Przejdź do menu Przejdź do treści

Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek Logistyka

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac

Dr hab. inż. Grzegorz Dydkowski, prof. UE

Problematyka: zagadnienia związane z sektorem Transport Spedycja Logistyka – podmioty, infrastruktura, procesy, środki techniczne i technologie transportowe, systemy informatyczne w transporcie i logistyce, mobilność, organizacja i zarządzanie transportem miejskim, prognozowanie i zarządzanie ruchem drogowym i ulicznym, pojazdy elektryczne i infrastruktura dla pojazdów elektrycznych, integracja transportu pasażerskiego oraz zintegrowane łańcuchy dostaw, innowacje w transporcie i logistyce.


Wybrane tytuły prac:

1. System zarządzania łańcuchem dostaw w wybranym podmiocie sektora TSL

2. Obsługa logistyczna na przykładzie wybranego podmiotu

3. Systemy informatyczne w obsłudze procesów magazynowania

4. Technologia przewozów wybranych rodzajów ładunków (niebezpiecznych, ciężkich i ponadgabarytowych, szybko psujących się,…)

5. Bariery i przesłanki wprowadzania autobusów elektrycznych do obsługi miast

6. Rozwiązania „MaaS” jako narzędzie równoważenia mobilności w miastach

7. Wdrażanie systemu sterowania ruchem na przykładzie wybranego miasta

8. Transport multimodalny jako na przykładzie przewozów realizowanych w wybranym podmiocie/wybranych rodzajów ładunków

9. Rozwiązania w pojazdach/infrastrukturze zwiększające bezpieczeństwo w ruchu drogowym

10. Integracja transportu pasażerskiego na przykładzie miasta/zespołu miast/wybranych systemów transportowych

Dr hab. Janusz Figura, prof. UE

Problematyka: doskonalenie procesów logistycznych jako narzędzie efektywności przedsiębiorstwa, pomiar efektywności procesów logistycznych – produktywność, efektywność, czas cyklu, benchmarking procesów logistycznych przedsiębiorstwa, projektowanie procesów logistycznych przedsiębiorstwa, metody prognozowania jako narzędzia kształtowania polityki logistycznej przedsiębiorstwa, określanie zapotrzebowania na półprodukty i surowce jako element dystrybucji, łańcuchy dostaw jako narzędzia kształtowania obsługi logistycznej, współczesne trendy kształtowania łańcuchów dostaw, kształtowanie łańcuchów dostaw jak element polityki logistycznej przedsiębiorstwa


Wybrane tytuły prac:

1. Bezpieczny łańcuch dostaw jako narzędzie transportu lotniczego cargo w eksporcie.

2. Mobilność osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

3. Automatyzacja transportu morskiego

4. Gospodarka obiegu zamkniętego w transporcie. Wyzwania Metropolii Górnośląko-Zagłebiowskiej na tle polityki transportowej unii europejskiej.

5. Nowy jedwabny szlak jako  euroazjatycki łańcuch dostaw.

6. Rozszerzona rzeczywistość jako element wsparcia procesu logistycznej obsługi klienta na przykładzie mobilnego kalkulatora kosztów transportu.

7. Projektowanie jako element wsparcia procesów magazynowych na przykładzie przedsiębiorstwa Dabex.

8. Zmiana systemu  manufacturing  resource  planning na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego branży automotiv.

9. Dostępność środków transportu publicznego na przykładzie parku logistycznego „PROLOGOS” w Chorzowie.

10.  Organizowanie i funkcjonowanie międzynarodowego transportu ciężarowego ładunków w warunkach COVID 19.

Dr hab. Barbara Kos, prof. UE

Problematyka: funkcjonowanie rynku usług TSL w aspekcie ekonomicznym, prawnym, przestrzennym, organizacyjnym i technicznym. Problematyka mobilności miejskiej. Innowacje i kierunki rozwoju sektora TSL. Nowoczesne systemy informacyjno-komunikacyjne (ICT) w TSL. Zrównoważony rozwój sektora TSL. Procesy integracji w sektorze TSL. Unijna i krajowa polityka transportowa.


Wybrane tytuły prac:

1.  Procesy dekarbonizacji...

2.  Perspektywy rozwoju elektromobilności...

3.   Innowacyjność w komunikacji miejskiej na przykładzie miasta ...

4.  Nowoczesny transport w mieście jako element kreowania zrównoważonego rozwoju...

5.  Rynek usług kurierskich w Polsce ….

6.  Zrównoważona mobilność miejska na przykładzie wybranego ośrodka zurbanizowanego …

7.  Rozwój systemów mikromobilności  miejskiej...

8. Ekologia i ekologistyka w łańcuchach logistycznych

9.  Wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych…

10.  Zarządzanie procesami logistycznymi w łańcuchu dostaw…

 

Dr hab. Robert Tomanek, prof. UE

Problematyka:  mobilność miejska, strategie ESG w sektorze TSL, dekarbonizacja transportu i logistyki.


