Przejdź do menu Przejdź do treści

Publikacje pracowników Katedry Zarządzania Organizacjami

Nagie przedsiębiorstwa. O narcyzmie organizacyjnym. A. Lipka, M. Karczewska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2022.
otwarty dostęp: https://www.sbc.org.pl/publication/624850
 

Publikacje pracowników Katedry Zarządzania Organizacjami

 

Prof. zw. dr hab. Anna Lipka (publikacje od 2002 roku)

 1. Ryzyko personalne organizacji. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkim. Poltext,  Warszawa 2002.
 2. Recenzja książki B.Kożusznik pt. "Współczesne problemy zarządzania ludźmi" ( w:) "Zarządzanie zasobami ludzkimi" 2002, nr 2.
 3. Ryzyko w zarządzaniu zasobami ludzkimi. (w:) Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim. Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2002.
 4. Metody analizy i oceny jakości zarządzania zasobami ludzkimi. „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2003, nr 5.
 5. Tendencje zmian na rynku pracy. (w:) Gospodarka w obliczu globalizacji. Przegląd wybranych zagadnień. Praca zbiorowa pod red. Naukową K. Jędralskiej i L. Żabińskiego. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Katowicach, Katowice 2003.
 6. Współdziałanie. Zmierzch rywalizacji pracowników? Pro- i antyrywalizacyjne narzędzia personalne. Difin, Warszawa 2004.
 7. Kultura organizacyjna a elastyczność strategiczna w kształtowaniu potencjału kadrowego. „Przegląd Organizacji” 2004, nr 5.
 8. Recenzja książki: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki. Praca zbiorowa pod red. Z. Wiśniewskiego i A. Pocztowskiego. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004. (w:) „Przegląd Organizacji” 2004, nr 11.
 9. Strategiczne i kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości pracowników (w:) Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości. Praca zbiorowa pod red. M. Juchnowicz. Poltext, Warszawa 2004.
 10. Zatrudnienie w województwie śląskim w latach 1999-2003 (w:) Społeczny obraz Śląska na przełomie wieków. Praca zbiorowa pod red. L. Frąckiewicz, Wyd. AE, Katowice 2004.
 11. Poziom wykształcenia ludności aktywnej zawodowo województwa śląskiego. (w:) Sytuacja demograficzna Śląska w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2002. Praca zbiorowa pod red. Naukową K. Szczygielskiego. „Śląsk Opolski” 2004, nr 4(53).
 12. Od zarządzania zasobami ludzkimi do gospodarowania kapitałem ludzkim. „Przegląd Organizacji” 2005, nr 4.
 13. Jakość strategii personalnej. „Problemy Jakości” 2005, nr 7.
 14. Różnorodność kulturowa a budowanie zaufania w organizacji. (w:) „Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej”. Praca zbiorowa pod red. A. Pocztowskiego. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 15. Ryzyko związane z gospodarowaniem zasobami wiedzy w organizacji nan-profit (w:) S. Kantyka, M. Król, A. Lipka, A. Lipski, M. Satoła: Gospodarowanie zasobami wiedzy w organizacjach non-profit. Wybrane zagadnienia. AE, Katowice 2005.
 16. Metoda ścieżki krytycznej (CPM) w zarządzaniu zasobami ludzkim (współautor: M. Król), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007, s.15-41, 78-86, 99-104, 121-199.
 17. Kwalitologia kapitału ludzkiego – przedmiot i metody badawcze, w: W kierunku jakości kapitału ludzkiego, praca zbiorowa pod red. A. Pocztowskiego, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych”, Warszawa 2007, s. 13-27.
 18. Kryteria porównywania metod wyceny wartości kapitału ludzkiego, praca zbiorowa pod red. M. Czerwińskiej, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 69-77.
 19. Kierunki ewolucji wyceny kapitału ludzkiego”, (współautor: S. Waszczak), praca zbiorowa pod red. M. Czerwińskiej, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007,
  s. 97-104.
 20. Nowsze metody wyceny kapitału ludzkiego, w: “Przegląd Organizacji” 2007, nr 9, s. 20-24.
 21. Recenzja książki: Wandel der Arbeit – Arbeit im Wandel. Orientierungen für das künftige Personalmanagement, Lemmens Verlags- & Mediengesellschaft mbH, Bonn, 278 stron,
  w: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2007, nr 6, s. 101-104.
 22. Redakcja (wspólnie z S. Waszczakiem) pracy zbiorowej pt. Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007, 498 stron.
 23. W poszukiwaniu metody wyceny kapitału ludzkiego, w: Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji, praca zbiorowa pod red. A. Lipki i S. Waszczaka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007, s. 117-129.
 24. Gospodarowanie kapitałem ludzkim – zbiór zadań do wybranych subdyscyplin i zagadnień (współautorzy: M. Król, S. Waszczak, M. Satoła), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008, rozdz, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI (s. 152-286 i 315-363).
 25. Systematyzacja nowej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi dla celów badawczo-dydaktycznych, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Problemy dydaktyki, praca zbiorowa pod red. B. Urbaniak, Difin 2008, s. 155-163.
 26. Wartość kapitału ludzkiego a ryzyko, w: Edukacja ekonomistów i menedżerów 2008, nr (1) 8, s. 39-46.
 27. Wartościowanie kapitału ludzkiego organizacji (problemy metodyczne i próby ich rozwiązywania) (współautorzy: M. Król, S. Waszczak, M. Satoła), rozdz. 1.1., 1.4., 2.1., 3.1., 3.3., 4.1., 4.3., 5.1., 5.4., 6.4. i współautorstwo rozdz.: 1.2., 1.3., 2.2., 3.2., 4.2., 5.2., 5.3., 6.1.2., 6.2.2., 6.3.2., Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2008.
 28. Kulturowy kontekst wyboru metod efektywnego gospodarowania kapitałem ludzkim, w: Społeczne determinanty edukacji i gospodarowania, praca zbiorowa pod red. K. Rędzińskiego i M. Zielińskiego, Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Gliwice 2008, s. 253-261.
 29. Efektywność strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, w: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2008, nr 3-4, s. 9-23.
 30. Efektywność działań personalnych a wartość kapitału ludzkiego organizacji, w: Mikroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, red.: T. Dudycz, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2008, s. 133-143.
 31. Recenzja książki J. Strużyny, M. Bratnickiego, M. Majowskiej, T. Ingrama pt. Rozwój zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008, w: Przegląd Organizacji, 2009, nr 1, s. 44-45.
 32. Kultura adhokracji a instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi, w: Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, pod red. M. Juchnowicz, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009, s. 30-40.
 33. Redakcja (z: Stanisław Waszczak) książki pt. Koszty jakości zarządzania kapitałem ludzkim a ryzyko personalne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, 353 strony.
 34. Relacje: kategorie kosztów jakości – rodzaje ryzyka personalnego, w: Koszty jakości zarządzania kapitałem ludzkim a ryzyko personalne, praca zbiorowa pod red. A. Lipki i S. Waszczaka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, s. 339-350.
 35. Marketing personalny a marketing tradycyjny (punkty zbieżne i rozbieżne), w: Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w dobie globalizacji, praca zbiorowa pod red. F. Byloka i L. Cichobłazińskiego, Wydawnictwo Politechniki Częstchowskiej, Częstochowa 2009, s. 101-108.
 36. Koszty jakości działań personalnych wspomagających zarządzanie wiedzą. Typologia, identyfikacja w praktyce, ewaluacja (współautorzy: M. Król, S. Waszczak, M. Satoła), s. 7-13, 63-69, 78-146, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 37. Kształtowanie motywacji wewnętrznej. Koszty jakości i ryzyko (współautorzy: M. Król, S. Waszczak, A. Winnicka-Wejs), s. 9-11, 27-45, 124-182, 205-206 oraz współautorstwo rozdz. 6 (s. 183-203), Difin, Warszawa 2010.
 38. Stymulatory i inhibitory rozwoju kreatywnych zespołów, w: Księga Jubileuszowa Profesora Adama Szałkowskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010.
 39. Różnice w przedsiębiorczości pracowników a wartość kapitału ludzkiego organizacji, w: Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju ludzi i organizacji, praca zbiorowa pod red. M. Zielińskiego i A. Warzechy, Prace Naukowe Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości – seria Ekonomia, tom 1, Gliwice 2010.
 40. Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, 322 strony.
 41. A. Lipka, M. Król, A. Winnicka-Wejs: „Kreatywność i rutyna w działalności personalnej. Granice HR-owego kreacjonizmu”. Difin, Warszawa 2011. 5. A. Lipka, M. Król, A. Winnicka-Wejs: „Kreatywność i rutyna w działalności personalnej. Granice HR-owego kreacjonizmu”. Difin, Warszawa 2011, 257 stron.
 42. „Propozycja modelu długookresowych relacji lojalnościowych firmy z pracownikami”, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów” styczeń-marzec 2012, nr 1 (23), s. 85-99.
 43. ”Wybrane teorie twórczości – wnioski dla kształtowania kreatywnego kapitału ludzkiego”, w: „Kształtowanie kreatywnego kapitału ludzkiego (wybrane zagadnienia)”, red. A. Lipka, „Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach”, nr 83, Katowice 2012, s. 11-35.
 44. „Ryzyko związane z aktywnością twórczą – typologia, diagnoza percepcji oraz ewaluacja”, w: „Kształtowanie kreatywnego kapitału ludzkiego (wybrane zagadnienia)”, red. A. Lipka, „Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach”, nr 83, Katowice 2012, s. 119-142.
 45. „Wartość relacji: mistrz – współpracownik”, w: „Współczesne obrazy polityki społecznej i gospodarczej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Lucynie Frąckiewicz, red. W. Koczur, A. Rączaszek, „Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach”, nr 87, Katowice 2012, s. 19-29;
