Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac

prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka

Problematyka: Identyfikacja czynników warunkujących bezpieczeństwo (charakterystyka czynników społecznych, prawnych, ekonomicznych, politycznych i innych). Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa (procesy globalizacyjne, prywatyzacja wojny, cyberprzestrzeń, terroryzm i inne). Rola i zadania organizacji międzynarodowych w kształtowaniu bezpieczeństwa. Rola i zadania państwa w kształtowaniu bezpieczeństwa na podległym terytorium. Założenia i cele strategiczne strategii bezpieczeństwa i strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE oraz RP. Podstawy zarządzania bezpieczeństwem. Realizacja zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przez organy i instytucje publiczne.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Międzynarodowe uwarunkowania tworzenia krajowych systemów bezpieczeństwa publicznego
 • Zarządzanie bezpieczeństwem na szczeblu UE  (analiza przepisów, rola instytucji unijnych, przykładowe rozwiązania problemu bezpieczeństwa publicznego)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym w wybranych państwach
 • Rola państwa i jego instytucji w organizowaniu systemu bezpieczeństwa publicznego(analiza przepisów, rola instytucji publiczny, przykładowe rozwiązania problemu bezpieczeństwa publicznego)
 • Organizacja i rezultaty procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym w RP
 • Uwarunkowania zarządzania bezpieczeństwem publicznym w RP
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w wybranych sytuacjach kryzysowych wskazanych w Konstytucji RP, koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa
 • Instrumenty zarządzania strategicznego niezbędne do prawidłowej realizacji zadań z zakresu zarządzania bezpieczeństwem publicznym (SWOT, analiza interesariuszy, mapowanie procesów, SNA)

Kierunek: Ekonomia

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Izabela Marzec, prof. UE

Problematyka: zarządzanie zasobami ludzkimi i polityka zasobów ludzkich w dobie gospodarki opartej na wiedzy, przywództwo organizacyjne w warunkach nowej ekonomii, zarządzanie karierą, motywowanie pracowników, zatrudnialność pracowników na współczesnym rynku pracy, upełnomocnienie i partycypacja pracownicza, ocenianie pracowników i systemy oceny okresowej, dobór pracowników w warunkach gospodarki opartej na wiedz

 

Wybrane tytuły prac:

 • Zatrudnialność pracowników w warunkach nowej ekonomii
 • Rozwój zawodowy pracowników w dobie gospodarki opartej na wiedzy na przykładzie X
 • Zarządzanie karierą pracowników w warunkach nowej ekonomii na przykładzie X
 • Motywowanie pracowników w gospodarce opartej na wiedzy na przykładzie X
 • Systemy oceny okresowej pracowników w organizacjach opartych na wiedzy na przykładzie X
 • Rekrutacja i selekcja pracowników w organizacjach opartych na wiedzy na przykładzie X
 • Elastyczne formy zatrudnienia w nowej ekonomii
 • Upełnomocnienie pracowników w organizacjach opartych na wiedzy na przykładzie X
 • Przywództwo organizacyjne w gospodarce opartej na wiedzy
 • Pozapłacowe narzędzia motywowania pracowników w przedsiębiorstwach w warunkach nowej ekonomii
 • Formy rozwoju zawodowego pracowników w organizacjach opartych na wiedzy na przykładzie X
 • Partycypacja pracownicza w zarządzaniu w dobie gospodarki opartej na wiedzy na przykładzie X

Kierunek: Gospodarka Miejska i Nieruchomości

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac

dr hab. Piotr Tworek

Problematyka: zarządzanie ryzykiem organizacji o publicznej i prywatnej formie własności w sposób pośredni lub bezpośredni związanych z funkcjonowaniem rynku nieruchomości (inwestycje, ubezpieczenia, bankowość, jednostki sektora finansów publicznych, firmy i korporacje), ekonomika rynku nieruchomości (zarządzanie, pośrednictwo, wycena – operaty szacunkowe, metody wyceny nieruchomości), analizy ekonomiczno-finansowe – studia przedinwestycyjne (feasibility study), finanse przedsiębiorstw deweloperskich oraz budowlanych jako uczestników rynku nieruchomości, współczesne instrumenty finansowe na krajowym i zagranicznym rynku nieruchomości, fundusze inwestycyjne na rynku nieruchomości, inwestorzy publiczni na rynku nieruchomości – inwestycje sektora publicznego, fundusze unijne w finansowaniu inwestowania na rynku nieruchomości (różnego rodzaju nieruchomości), zarządzanie projektami publicznymi

 

Wybrane tytuły prac:

