Prof. Aldona Frączkiewicz-Wronka oraz prof. Wiesław Koczur w ramach Dnia Otwartego prezentują nowy kierunek studiów Zarządzanie Publiczne, charakteryzując proponowane w jego ramach specjalności

10 marca 2022 roku w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbył się Dzień Otwarty online, podczas którego zaprezentowano ciekawą ofertę dydaktyczną, która ma być realizowana na I i II stopniu kształcenia w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych o nazwie ‘Zarządzanie Publiczne’, ramach którego proponowane są następujące specjalności:

  • Zarządzanie ryzykiem w organizacjach (I stopień) - Wszelkiego rodzaju organizacje podejmujące wielorakie działania obciążone są możliwością wystąpienia ryzyka w perspektywie realizowania oczekiwanych celów. Potrzebna jest w tym przypadku odpowiednia wiedza i umiejętności dla prawidłowego zarządzania ryzykiem, które można zdobyć na specjalności zarządzanie ryzykiem w organizacjach. Funkcjonowanie w sferze praktyki związane jest obecnie z wykonywaniem zawodu menedżera ds. zarządzania ryzykiem (Risk Manager). Wymogi ustawowe oraz praktyki organizacyjne wymuszają konieczność zarządzania ryzykiem na gruncie praktycznym.
  • Finanse i zarządzania w ochronie zdrowia - Kształcenie studentów na specjalnościach Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia (I stopień) oraz Zarządzanie podmiotami leczniczymi (II stopień) ukierunkowane jest na rozwój kompetencji praktycznych stanowiących fundament pracy specjalistów w obszarze ochrony zdrowia zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Studenci zdobędą szeroką wiedzę w szczególności w zakresie finansów, ekonomii, polityki społecznej, a także prawa i technik pracy menedżera. Tym samym absolwent przygotowany będzie do rozwiązywania problemów związanych z szeroko rozumianym systemem ochrony zdrowia.
  • Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach publicznych (II stopień) - Specjalność ta przygotowuje specjalistów z zakresu bezpieczeństwa oraz ochrony. Student  zdobywa wiedzę dotyczącą szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego oraz uzyskuje umiejętność jej wykorzystania w praktyce. Posiada umiejętność analizowania i stosowania zasad oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali lokalnej, regionalnej, narodowej i europejskiej. Głównym celem kształcenia w ramach tej specjalności jest przygotowanie przyszłych absolwentów do pracy w instytucjach, służbach, formacjach oraz firmach odpowiedzialnych za wewnętrzne i międzynarodowe bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo i ochronę osób, mienia, obiektów i przestrzeni.
  • Zielone zarządzanie w gospodarce publicznej (II stopień) - Teraz bardziej niż kiedykolwiek świat potrzebuje wysoko wykwalifikowanych, oddanych specjalistów, którzy rozumieją mechanizmy powodujące zmianę klimatu i jej wpływ na nasze społeczeństwo oraz skutki  środowiskowe związane z działalnością człowieka.  Specjalność „Zielone zarządzanie w gospodarce publicznej” zapewnia studentom naukowe zrozumienie systemów ekologicznych i społecznych, mające zastosowanie w kontekście zarządzania lub tworzenia polityki. Specjalność ta wyposaża absolwenta w wiedzę i umiejętności dotyczące rozwiązywania złożonych problemów, przed którymi stoi współcześnie społeczeństwo, środowisko i gospodarka.