 46. „Ekonomia kreatywności – z pogranicza kreatologii i ekonomii”, w: „Ekonomia kreatywności. Jakość kapitału ludzkiego jako stymulator rozwoju społeczno-gospodarczego”, red. A. Lipka, S. Waszczak, s. 9-28, nr 114, Katowice 2012.
 47. ”Cechy klienta wewnętrznego w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa”, współautot: S. Waszczak, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012, nr 55 (736 ), s. 657-681.
 48. „Zaufanie w metodach wyceny kapitału ludzkiego organizacji”, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, październik 2012, rok 10, nr 4, część 1, s. 451-470.
 49. „Lojalność pracownicza. Od diagnozy typów lojalności pracowników do Zarządzania Relacjami z Pracownikami (Employee Relationship Management)”, współautorzy: A. Winnicka, Wejs, J. Acedański, Wyd. Difin, Warszawa 2012, 224 strony; udział własny: 53%; 5,5 arkusza.
 50.  Recenzja książki W. Jareckiego, M. Kunasza, E. Mazurek-Wierzbickiej, P. Zwiech pt. „Gospodarowanie kapitałem ludzkim”, w: „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów” styczeń-marzec 2012, nr 1 (23), s. 227-235.
 51. Redakcja (wspólnie z: S. Waszczak): „Ekonomia kreatywności. Jakość kapitału ludzkiego jako stymulator rozwoju społeczno-gospodarczego”, „Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach”, nr 114, Katowice 2012, 228 stron.
 52. Redakcja: „Kształtowanie kreatywnego kapitału ludzkiego (wybrane zagadnienia)”, „Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach”, nr 83, Katowice 2012, 166 stron.
 53. Świadomość temporalna zarządzających zmianami – próba typologii i definicji”, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2013, nr 2, s. 9-25.
 54. ”Dynamika lojalności pracowników a deprecjacja kapitau ludzkiego organizacji”, współautor: A. Winnicka-Wejs, red. naukowy: B. Kos, „Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Wydziałowe”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2013, nr 136.
 55. „Pracoholizm w ujęciu ekonomii behawioralnej i tradycyjnej”, w: „Pracoholizm w kategoriach ekonomii”, „Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach”, nr 148, Katowice 2013, s. 9-28.
 56. „Prewencja pracoholizmu a funkcje gospodarowania kapitałem ludzkim w organizacji”, w: „Pracoholizm w kategoriach ekonomii”, „Studia Ekonomiczne –Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach”, nr 148, Katowice 2013, s. 39-60.
 57. „Aktywność twórcza a pracoholizm. Jak utrzymać kapitał kreatywności pracowników?”(współautorzy: S. Waszczak, A. Winnicka-Wejs), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013 rozdz. 3 (100%), s. 81-99, s. 34-55, tj. 50% rozdz. 1, s. 56-58 i 66-80 (75% rozdz. 2), s. 100-111, 117-128, 135-136, 149-150 (tj. 50% rozdz. 4), s. 154-155, 189-193 (rozdz. 5), wstęp (s. 9-19), zakończenie (s. 194-199).
 58. „Ryzyko pracoholizmu w małych przedsiębiorstwach”, współautorzy: A. Winnicka-Wejs, S. Waszczak, część II, rozdz. 12 pracy zbiorowej pt. „Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach”, red. naukowa: Z. Wiśniewski, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 145-166.
 59. „Strategie personalne i związane z nimi ryzyko”, w: „Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Aspekty podmiotowe i przedmiotowe”, red. naukowa: E. Urbanowska-Sojkin, P. Bartkowiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013, s. 275-286.
 60. Współredakcja naukowa (z: S. Waszczak): „Pracoholizm w kategoriach ekonomii”, „Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach”, nr 148, Katowice 2013.
 61. Redakcja tematyczna nr 1 (23), styczeń-marzec 2012 czasopisma „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”, 241 stron.
 62. „Controlling wartości kapitału ludzkiego”, „Funkacja personalna w przedsiębiorstwie. Zakres, pomiar realizacji, uwarunkowania”, red. naukowa: M. Król, A. Warzecha, M. Zieliński, CEDEWU.Pl, Warszawa 2014, s. 81-97.
 63. „Postawy wobec czasu pracy jako źródło ryzyka personalnego” (współautorzy: M. Król, S. Waszczak, J. Dudek), Wyd. Difin, Warszawa 2014; wkład własny: rozdz. 1, 2,7 oraz współautorstwo rozdz. 8.
 64. „Loyality and workaholism in the methods of human capital evaluation in a organisation – a comparative stude”, współautorzy: A. Waszczak, A. Winnicka-Wejs, „Journal of Economics and Management” 2014.
 65. „Portfel projektów strategicznych z zakresu HR”, „Marketing i Rynek” 2015, nr 9 (przyjęty po recenzji do publikacji w tym numerze).
 66. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie-mieście Gliwice”, Przegląd Nauk Stosowanych, 2015, e-publikacja ISSN 2353-8899.
 67.   “Costs of Quality in the Appraisal of an Organisation's Human Resources by Means of Selected” (Cost-based, Income-based, Multiplier, and Mixed) Methods, Jagiellonian Journal of Managament, 2015.
 68. „Pomiar wiedzy poprzez metody wyceny kapitału ludzkiego”, Przegląd Nauk Stosowanych, 2015, e-publikacja.
 69. „Ścieżki twórczych karier a realizowana strategia uczelni”, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2015, Nr 3-4, s. 43-56.
 70.  „Różnice między- i pozapokoleniowe w lojalności względem organizacji – metody diagnozy” (współautorzy: A. Winnicka-Wejs, J. Acedański), „HRM. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2015, nr 1 (102), s. 9-23.
 71. „Eksperyment w obszarze HR” (współautorzy: S. Waszczak, A. Winnicka-Wejs), CedeWu, Warszawa 2015; wkład własny: rozdz. 2 pt. „Organizacja eksperymentu w obszarze HR” (s. 35-73) i rozdz. 3 pt. „Ryzyko badań eksperymentalnych zorientowanych na weryfikację rozwiązań HR-owych” (s. 75-90), wstęp (s. 7-10) i zakończenie (s. 135-137).
 72. Stopień zaawansowania controllingu personalnego – kryteria oceny,
  w: P. Górski (red.), Zmiany demograficzne i społeczne w Polsce i Europie wyzwaniem dla nauki i praktyki zarządzania, Wydawnictwo AGH, Kraków 2015, s. 161-168.
 73.  „Ryzyko selekcji na kreatywne stanowiska pracy”, w: „Współczesne organizacje wobec wyzwań zarządzania ryzykiem – aspekty poznawcze”, monografia naukowa pod red. naukową: K.Z. Kapuścińska, S. Lachiewicz, M. Matejun, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódz 2015, s. 11-22.
 74. "Cyberdyskredytacja pracowników. Uwarunkowania, formy, implikacje." współautorzy: (M. Król, S. Waszczak, A. Winnicka-Wejs), CedeWu, Warszawa 2016.
 75. „Źródła trudności w definiowaniu i analizowaniu inteligentnego przedsiębiorstwa“, współautor – S. Waszczak, w: „Zarządzanie przedsiębiorstwem inteligentnym. Wybrane zagadnienia“, red. S. Gregorczyk, W. Mierzejewska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 321-336.
 76. „Inteligencja przedsiębiorstwa jako behawioralna dźwignia jego wartości“, w: „Organizacja inteligentna. Perspektywa zasobów ludzkich“, red. C. Suszyński, G. Leśniak-Łebkowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 471-483.
 77. „Controlling dyskredytacji pracowników przez klientów (obszary, mierniki i wskaźniki, miejsce w controllingu)“, „Marketing i Rynek“ 2016, nr 3 (na płycie CD), s. 490-501.
 78. „Ryzyko personalne i realizacja strategii kadrowych w kontekście megatrendów“, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: „Sukces w zarządzaniu kadrami. Dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Problemy zarządczo-ekonomiczne“, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016, nr 429, s. 101-111.
 79. „Rezyliencja organizacji w warunkach cyberdyskredytacji – definicja i determinanty“, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance“ 2016, rok 14, nr 2, część 2, s. 193-204.
 80. „Ewolucja postaw temporalnych polskich pracobiorców”, (współautorzy: M. Król, S. Waszczak), Studia Ekonomiczne nr 270, Katowice 2016, s. 152-161.
 81. "Eksperyment w zarządzaniu wartością kapitału ludzkiego (możliwości i granice)". (w:) „Zarządzanie wartością przedsiębiorstw w warunkach niepewności, zmienności i nieprzewidywalności. Strategie-Finanse-Kompetencje”. Red. M. Jabłoński. Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2016 (współautorstwo A. Winnicka-Wejs, S. Waszczak).
 82. „The experiment in the management of human capital creativity" (współautorzy: A. Winnicka-Wejs, S. Waszczak), "Journal of Economics and Management“, University of Economics in Katowice, Katowice 2017, Vol. 27(1), s. 58 - 74.
 83. "Specyfika zespołów kreatywnych (na przykładzie zespołów badawczych)", w: A. Lipka, S. Waszczak, "Funkcjonowanie kreatywnych zespołów w kontekście sterotypizacji generacyjnej jako ryzyko w obszarze HR", CeDeWu, Warszawa 2017, s. 13-35.
 84. "Role w zespole (badawczym) a cechy przypisane generacjom pracowników", w: A. Lipka, S. Waszczak, "Funkcjonowanie kreatywnych zespołów w kontekście sterotypizacji generacyjnej jako ryzyko w obszarze HR", CeDeWu, Warszawa 2017, s. 83-117.
 85. "Wyniki badań własnych i ich interpretacja", w: A. Lipka, S. Waszczak, "Funkcjonowanie kreatywnych zespołów w kontekście sterotypizacji generacyjnej jako ryzyko w obszarze HR", CeDeWu, Warszawa 2017, s. 145-213.
 86. "Metodyka badań empirycznych nad postrzeganiem cech generacyjnych" (współautor - S. Waszczak), w: A. Lipka, S. Waszczak, "Funkcjonowanie kreatywnych zespołów w kontekście sterotypizacji generacyjnej jako ryzyko w obszarze HR", CeDeWu, Warszawa 2017, s. 119-144.
 87. "Projektowanie eksperymentów w ZZL (na przykładzie badań generacyjnych", "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2017, vol. 115, 2, s. 79-90.
 88. "Luka kreatywności" ("Creativity Gap"), "Ekonomia XXI wieku" ("Economics of th 21 st Century"), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2 (14) 2017, s. 73-87.
