Przejdź do menu Przejdź do treści

Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka

Publikacje

          2020  

1 Gałazka-Sobotka M., Frączkiewicz-Wronka A., Kowalska-Bobko I.,, Kelm H., Szyamaniec-Mlicka K.: idntyfikacja sił wspierających i hamujących proces implementacji HB-HTA w Polsce [w] „Polityka społeczna” t. XLVII, nr 8/2020, s. 18-27;    DOI:10.5604/01.3001.0014.3776

 1. 2.     Frączkiewicz-Wronka A., Wronka-Pospiech M.: Uwarunkowania funkcjonowania modeli biznesu w przedsiębiorstwach społecznych [w] Sektor prywatny a sektor publiczny. Ujęcie interdyscyplinarne / red. nauk. Marek Gruchelski,  Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2020, s. 215-229

  3.     Frączkiewicz-Wronka A., Kozak A,. Porc R., Ocena rozwoju instytucjonalnego jednostek samorządu terytorialnego w Polsce - Barometr 2017[w] Perspektywa ekonomiczna, finansowa i prawna kreowania wartości w gospodarce (red.) P. Antonowicz, P.Galiński, P.Pisarewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2020, s.89-106

  4.     Marzec I., Austen A., Frączkiewicz-Wronka A., Zacny B.:  The impact of job content on employability and job performance in public organizations [w]  International Journal of Manpower 2020…….na podstawie informacji o wydaniu online w bazie Emerald Insight, Published online: 1 September 2020; DOI: 10.1108/IJM-11-2019-0502; Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.953; Punktacja MNiSW: 70.000

  5.     Holecki T., Kowalska-Bobko I., Frączkiewicz-Wronka A., Wegrzyn M., (2020) Realization of the EU's Cohesion Policy in Health Care in the Visegrad Group Countries in the Perspective 2014-2020, Frontiers in Public Health 2020; Vol. 8, 133; doi.org/10.3389/fpubh.2020.00133

  6.     Holecki T., Wegrzyn M., Frączkiewicz-Wronka A., Sobczyk K., (2020) Oncological Diseases and Social Costs Considerations on Undertaken Health Policy Interventions w: International Journal of Environmental Research and Public Health  Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 2837; doi:10.3390/ijerph17082837

  7.     Kowalska-Bobko I. Gałązka-Sobotka M. Frączkiewicz-Wronka A. Badora-Musiał K. Buchelt B. (2020) Krzyżujące się kompetencje (skill mix) w zawodach medycznych i okołomedycznych w: Medycyna Pracy 71 (3), s. 1-16,  https://doi.org/10.13075/mp.5893.00817

  8.     Buchelt B., Frączkiewicz-Wronka A., Dobrowolska M.;  The organizational aspect of human resource management as a determinant of the potential of Polish hospitals to manage medical professionals in Healthcare 4.0 [w] Sustainability 2020, 12, 5118; doi:10.3390/su12125118;  2019

 2. Frączkiewicz-Wronka A., Kozak A.(2019), Kulturowe uwarunkowania rozwoju lokalnego i zadania samorządu w tym zakresie [w] Kelm H., Ćwiklicki M. (red. nauk.) Kulturowe uwarunkowania zarządzania i komunikowania w organizacjach publicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 3. Frączkiewicz-Wronka A., Martyna Wronka-Pośpiech, Rafał Porc (2019) Social Enterprises as Place of Work for People With Disabilities – Evidence From Poland w: “Economics, Entrepreneurship, Management”, Uniwersytet Narodowy "Lwowska Politechnika”, 2019, Volume 6, Number 2,  pp. 22-31. DOI: doi.org/10.23939/eem2019.02.022
 4. Frączkiewicz-Wronka A., Kowalska-Bobko I., Sagan M., Wronka-Pospiech M. (2019), The growing role of seniors councils in health policy-making  for oldery people in Poland, Journal of Health Policy, vol. 123, s. 906-911. DOI https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2019.05.016
 5. Frączkiewicz-Wronka A., Szymaniec-Mlicka K. Kowalska-Bobko I., Miary efektywności systemu ochrony zdrowia  [w] Public Health Forum, 2019, vol 5, nr 1, s.5-13

