Wykaz publikacji dr Pawła Koconia

 1. "Renesans żydowskiej mniejszości narodowej w Polsce" złożony do druku w "Pismach Humanistycznych" zeszyt II ISSN 1506-9567.
 2. Metody opanowywania strachu w systemie Krav Maga (współautor artykułu). [w:] Przegląd policyjny 2003, nr 3-4.
 3. Media relations na przykładzie organizacji pozarządowych. [w:] Public relations. Materiały z II Kongresu PR, Rzeszów 2003.
 4. Programowanie neurolingwistyczne w działaniach public relations. [w:] Public relations - sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. H. Przybylskiego, Katowice 2004.
 5. Rola oceny pracowniczej w procesie profesjonalizacji kompetencji dydaktycznych nauczyciela akademickiego, [w:] Profesjonalizacja kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych. AE, Katowice 2005.
 6. Rytuał w kreowaniu wizerunku szkoły wyższej. [w:] Public relations. Skuteczna komunikacja w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. H. Przybylskiego. Katowice 2006.
 7. Ewolucja narodu w świetle historii państwowości izraelskiej - wybrane zagadnienia. [w:] Ekonomia. Kierunki badań. Materiały z II Forum AE Katowice. AE, Katowice 2006.
 8. Jakościowe techniki badań efektów działań public relations. [w:] Public relations w przedsiębiorstwie. Praca zbiorowa pod red. D. Tworzydły i T. Solińskiego. WSIiZ. Rzeszów 2006.
 9. Public relations jako pole badawcze socjologii w świetle teorii ugruntowanej, [w:] Public relations. Teoria i praktyka komunikowania. Praca zbiorowa pod red. H. Przybylskiego. Katowice 2007.
 10. Public relations a proces budowania. Założenia teoretyczne. [w:] Public relations. Teoretyczne i praktyczne aspekty sztuki komunikowania. Praca zbiorowa pod red. H. Przybylskiego. Katowice 2008.
 11. Naukowiec, nauczyciel, autorytet - refleksje nad specyfiką zawodu nauczyciela akademickiego. [w:] Trzy obszary badań społecznych: Historia, Politologia, Public relations. Księga pamiątkowa wydana z okazji jubileuszu prof. zw. dra hab. Henryka Przybylskiego w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach pod red. D. Kuboka. Katowice 2008.
 12. Public relations jako pole badawcze socjologii w świetle interakcjonizmu symbolicznego. [w:] Ekonomia i finanse - Współczesne problemy badawcze. Praca zbiorowa pod red. J. Harasim i T. Kraśnickiej. CBIE. Katowice 2008.
 13. The system of visual identifications an artistic composition and a piece of art., [w:] Cyclicality, financial safety and business creativity as the challenges of the modern world. Selected Aspects. Red. W. Wereda, S. Tarnawska. University of Podlasie, Siedlce 2009, s. 215-222
 14. Public relations a pamięć społeczna i tworzenie wzorów emocji, [w:] Public relations. Aktualne zagadnienia sztuki komunikowania w teorii i praktyce. Red. H. Przybylski, R. Maćkowska. AE, Katowice 2009
 15. Zarządzanie bezpieczeństwem jako obszar zarządzania publicznego - próba operacjonalizacji, [w:] Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym. Red. J. Gołuchowski. A. Frączkiewicz-Wronka. AE, Katowice 2009
 16. Narzędzia komunikowania się jednostek samorządu terytorialnego z otoczeniem wewnętrznym, [w:] J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka (red.): Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym ’10. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010,
 17. Marka jako element bezpieczeństwa miasta, [w:] W. Feler (red.): Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej. Warszawa 2010
 18. Rola public relations w realizacji strategii bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2010 s. 179 – 187.