 • Kierowanie ryzykiem w organizacjach publicznych zarządzających nieruchomościami w Polsce na przykładzie (wybranej organizacji X)
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw deweloperskich na przykładzie (wybranej spółki deweloperskiej X)
 • Analiza finansowa organizacji publicznej zarządzającej nieruchomościami w Polsce na przykładzie (wybranej organizacji X)
 • Nieruchomości jako dobro publiczne. Studium przypadku nieruchomości X
 • Metody wyceny nieruchomości na przykładzie (wybranej nieruchomości X)
 • Wycena instrumentów finansowych stosowanych na rynku nieruchomości na przykładzie (wybranych instrumentów finansowych) – studium przypadku X
 • REIT-y na rynku nieruchomości. Studium przypadku X
 • Działalność funduszy inwestycyjnych nieruchomości w latach (okres analizy) na polskim rynku finansowym na przykładzie wybranych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • Rachunkowość budżetowa jednostek sektora finansów publicznych zarządzających nieruchomościami w Polsce na przykładzie (wybranej organizacji X)
 • Rola banku hipotecznego na krajowym (lub zagranicznym rynku nieruchomości) na przykładzie (banku X lub grupy kapitałowej Y)
 • Ubezpieczenie jako metoda finansowania ryzyka w przedsiębiorstwie deweloperskim. Studium przypadku przedsiębiorstwa X
 • Zastosowanie studium feasibility study (studium wykonalności) w procesie inwestowania na rynku nieruchomości przemysłowych. Studium przypadku X
 • Sprawozdawczość finansowa jednostek sektora finansów publicznych zarządzających nieruchomościami w Polsce na przykładzie (wybranej organizacji X)
 • Rachunek ekonomiczny w inwestowaniu w sektorze publicznym. Studium przypadku nieruchomości publicznej na przykładzie (wybranej nieruchomości X)
 • Finansowanie inwestycji sektora publicznego na przykładzie (wybranej jednostki samorządu terytorialnego X lub inwestycji infrastrukturalnej Y)
 • Strategie inwestowania na rynku kapitałowym na przykładzie spółek obrotu publicznego (wybranej spółki deweloperskiej X lub budowlanej Y)
 • Zastosowanie analizy fundamentalnej, technicznej i portfelowej na rynku kapitałowym na przykładzie spółek obrotu publicznego (wybranej spółki deweloperskiej X lub budowlanej Y)
 • Źródła finansowania działalności spółek obrotu publicznego na przykładzie (wybranej spółki deweloperskiej X lub budowlanej Y) indeksowanych w ramach WIG-Deweloperzy lub WIG-Budownictwo
 • Ryzyko inwestowania na rynku kapitałowym na przykładzie spółek obrotu publicznego (wybranej spółki deweloperskiej X lub budowlanej Y) indeksowanych w ramach WIG-Deweloperzy lub WIG-Budownictwo
 • Budżetowanie oraz finansowanie działalności jednostek samorządu terytorialnego w Polsce jako inwestorów na rynku nieruchomości na przykładzie (wybranej jednostki samorządu terytorialnego X)
 • Budżetowanie oraz finansowanie działalności instytucji publicznych jako uczestników rynku nieruchomości w Polsce na przykładzie (wybranej jednostki sektora finansów publicznych X)
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach publicznych na przykładzie realizacji projektu X
 • Inwestowanie na rynku nieruchomości publicznych. Studium przypadku X
 • Zarządzanie nieruchomościami publicznymi na przykładzie (nazwa nieruchomości X) – studium przypadku
 • Zarządzanie projektami publicznymi na przykładzie realizacji projektu X – studium przypadku
 • Fundusze unijne jako źródło finansowania inwestycji sektora publicznego na przykładzie (wybranej jednostki samorządu terytorialnego X)
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na rynku nieruchomości. Studium przypadku X
 • Rola inwestora publicznego w procesie realizacji budowlanego procesu inwestycyjnego na przykładzie budowy obiektu użyteczności publicznej X
 • Rola pośrednika na rynku nieruchomości na przykładzie organizacji X
 • Zarządzanie nieruchomościami publicznymi na przykładzie instytucji publicznej X
 • Planowanie, finansowanie oraz realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) na przykładzie nieruchomości X
 • Zarządzanie procesem inwestycyjnym w budownictwie infrastrukturalnym (komunalnym oraz społecznym) na przykładzie przedsięwzięcia X – studium przypadku X

Kierunek: Gospodarka i Zarządzanie Publiczne

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac

dr Karolina Szymaniec-Mlicka

Problematyka: Problematyka: zarządzanie ryzykiem (w szczególności ryzyko strategiczne, operacyjne, relacyjne); kultura ryzyka; zarządzanie strategiczne; zarządzanie podmiotami leczniczymi; kultura organizacyjna; zarządzanie zmianą; przywództwo w organizacji

 

Wybrane tytuły prac:

 • Zarządzanie ryzykiem w wybranej organizacji publicznej
 • Ryzyko operacyjne w procesie realizacji strategii organizacji
 • Ocena dojrzałości procesu zarządzania ryzykiem
 • Kultura ryzyka jako czynnik innowacyjności organizacji
 • Mapa ryzyka jako narzędzie zarządzania
 • Analiza strategiczna wybranej organizacji publicznej
 • Analiza interesariuszy dla organizacji X
 • Diagnoza kultury organizacyjnej wybranej organizacji publicznej
 • Zarządzanie zmianą w wybranej organizacji publicznej