  2018

 6. Frączkiewicz-Wronka, M. Wronka-Pośpiech 2018; How Practices of Managing Partnerships Contributes to the Value Creation—Public–Social Partnership Perspective [w:] Sustainability 2018, 10, 4816; doi:10.3390/su10124816
 7. Frączkiewicz-Wronka A. Kozak A.(2018) Identyfikacja czynników sprzyjających powstaniu koprodukcji w kreowaniu usług społecznych w środowisku lokalnym- perspektywa Rad Seniorów. Polityka Społeczna, 4. S. 10-18
 8. Kowalska-Bobko I., Frączkiewicz-Wronka A.,(2018) Identyfikacja mechanizmów koordynacji polityki publicznej w obszarze zdrowia stosowanych w ramach sektorowej polityki spójności w Polsce [w] Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, vol.16, no 3, part 2, s. 139-154
 9. Frączkiewicz-Wronka A., Stakeholders as a source of risk in public hospitals in Poland - selected problems  [w] Public Relations w przestrzeni publicznej (red.) Anna Adamus-Matuszyńska Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018, s.  150-157, -ISBN: 978-83-7875-465-7, e-ISBN: 978-83-7875-466-4
 10. Austen A., Aldona Frączkiewicz-Wronka A. Stakeholders and resources in public hospitals. towards an integrated view [w]  Argumenta Oeconomica 2018, no. 1 (40) s. 253-274 - Bibliogr. 53 poz. IF przyznany za 2017 r., p-ISSN: 1233-5835
 11. Frączkiewicz-Wronka A. Kozak A., Identification of institutional development of the local government unit - the risk of dissatisfaction of stakeholders as barrier to development [w] Managing and Modelling of Financial Risks. Risks9th International Scientific Conference, Proceedings (Part 1), 5th - 6th September 2018, Ostrava, Czech Republic / ed. Miroslav Čulík, s. 113-120

  2017

 12. Frączkiewicz-Wronka A., Cziura P., Możliwość wykorzystania modeli biznesu do kształtowania wizerunku przedsiębiorstw społecznych  [w] Studia Ekonomiczne Uniwersytet Ekonomiczny Katowice, nr 313/ 2017, stron 210 (ss. 61-73), ISSN 2083-8611
 13. Wronka-Pośpiech M., Frączkiewicz-Wrona A., Laska K.:  Risk Perception in the Activity of Social Enterprises[w] red. Konrad Raczkowski  Risk Management in Public Administration. London, New York:  Palgrave Macmillan w 2017 , s. 189-225; ISBN (p) 978-3-319-30876-0, ISBN (e)  978-3-319-30877-7(https://www.palgrave.com/de/book/9783319308760; ISBN (p) 978-3-319-30876-0, ISBN (e)  978-3-319-30877-7
 14. Frączkiewicz-Wronka A.,   Ostrowska S.: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do poprawy realizacji świadczeń zdrowotnych dla osób starszych [w] I. Celary, G. Polok (red.), Osoba starsza w przestrzeni społeczno-pastoralnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego  w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny Katowice, 2017, s. 165-180
 15. Frączkiewicz-Wronka A., Tkacz M., Arando S.: The Business Model of a Public Social Partnership: Contextual Determinants [w] Red. Barbara Kożuch oraz Mateusz Lewandowski Public Sector Entrepreneurship and the Integration of Innovative Business Models. Hershey  IGI Global 2017, s. 108-138, ISBN (p) 9781522522157 ISBN (e)  9781522522164; (http://www.igi-global.com/book/public-sector-entrepreneurship-integration-innovative/172958)
 16. Buchelt, B. Frączkiewicz-Wronka A, Kaminska R.:  Key determinants of human resource management in hospitals: stakeholder perspective [w] Volume 9 o Issue 2 o 2017 of *Engineering Management in Production and Services Journal, ss. 105-115. DOI: 10.1515/emj-2017-0020 , Published: 2017-06-08  http://www.empas.pb.edu.pl/
 17. Frączkiewicz-Wronka A. Buchelt B. Identyfikacja czynników decydujących o atrakcyjności szpitala powiatowego jako pracodawcy [w]   Management Science Nauki o Zarządzaniu. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 2017 | nr 3 (32) | 93—101. No. 3(32), Year 2017  ISSN 2080-6000e-ISSN 2449-9803. Pełne teksty: www.dbc.wroc.pl/publication/53193 [zdalny]. DOI 10.15611/noz.2017.3.12
 18. Frączkiewicz-Wronka A., Kozak A., Innowacje w usługach publicznych: współpraca Rad Działalności Pożytku Publicznego i samorządu terytorialnego [w] (red. ) M. Wojciechowski, Z. Patora-Wysocka, Przedsiębiorczość i zarządzanie Tom XVIII, zeszyt 11, część 1 Łódź Warszawa 2017 ISSN 2543-8190,   s.219-234
 19. Frączkiewicz-Wronka A, Kozak A, The comparsion of various types of public-social partnerships in Poland in the light of the empirical reasearch, “Financial Management of Firms and Financial Institutions 2017. 11th International Scientific Conference: Proceedings (Part I)”, VŠB – Technical University of Ostrava, Czech Republic, ISBN: 978-80-248-4138-0, ISSN: 2336-162X, s. 246-254.
 20. Wronka-Pośpiech M., Frączkiewicz-Wronka A., Dobrowolska M., Predicting managerial success in the case of polish social enterprises – personality perspective, Proceedings IFKAD 2017 St. Petersburg, Russia, 7-9 June 2017 ISBN 978-88-96687-10-9, ISSN 2280787X, s. 1689-1703.
 21. Wronka-Pośpiech M., Frączkiewicz-Wronka A., Dobrowolska M., Osobowościowe wyznaczniki pracy wpływające na sukces przedsiębiorców społecznych [w] Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5/2017, 5(118)/17, s.105-122
 22. Woźniak-Holecka J., Romaniuk P., Holecki T., Frączkiewicz- Wronka A., Jaruga S.: Health promotion development in the spa treatment. Perspectives for the European countries learned from Poland’s experiences [w] Journal: Frontiers in Pharmacology nr 8 [section Pharmaceutical Medicine and Outcomes Research ] ISSN: 1663-9812, DOI: 10.3389/fphar. 2017.00029, lista A, IF 4.14

