioskowania, formułowania i rozwiązywania problemów za pomocą metod i technik inżynierskich, w tym w zakresie projektowania systemów i procesów logistycznych, ich analizy i oceny,

  • umiejętność posługiwania się nowoczesnymi systemami informacyjnymi i telematycznymi oraz systemami zarządzania w transporcie i logistyce,

  • umiejętności z zakresu zarządzania kosztami, finansami i kapitałem, a także doboru i szkolenia zasobów ludzkich.

W grudniu 2016 roku została uruchomiana rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne II-go stopnia na kierunku logistyka. Studia trwają trzy semestry i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek Logistyka na Wydziale Ekonomii mogą się ubiegać kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym magistra, inżyniera lub równorzędnym nadanym przez uczelnie publiczne i niepubliczne.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w krajowych i zagranicznych przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką oraz jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz wymagane są umiejętności organizacyjne.

 

Specjalność transport i logistyka (kierunek Ekonomia, Wydział Ekonomii)

Specjalność transport i logistyka stanowi jedną z ofert dydaktycznych Wydziału Ekonomii na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I-go i II-go stopnia.

Wiedza przekazywana na zajęciach dydaktycznych oparta jest na współczesnym dorobku ekonomiki transportu, logistyki oraz dyscyplin pokrewnych. Ważnym źródłem umiejętności, jakie nabywają studenci jest doświadczenie badawcze i praktyczne kadry naukowo-dydaktycznej.

W trakcie studiów pierwszego stopnia na specjalności transport i logistyka studenci poznają podstawowe pojęcia z tego zakresu, uzyskują wiedzę o funkcjonowaniu rynków TSL, działalności i rozwoju przedsiębiorstw sektora transportu, spedycji i logistyki oraz międzynarodowych, krajowych, regionalnych i lokalnych systemach transportowych. Specjalistyczny profil kształcenia dotyczy w szczególnej mierze problematyki: infrastruktury transportu, techniki i technologii transportu, ekonomiki transportu, spedycji krajowej i międzynarodowej, marketingu usług transportowych i spedycyjnych, teoretycznych podstaw logistyki, metod i technik logistycznych.

Przekazywana wiedza specjalistyczna oparta jest na współczesnym dorobku światowej i polskiej myśli naukowej ekonomiki transportu, logistyki oraz dyscyplin pokrewnych. Ważnym źródłem wiadomości, przekazywanych na zajęciach dydaktycznych z przedmiotów specjalnościowych, jest doświadczenie badawcze i praktyczne kadry naukowo-dydaktycznej.

Absolwenci są wszechstronnie wykształconymi ekonomistami posiadającymi wiedzę niezbędną do rozwiązywania problemów praktyki gospodarowania w organizacjach gospodarczych, administracji publicznej i organizacjach społecznych non-profit. Atutem absolwentów jest znajomość specyficznej problematyki procesów transportowych oraz umiejętność rozpatrywania zagadnień ekonomicznych w realnych warunkach funkcjonowania rynku TSL. Szczególną cechą absolwentów specjalności jest zdolność podejmowania czynności zawodowych związanych z procesami transportowymi, w tym z przewozami, spedycją, a także logistyką.

Absolwenci specjalności mogą być zatrudniani w różnych organizacjach jako menedżerowie transportu, spedytorzy i logistycy oraz jako analitycy i menedżerowie firm na rynku usług transportowo-spedycyjno-logistycznym, a także jako pracownicy administracji publicznej wyspecjalizowani w kształtowaniu systemów transportowych i logistycznych. Ogół teoretycznej i praktycznej wiedzy, związanej z funkcjonowaniem przedsiębiorstw transportowych, spedycyjnych i logistycznych, uzyskanej przez studentów w trakcie procesu dydaktycznego, może też skutkować podejmowaniem przez absolwentów samodzielnej działalności gospodarczej.

Studia drugiego stopnia na specjalności transport i logistyka stwarzają możliwość pogłębienia wiedzy dotyczącej nauk ekonomicznych oraz pozwalają doskonalić umiejętności prowadzenia wieloaspektowych analiz ekonomicznych, a także umożliwiają kształtowanie nowatorskiego pojmowania problemów transportu i logistyki oraz podejmowania decyzji w tym zakresie.

Absolwenci uzyskują zaawansowaną wiedzę niezbędną do zarządzania procesami logistycznymi oraz wdrażania koncepcji logistycznych w organizacjach oraz instytucjach różnego typu.

Efekty kształcenia, to umiejętności praktyczne i kompetencje dotyczące w szczególności: identyfikowania procesów logistycznych i ich projektowania; prowadzenia działalności logistycznej w mikro-, mezo- i makroskali; zarządzania logistycznego; stosowania współczesnych strategii logistyki; wykorzystania narzędzi informatycznych w systemach logistycznych, a ponadto, analizy rynku usług logistycznych, a także ekologistyki.

Uzyskana wiedza i umiejętności praktyczne kwalifikują absolwenta tej specjalności do zatrudnienia na stanowiskach zarządczych, a także kierowniczych np. w jednostkach funkcjonalnych zaopatrzenia, transportu i dystrybucji przedsiębiorstw przemysłowych, produkcyjnych, handlowych, usługowych i innych podmiotów gospodarczych, w tym w korporacjach międzynarodowych oraz w jednostkach projektowych i consultingowych zajmujących się logistyką, w firmach sektora transportu, spedycji i logistyki, ponadto, w jednostkach administracji publicznej, jak również w innych organizacjach, w których wymagana jest wiedza z zakresu transportu i logistyki.