Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek Logistyka

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac

Dr hab. inż. Grzegorz Dydkowski, prof. UE

Problematyka: zagadnienia związane z sektorem Transport Spedycja Logistyka – podmioty, infrastruktura, procesy, środki techniczne i technologie transportowe, systemy informatyczne w transporcie i logistyce, mobilność, organizacja i zarządzanie transportem miejskim, prognozowanie i zarządzanie ruchem drogowym i ulicznym, pojazdy elektryczne i infrastruktura dla pojazdów elektrycznych, integracja transportu pasażerskiego oraz zintegrowane łańcuchy dostaw, innowacje w transporcie i logistyce.


Wybrane tytuły prac:

1. System zarządzania łańcuchem dostaw w wybranym podmiocie sektora TSL

2. Obsługa logistyczna na przykładzie wybranego podmiotu

3. Systemy informatyczne w obsłudze procesów magazynowania

4. Technologia przewozów wybranych rodzajów ładunków (niebezpiecznych, ciężkich i ponadgabarytowych, szybko psujących się,…)

5. Bariery i przesłanki wprowadzania autobusów elektrycznych do obsługi miast

6. Rozwiązania „MaaS” jako narzędzie równoważenia mobilności w miastach

7. Wdrażanie systemu sterowania ruchem na przykładzie wybranego miasta

8. Transport multimodalny jako na przykładzie przewozów realizowanych w wybranym podmiocie/wybranych rodzajów ładunków

9. Rozwiązania w pojazdach/infrastrukturze zwiększające bezpieczeństwo w ruchu drogowym

10. Integracja transportu pasażerskiego na przykładzie miasta/zespołu miast/wybranych systemów transportowych

Dr hab. Janusz Figura, prof. UE

Problematyka: doskonalenie procesów logistycznych jako narzędzie efektywności przedsiębiorstwa, pomiar efektywności procesów logistycznych – produktywność, efektywność, czas cyklu, benchmarking procesów logistycznych przedsiębiorstwa, projektowanie procesów logistycznych przedsiębiorstwa, metody prognozowania jako narzędzia kształtowania polityki logistycznej przedsiębiorstwa, określanie zapotrzebowania na półprodukty i surowce jako element dystrybucji, łańcuchy dostaw jako narzędzia kształtowania obsługi logistycznej, współczesne trendy kształtowania łańcuchów dostaw, kształtowanie łańcuchów dostaw jak element polityki logistycznej przedsiębiorstwa


Wybrane tytuły prac:

1. Bezpieczny łańcuch dostaw jako narzędzie transportu lotniczego cargo w eksporcie.

2. Mobilność osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

3. Automatyzacja transportu morskiego

4. Gospodarka obiegu zamkniętego w transporcie. Wyzwania Metropolii Górnośląko-Zagłebiowskiej na tle polityki transportowej unii europejskiej.

5. Nowy jedwabny szlak jako  euroazjatycki łańcuch dostaw.

6. Rozszerzona rzeczywistość jako element wsparcia procesu logistycznej obsługi klienta na przykładzie mobilnego kalkulatora kosztów transportu.

7. Projektowanie jako element wsparcia procesów magazynowych na przykładzie przedsiębiorstwa Dabex.

8. Zmiana systemu  manufacturing  resource  planning na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego branży automotiv.

9. Dostępność środków transportu publicznego na przykładzie parku logistycznego „PROLOGOS” w Chorzowie.

10.  Organizowanie i funkcjonowanie międzynarodowego transportu ciężarowego ładunków w warunkach COVID 19.

Dr hab. Barbara Kos, prof. UE

Problematyka: funkcjonowanie rynku usług TSL w aspekcie ekonomicznym, prawnym, przestrzennym, organizacyjnym i technicznym. Problematyka mobilności miejskiej. Innowacje i kierunki rozwoju sektora TSL. Nowoczesne systemy informacyjno-komunikacyjne (ICT) w TSL. Procesy integracji w sektorze TSL. Unijna i krajowa polityka transportowa.


Wybrane tytuły prac:

1. Zarządzanie gospodarką magazynową w Przedsiębiorstwie Dystrybucyjno-Handlowym …..

2. Wykorzystania w krajowym transporcie drogowym pojazdów z napędem elektrycznym na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ

3.  Funkcjonowanie elektronicznej giełdy w sektorze TSL na przykładzie platformy ….

4. Wpływ rozwiązań telematycznych na przepustowość w ruchu miejskim

5.  Innowacyjność w komunikacji miejskiej na przykładzie miasta ….

6. Nowoczesny transport w mieście jako element kreowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie miasta …

7. Organizacja międzynarodowego transportu drogowego ładunków chłodniczych

8. Rynek usług kurierskich w Polsce na przykładzie firmy …

9. Zrównoważona mobilność miejska na przykładzie wybranego ośrodka zurbanizowanego

10. Rozwój systemów rowerów miejskich na przykładzie City by Bike w …….

11. Internalizacja kosztów zewnętrznych transportu w świetle polityki Unii Europejskiej

12. Ekologia i ekologistyka w łańcuchach logistycznych

13. Wykorzystanie inteligentnych rozwiązań transportowych w obszarze miasta

14. Zarządzanie procesami logistycznymi w łańcuchu dostaw na przykładzie firmy …

 

Dr hab. Robert Tomanek, prof. UE

Problematyka: zarządzanie mobilnością miejską, integracja łańcuchów dostaw i systemów transportowych, efektywność regulacji transportu, innowacyjność w transporcie (kierunki, wsparcie publiczne, start-upy).