  2016

 23. Wronka-Pośpiech M., Frączkiewicz-Wronka A., Tkacz M., Arando S., Percepcja ryzyka w działalności przedsiębiorstw społecznych – badanie porównawcze Polska-Hiszpania [w] Ekonomia Społeczna, Nr 1/2016, s. 7-26, ISSN: 2081-321X, eISSN: 1898-7435 DOI: 10.15678/ES.2016.1.01.
 24. Frączkiewicz-Wronka A.,  Budowanie relacji z interesariuszami a tworzenie wartości w partnerstwach publiczno-społecznych [w] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego  seria Zarządzanie i Finanse nr  4/ 2016,  vol.14.nr 3/1 s.  191 -208, ISSN 2084-5189
 25. Frączkiewicz-Wronka A.,Dobrowolska M., Arando S, Wronka-Pośpiech M., Tkacz M., Koprodukcja jako warunek efektywnej deinstytucjanalizacji usług społecznych [w] Humanum, ISSN 1898-8431, 20 (1) 2016, s. 67-78
 26. Frączkiewicz-Wronka A., Wronka-Pośpiech M.,:  O potrzebie wprowadzania instrumentów zarządzania strategicznego do instytucji pomocy społecznej   [w] red. Krzysztof Piątek, Eugeniusz Kośmicki, Andrzej Kusztelak, Jerzy Stępień, Regionalny i lokalny wymiar polityki społecznej. Prace z polityki społecznej Katedra Nauk Społecznych Uniwersytet Przyrodniczy Poznań 2016. ISBN 978-83-64246-21-0
 27. Frączkiewicz-Wronka A.: Model biznesu organizacji publicznej – uwarunkowania kontekstowe [w]red. B. Kozuch, Ł. Sułkowski Refleksyjnie o współczesnych zarządzaniu Instytut Spraw Publicznych Uniwersytet Jagielloński Kraków 2016, s. 62-71 ISBN 978-83-65688-00-2
 28. Frączkiewicz-Wronka A., Wronka-Pośpiech M.,  Analiza wybranych form współpracy między partnerami w partnerstwach publiczno-społecznych [w] red. A. Zakrzewska-Bielawska Stan i perspektywy nauk o zarządzaniu. Wybrane problemy. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora 2016, s. 309-325, Toruń 2016 ISBN 978-83-7285-794-1
 29. Marzec I.,  Frączkiewicz-Wronka  A., Organisational culture as a driver of employees commitment in labour offices [w]  Internationa Journal of Contemporary Management  Volumen 15 (2016) number 3 s. 31-46 , ISSN 2449-8920, e-ISSN 2449-8939 doi: 
 30. Frączkiewicz-Wronka A., Wronka-Pośpiech M.,:  O potrzebie wprowadzania instrumentów zarządzania strategicznego do instytucji pomocy społecznej   [w] red. Krzysztof Piątek, Eugeniusz Kośmicki, Andrzej Kusztelak, Jerzy Stępień, Regionalny i lokalny wymiar polityki społecznej. Prace z polityki społecznej Katedra Nauk Społecznych Uniwersytet Przyrodniczy Poznań 2016. ISBN 978-83-64246-21-0, /w druku/
 31. Frączkiewicz-Wronka A.:Model biznesu organizacji publicznej – uwarunkowania kontekstowe [w]red. B. Kozuch, Ł. Sułkowski Refleksyjnie o współczesnych zarządzaniu Instytut Spraw Publicznych Uniwersytet Jagielloński Kraków 2016, s. 62-71 ISBN 978-83-65688-00-2
 32. M. Wronka-Pośpiech Frączkiewicz-Wronka A.: Strategic Orientation and Organisational Culture in Polish Public Organisations: Insights from the Miles and Snow Typology, “Management”, June 2016, Volume 20, Issue 1, p. 126–141; ISSN (online): 1429-9321, DOI: 10.1515/manment-2015-0029.
 33. Zrałek M., Frączkiewicz-Wronka A.: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jako działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa społecznego osób niepełnosprawnych, [w:] ks. I. Celary, ks. G. Polok (red.), Wykluczenie społeczne jako problem wielowymiarowy, „Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” 2016, nr 83; ISSN 1643-0131.
 34. Frączkiewicz-Wronka A., Ostrowska S.,  The development of health security of elderly citizens through the application of information and Communications Technologies [w] (red.) M. Runiewicz-Wardyn Innovations and emerging technologies for the prosperity and quality of life. Case of Poland  Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2016, s. 266-286 ISBN  978-83-01-18675-3

