Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek: Ekonomia

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac

prof. zw. dr hab. Anna Lipka

Problematyka: Strategie personalne, Ryzyko personalne, Marketing stanowisk pracy, Dobór pracowników, Rozwój, ocenianie (ścieżki karier), Zwalnianie pracowników, Zarządzanie kosztami pracy, Motywowanie, Komputeryzacja działów personalnych, Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi (np. controlling personalny, outsourcing), Metody wyceny kapitału ludzkiego, Szkolnictwo zawodowe, Zarządzanie wiedzą, Gospodarka kreatywna, Pracoholizm, Efektywność gospodarowania kapitałem ludzkim, Postawy wobec czasu pracy, Generacje pracowników, Eksperyment w obszarze HR, Cyberdyskredytacja pracowników, Grywalizacja.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Podobieństwa oraz różnice w wycenie aktywów materialnych i niematerialnyvh
 • Doskonalenie systemu wynagrodzeń poprzez wartościowanie pracy metodą UMEWAP-2000 (na przykładzie wybranej firmy produkcyjnej)
 • Cyberdyskredytacja jako instrument walki konkurencyjnej
 • Kreatywność w zawodzie bibliotekarza
 • Stan i struktura zatrudnienia kadry pielęgniarskiej w Polsce a jej wizerunek kreowany w warunkach pandemii COVID-19
 • Percepcja kreatywności własnej pracy zawodowej i przynależności do klasy kreatywnej
dr hab. Małgorzata Król

Problematyka: Gospodarowanie kapitałem ludzkimi – dobór pracowników do organizacji (rekrutacja i selekcja), formy rozwoju pracowników (m. in. szkolenia), kształtowanie kariery zawodowej, ocenianie pracowników, wynagradzanie i inne formy motywowania do pracy, zwalnianie pracowników (outplacement); Typowe i elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy – rozwój elastycznych form zatrudnienia, praca tymczasowa, telepraca, outsourcing, elastyczny czas pracy; Zatrudnienie przyjazne rodzinie, równowaga praca-życie (LWB); Analiza rynku pracy – stan, struktura i dynamika bezrobocia w Polsce i Unii Europejskiej, konsekwencje bezrobocia, przeciwdziałanie bezrobociu, osoby niepełnosprawne na rynku pracy, absolwenci na rynku pracy, kobiety na rynku pracy; Demograficzne uwarunkowania rynku pracy – problem starzejącego się społeczeństwa; Generacje pracowników; Mobilność zawodowa i przestrzenna zasobów pracy. Gospodarowanie kapitałem ludzkimi – dobór pracowników do organizacji (rekrutacja i selekcja), formy rozwoju pracowników (m. in. szkolenia), kształtowanie kariery zawodowej, ocenianie pracowników, wynagradzanie i inne formy motywowania do pracy, zwalnianie pracowników (outplacement); Typowe i elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy – rozwój elastycznych form zatrudnienia, praca tymczasowa, telepraca, outsourcing, elastyczny czas pracy; Zatrudnienie przyjazne rodzinie, równowaga praca-życie (LWB); Analiza rynku pracy – stan, struktura i dynamika bezrobocia w Polsce i Unii Europejskiej, konsekwencje bezrobocia, przeciwdziałanie bezrobociu, osoby niepełnosprawne na rynku pracy, absolwenci na rynku pracy, kobiety na rynku pracy; Demograficzne uwarunkowania rynku pracy – problem starzejącego się społeczeństwa; Generacje pracowników; Mobilność zawodowa i przestrzenna zasobów pracy.


Wybrane tytuły prac:

 • Wolontariat jako narzędzie CSR
 • Znaczenie idei CSR dla pokolenia Y
 • Oczekiwania pokolenia Z wobec pracy zawodowej
 • Motywowanie do efektywnej pracy w firmie X
 • Identyfikacja kultur organizacyjnych pod kątem wspierania przedsiębiorczości
 • Czynniki wpływające na zachowania konsumenta i procesy podejmowania decyzji
 • Rynek nieruchomości mieszkaniowych na przykładzie miasta X
 • Dochody i wydatki gminy X w latach 2015-2020

Kierunek: Przedsiębiorczość i Finanse

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Alicja Winnicka-Wejs

Problematyka: Employer branding – kształtowanie wizerunku pracodawcy, Grywalizacja w praktyce organizacji, Rozwój pracowników, Projektowanie szkoleń, Projekty inwestycji w kapitał ludzki, Rynek usług szkoleniowych w Polsce, Nowoczesne metody doboru pracowników, System motywowania pracowników, Ocena jakości procesów personalnych, Zarządzanie ryzykiem personalnym, Zarządzanie wielopokoleniowym kapitałem ludzkim (generacje pracowników), Sprawozdanie o kapitale ludzkim/ kapitale intelektualnym organizacji, Trendy w zarządzaniu kapitałem ludzkim (np. outsourcing, sektor nowoczesnych usług HR SSC, BPO), Cyberdyskredytacja pracowników (cyberhejt wobec pracowników a wizerunek organizacji), Uwarunkowania kontekstowe zarządzania kapitałem ludzkim (strategie personalne, kultury organizacyjne).

 

Wybrane tytuły prac:

 • Motywowanie poprzez ocenianie pracowników (na przykładzie placówki oświatowej)
 • Wolontariat jako element rozwoju kompetencji pracowników
 • Stres w miejscu pracy (na przykładzie wybranego oddziału banku)
 • Kompetencje osób zajmujących się rynkiem nieruchomości w Polsce
 • Wymiar finansowy zarządzania talentami w organizacji (na podstawie wybranych zespołów sportowych)
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w małym przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w ochronie zdrowia (na podstawie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego X)
 • Employer branding a proces pozyskiwania talentów