Aktualności

Artykuł współautorstwa prof. A. Frączkiewicz-Wronki w czasopiśmie JCR

Miło nam poinformować, że artykuł autorstwa T. Holeckiego, I. Kowalskiej-Bobko, M. Węgrzyn oraz A. Frączkiewicz-Wronki pt. Realization of the EU's Cohesion Policy in Health Care in the Visegrad Group Countries in the Perspective 2014-2020 (The EU's Cohesion Policy in Health Care) ukazał się w czasopiśmie JCR Frontiers in Public Health (2.031 IF; 70 MNiSW).


Prof. A. Frączkiewicz-Wronka jest kierownikiem Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Artykuł dotyczący identyfikacji rezultatów polityki spójności w obszarze ochrony zdrowia w państwach grupy Wyszehradzkiej powstał we współpracy z dr hab. n o zdr. Tomaszem Holeckim (Kierownik Zakładu Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach), dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ (Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz dr hab. Marią Węgrzyn, prof. UE (Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu).

Pełna treść artykułu dostępna jest na stronie Frontiers in Public Health.  

Unia Europejska w dokumentach strategicznych wskazuje najważniejsze w danej perspektywie finansowej cele rozwojowe oraz narzędzia niezbędne do ich osiągania. W strategii Europa 2020 jako istotne narzędzie realizacji celów rozwojowych wskazana została polityka spójności. Polityka spójności koncentruje się na finansowym wspieraniu działań prowadzących do wyrównywania warunków ekonomicznych i społecznych we wszystkich regionach państw należących do Unii Europejskiej. Polityka spójności jest przede wszystkim realizowana dzięki dwóm funduszom strukturalnym: Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiemu Funduszowi Społecznemu.

Dyskutowane w artykule treści są konsekwencją realizacji ewaluacji inwestycji w ochronę zdrowia w ramach polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020. Aby dowiedzieć się, czy środki publiczne są odpowiednio wdrażane w ramach przeprowadzonej ewaluacji zbadano mechanizmy koordynacji w tym obszarze. Analiza objęła także wpływ ich efektów na rozwój sektora ochrony zdrowia w Polsce, w tym na zmiany systemowe.

Ewaluacja dostępna jest pod adresem: power.zdrowie.gov.pl