 89. "Kapitał generacyjny versus kapitał multigeneracyjny", w: "Gospodarowanie wielopokoleniowym kapitałem ludzkim. Wybrane zagadnienia", red. A. Lipka, M. Król, CeDeWu, Warszawa 2017, s. 47-60.
 90. "Generacje pracownicze w systemie subfunkcji i działań personalnych", w: "Gospodarowanie wielopokoleniowym kapitałem ludzkim. Wybrane zagadnienia", red. A. Lipka, M. Król, CeDeWu, Warszawa 2017, s. 63-74.
 91. "Autopercepcja otwartości na doświadczenie i sumienności przez przedstawicieli pokolenia Z - wnioski dla HR", w: "Gospodarowanie wielopokoleniowym kapitałem ludzkim. Wybrane zagadnienia", red. A. Lipka, M. Król, CeDeWu, Warszawa 2017, s. 153-162.
 92. "Wiedza o generacjach pracowniczych w dokumentach zastanych - studium przypadku", w: "Gospodarowanie wielopokoleniowym kapitałem ludzkim. Wybrane zagadnienia", red. A. Lipka, M. Król, CeDeWu, Warszawa 2017, s. 75-85.
 93. "Zarządzanie ryzykiem wynagradzania pracowników", "Marketing i Rynek" 2017, nr 7, s. 411-425.
 94. "Percepcja różnic generacyjnych - interpretacje i wnioski dla kierujących zespołami", "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", lipiec-wrzesień 2017, nr 3 (45), s.141-153.
 95. Strategia prolojalnościowa w warunkach niepewności zachowań klientów wewnętrznych. "Handel Wewnętrzny" 2017, nr 3 (368), t.1., s. 243-252.
 96. Kształtowanie inteligencji generacyjnej jako behawioralnej dźwigni wartości organizacji XXI wieku. "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2017, nr 322, s. 89-101.
 97. Konkurowanie jakością kapitału ludzkiego w warunkach jego cyberdyskredytacji (przykład uczelni wyższych). "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2017, nr 336, s. 79-89 (współautorstwo: M. Król, S. Waszczak, A. Winnicka-Wejs).
 98. Standaryzacja i efektywność procesów personalnych (na podstawie diagnozy treści pracy metodą TBS-K. "Studia Informatica Pomerania" nr 1 2017/43, s. 61-70.
 99. "Quantitative Methods in Human Capital Managment", w: "Knowledge - Economy - Society. Management in the face of contemporary challenges and dilemmas". Edited by A. Jaki, B. Mikuła, Cracow University od Economics. Faculty of Management. Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2017, s. 143-153.
 100. "Różnice indywidualne w kreatywnym zespole jako źródło ryzyka personalnego". Zeszyt Naukowy "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2018, nr 161, s. 111-122.
 101. "Innowacje w gospodarowaniu kapitałem ludzkim w organizacji - próba typologii" (współautor: A. Giszterowicz), w: "Innowacyjna gospodarka, innowacyjne organizacje, innowacyjni ludzie", red. C. Olszak, G. Głód, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018, s. 168-184.
 102. "Percepcja wartości własnego kapitału" Studia i Prace WNEiZ US nr 52/3 2018. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2018, s. 79-88.
 103. "Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego na rynku doznań (przykład performerów)" Marketing i Rynek 2018/9, s. 513-524.
 104. "Sukces zespołu performerskiego - próba operacjonalizacji", "Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance"vol. 16, no. 1, part 1, marzec 2018, s. 59-68.
 105. "Możliwości wykorzystania narzędzi controllingu personalnego w zarządzaniu zorientowanym na zdarzenia krytyczne w życiu pracowników" Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Wrocław 2018, nr 511, s. 144-153.
 106. Lipka A., Waszczak S., Król M., Giszterowicz A., "Empatyczne zarządzanie w czasach kreatywności performatywnej", CeDeWu, Warszawa 2018.
 107. Lipka A., Waszczak S., Winnicka-Wejs A., "Eksperyment w obszarze HR", CeDeWu, Warszawa 2018.
 108. Lipka A., Giszterowicz A., "Projekty wspierania rozwoju wielopokoleniowych zespołów", CeDeWu, Warszawa 2019.
 109. "Zaufanie generacyjne a ryzyko personalne", w: "Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania i trendy. Monografia jubileuszowa dedykowana Profesor Marcie Juchnowicz", red. A. Wojtczuk-Turek, Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2019, s. 153-168.
 110. A. Lipka, M. Król, S. Waszczak, A. Winnicka-Wejs, "Cyberhejt wobec pracowników a wizerunek organizacji", CeDeWu, Warszawa 2019.
 111. "Ryzyko (zagrożenia i szanse) zatrudniania Milenialsów. Zarządzanie kapitałem ludzkim "po nowemu", CeDeWu, Warszawa 2019.
 112. A. Lipka, M. Król, S. Waszczak, "Kreatywność językowa w ekonomii i zarządzaniu. Wybrane problemy", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2019.
 113. "Pomiar ryzyka niespójności cyfrowego wizerunku pracodawcy", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2020, vol. 64, nr 5, s. 109-119.
 114. "Estetyka słowa. Grzeczność językowa wytworów pracy. Perspektywa oceniania pracowników", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2020.
 115. A. Lipka, M. Król, S. Waszczak, "Kreatywność językowa w czasach ekonomii koronawirusa". w: "Innowacje na poziomie mikro- i makroekonomicznym". Red. I. Ostoj, K. Bartuś. Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2020, s. 55-68.
 116. A. Lipka, A. Giszterowicz, Increasing Project Effectiveness by Combining the FMEA Method Results and the Costs of Quality (Based on the Example of an Employee Relationship Management Project), "Journal of Intercultural Management", vol.1, no 13, Łódź 2021.
 117. "Controlling personalny. W kierunku zrównoważonego gospodarowania kapitałem ludzkim", Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2021.
 118. Intergenerational transgressions in the context of changes in the value of human capital in an organization. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 2021, nr 1-2, s. 51-64.
 119. A. Lipka, M. Król: Sustainable Loyalty of Employees in Poland as a Result of the COVID-19 Pandemic. "Sustainability", 2021; 13(16):9411.  
 120. A. Lipka, P. Zbierowski, Ł. Waligóra, "Historia ZZL w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach", w: "Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce. Ewolucja i współczesność", red. A. Pocztowski, A. Rakowska, A. Sitko-Lutek, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 37-49.
 121. A. Lipka, "Pracownicy wiedzy na rynku pracy kreatywnej. Przykład ilustratorów", Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2021, 203 strony.
 122. A. Lipka (2021), Skuteczność zdalnego motywowania do pracy twórczej – wyniki badań eksperymentalnych, „Zeszyty Naukowe. Cracow Review of Economics and Management“, nr 2 (992) / 2021, s. 67-78.
 123. A. Lipka (2021), Zarządzanie zasobami ludzkimi a (a)przestrzenność [w:] A. Miś (red.), 40 lat HR w Polsce. Koncepcja, ewolucja, rozwiązania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 85-104.
 124. A. Lipka, M. Król (2021), Rynek doznań, Moduły doświadczeń podczas tworzenia i percepcji ilustracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 125. „Nagie przedsiębiorstwa. O narcyzmie organizacyjnym“, red. A. Lipka i Monika Karczewska, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2022, ISBN 978-83-7875-808-2, otwarty dostęp.
 126. A. Lipka, „Pojęcia z zakresu zarządzania w kategoriach narcyzmu organizacyjnego“, [w:] „Nagie przedsiębiorstwa. O narcyzmie organizacyjnym“, red. A. Lipka i Monika Karczewska, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2022, ISBN 978-83-7875-808-2, otwarty dostęp, s. 34-52.
 127. A.Lipka, „Narcyzm a pracoholizm – próba identyfikacji wspólnych mianowników przydatnych w działalności personalnej“, [w:] „Nagie przedsiębiorstwa. O narcyzmie organizacyjnym“, red. A. Lipka i Monika Karczewska, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2022, ISBN 978-83-7875-808-2, otwarty dostęp, s. 53-78.
 128. A. Lipka, „Narcystyczna pułapka oceniania pracowników“, [w:] „Nagie przedsiębiorstwa. O narcyzmie organizacyjnym“, red. A. Lipka i Monika Karczewska, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2022, ISBN 978-83-7875-808-2, otwarty dostęp, s. 182-196.
 129. A. Lipka, „Wykorzystanie storytellingu do pomiaru narcystyczności organizacji“, [w:] „Nagie przedsiębiorstwa. O narcyzmie organizacyjnym“, red. A. Lipka i Monika Karczewska, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2022, ISBN 978-83-7875-808-2, otwarty dostęp, s. 208-221.
 130. A. Lipka, M. Król, M. Karczewska, S. Waszczak, A. Winnicka-Wejs, E. Słaboń, P. Plaszczymąka, „Przynależność pokoleniowa a narcyzm i jego percepcja“, [w:] „Nagie przedsiębiorstwa. O narcyzmie organizacyjnym“, red. A. Lipka i Monika Karczewska, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2022, ISBN 978-83-7875-808-2, otwarty dostęp, s. 108-137.
 131. A. Lipka, "Employee experience. Zarządzanie kapitałem ludzkim w kategoriach rynku doznań". Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 225 stron, ISBN 978-83-208-2498-8.
 132. A. Lipka, M. Karczewska, "Perception of pandemic illustrations in the times of homo videns and heightened health risks", s. 215-228, "Scientific Papers of Silesian University of Technology" - "Organisation and Management Series - Issue No.159, 2022.
 133. A. Lipka, "Wartości salutogeniczne wśród norm komunikowanych interesariuszom organizacji". Zarządzanie Zasobami Ludzkimi/HRM, 2023, I (150)/23, s. 59-72. DOI: 10.5604/01.3001.0016.2925.
 134. A. Lipka, "Narcyzm w narracji o zawodach, zajęciach i wytworach pracy. W stronę echoizmu?, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2023, doi.org/10.22367/uekat.9788378758655https://sbc.org.pl/dlibra/publication/797 579  
 135. A. Lipka, "Employee Experience Models - a Comparative Analysis. Notes on the Methodology of Global Research on Employees Experiences and Their Perceptions of the Meaning of Work", Folia Oeconomica Acta Universitatis Lodziensis, 3(364) 2023, s. 51-75, DOI: doi.org/10.18778/0208-6018.364.04  