 19. The organization image as the emotional work effect, “Management 2010, nr 1
 20. Analiza dyskursu jako metoda badania wizerunku, [w:] R. Maćkowska  (red.): Public Relations. Efektywne komunikowanie w teorii i praktyce, AE Katowice, Katowice 2010, s.125-142
 21. Terroryzm jako narzędzie komunikowania organizacji z otoczeniem, [w:] M. Żuber  (red.): Różne Oblicza Bezpieczeństwa, wyd. WSOWL, Wrocław 2010, s.193-200
 22. Standardy komunikowania w jednostkach samorządu terytorialnego jako środek zapobiegania sytuacjom kryzysowym, Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk lądowych we Wrocławiu, Wrocław 2010, s.389-397
 23. Określenia Żyd, tożsamość żydowska – przegląd definicji problemy metodologiczne, [w]: A. Rosół, M.S. Szczepański (red.): Tolerancja. Studia i Szkice XV, Częstochowa, 2010, s.49-64
 24. Public administration Communications openness as a manifestation of the social responsibility of the local government units, [w:] P. Tomanek, I. Vankova (red.): Verejna Ekonomika A Sprava, Ostrawa University, Ostrava 2011, s.14-15
 25. Marketing And Public Relations- Definitions And Terminology Differences, [w:] W. Wereda S. Starnawska (red.): Competetive and cooperative business strategies, University of natural Sciences and Humanities, Siedlce 2011, s.113-122 (H. Przybylski współautor)
 26. Public relations w kształtowaniu warunków partycypacji społecznej, [w:] Public relations w jednostce samorządu terytorialnego, red. A. Adamus-Matuszyńska, A. Austen, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011 (współautorzy: A. Lipski, R. Maćkowska)
 27. Narzędzia i instrumenty komunikowania się jednostki samorządu terytorialnego w przestrzeni publicznej,[w:] Public relations w jednostce samorządu terytorialnego, red. A. Adamus-Matuszyńska, A. Austen, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 139-173 (współautor: A. Adamus –Matuszyńska, B. Barańska)
 28. Zastosowanie monitoringu mediów w badaniu stanu bezpieczeństwa narodowego. [w:] P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świebioda (red.): Metodologia Badań Bezpieczeństwa Narodowego, AON Warszawa 2011, s.234-240
 29. Cyberwizerunek Branży Public Relations, [w:] S. Partycki (red.): Społeczeństwo Sieci Gospodarka Sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej, KUL, Lublin 2011, s.349-361
 30. Polityczne public relations a manipulowanie fasadą – refleksja nad teorią Ervinga Hoffmana, [w:] J. Olędzki (red.): Public relations we współczesnym świecie między służbą organizacji a społeczeństwu, UW, Warszawa 2011, s.91-101
 31. Public relations jako instrument wykorzystywany przez państwo do wzmacniania w społeczeństwie poczucia bezpieczeństwa narodowego, [w:] B. Kos (red.): Współczesna gospodarka wyzwania i oczekiwania, UE Katowice, Katowice 2011, s.81-91
 32. Społeczna odpowiedzialność sił zbrojnych, [w]: G. Polok (red.): Studia Ekonomiczne 64, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, 2011, s. 223
 33. Rola Lobbingu w konstytuowaniu grup interesu, Zeszyt Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług nr 75/2011, s.587-596 (Maćkowska R. współautor)
 34. Organizacja Jako Pamięć – Rola Pamięci Społecznej w Konstytuowaniu Kultury Organizacyjnej, [w]: B. Kos (red.): Transformacja gospodarki-konsumenci, przedsiębiorstwa, regiony, Zeszyty Naukowe UE Katowice, Katowice 2011, s.41 – 50
 35. Bezpieczeństwo narodowe w koncepcji nowego zarządzania publicznego, [w]: J. Wołejszo, W. Kieżun, S. Sirko (red.): Public management 2012, AON, Warszawa 2012, s.30-45
 36. Krytyczna Teoria Public Relations, [w]: S. Partycki (red.): Kryzys Finansowy przebieg i skutki społeczno gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, KUL, Lublin 2012, s.200-206
 37. Zastosowanie wiedzy o typach umysłu w rekrutacji pracowników sektora publicznego, [w]: A. Frączkiewicz Wronka, J. Gołuchowski (red.): Technologie Wiedzy w Zarządzaniu Publicznym 2011, UE Katowice, Katowice 2012, s.365-380 (Molenda R. współautor)
 38. Pamięć jako psychologiczna determinanta powstawania wizerunku instytucji, [w]: A. Adamus Matuszyńska, R. Maćkowska (red): Public Relations Doskonalenie procesu komunikowania, UE, Katowice 2012, s.260-269 (Molenda R. współautor)
 39. Dobrobyt w koncepcji Immanuela Wallersteina, [w]: U. Zagóra Jonszta (red): Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Teoretyczne ujęcie dobrobytu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego Nr 101, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2012, s.166- 171