  2015

 35. Frączkiewicz-Wronka A., Wronka-Pośpiech M.: W kierunku lepszej opieki geriatrycznej w ramach podstawowej opieki – wnioski z ewaluacji projektu „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”, „Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie” 2015, Tom 13, Nr 1, s. 69-81; ISSN 1731-7398.
 36. Zrałek M., Frączkiewicz-Wronka A.: Ocena jakości usług straży miejskiej w opinii osób starszych, „Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne” 2015, nr 1, s. 21-34; ISSN: 1898-0171.
 37. Frączkiewicz-Wronka A., Austen A.: Menadżerowie w organizacjach publicznych – w kierunku zwiększania zatrudnialności, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2015, nr 3-4 (104-105)/15, s. 27-41; ISSN: 1641-0874.
 38. Frączkiewicz-Wronka A., Zrałek M.: Niepełnosprawni w środowisku zamieszkania – projektowanie działań włączających w gminie, „Studia Biura Analiz Sejmowych” 2015, nr 2(42), s. 95-121; ISSN, 2080-2404.
 39. Frączkiewicz-Wronka A.,Marzec I.  Metodyka badań ilościowych [w] red. A. Frączkiewicz-Wronka, I. Marzec  Kultura organizacji publicznych świadczących usługi społeczne, orientacja, uwarunkowania i efekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego Katowice 2015, s. 94-98 ISBN 978-83 7875-276-9
 40. Frączkiewicz-Wronka A., Nowy paradygmat polityki społeczne [w] red. A. Frączkiewicz-Wronka, I. Marzec  Kultura organizacji publicznych świadczących usługi społeczne, orientacja, uwarunkowania i efekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego Katowice 2015, s. 22-26,  ISBN 978-83 7875-276-9
 41. Frączkiewicz-Wronka A., Teleologiczne aspekty polityki społecznej  [w] red. A. Frączkiewicz-Wronka, I. Marzec  Kultura organizacji publicznych świadczących usługi społeczne, orientacja, uwarunkowania i efekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego Katowice 2015, s. 15-18,  ISBN 978-83 7875-276-9
 42. Frączkiewicz-Wronka A.: Nowoczesne przywództwo w organizacjach publicznych [w:] B. Kożuch, Ł. Sułkowski (red.), Instrumentarium zarządzania publicznego. Difin, Warszawa 2015, s. 116-135 (ogółem stron 200); ISBN: 978-83-7930-739-5.
 43. Frączkiewicz-Wronka A.: Diagnozowanie kultury organizacyjnej w podmiocie leczniczym – studium szpitala publicznego [w:] B. Kożuch, Ł. Sułkowski (red.), Instrumentarium zarządzania publicznego. Difin, Warszawa 2015, s. 177-198 (ogółem stron 200 ISBN: 978-83-7930-739-5.
 44. Frączkiewicz-Wronka A.: The architecture of cooperation - a business model for public-social partnership, [w:] K. Perechuda (red.), Advanced business models, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2015, s. 143-158 ( ogółem stron 178); ISBN: 978-83-7695-517-9.
 45. Frączkiewicz-Wronka A., Wronka-Pośpiech M., Lara Montero A.: Innowacje – przesłanki wyłaniania się nowego paradygmatu polityki społecznej, [w:] M. Grewiński, A. Karwacki (red.), Innowacyjna polityka społeczna. Wydawnictwo WSP im. J. Korczaka, Warszawa 2015, s. 27-43 (ogółem stron 418); ISBN: 978-83-61121-95-4.