Wybrane tytuły prac:

1. Carsharing w systemach mobilności miejskiej w Polsce

2. Perspektywy rozwoju napędów wodorowych w miejskim transporcie publicznym

3. Innowacje dekarbonizacyjne w łańcuchach dostaw

4. Rola infrastruktury w rozwoju systemów rowerowych na przykładzie aglomeracji katowickiej oraz wrocławskiej

5. Znaczenie dekarbonizacji w strategiach ESG firm sektora TSL

6. Wpływ zmian modeli pracy na mobilność miejską

7. Perspektywy rozwoju elektrycznego transportu zbiorowego w miastach w Polsce

8. Instrumenty dekarbonizacji firm transportu międzynarodowego w Polsce

9. Strategie ESG w przedsiębiorstwach branży Transport-Spedycja-Logistyka

 

Dr inż. Andrzej Hanusik

Problematyka: ocena i planowanie mobilności miejskiej, ocena efektywności oraz optymalizacja procesów logistycznych, zarządzanie jakością w logistyce z wykorzystaniem koncepcji Six Sigma, Nowy Jedwabny Szlak, blockchain oraz  sztuczna inteligencja w logistyce, nietypowe zastosowania logistyki


Wybrane tytuły prac:

1. Analiza taksonomiczna mobilności współdzielonej na wybranym obszarze

2. Ocena sieci centrów przesiadkowych wybranego systemu transportu miejskiego

3. Analiza przepustowości sieci drogowej na wybranym obszarze

4. Wielowskaźnikowa ocena efektywności procesów logistycznych wybranego przedsiębiorstwa

5. Implementacja koncepcji Six Sigma do wybranego przedsiębiorstwa

6. Analiza strategiczna roli wybranego kraju w inicjatywie Nowego Jedwabnego Szlaku

7. Zastosowanie modeli językowych w logistyce

8. Blockchain jako sposób zwiększania bezpieczeństwa oraz transparentności systemów logistycznych

9. Logistyka akcji ratunkowych Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

10. Analiza sieci zaopatrzenia Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Dr Grzegorz Krawczyk

Problematyka: funkcjonowanie transportu zbiorowego, zrównoważona mobilność miejska, polityka transportowa i elementy strategicznego zarządzania rozwojem systemu transportowego, oddziaływanie transportu na otoczenie, analiza kosztów i korzyści rozwiązań w zakresie transportu, uwarunkowania rozwoju elektromobilności.


Wybrane tytuły prac:

1. Analiza dostępności infrastruktury transportu zbiorowego w mieście ...

2. Wpływ transportu drogowego na środowisko - przykład województwa śląskiego

3. Analiza przepustowości wybranych elementów sieci transportowej w mieście ...

4. Uwarunkowania modelu dropshippingu w e-commerce.

5. Uwarunkowania rozwoju pojazdów autonomicznych...

6. Optymalizacja procesów logistycznych w łańcuchu dostaw...

7. Analiza kosztów i korzyści wdrożenia ITS

 

Dr Anita Mutwil

Problematyka: marketing i logistyka procesów zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji; logistyka sytuacji kryzysowych; transport w systemach logistycznych, infrastruktura logistyczna; nowe trendy w sektorze TSL.


Wybrane tytuły prac:

1. Porównanie funkcjonowania wybranych parków logistycznych stworzonych przez deweloperów na terenie Śląska, Mazowsza i Wielkopolski

2. Wpływ integracji europejskiej na rozwój centrów logistycznych

3. Kreowanie wizerunku marki na przykładzie firmy Apple

4. Analiza i ocena infrastruktury drogowej w Bytomiu

5. Optymalizacja przepływu strumienia materiałów w procesie produkcyjnym na przykładzie firmy z branży meblarskiej

6. Problemy współpracy z usługodawcą zewnętrznym na przykładzie usług repackingu świadczonych przez przedsiębiorstwo X dla firmy Unilever

7.  Analiza i ocena działań Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego pod kątem logistyki akcji ratowniczych

8. Wpływ cyfryzacji na sektor TSL w Polsce

9. Proces dystrybucji i magazynowania na przykładzie Ikea Retail Sp. z o.o.

10. Innowacje w sektorze TSL

11. Transport wewnętrzy na przykładzie kolejek podwieszanych w przedsiębiorstwie PG „Silesia” Czechowice – Dziedzice

12. Organizacja procesu przewozowego ładunków masowych drogą morską

13. Analiza preferencji w obszarze elektromobilności w Polsce

14. Smart City, jako koncepcja zrównoważonego rozwoju

 

Dr Anna Urbanek

Problematyka: zarządzanie mobilnością w miastach i problemy zrównoważonej mobilności, technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) w sektorze TSL, transport zbiorowy, procesy integracyjne w sektorze TSL, innowacje w sektorze TSL, marketing i badania marketingowe w sektorze TSL, polityka transportowa, elektromobilność


Wybrane tytuły prac:

1. Uwarunkowania rozwoju elektromobilności w Europie i w Polsce

2. Nowoczesne systemy poboru opłat w miejskim transporcie publicznym na przykładzie systemu Andante w Obszarze Metropolitalnym Porto

3. Znaczenie carsharingu w równoważeniu mobilności miasta

4. Transport lotniczy materiałów niebezbiecznych na przykładzie baterii litowo-jonowych i litowo-metalowych

5. Narzędzia ograniczania kongestii w miastach na przykładzie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

6. Potrzeby osób starszych w zakresie korzystania z transportu publicznego w świetle badań ankietowych

7. Kierunki rozwoju inteligentnych systemów transportowych w transporcie drogowym

8. Paliwa i napędy alternatywne stosowane w miejskim transporcie zbiorowym na przykładzie wybranych przedsiębiorstw świadczących usługi dla ZTM w Katowicach 

9. Wdrażanie rozwiązań Smart Mobility na przykładzie Miasta Stołecznego Warszawy

 

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3