Przejdź do menu Przejdź do treści

Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek: Ekonomia

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
Dr hab. Piotr Tworek, Prof. UE

Problematyka:

zarządzanie ryzykiem organizacji o publicznej i prywatnej formie własności (inwestycje, ubezpieczenia, bankowość, jednostki sektora finansów publicznych, firmy i korporacje), finanse komercyjne, publiczne i samorządowe w teorii i praktyce, zarządzanie organizacjami komercyjnymi i publicznymi, finanse organizacji non profit w teorii i praktyce, inwestycje organizacji publicznych w teorii i praktyce, inwestycje sektora finansowego, skarbowość, funkcjonowanie sektora komunalnego (inwestycje, finanse, ryzyko), fundusze unijne w finansowaniu inwestycji sektora publicznego, inwestowanie na rynku nieruchomości publicznych i komercyjnych, zarządzanie projektami, zarządzanie procesem inwestycyjnym w budownictwie komercyjnym infrastrukturalnym, komunalnym oraz społecznym.

 

Wybrane tytuły prac:  

 • Zarządzanie ryzykiem w organizacjach prywatnych, publicznych i społecznych (Risk Management)
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw komercyjnych oraz organizacji publicznych i społecznych (Financial Management)
 • Analiza ekonomiczna-finansowa w organizacjach prywatnych, publicznych i społecznych
 • Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw komercyjnych oraz organizacji publicznych i społecznych oraz rachunkowość finansowa (sektor publiczny, prywatny, organizacji trzeciego sektora)
 • Inwestowanie na rynku walutowym, w tym kryptowalut oraz instrumentów pochodnych (derywatów)
 • Inwestowanie w inne aktywa trwałe (metale szlachetne, dzieła sztuki itp.)
 • Finansowanie działalności organizacji non-profit i przedsiębiorstw komercyjnych
 • Finansowa ocena projektów inwestycyjnych (rachunek opłacalności inwestowania) sektora biznesowego, publicznego i społecznego
 • Rynek pieniężny i kapitałowy, w tym funkcjonowanie giełd papierów wartościowych oraz giełd towarowych
 • Inwestycje finansowe sektora biznesowego oraz inwestycje sektora publicznego i społecznego
 • Strategie inwestowania na rynku kapitałowym, w tym zastosowanie analizy fundamentalnej, technicznej i portfelowej oraz modele inwestycyjne
 • Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw, w tym Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne (BIZ)
 • Finanse publiczne oraz samorządowe (finansowanie, budżetowanie, inwestowanie)
 • Finanse behawioralne
 • Finanse indywidualne (gospodarstw domowych)
 • Inwestowanie na rynku nieruchomości publicznych i komercyjnych oraz bankowość hipoteczna (bankowość komercyjna)
 • Ekonomika rynku nieruchomości (zarządzanie, pośrednictwo, wycena)
 • Zarządzanie projektami (Project Management) sektora biznesowego, publicznego i społecznego
 • Zarządzanie procesem inwestycyjnym w budownictwie infrastrukturalnym, przemysłowym, mieszkaniowym i społecznym
 • Inne… Każdy ciekawy temat mieszczący się w moich zainteresowaniach naukowo-badawczych.

Kierunek: Zarządzanie Publiczne

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac

dr Karolina Szymaniec-Mlicka

Problematyka: Problematyka: zarządzanie ryzykiem (w szczególności ryzyko strategiczne, operacyjne, relacyjne); kultura ryzyka; zarządzanie strategiczne; zarządzanie podmiotami leczniczymi; kultura organizacyjna; zarządzanie zmianą; przywództwo w organizacji

 

Wybrane tytuły prac:

 • Zarządzanie ryzykiem w wybranej organizacji publicznej
 • Ryzyko operacyjne w procesie realizacji strategii organizacji
 • Ocena dojrzałości procesu zarządzania ryzykiem
 • Kultura ryzyka jako czynnik innowacyjności organizacji
 • Mapa ryzyka jako narzędzie zarządzania
 • Analiza strategiczna wybranej organizacji publicznej
 • Analiza interesariuszy dla organizacji X
 • Diagnoza kultury organizacyjnej wybranej organizacji publicznej
 • Zarządzanie zmianą w wybranej organizacji publicznej

Kierunek: Zarządzanie Publiczne

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac

dr Hanna Kelm

Problematyka: 

Polityka społeczna, polityka rodzinna, polityka senioralna, dostarczanie usług społecznych, diagnoza potrzeb społecznych, skuteczność w polityce społecznej, projektowanie usług społecznych na poziomie krajowym i lokalnym, ocena skuteczności świadczenia usług społecznych na poziomie krajowym i lokalnym, mierniki skuteczności, modele pomiaru, badania jakościowe, badania ilościowe.

Państwo dobrobytu, funkcjonowanie państw dobrobytu, modele welfare state i ich analiza, skuteczność w podnoszeniu jakości życia ludności w poszczególnych modelach państw dobrobytu, mierniki jakości życia ludności, analiza porównawcza, porównania międzynarodowe, badania ilościowe.

Polityka migracyjna, polityka azylowa, migracje Polaków po 2004r., analiza porównawcza, badania ilościowe, integracja imigrantów.

Wybrane tytuły prac:

 • Problem migracji zarobkowej młodych Polaków i jej wpływ na polski rynek pracy.
 • Działania (władz) gminy Olkusz w zakresie zapobiegania i reagowania na przemoc w rodzinie.
 • Realizacja potrzeb wybranej społeczności lokalnej w gminie wiejskiej i miejskiej na przykładzie gmin Żywiec i Jeleśnia.
 • Programy zapobiegające problemowi bezrobocia i ryzyku wykluczenia społecznego w mieście Jastrzębie-Zdrój.
 • Badanie skuteczności pomocy społecznej w gminie czerwionka-leszczyny w oparciu o działanie ośrodka pomocy społecznej.
 • Ocena budżetu obywatelskiego jako mechanizmu współrządzenia i narzędzie rozwoju lokalnego na przykładzie miasta Katowice.
 • Stres w miejscu pracy oraz jego wpływ na motywację pracowników na przykładzie placówki publicznej.

Kierunek: Zarządzanie Publiczne

Promotor  Problematyka i przykładowe tematy prac  

dr Monika Cukier-Syguła

Problematyka: 

zarządzanie publiczne szczególnie w ramach jednostek samorządu terytorialnego, przywództwo w organizacjach publicznych, polityka społeczna, finanse samorządu terytorialnego, polityka lokalna, zarządzanie kapitałem politycznym.

 

Proponowane tytuły prac:

 • Przywództwo w jednostkach samorządu terytorialnego;
 • Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego;
 • Rola samorządu terytorialnego i władz samorządowych w realizowaniu współczesnej koncepcji polityki rozwoju regionalnego;
 • Analiza strategiczna funkcjonowania i rozwoju (miasta X; województwa X);
 • Pomoc i opieka społeczna w samorządzie terytorialnym na przykładzie gminy X;
 • Determinanty oraz czynniki ograniczające realizację koncepcji rozwoju regionalnego w X;
 • Strategiczne zarządzanie polityczne;
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3