 46. Frączkiewicz-Wronka A., Leja A.: Etos w pracy lidera społeczności lokalnej – projekty nakierowane na aktywizację środowisk wiejskich, [w:] I. Celary, G. Polok (red.), Etos pracy w przestrzeni społeczno-pastoralnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 77-92 (ogółem stron 357); ISBN: 978-83-7875-243-1.
 47. Frączkiewicz-Wronka A., Wronka-Pośpiech M.: Governance jako nowy paradygmat zarządzania organizacjami realizującymi cele polityki społecznej, [w:] M. Grewiński, A. Karwacki (red.), Innowacyjna polityka społeczna. Wydawnictwo WSP im. J. Korczaka, Warszawa 2015, s. 170-190 (ogółem stron 418); ISBN: 978-83-61121-95-4.

  2014

 48. Frączkiewicz-Wronka A.: Współpraca jako środowisko działania partnerstwa publiczno-społecznego  - konceptualizacja  modelu biznesu, [w:] J. Stachowicz, M. Nowicka-Skowron, L.A. Voronina (red.), Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2014, s. 47-62 (ogółem stron 508); ISBN 978-83-7285-757-6.
 49. Frączkiewicz-Wronka A.: Identyfikacja charakteru powiązań występujących w ramach projektu  organizacyjnego typu partnerstwo publiczno-społeczne i ich znaczenie dla efektywnego dostarczania usług społecznych, [w:] Krupski R. (red.): Rozwój koncepcji i metod, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości” 2014, t. 27, Wałbrzych 2014, s.389-420 ( ogółem 465 stron); ISSN: 2084-2686.
 50. Frączkiewicz-Wronka A.: Przesłanki wykorzystania koncepcji współpracy między organizacjami z różnych sektorów  w zarządzaniu publicznym, „Marketing i Rynek” 2014, Nr 5, s.339-346; ISSN 1231-7853.
 51. Frączkiewicz-Wronka A.,Wronka-Pośpiech M.: The use of ICT for achieving the objectives of the business model – social enterprise perspective, “Journal of Management” 2014, Vol. 10 No. 2, s. 33-42; ISSN: 0149-2063.
 52. Frączkiewicz- Wronka A, Austen A.: Kulturowe aspekty funkcjonowania partnerstw publiczno-społecznych, [w:] P.Wachowiak, S.Winch (red.), Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2014, s. 95-108; ISBN 978-83-7378-900-5.
 53. Marzec I., Frączkiewicz-Wronka A., Strużyna J.: Learning value of the job as a driver of employee commitment and job satisfaction in public organizations, [w:] A. Pocztowski, B. Buchelt, 13th International Human Resource Management Conference Uncertainty in a Flattening World: Challenges for IHRM 24-27th June 2014, Krakow, Poland, Book of Abstracts, Krakow University of Economics, Kraków 2014, s. 165-166; ISBN: 978-83-914703-4-3.
 54. Frączkiewicz-Wronka A., Kotas M.: Znaczenie koncepcji kluczowych czynników sukcesu w procesie zarządzania instytucjami pomocy społecznej, [w:] J. Stepień, E. Kośmicki, A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Regionalne i lokalne aspekty polityki społecznej, „Prace z Polityki Społecznej - Katedra Nauk Społecznych Uniwersytet Przyrodniczy Poznań”, nr 4, AR Prodruk, Poznań 2014, s. 191-210 (ogółem stron 598); ISBN: 9788364246302.
 55. Michnik J., Frączkiewicz-Wronka A.: Wspomaganie decyzji w zarządzaniu podmiotem leczniczym, [w:] J. Gołuchowski, A. Frąckiewicz-Wronka (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 2013, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014, Nr 199, s. 205-217 (ogółem 348 stron), ISSN: 2083-8611.