Wybrane tytuły prac: 

1. Ekonomiczne bariery wdrażania innowacyjnych napędów w drogowym transporcie zbiorowym.

2. Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) jako innowacyjne narzędzie poprawy konkurencyjności transportu kolejowego.

3. Obsługa portów lotniczych przez transport szynowy.

4. Ocena wpływu systemu Park&Ride na równoważenie mobilności miasta na przykładzie Warszawy.

5. Porównanie efektywności form elektromobilności w drogowym publicznym transporcie zbiorowym.

6. Rola węzłów przesiadkowych w kształtowaniu mobilności miejskiej.

7. Strategia dekarbonizacji w transporcie międzynarodowym na przykładzie przedsiębiorstwa z branży FMCG (Fast-Moving Consumer Goods).

8. Wpływ inwestycji drogowych na zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym na przykładzie autostrady A4 na odcinku od węzła Opole Zachód do węzła Strzelce Opolskie.

9. Wykorzystanie baz danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportowym na przykładzie systemu Interlan Speed.

 

Dr Teresa Gądek-Hawlena

Problematyka: bezpieczeństwo w transporcie, transport a turystyk, rynek usług KE, nowoczesne technologie w sektorze TSL, logistyka imprez masowych.


Wybrane tytuły prac:

1. Nowowczesne systemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych i ich wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego

2. Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym w obliczu współczesnych zagrożeń

3. Wpływ czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo w transporcie kolejowym

4. Dostosowania największych portów lotniczych do obsługi ruchu pasażerskiego

5. Wpływ rozwoju e-commerce na logistykę ostatniej mili

6. Czynniki determinujące zapotrzebowanie na pojazdy autonomiczne w społeczeństwie

7. Rozwój elektromobilności w Polsce jako element realizacji polityki zrównoważonego rozwoju

8. Zasady organizacji imprez masowych na przykładzie ...

9. Konkurencja wewnątrzgałęziowa na globalnym rynku KEP

Dr Grzegorz Krawczyk

Problematyka: funkcjonowanie transportu zbiorowego, zrównoważona mobilność miejsca, polityka transportowa i elementy strategicznego zarządzania rozwojem systemu transportowego, oddziaływanie transportu na otoczenia, analiza kosztów i korzyści rozwiązań w zakresie transportu, uwarunkowania rozwoju elektromobilności.


Wybrane tytuły prac:

1. Analiza dostępności infrastruktury transportu zbiorowego w mieście ...

2. Wpływ transportu drogowego na środowisko - przykład województwa śląskiego

3. Analiza przepustowości wybranych elementów sieci transportowej w mieście ...

4. Uwarunkowania modelu dropshippingu w e-commerce.

Dr Anita Mutwil

Problematyka: marketing i logistyka procesów zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji; logistyka sytuacji kryzysowych; transport w systemach logistycznych, infrastruktura logistyczna; nowe trendy w sektorze TSL.


Wybrane tytuły prac:

1. Porównanie funkcjonowania wybranych parków logistycznych stworzonych przez deweloperów na terenie Śląska, Mazowsza i Wielkopolski

2. Wpływ integracji europejskiej na rozwój centrów logistycznych

3. Kreowanie wizerunku marki na przykładzie firmy Apple

4. Analiza i ocena infrastruktury drogowej w Bytomiu

5. Optymalizacja przepływu strumienia materiałów w procesie produkcyjnym na przykładzie firmy z branży meblarskiej

6. Problemy współpracy z usługodawcą zewnętrznym na przykładzie usług repackingu świadczonych przez przedsiębiorstwo X dla firmy Unilever

7.  Analiza i ocena działań Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego pod kątem logistyki akcji ratowniczych

8. Wpływ cyfryzacji na sektor TSL w Polsce

9. Proces dystrybucji i magazynowania na przykładzie Ikea Retail Sp. z o.o.

10. Innowacje w sektorze TSL

11. Transport wewnętrzy na przykładzie kolejek podwieszanych w przedsiębiorstwie PG „Silesia” Czechowice – Dziedzice

12. Organizacja procesu przewozowego ładunków masowych drogą morską

13. Analiza preferencji w obszarze elektromobilności w Polsce

14. Smart City, jako koncepcja zrównoważonego rozwoju

 

Dr Anna Urbanek

Problematyka: zarządzanie mobilnością w miastach i problemy zrównoważonej mobilności, technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) w sektorze TSL, transport zbiorowy, procesy integracyjne w sektorze TSL, innowacje w sektorze TSL, marketing i badania marketingowe w sektorze TSL, polityka transportowa, elektromobilność


Wybrane tytuły prac:

1. Uwarunkowania rozwoju elektromobilności w Europie i w Polsce

2. Nowoczesne systemy poboru opłat w miejskim transporcie publicznym na przykładzie systemu Andante w Obszarze Metropolitalnym Porto

3. Znaczenie carsharingu w równoważeniu mobilności miasta

4. Transport lotniczy materiałów niebezbiecznych na przykładzie baterii litowo-jonowych i litowo-metalowych

5. Narzędzia ograniczania kongestii w miastach na przykładzie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

6. Potrzeby osób starszych w zakresie korzystania z transportu publicznego w świetle badań ankietowych

7. Kierunki rozwoju inteligentnych systemów transportowych w transporcie drogowym

8. Paliwa i napędy alternatywne stosowane w miejskim transporcie zbiorowym na przykładzie wybranych przedsiębiorstw świadczących usługi dla ZTM w Katowicach 

9. Wdrażanie rozwiązań Smart Mobility na przykładzie Miasta Stołecznego Warszawy