Dr hab. Małgorzata Król, prof. UE (publikacje od 2002 roku)

 1. Wpływ uwarunkowań na dobór celów i środków polityki zatrudnienia. (w:) Transformacja systemowa w Polsce. Ocena i perspektywy. Materiały z konferencji naukowej. Pod redakcją Z. Szymli. AE, Kraków 2002.
 2. Determinanty bezrobocia na obszarach wiejskich. (w:) Problemy polskiej wsi na przełomie wieków. Praca zbiorowa pod red. L. Frąckiewicz, M. Król. AE Katowice 2002.
 3. Bezrobocie w województwie śląskim. (w:) Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Przeobrażenia społeczno-demograficzne i ich konsekwencje dla województwa śląskiego. Pr. zb. pod red. L. Frąckiewicz. AE, Katowice 2003.
 4. Bezrobocie i formy jego ograniczania (w:) Społeczny obraz Śląska na przełomie wieków. Pr. zb. pod red. L. Frąckiewicz, Wyd. AE, Katowice 2004.
 5. Niepełnosprawni na otwartym rynku pracy (w:) Niepełnosprawni a praca. Praca zbiorowa pod red. L. Frąckiewicz i W. Koczura, Wyd. AE, Katowice 2004. (współautor A. Przybyłka).
 6. Rynek pracy jako uwarunkowanie zarządzania kapitałem ludzkim (w:) Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej. Praca zbior. pod red. A. Pocztwoskiego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 7. Wpływ procesu transformacji systemowej na funkcjonowanie rynku pracy w Polsce (w:) Transformacja polskiej gospodarki, ocena kierunków i dynamiki zmian strukturalnych. Praca zbior. pod red. H. Ćwiklińskiego, Fundacja Rozowju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 8. Budowanie wiedzy w organizacji non-profit a realizacja jej misji (w:) S. Kantyka, M. Król, A. Lipka, A. Lipski, M. Satoła: Gospodarowanie zasobami wiedzy w organizacjach non-profit. Wybrane zagadnienia. AE, Katowice 2005.
 9. Ekonomiczne ujęcie pracy tymczasowej (w:) Być albo nie być czasownikiem. Analiza funkcjonowania pracownika w warunkach zatrudnienia tymczasowego. Materiały pokonferencyjne. Pod red. M. Dobrowolskiej. Wyd. Śląsk, Katowice 2006.
 10. Ekonomiczne ujęcie pracy tymczasowej (w:) Być albo nie być czasownikiem. Analiza funkcjonowania pracownika w warunkach zatrudnienia tymczasowego. Podręcznik. Pod red. M. Dobrowolskiej. Wyd. Śląsk, Katowice 2007.
 11. A. Lipka, M. Król: Metoda ścieżki krytycznej (CPM) w zarządzaniu zasobami ludzkimi. AE, Katowice 2007.
 12. Praca tymczasowa – szanse i zagrożenia (w:) Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju. Praca zbiorowa pod red. A. Rączaszka i W. Koczura. AE, Katowice 2007.
 13. Wartość kapitału ludzkiego w kontekście pracy tymczasowej (w:) Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji. Praca zbiorowa pod red. A. Lipki i S. Waszczaka. AE, Katowice 2007.
 14. A. Lipka, M. Król, S. Waszczak, M. Satoła: Gospodarowanie kapitałem ludzkim - zbiór zadań do wybranych subdyscyplin i zagadnień. AE, Katowice 2008.
 15. A. Lipka, M. Król, S. Waszczak, M. Satoła: Wartościowanie kapitału ludzkiego organizacji (problemy metodyczne i próba ich rozwiązywania). AE, Katowice 2008.
 16. Społeczne uwarunkowania gospodarowania zasobami pracy (w:) Społeczne determinanty edukacji i gospodarowania. Red. K. Rędziński i M. Zieliński. GWSP, Gliwice 2008.
 17. Gospodarowanie kapitałem ludzkim z uwzględnieniem elastycznych form zatrudnienia. (w:) Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym. Red. H. Bieniok, T. Kraśnicka. AE, Katowice 2008.
 18. Specyfika funkcji personalnej wobec pracowników tymczasowych. (w:) Poszukiwanie nowych koncepcji i metod zarządzania. Red. W. Gonciarski. Wyd. WAT, Warszawa 2008.
 19. Praca tymczasowa jako nietypowa forma zatrudnienia. Wybrane aspekty społeczne, ekonomiczne i prawne. (w): Tworzenie i realizacja polityki społeczno-gospodarczej w Polsce. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Red. E. Kryńska. UŁ, Łódź 2008. (Współautor W. Koczur)
 20. Transfer koncepcji kosztów jakości na obszar zarządzania kapitałem ludzkim. (w): Koszty jakości zarządzania kapitałem ludzkim a ryzyko personalne. Red. A. Lipka, S. Waszczak. AE, Katowice 2009.
 21. Elastyczne zatrudnienie nowym wyzwaniem dla organizacji. (w): Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. Red. M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 43, Wyd. UE, Wrocław 2009.
 22. Próba diagnozy kultury organizacyjnej przedsiębiorstw w województwie śląskim w świetle wyników badań. (w:) Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim. Red. M. Juchnowicz. Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009.
 23. Wewnątrzorganizacyjne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi. (w:) Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w dobie globalizacji. Red. F. Bylok, L. Cichobłaziński. Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.
 24. A. Lipka, M. Król, S. Waszczak, M. Satoła: Koszty jakości działań personalnych wspomagających zarządzanie wiedzą. Typologia, identyfikacja w praktyce, ewaluacja. AE, Katowice 2009. 
 25. Społecznie odpowiedzialne inwestowanie w kapitał ludzki. W: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu. Red. J. Bieliński, R. Płoska. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009. (współsutorstwo A. Winnicka-Wejs).
 26. Uwarunkowania gospodarowania kapitałem ludzkim. Charakterystyka wybranych pojęć. AE, Katowice 2009.
 27. A. Lipka, M. Król, S. Waszczak, A. Winnicka-Wejs: Kształtowanie motywacji wewnętrznej. Koszty jakości i ryzyko. Difin, Warszawa 2010.
 28. Ryzyko jako immanentna cecha przedsiębiorczości. W: Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju ludzi i organizacji. Red. M. Zieliński, A. Warzecha. Prace naukowe GWSP - seria Ekonomia, tom I. GWSP, Gliwice 2010.
 29. Możliwości i granice stosowania CPM w sferze personalnej. W: Ekonomia jako obszar badań naukowych - trendy, perspektywy rozwoju. Red. B. Kos. UE, Katowice 2010.
 30. Elastyczność zatrudnienia a ryzyko personalne. "Współczesne zarządzanie" 3/2010.
 31. Gospodarowanie zasobami wiedzy pracowników peryferyjnych i współpracowników zewnętrznych. W: Zeszyty Naukowe nr 8. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, Ostrołęka 2010.
 32. A. Lipka, M. Król, A. Winnicka-Wejs: Kreatywność i rutyna w działalności personalnej. Granice HR-owego kreacjonizmu. Difin, Warszawa 2011.
 33. Analiza rynku pracy. W: Kadry i płace w przedsiębiorstwie. Red. M. Król, A. Warzecha, M. Zieliński. Materiały dydaktyczne GWSP. GWSP, Gliwice 2011.
 34. Efektywne kształtowanie procesów elastyczności pracy przez dział personalny. W: Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi. Red. B. Urbaniak. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 35. Elastyczność zatrudnienia w dobie dekoniunktury gospodarczej w Polsce. W: Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego. Red. A. Prusek. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2011.
 36.  An Attempt to Identify the Level of Employment Flexibility in Organizations. “Olsztyn Economic Journal”, 6(2)/2011.
 37. Postrzeganie lojalności pracowników czasowo związanych z organizacją przez pracodawców. W: Zeszyty Naukowe XXV. Red. J. Gołota. Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. A. Chętnika, Ostrołęka 2011.
 38. A. Lipka, M. Król: Kreatywność kapitału ludzkiego jako podstawa działań transformujących organizacje. W: Transformacja gospodarki – konsumenci, przedsiębiorstwa, regiony. Red. B. Kos. Studia Ekonomiczna. Zeszyty Naukowe Wydziałowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011.
 39. Samoocena zaangażowania pracowników tymczasowych. W: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. W kierunku respektowania interesów pracobiorców. Red. M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek. Prace Naukowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011.
 40. Profil kreatywnego HR-owca. W: Kształtowanie kreatywnego kapitału ludzkiego (wybrane zagadnienia). Red. A. Lipka. Studia Ekonomiczna. Zeszyty Naukowe Wydziałowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2012.