  2013

 56. Frączkiewicz-Wronka A., Public-Social Partnership - a Framework of Analysis from the Point of View of Management Studiem, "Współczesne Zarządzanie. Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu" 2013, nr 12(3), s. 127-138; ISSN: 1643-5494
 57. Frączkiewicz-Wronka A: Partnerstwo publiczno−społeczne jako instrument wielosektorowej polityki społecznej − perspektywa zarządzania publicznego. „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2013, Nr 277, s. 165-181; ISSN 1899-3192.
 58. Frączkiewicz-Wronka A., Austen A., A. Adamus-Matuszyńska A.: The need for public relations in management of public sector organizations, [w:] A. Adamus-Matuszyńska, R. Maćkowska (red.), Public relations: sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Nowe narzędzia i tradycyjne techniki, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2013, s. 165-180, (ogółem stron 228); ISBN: 978-83-7164-809-0.
 59. Frączkiewicz-Wronka A., Marzec I.: Klimat uczenia się jako czynnik sukcesu zawodowego pracowników w organizacjach publicznych, [w:] C. Zając, K. Kulig-Moskwa (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu" 2013, nr 36, 79-95 (ogółem stron 223); ISSN: 1643-7772.
 60. Frączkiewicz-Wronka A., Szołtysek J.: Partnerstwo świadczące usługi społeczne w świetle doświadczeń logistyki społecznej, [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Studia Ekonomiczne: Efektywność zarządzania organizacjami publicznymi i jej pomiar, "Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2013, nr 168, s. 281-292, (ogółem stron 508); ISSN: 2083-8611.
 61. Frączkiewicz-Wronka A., Szymaniec K.: Zastosowanie koncepcji RBV do pragmatyki funkcjonowania szpitali publicznych, "Organizacja i Kierowanie" 2013, nr 5, s. 149-162, (ogółem stron 189); ISSN: 0137-5466.
 62. Frączkiewicz-Wronka A., Dyaczyńska K.: Proces uczenia się o interesariuszach w publicznym podmiocie leczniczym, "Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie" 2012, Tom 10, Nr 3, s. 177-188, data publikacji online: 2013, DOI 10.4467/20842627OZ.13.019.1167 ISSN: 1731-7398; ISSN: 2084-2627 (wersja elektroniczna).
 63. Frączkiewicz-Wronka A., Bratnicki M.: Architektura organizacyjna z perspektywy partnerstwa publiczno-społecznego, [w:] R. Krupski (red.) Zarządzanie Strategiczne. Quo vadis?, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości" 2013, T. 22(2), s. 343-382, (ogółem stron 411); ISSN: 2084-2686.
 64. Frączkiewicz-Wronka A., Ostrowska S., Bratnicki M.: Mission Oriented Scorecard. The experience of public hospitals in Poland, [w:] 7th Conference on Performance Measurement and Management Control, European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM), Barcelona, Spain, 18-20.09.2013, ISSN: 2295-1660.
 65. Frączkiewicz-Wronka A., Ostrowska S., Wronka M.: Uncertainty and Strategic Decisions in Health Tourism in Poland, 3rd International Conference on Tourism Management and Tourism Related Issues, Barcelona, Spain, October 3 - October 4, 2013); ISSN: 2295-3485.