 40. Analiza działań komunikacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście teorii public relations i marketingu,  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 712 Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 26, Szczecin 2012, s.43-54
 41. Wizerunek organizacji żydowskich w Polsce. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, ogółem 138 stron; ISBN: 978-83-7780-559-6
 42. Local community opinions regarding the socio-environmental aspects of lignite surface mining: Experiences from central Poland, “Energy Policy” 2013, vol. 66, s. 507-516; ISSN: 0301-4215; doi:10.1016/j.enpol.2013.11.048 (J. Badera współautor)
 43. Teoria i praktyka bezpieczeństwa narodowego, [w:] H. Buk, C. Olszak, M. Rowińska, E. Ziemba (red.): Tendencje w ekonomii i finansach. Konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice 2013, s. 191-198; ISBN: 978-83-7875-114-4
 44. Ocena klimatu uczenia się w organizacjach publicznych i jego znaczenie dla kształtowania ryzyka ich funkcjonowania, [w:] E. Urbanowska-Sojkin, P. Bartkowiak (red.): Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Aspekty podmiotowe i przedmiotowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013, s. 326-338; ISBN: 978-83-7417-743-6 (I. Marzec współautor)
 45. Ukryte programy jako element kultury organizacyjnej, [w:] B. Kos (red.): Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2013, Nr 136, s. 139-148; ISSN: 2083-8611
 46. Wewnętrzne public relations jako determinanta klimatu organizacyjnego na przykładzie organizacji publicznych, [w:] A. Smalec (red.): Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Orientacja marketingowa jednostek samorządu terytorialnego i instytucji publicznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2013, Nr 775, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” Nr 30, s. 359-368; ISSN: 1640-6818, ISSN 1509-0507
 47. Public Relations i wywiad gospodarczy współpraca czy konflikt?, „Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki” 2013, Tom 168, Nr 2, s. 20-28; ISSN: 1731-8157, e-ISSN: 2300-0090
 48. Public relations w przestrzeni społecznej, „Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2013, nr 1 (21) , s. 79 – 89; ISSN: 1896-0200, e-ISSN: 2084-3968
 49. Dobór środków komunikowania z otoczeniem jako uwarunkowanie efektywności organizacji publicznej, [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Zarządzanie publiczne: koncepcje, metody, techniki, " Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2013, nr 169, s. 90-101; ISSN 2083-8611 (R. Maćkowska, A. Put współautor)
 50. Odpowiedzialna organizacja, [w:] M. Kapias (red.): Społeczna odpowiedzialność w przestrzeni publicznej. Strategie i społeczne znaczenie. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2014, s. 49 -80; ISBN 978-83-7164-822-9
 51. Społeczeństwo a wojna. Kryzysy społeczne i konflikty kultur, red. M. Bodziany, Z. Abou Saleh, A. Kotasińska, P. Kocoń, M. Kutycka, Wydawnictwo WSOWL, Wrocław 2015, ogółem 340 stron; ISBN: 978-83-63900-67-0
 52. Moral panic related to mineral development projects – Examples from Poland, “Resources Policy” 2015, vol. 45, s. 29-36: ISSN: 0301-4207; doi:10.1016/j.resourpol.2015.03.009 (J. Badera współautor)
 53. Więź społeczna jako konstytutywny element społecznej odpowiedzialności organizacji w ujęciu personalistycznym, [w:] U. Swadźba, B. Pactwa, M. Żak (red.): Praca. Więź. Integracja. Wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa. T. 1, Praca, przedsiębiorczość, gospodarka oparta na wiedzy. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 333-341; ISBN 978-83-8012-352-6 (M. Kapias współautor)
 54. Rola zazdrości w kulturze organizacyjnej, [w:] R. Sobiecki (red.): E- gospodarka w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 344-351; ISBN: 978-83-8061-047-7
 55. Żydowska Etyka Pracy – wybrane konteksty, [w:] I. Celary, G. Polok (red.): Etos pracy w przestrzeni społeczno-pastoralnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 33-43; ISBN 978-83-7875-243-1
 56. Siły Zbrojne w przestrzeni publicznej. Społeczny, wojskowy i zarządczy wymiar działach Sił Zbrojnych RP, [w:] M. Bodziany, T. Smal (red.): Bezpieczeństwo techniczne w życiu społecznym i działalności zawodowej. Wydawnictwo WSOWL, Wrocław 2015, s 45-57; ISBN: 978-83-63900-51-9