 41. Płynność zatrudnienia a kształtowanie kreatywności kapitału ludzkiego. W: Kształtowanie kreatywnego kapitału ludzkiego (wybrane zagadnienia). Red. A. Lipka. Studia Ekonomiczna. Zeszyty Naukowe Wydziałowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2012.
 42. Retencja versus elastyczność zatrudnienia (determinanty strategiczno-kulturowe). „Edukacja ekonomistów i menedżerów”, nr 1 (23)/2012.
 43. Recenzja książki: Z. Pawlak, Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. „Edukacja ekonomistów i menedżerów”, nr 1 (23)/2012.
 44. Wpływ elastyczności zatrudnienia na zaangażowanie pracowników – perspektywa pracodawcy. "Współczesne zarządzanie" 1/2012.
 45. Oczekiwania pracodawców wobec kreatywności pracowników. Kwartalnik Naukowy „Organizacja i zarządzanie” Nr 1(21), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
 46. Telepraca a pracoholizm. W: Pracoholizm w kategoriach ekonomii. Red. A. Lipka, S. Waszczak. Studia Ekonomiczna. Zeszyty Naukowe Wydziałowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013.
 47. Flexible Employment in Poland. „Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe” No. 2, Vol.4/2013.
 48. Efektywność pracy pracowników zatrudnionych w ramach form elastycznych – w świetle badań. W: Współczesne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa. Red. M. Zieliński, A. Warzecha. Przegląd Nauk Stosowanych nr 1. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Gliwice 2013.
 49. Zmiany funkcjonowania rynku pracy a freelancing pokolenia Y. W: Funkcja personalna w przedsiębiorstwie. Zakres, pomiar realizacji, uwarunkowania. Red. M. Król, A. Warzecha, M. Zieliński. Wyd. CeDeWu.pl, Warszawa2014.
 50. Elastyczność zatrudnienia w organizacji. Wyd. CeDeWu.pl, Warszawa 2014.
 51. A. Lipka, M. Król, S. Waszczak, J. Dudek: Postawy wobec czasu pracy jako źródło ryzyka personalnego. Difin, Warszawa 2014.
 52. Generic Structure of Employment in small and medium-sized Enterprises in Silesia. „Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe” No. 1, Vol.5/2014.
 53. Diagnoza wybranych atrybutów elastyczności zatrudnienia. W: Gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie – wybrane problemy. Red. M. Zieliński, A. Vogelgesang. „Przegląd Nauk Stosowanych” nr 2. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Gliwice 2014.
 54. Etyka w obszarze realizacji funkcji personalnej. W: Moralność – formy obecności. Red. U. Michalik, M. Michalska-Suchanek. „World Journal Of Theoretical And Applied Sciences” nr 1. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Gliwice 2014.
 55. Starzenie się populacji Polski. W: Współczesna polityka gospodarcza i społeczna. Red. M. Król. „Przegląd Nauk Stosowanych” nr 4. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Gliwice 2014.
 56. Dywersyfikacja form zatrudnienia a nierówności społeczne. W: „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”. Zeszyt 42 (2/2015) Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zrównoważonego rozwoju. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2015.
 57. M. Król: Kreatywność w miejscu pracy. W: Homo Creator w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym w XXI wieku (cz. II). Red. O. Gogolin, E. Szymik. World Journal Theoretical and Applied Science nr 2 (3). Wyd. GWSP, Gliwice 2015.
 58. A. Lipka, M. Król, A. Winnicka-Wejs, S. Waszczak: Cyberdyskredytacja pracowników przez klientów. Uwarunkowania, formy, implikacje. Wyd. CeDeWu.pl, Warszawa 2016.
 59. Demograficzne uwarunkowania wydłużenia aktywności zawodowej. Zeszyty Naukowe Nr 12 (960), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2016.
 60. Dynamika udziału generacji pracowników na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej. W: Gospodarowanie wielopokoleniowym kapitałem ludzkim. Wybrane zagadnienia. Red. A. Lipka, M. Król, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2017.
 61. Generacyjne preferencje modelu czasu pracy. W: Gospodarowanie wielopokoleniowym kapitałem ludzkim. Wybrane zagadnienia. Red. A. Lipka, M. Król. Wyd. CeDeWu, Warszawa 2017.
 62. Konkurowanie jakością kapitału ludzkiego w warunkach jego cyberdyskredytacji (przykład uczelni wyższych). "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2017, nr 336, s. 79-89 (współautorstwo: A. Lipka, S. Waszczak, A. Winnicka-Wejs).
 63. Lipka A., Waszczak S., Król M., Giszterowicz A., "Empatyczne zarządzanie w czasach kreatywności performatywnej", CeDeWu, Warszawa 2018.
 64. Zmiany funkcjonowania rynku pracy a freelancing pokolenia. W: Funkcja personalna w przedsiębiorstwie: zakres, pomiar realizacji, uwarunkowania. Red. M. Król, A. Warzecha, M. Zieliński, CeDeWu, Warszawa 2018.
 65. Postrzeganie przez osoby starsze wybranych instrumentów wspierania aktywności zawodowej - wyniki badań, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów" 2019, nr 2 (52), s. 97-108.
 66. A. Lipka, M. Król, S. Waszczak, A. Winnicka-Wejs, "Cyberhejt wobec pracowników a wizerunek organizacji", CeDeWu, Warszawa 2019.
 67. Gospodarowanie czasem pracy w okresie późnej kariery zawodowej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2018, nr 7, s. 96-106.
 68. "Gospodarowanie czasem pracy jako stymulator aktywności zawodowej osób starszych", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2019.
 69. A. Lipka, M. Król, S. Waszczak, "Kreatywność językowa w ekonomii i zarządzaniu. Wybrane problemy", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2019.
 70. Generational Differences in the Evaluation of Labor Market Leaving Models: The Example of the Baby Boomer Generation and Genaration Z, "Human Resource Management"2020, nr 2, s. 89-104.
 71. A. Lipka, M. Król, S. Waszczak, "Kreatywność językowa w czasach ekonomii koronawirusa". w: "Innowacje na poziomie mikro- i makroekonomicznym". Red. I. Ostoj, K. Bartuś. Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2020, s. 55-68.
 72. M. Król, A. Winnicka-Wejs, "Sprawność językowa i poprawność obyczajowa w kreatywnych zawodach", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2020.
 73. Wiek emerytalny w ocenie osób rozpoczynających i kończących karierę zawodową. W: Innowacyjny rozwój. Inteligentne organizacje. Red. C.M. Olszak, R.Wolny. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2020, s. 76-88.
 74. A. Lipka, M. Król: Sustainable Loyalty of Employees in Poland as a Result of the COVID-19 Pandemic. "Sustainability", 2021; 13(16):9411. 
 75. M. Król (2021), Trudności i korzyści oraz negatywne skutki pracy i nauki zdalnej z perspektywy gospodarstw domowych, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. HRM“, 6 (143) / 21, s. 59-74.
 76. A. Lipka, M. Król (2021), Rynek doznań, Moduły doświadczeń podczas tworzenia i percepcji ilustracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 77. M. Król, "Przejawy narcyzmu w ogłoszeniach rekrutacyjnych“, [w:] „Nagie przedsiębiorstwa. O narcyzmie organizacyjnym“, red. A. Lipka i Monika Karczewska, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2022, ISBN 978-83-7875-808-2, otwarty dostęp, s. 155-181.
 78. A. Lipka, M. Król, M. Karczewska, S. Waszczak, A. Winnicka-Wejs, E. Słaboń, P. Plaszczymąka, „Przynależność pokoleniowa a narcyzm i jego percepcja“, [w:] „Nagie przedsiębiorstwa. O narcyzmie organizacyjnym“, red. A. Lipka i Monika Karczewska, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2022, ISBN 978-83-7875-808-2, otwarty dostęp, s. 108-137.
 79.  M. Król: Praca zdalna - cechy, uwarunkowania, implikacje dla procesu pracy. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, 2022.
  otwarty dostęp: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/657169/edition/618198
 80.  M. Król, Rynek pracy zdalnej w Polsce w latach 2020-2022. "Rynek pracy", nr 3(186)/2023, s. 52-68.  
 81. M. Król: Rynek pracy w kontekście zmian pokoleniowych i cyfryzacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2024. ISBN 978-83-7875-884-6; 132 s.