  2012

 66. A. Frączkiewicz-Wronka: The effectiveness of partnerships - a view from the perspective of public management, [w:] M. Tokarova (red.), Hybne sily rozvoja regionov: zbornik abstraktov z medzinarodneho vedeckeho seminara, Vysoka Skola Ekonomie a  Manazmentu Verejnej Spravy v Bratislave, Bratislava 2012.
 67. Frączkiewicz-Wronka A.: Analiza interesariuszy jako metoda wspierająca formułowanie strategicznych zamierzeń w organizacji, [w] R. Krupski (red.) Metody badań problemów zarządzania strategicznego, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2012, s. 269-292 (ogółem stron 428); ISSN: 2084-2686.
 68. Frączkiewicz-Wronka A., Szymaniec K.: Resource based view and resource dependence theory in decision making process of public organisation - research findings,  “Management” 2012, Vol. 16, No 2, s. 16-29 (ogółem stron 376) ; ISSN: 0149-2063.
 69. Frączkiewicz-Wronka A., Szymaniec K.: Model interesariuszy w zarządzaniu zmianą w szpitalach [w] Ł. Sułkowski, R. Seliga (red.), Kulturowe determinanty zarządzania szpitalami w Polsce, Difin, Warszawa 2012, s. 215-247, (ogółem stron 247); ISBN: 978-83-7641-770-7.
 70. Frączkiewicz-Wronka A., Szołtysek J,. Kotas M.: Key success factors of social services organizations in the public sector, “Management” 2012, Vol. 16, No 2, s. 231-255 (ogółem stron 376) ; ISSN: 0149-2063.
 71. Frączkiewicz-Wronka A., Szołtysek J,: The application of supply chain analysis to the evaluation of the effectiveness of social service organizations , “Management” 2012, Vol. 16, No 2, s. 199-216 (ogółem stron 376) ; ISSN: 0149-2063.
 72. Frączkiewicz-Wronka A., Marzec I.: Rozwój zatrudnialności pracowników w organizacjach publicznych [w] A. Sabryła, K. Woźniak (red.), Determinanty potencjału rozwoju organizacji, Mfiles, Seria wydawnicza; Encyklopedia Zarządzania, Kraków 2012, s.215-226 (ogółem 334); ISBN 978-83-931128-8-3.
 73. Frączkiewicz-Wronka A., Holecki T.: Management effectiveness in Heath care centrem and regional differences, [w:] H. Bojar (red.), The role and task of family doctors in alleviating disparities in health an access in healthcare in Eastern Poland, Wydawnictw TNOiK, Dom Organizatora, Toruń 2012, s. 23-52 (ogólem stron 200); ISBN: 978-83-7285-624-1.
 74. Frączkiewicz-Wronka A., Austen A.: Menedżerowie personalni w międzyorganizacyjnych sieciach. Studium organizacji publicznej, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2012, nr 1(84), s. 21-50 (ogółem stron 151); ISSN: 1641-0874.
 75. Frączkiewicz-Wronka A., Austen A.: Interesariusze i zasoby – znaczenie dla procesu zarządzania szpitalami publicznymi, [w:] E. Kuczera-Ludwiczyńska (red.), Zarządzanie w regionie. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 111-122 (ogółem stron 400); ISBN 978-83-7378-713-1.
 76. Frączkiewicz-Wronka A., Wronka M.: Przedsiębiorczość akademicka – signum temporis nowoczesnej uczelni, [w:] A. Frączkiewicz-Wronka, M. Grewiński (red.), Przedsiębiorczość w Polsce – bariery i perspektywy rozwoju, WSP TWP, Warszawa 2012, s. 107-128 (ogółem stron 176); ISBN: 978-83-61121-60-2.
 77. Frączkiewicz-Wronka A., Zrałek M.: Ewaluacja jako narzędzi usprawniania zarządzania projektem realizowanym przez ośrodki pomocy społecznej, [w:] A. Rączaszek, W. Koczur (red.), Współczesne obrazy polityki społecznej i gospodarczej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Lucynie Frąckiewicz, „Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2012, nr 87, s. 157-178 (ogółem stron 239); ISSN: 2083-8611.