Dr Stanisław Waszczak (publikacje od 2002 roku)

 1. Psychospołeczne bariery w integracji osób niepełnosprawnych, (w:) Postawy wobec niepełnosprawności. Praca zbiorowa pod. red. L. Frąckiewicz, AE, Katowice 2002.
 2. Miejskie dzieci. Dzieciństwo między ulicą i szkołą. (Recenzja książki: Juergen Zinnecker, Stadtkids. Kinderleben zwischen Strasse und Schule. Juventa Verlag, Weinheim und Muenchen 2001), (w:) „Polityka Społeczna”, nr 9, 2004.
 3. Psychospołeczne bariery w rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, (w:) „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”, nr 1-2, 2006.
 4. Ochrona zdrowia psychicznego, (w:) Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych. Praca zbiorowa pod. red. L. Frąckiewicz i W. Koczura, AE, Katowice 2006.
 5. A. Lipka, S. Waszczak, Kierunki ewolucji wyceny wartości kapitału ludzkiego, (w:) Zarządzanie kapitałem intelektualnym. Istota, pomiar i instrumenty wdrażania, Praca zbiorowa pod red. M. Czerwińskiej, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 6. Wartości a zarządzanie kapitałem ludzkim, (w:) Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji. Praca zbiorowa pod red. A. Lipki i S. Waszczaka, AE, Katowice 2007.
 7. A. Lipka, M. Król, S. Waszczak, M. Satoła, Gospodarowanie kapitałem ludzkim - zbiór zadań do wybranych subdyscyplin i zagadnień,  AE, Katowice 2008.
 8. A. Lipka, M. Król, S. Waszczak, M. Satoła, Wartościowanie kapitału ludzkiego organizacji (problemy metodyczne i próby ich rozwiązywania), AE, Katowice 2008.
 9. Kultura organizacyjna a innowacyjność i kreatywność pracowników, w: Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym , H. Bieniok, T. Kraśnicka (red.),  AE, Katowice 2008.
 10. Kontrowersje wokół Ricoeurowskiej interpretacji psychoanalizy Z. Freuda, (w:) Z. Rosińska, J. Michalik, P. Bursztyka (red.), Freud i nowoczesność, Universitas, Kraków 2008.
 11. Zaufanie w organizacjach, (w:)  W. Gonciarski (red.), Poszukiwanie nowych koncepcji zarządzania, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2008.
 12. Koszty jakości związane z zarządzaniem różnorodnością kapitału ludzkiego. (w:) A. Lipka, S. Waszczak (red.), Koszty jakości zarządzania kapitałem ludzkim a ryzyko personalne,  AE, Katowice 2009.
 13. Postawy wobec różnorodności – uwarunkowania, próba typologii, implikacje, (w:) Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, M. Juchnowicz (red.), Wolters Kluwer, Kraków 2009.
 14. Osobowość i różnice indywidualne a dopasowanie osoby do organizacji, (w:) F. Bylok, M. Harciarek, Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarzadzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009.
 15. A. Lipka, M. Król, S. Waszczak, M. Satoła, Koszty jakości działań personalnych wspomagających zarządzanie wiedzą. Typologia, identyfikacja w praktyce, ewaluacja. AE, Katowice 2009.
 16. A. Lipka, M. Król, S. Waszczak, A. Winnicka-Wejs: Kształtowanie motywacji wewnętrznej. Koszty jakości i ryzyko. Difin, Warszawa 2010. 
 17. Ochrona zdrowia psychicznego, (w:) Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych. Wyd. II. Praca zbiorowa pod. red. L. Frąckiewicz i W. Koczura, AE, Katowice 2010.
 18. Pracoholizm jako naruszenie równowagi między pracą zawodową a życiem osobistym, (w:) Człowiek - Praca - Organizacja. Wymiary socjologiczne, psychologiczne i zarządcze. Red. F. Bylok, A. Czarnecka, A. Słocińska. Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010. 
 19. Koszty jakości w gospodarowaniu kapitałem ludzkim organizacji. (w:) Ekonomia jako obszar badań naukowych - trendy, perspektywy rozwoju. Red. B. Kos. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010 (współautor: A. Winnicka-Wejs).
 20. A. Lipka, S. Waszczak, Cechy klienta wewnętrznego w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa, w: „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012, nr 55 (736).
 21. S. Waszczak, Refleksje nad lojalnością jako wartością etyczną i ekonomiczną,  „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”, 2012, nr 1 (23).
 22. S. Waszczak, Twórczość z perspektywy psychologii poznawczej, w: „Studia Ekonomiczne” – Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach, Katowice 2012.
 23. Lipka A., Winnicka-Wejs A., Waszczak S., Ryzyko pracoholizmu w małych przedsiębiorstwach, w: Z. Wiśniewski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013.
 24. A. Lipka, S. Waszczak, A. Winnicka-Wejs: „Aktywność twórcza a pracoholizm”. Difin, Warszawa 2013.
 25. Lipka A., Waszczak S., Winnicka-Wejs A., Loyalty and workaholism in the methods
  of human evaluation in a organisation – a comparative study, „Journal of Economics and Management“ 2014, Nr 17.
 26. Lipka A, Król M., Waszczak S., Dudek J., Postawy wobec czasu pracy jako źródło ryzyka personalnego, Difin, Warszawa 2014.
 27. A. Lipka, S. Waszczak, A. Winnicka-Wejs: „Eksperyment w obszarze HR”, CeDeWu, Warszawa 2015.
 28. "Cyberdyskredytacja pracowników. Uwarunkowania, formy, implikacje." współautorzy: (A. Lipka, M. Król, A. Winnicka-Wejs), CedeWu, Warszawa 2016.
 29. S. Waszczak, A. Lipka, Źródła trudności w definiowaniu i analizowaniu inteligentnego przedsiębiorstwa, w: Gregorczyk S., Mierzejewska W. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem inteligentnym. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna w Warszawie, Warszawa 2016.
 30. Lipka A., Król M., Waszczak S., Ewolucja postaw temporalnych polskich przedsiębiorców, w: „Studia Ekonomiczne”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 270, Katowice 2016.
 31. Dyskredytacja przedstawicieli zawodów zaufania publicznego przez klientów, w: „Marketing i Rynek” 2016 , nr 3.
 32. Inwestowanie w dobrostan pracowników, w: „Marketing i Rynek” 2016, nr 7.
 33. Psychospołeczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w podmiotach ekonomii społecznej, w: Aldona Andrzejczak A., Furmańczyk J. (red.), Zmiany ról i uwarunkowań pracy menedżerów w organizacjach publicznych i non profit, Wydawnictwo edu-Libri , Kraków 2016.
 34. "Eksperyment w zarządzaniu wartością kapitału ludzkiego (możliwości i granice)". (w:) „Zarządzanie wartością przedsiębiorstw w warunkach niepewności, zmienności i nieprzewidywalności. Strategie-Finanse-Kompetencje”. Red. M. Jabłoński. Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2016(współautorstwo A. Lipka, A. Winnicka-Wejs).
 35. "Funkcjonowanie kreatywnych zespołów w kontekście stereotypizacji generacyjnej jako ryzyko w obszarze HR", współautor: A. Lipka, CedeWu, Warszawa 2017, 239 stron.
 36. „The experiment in the management of human capital creativity", "Journal of Economics and Management“, Katowice 2017, Vol. 27(1), s. 58 - 74, (współautorstwo: A. Lipka, A. Winnicka-Wejs).
 37. Konkurowanie jakością kapitału ludzkiego w warunkach jego cyberdyskredytacji (przykład uczelni wyższych). "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2017, nr 336, s. 79-89 (współautorstwo: A. Lipka, M. Król, A. Winnicka-Wejs).
 38. Lipka A., Waszczak S., Król M., Giszterowicz A., "Empatyczne zarządzanie w czasach kreatywności performatywnej", CeDeWu, Warszawa 2018.
 39. Lipka A., Waszczak S., Winnicka-Wejs A., Eksperyment w obszarze HR, CeDeWu, Warszawa 2018.
 40. A. Lipka, M. Król, S. Waszczak, A. Winnicka-Wejs, "Cyberhejt wobec pracowników a wizerunek organizacji", CeDeWu, Warszawa 2019.
 41. A. Lipka, M. Król, S. Waszczak, "Kreatywność językowa w ekonomii i zarządzaniu. Wybrane problemy", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2019.
 42. A. Lipka, M. Król, S. Waszczak, "Kreatywność językowa w czasach ekonomii koronawirusa". w: "Innowacje na poziomie mikro- i makroekonomicznym" Red. I. Ostoj, K. Bartuś. Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2020, s. 55-68.
 43. A. Giszterowicz, S. Waszczak, "Innowacje i retroinnowacje w działaniach na rzecz integracji i współpracy międzypokoleniowej", w: "Innowacje w gospodarce cyfrowej", red. J. Włodarczyk, T. Ingram, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2021, s. 97-116.
 44. A. Winnicka-Wejs, S. Waszczak, „Od narcyzmu jako zaburzenia osobowości do narcyzmu organizacyjnego w społeczeństwach konfesyjnych“, [w:] „Nagie przedsiębiorstwa. O narcyzmie organizacyjnym“, red. A. Lipka i Monika Karczewska, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2022, ISBN 978-83-7875-808-2, otwarty dostęp, s. 16-33.
 45. A. Lipka, M. Król, M. Karczewska, S. Waszczak, A. Winnicka-Wejs, E. Słaboń, P. Plaszczymąka, „Przynależność pokoleniowa a narcyzm i jego percepcja“, [w:] „Nagie przedsiębiorstwa. O narcyzmie organizacyjnym“, red. A. Lipka i Monika Karczewska, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2022, ISBN 978-83-7875-808-2, otwarty dostęp, s. 108-137.

 

Dr hab. Alicja Winnicka-Wejs, prof. UE (publikacje od 2009 roku)

 1. A.Winnicka-Wejs,  Whistleblowing as a tool for HR Compliance Management System – survey report, "Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series" 2023, nr 182, s. 573-596.
 2. A. Winnicka-Wejs, "HR Compliance w zarządzaniu ryzykiem personalnym", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2023, 195 s.  https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/771982/edition/724501   
 3. A. Winnicka-Wejs, Narcissistic attitudes among managers building a personal brand, "Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series" 2023, nr 177, s. 655-669.
 4. A.Winnicka-Wejs, Digital Transformation in the Development Services Industry in Poland, "Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series" 2022, No. 163, pp. 681-697.
 5. A. Winnicka-Wejs, Corpolect - corporate language analysis. Perspective of communication in management. "Academy of Management"2022, Volume 6, Issue 3, pp.297-311.
 6. A. Winnicka-Wejs, „Narcyzm w naukach o zarządzaniu – systematyczny przegląd literatury i metaanaliza“, [w:] „Nagie przedsiębiorstwa. O narcyzmie organizacyjnym“, red. A. Lipka i Monika Karczewska, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2022, ISBN 978-83-7875-808-2, otwarty dostęp, s. 80-107.
 7. A. Winnicka-Wejs, S. Waszczak, „Od narcyzmu jako zaburzenia osobowości do narcyzmu organizacyjnego w społeczeństwach konfesyjnych“, [w:] „Nagie przedsiębiorstwa. O narcyzmie organizacyjnym“, red. A. Lipka i Monika Karczewska, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2022, ISBN 978-83-7875-808-2, otwarty dostęp s. 16-33.
 8. A. Lipka, M. Król, M. Karczewska, S. Waszczak, A. Winnicka-Wejs, E. Słaboń, P. Plaszczymąka, „Przynależność pokoleniowa a narcyzm i jego percepcja“, [w:] „Nagie przedsiębiorstwa. O narcyzmie organizacyjnym“, red. A. Lipka i Monika Karczewska, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2022, ISBN 978-83-7875-808-2, otwarty dostęp,   s. 108-137.
 9. "Kierunki zmian w inwestycjach w kapitał ludzki - studia wprowadzające". (w:) "Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej". Red. I. Mendryk. Difin, Warszawa 2021, s. 90-103.
 10. M. Król, A. Winnicka-Wejs, "Sprawność językowa i poprawność obyczajowa w kreatywnych zawodach", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2020.
 11. "Inwestycje szkoleniowe w kapitał ludzki", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2020.
 12. "Deficits and Potentials: How Risk Involving Generational Characteristics Can be Reduced Thanks to Human Capital Multigenerality?", "Human Resource Management"2020, nr 2, s. 41-56.
 13. "Wolontariat pracowniczy jako narzędzie CSR", "Marketing i Rynek" 2019, nr 12, s. 58-62 (współautor: D. Szołtysik).
 14. A. Lipka, M. Król, S. Waszczak, A. Winnicka-Wejs, "Cyberhejt wobec pracowników a wizerunek organizacji", CeDeWu, Warszawa 2019.
 15. "Percepcja sprawiedliwego wynagradzania przez osoby prowadzące szkolenia", "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów"2019, nr 1(51), s. 193-206.
 16. "Grywalizacja jako innowacyjna metoda stosowana w praktyce organizacji", "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach"2018, nr 362, s. 217-229 (współautorstwo: M. Gabriel).
 17. "Rynek usług szkoleniowych w Polsce. Uwarunkowania - modele - implikacje" Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018.
 18. "Współczesna rola działu personalnego w organizacji" Akademia Zarządzania. Academy of Management. Quartely Journal of the Faculty of Engineering Management, 2019, Volume 3, Issue 1, s. 6-18 (współautorstwo: D. Sokolińska, H. Kawa).
 19. "Jakość na rynku usług szkoleniowych w Polsce" Marketing i Rynek 2018/9, s. 965-981.
 20. A.Lipka, S. Waszczak, A. Winnicka-Wejs, "Eksperyment w obszarze HR", CeDeWu, Warszawa 2018.
 21. "Konkurowanie jakością kapitału ludzkiego w warunkach jego cyberdyskredytacji (przykład uczelni wyższych)", "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2017, nr 336, s. 79-89 (współautorstwo: A. Lipka, M. Król, S. Waszczak).
 22. "Szkolenia pracowników jako element zarządzania różnorodnością", "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 2017, nr 4(964), s. 49-66.
 23. "Zarządzanie ryzykiem wyboru firm szkoleniowych", "Marketing i Rynek"2017, nr 7.
 24. "Projektowanie szkoleń dla multigeneracyjnej załogi". (w:) "Gospodarowanie wielopokoleniowym kapitałem ludzkim". Red. A. Lipka, M. Król. CeDeWu, Warszawa 2017.
 25. „The experiment in the management of human capital creativity", "Journal of economics and Management“, Katowice 2017, Vol. 27(1), s. 58 - 74, (współautorstwo: A. Lipka, S. Waszczak).
 26. “Temporal, cost-related and quality-related aspects of HR SSCs operations in Poland”, “Argumenta Oeconomica Cracoviensia” 2014, nr 10.
 27. “Loyalty and workaholism in the methods of human capital evaluation in an organization – a comparative study”, „Journal of Economics & Management” No.17/2014, (współautorstwo: A. Lipka, S. Waszczak).
 28. “Evaluation of the quality of training services”. (w:) “Quality of the practices in human resources management in organizations of 21st century”. Edited by: Anna Stankiewicz-Mróz. Technical University of Łódź, Wyd. Media Press, Łódź 2013.
 29. “Competitiveness of training companies in Poland in view of research results”. (w:) “The monograph book: SMEs’ Management in the 21st Century – Challenges and Solutions”. (Chapter II. Management, Training and Development of Human Resources). Editor: Csaba Bálint Illés. Section of the Faculty of Management Częstochowa University of Technology, 2012.
 30. “Competitiveness of training companies in Poland in view of research results”. (w:) “Proceedings of the International Conference on Management of Human Resources 2012 Management-Leadership-Strategy-Competitivenes”, Red. Illés B. Csaba. Szent István University, Gödöllő, Hungary, 14-15th June 2012, Volume II.
 31. „The value of an organisation's human capital in students' perception”. (w:) „Journal of Economics & Management”. Publisher of the University of Economics in Katowice, Katowice 2011, volume 7. 
 32. A. Lipka, M. Król, S. Waszczak, A. Winnicka-Wejs), "Cyberdyskredytacja pracowników. Uwarunkowania, formy, implikacje." CedeWu, Warszawa 2016.
 33. A. Lipka, S. Waszczak, A. Winnicka-Wejs: „Eksperyment w obszarze HR”, CeDeWu, Warszawa 2015.
 34. A. Lipka, S. Waszczak, A. Winnicka-Wejs: „Aktywność twórcza a pracoholizm”. Difin, Warszawa 2013.
 35. A. Lipka, A. Winnicka-Wejs, J. Acedański: „Lojalność pracownicza. Od diagnozy typów lojalności pracowników do Zarządzania Relacjami z Pracownikami (Employee Relationship Management)”. Difin, Warszawa 2012.
 36. A. Lipka, M. Król, A. Winnicka-Wejs: „Kreatywność i rutyna w działalności personalnej. Granice HR-owego kreacjonizmu”. Difin, Warszawa 2011.
 37. A. Lipka, M. Król, S. Waszczak, A. Winnicka-Wejs: „Kształtowanie motywacji wewnętrznej. Koszty jakości i ryzyko”. Difin, Warszawa 2010.
 38. „Badanie losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”. Red. E. Madej, A. Winnicka-Wejs. Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012. 
 39. "Eksperyment w zarządzaniu wartością kapitału ludzkiego (możliwości i granice)". (w:) „Zarządzanie wartością przedsiębiorstw w warunkach niepewności, zmienności i nieprzewidywalności. Strategie-Finanse-Kompetencje”. Red. M. Jabłoński. Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2016 (współautorstwo A. Lipka,S. Waszczak).
 40. "Dyskredytacja pracowników online i offline (podobieństwa i różnice)". "Marketing i Rynek" 2016, nr 3.
 41. „Kształtowanie employer brandingu na polskim rynku pracy – przykłady”, „Organizacja i Zarządzanie” Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 1202, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015 (współautorstwo A. Pietruszka).
 42. „Motywowanie do rozwoju z zastosowaniem grywalizacji”, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2015, nr 3-4.
 43. „Różnice między- i pozapokoleniowe w lojalności względem organizacji – metody diagnozy”, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2015, nr 1 (współautorstwo: A.Lipka, J. Acedański).
 44. „Patologie w obszarze funkcjonowania ludzi w organizacji (analiza porównawcza wybranych aspektów)”, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów" 2014, nr 4 (34).
 45. „Ryzyko pracoholizmu w małych przedsiębiorstwach”. (w:) „Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach”. Red. Z. Wiśniewski. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013 (współautorstwo A. Lipka, S. Waszczak).
 46. „Percepcja pracoholizmu przez asystentów i adiunktów”. (w:) „Pracoholizm w kategoriach ekonomii”. Red. A. Lipka, S. Waszczak. „Studia Ekonomiczne” Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, nr 148.
 47. „Dynamika lojalności pracowników a deprecjacja kapitału ludzkiego organizacji”. (w:) „Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych”. Red. B. Kos. „Studia Ekonomiczne” Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013 (współautorstwo A. Lipka).
 48. „Konkurencyjność firm szkoleniowych w Polsce – wybrane wyniki badań”. (w:) „Tendencje w zarządzaniu. Konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne”. V Forum Naukowe UE Katowice.  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice 2013.
 49. „Wybrane cechy ofert szkoleniowych z zakresu kreatywności”. (w:) „Ekonomia kreatywności. Jakość kapitału ludzkiego jako stymulator wzrostu społeczno-gospodarczego”. Red. A. Lipka, S. Waszczak. "Studia Ekonomiczne" Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
 50. „Wartość lojalności pracowniczej (wyniki badań ankietowych pracujących studentów)”, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów" 2012, nr 1 (23), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012.
 51. „Percepcja ryzyka pracy twórczej przez doktorantów”. (w:) „Kształtowanie kreatywnego kapitału ludzkiego (wybrane zagadnienia)”. Red. A. Lipka. "Studia Ekonomiczne" Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012.
 52. „Koszty jakości pozyskiwania i rozwoju twórczych pracowników (zastosowanie klasyfikacji J. Banka oraz modelu N. Kano)”. (w:) „Kształtowanie kreatywnego kapitału ludzkiego (wybrane zagadnienia)”. Red. A. Lipka. "Studia Ekonomiczne" Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012.
 53. “Background screening a ryzyko personalne”. (w:) „Kapitał ludzki oraz informatyczne systemy wsparcia w procesie zarządzania przedsiębiorstwem”. Red. A. Antonowicz. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011 (współautorstwo W. Hap).
 54. „Popyt na specjalistów ds. kapitału ludzkiego w okresie dekoniunktury”. (w:) „Wyzwania dla uczestników rynków finansowych w obliczu współczesnego kryzysu ekonomicznego”. Red. J. Stacharska-Targosz, J. Szostak. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 35/2011, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2011.
 55. „Rozwój HR Shared Service Centers w Polsce”. (w:) „Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk”. Red. M. Ćwiklicki, M. Jabłoński. Wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011 (współautorstwo A. Klich).
 56. „Przełącz na niższy bieg. Downshifting, czyli dobrowolna rezygnacja z wyższego stanowiska”. (w:) "Personel i Zarządzanie" 2010, nr 2.
 57. „Metody zarządzania ryzykiem personalnym a potrzeby i interesy pracowników”. (w:) „Człowiek - Praca - Organizacja. Wymiary socjologiczne, psychologiczne i zarządcze”. Red. F. Bylok, A. Czarnecka, A. Słocińska. Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.
 58. „Psychologiczne determinanty ryzyka inwestycji w kapitał ludzki w sytuacjach kryzysowych”. (w:) „Stymulowanie wzrostu konkurencyjności gospodarki w okresie wychodzenia z kryzysu”. Red. J. Pioch, J. Sadkowska. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2010.
 59. „Śląski rynek konsultingu personalnego (wstępne wyniki badań)”. (w:) „Konsulting. Rodzaje, obszary, instrumentarium”. Red. M. Ćwiklicki, M. Jabłoński. Wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010 (współautorstwo A. Dembińska, P. Dróżdż).
 60. „Koszty jakości w gospodarowaniu kapitałem ludzkim organizacji”. (w:) „Ekonomia jako obszar badań naukowych - trendy, perspektywy rozwoju”. Red. B. Kos. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010 (współautorstwo S. Waszczak).
 61. „Zarządzanie ryzykiem personalnym w projektach europejskich”. (w:) „Koszty jakości zarządzania kapitałem ludzkim a ryzyko personalne”. Red. A. Lipka, S. Waszczak. AE, Katowice 2009.
 62. „Społecznie odpowiedzialne inwestowanie w kapitał ludzki”. (w:) „Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu”. Red. J. Bieliński, R. Płoska. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009 (współautorstwo M. Król).
 63. „Empowerment jako narzędzie doskonalenia jakości”. (w:) „Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w dobie globalizacji”. Red. F. Bylok, L. Cichobłaziński. Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.

 

mgr Monika Karczewska (publikacje od 2014 roku)

 

 1. A. Lipka, M. Karczewska, "Perception of pandemic illustrations in the times of homo videns and heightened health risks", s. 215-228, "Scientific Papers of Silesian University of Technology" - "Organisation and Management Series - Issue No.159, 2022. 

 2. „Nagie przedsiębiorstwa. O narcyzmie organizacyjnym“, red. A. Lipka i Monika Karczewska, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2022, ISBN 978-83-7875-808-2, otwarty dostęp.
 3. M. Karczewska, „Przejawy narcyzmu w profilach na portalu LinkedIn“, [w:] „Nagie przedsiębiorstwa. O narcyzmie organizacyjnym“, red. A. Lipka i Monika Karczewska, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2022, ISBN 978-83-7875-808-2, otwarty dostęp, s. 138-154.
 4. A. Lipka, M. Król, M. Karczewska, S. Waszczak, A. Winnicka-Wejs, E. Słaboń, P. Plaszczymąka, „Przynależność pokoleniowa a narcyzm i jego percepcja“, “, [w:] „Nagie przedsiębiorstwa. O narcyzmie organizacyjnym“, red. A. Lipka i Monika Karczewska, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2022, ISBN 978-83-7875-808-2, otwarty dostęp, s. 108-137.
 5. M. Wójcik-Jurkiewicz, M. Karczewska, Assessment of the going concern value of a business entity by means of selected discriminative models , Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law 23 (1),2019, s. 53-60.
 6. M. Wójcik-Jurkiewicz, M. Karczewska, ”Możliwość współpracy biznesu z jednostkami kultury w aspekcie zastosowań nowych technologii”, w: Biznes w kulturze – kultura w biznesie. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, B. Reformat, A. Kwiecień (red.), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017, s. 171-180.
 7. Z. Dziwoki, M. Karczewska, ”Regulacje dla małych i średnich przedsiębiorstw”, w: Ewolucja rachunkowości w teorii i praktyce gospodarczej, E. Śnieżek, F. Czechowski, S. Doroba (red.), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, s. 171 – 182.
 8. O. Hutyra, M. Karczewska, ”Odpisy aktualizujące czy manipulujące – sposób na kształtowanie wyników jednostki”, w: Publikacja pokonferencyjna, Ryczek J. (red.), Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2016, s. 9 – 19.
 9. M. Karczewska, ”Kreatywność a dylematy etyczne w rachunkowości”, w: Ryzyko nadużyć w rachunkowości  i finansach, M. Wójcik-Jurkiewicz (red.), Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w  Katowicach, 2016, s. 27 – 37.
 10. Z. Dziwoki, M. Karczewska, ”Zarządzanie podatkami w małych i średnic przedsiębiorstwach”, w: Rachunkowość i finansowanie MŚP a wyzwania współczesnej gospodarki, M. Kamieniecka, A. Nóżka (red.), Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015, s. 19 – 28.
 11. Z. Dziwoki, M. Karczewska, ”Rachunkowość kreatywna, agresywna i oszukańcza a etyka”, w: Rachunkowość: nauka-praktyka-dydaktyka, S. Hońko  (red.), Szczecin, 2015, s. 23 – 32.
 12. M. Karczewska, ”Wycena środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według polskiego prawa bilansowego i standardów międzynarodowych”, w: Sprawozdawczość finansowa w dobie globalizacji, M. Kamieniecka, A. Nóżka (red.), Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2014, s. 13 – 21.   

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3