  2011
 78. Frączkiewicz-Wronka A.: Podejście zasobowe w zarządzaniu organizacją publiczną– perspektywa interesariuszy, [w:] R. Krupski (red.), Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2011, s. 281-310 (ogółem stron 365); ISSN: 2084-2686.
 79. Frączkiewicz-Wronka A., Społeczna Odpowiedzialność w interdyscyplinarnym kształceniu menedżerów dla organizacji publicznych – diagnoza istniejących trendów, [w:] G. Polok (red.), Społeczna odpowiedzialność- aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011, s.207-223 (ogółem stron 223); ISBN 978-83-7246-646-4.
 80. Frączkiewicz-Wronka A., Efektywność sieci jako czynnik krytyczny rozwoju organizacji realizujących usługi społeczne, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, nr 219, s. 72-81 (ogółem stron 325); ISSN: 1899-3192.
 81. 81.  Frączkiewicz-Wronka A., Barańska B.: The effect of the welfare state crisis on household healthcare expenditureI, [w:] Finance and risk. Proceedings of the 13th International Scientific Conference on Finance and Risk, University of Economics in Bratislava, Faculty of National Economy, Bratislava 2011, s. 199-210 ( ogółem stron 648); ISBN 978-80-225-3278-5.
 82. Frączkiewicz-Wronka A., Austen A. Adamus-Matuszyńska A., Kubok D.: Public relations jako funkcja zarządzania przestrzenią publiczną, [w:] A.Adamus-Matuszyńska, A.Austen (red.), Public relations w jednostce samorządu terytorialnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 13-43 (ogółem 248); ISBN: 978-83-255-3097-6.
 83. Frączkiewicz-Wronka A.,  Austen A.: Budowanie relacji jednostki samorządu terytorialnego z interesariuszami [w] A.Adamus-Matuszyńska, A.Austen (red.), Public relations w jednostce samorządu terytorialnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 115-138 (ogółem 248); ISBN: 978-83-255-3097-6.
 84. Frączkiewicz-Wronka A., Austen A.: Wyzwania nowego zarządzania publicznego dla menedżerów w ochronie zdrowia. Wyniki badań empirycznych, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2011, nr 2(79), s. 9-28, (ogółem stron 145) ; ISSN: 1641-0874.
 85. Frączkiewicz-Wronka A., Polok G.: Bezpieczeństwo socjalne – próba przybliżenia pojęcia na gruncie polityki społecznej państwa, [w:] J.Kupny, M. Łuczak (red.), Między kryzysem w rodzinie a kryzysem rodziny, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2011, s.89-112 (ogółem stron 215); ISBN: 978-83-7030-785-1.
 86. Frączkiewicz-Wronka A., Skrzypczak Z.: Organizacja i funkcjonowanie europejskich systemów ochrony zdrowia, [w:] K. Ryć, Z. Skrzypczak (red.), Ochrona zdrowia na świecie, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s 165-189 (ogółem stron 304); ISBN: 978-83-264-1286-8.
 87. Frączkiewicz-Wronka A., Dyaczyńska K., Szymaniec K.,Kotowski P.: The impact and importance of stakeholders of the Health Units to the Managerial decision making process [w] I. Rudawska (red.), Challenges for healthcare reform in Europe, Centre of Sociological Research, Kijev 2011, s. 148-165 (ogółem stron 197); ISBN 978-83-62355-98-3.
 88. Frączkiewicz-Wronka A., Maćkowska R.: The resource-based view in the management of a public organization: a stakeholder perspective, Visnik Nacional’nogo Universitetu “L’vivs’ka Politechnika” 2011, Nr 720, Menedzment ta pidriemnictvo v Ukraini: etapi stanovlenna i problemi rozbitku, Ministerstvo Osviti i Nauki, Molodi ta Sportu Ukraini, Nacional’nii Universitet „L’vivs’ka Politehnika”, s. 91-96.
 89. Frączkiewicz-Wronka A., Austen A.: Efektywne przywództwo w ochronie zdrowia - wyniki badań empirycznych, [w:] Sz. Cyfert (red.), Wybrane aspekty pracy kierowniczej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2011, nr 187, s. 85-98. (ogółem stron 419); ISSN: 1689-7374.

  2010

 90. Frączkiewicz-Wronka A.: Nowoczesna koncepcja świadczenia usług publicznych – zmiana kierunku nowego zarządzania publicznego, [w] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010, s. 166-287 (ogółem stron 450); ISBN: 978-83-7246-599-3.
 91. Frączkiewicz-Wronka A.: Identyfikacja wyłaniających się kierunków badań w obszarze zarządzania publicznego, „Przegląd Organizacji” 2010, nr 9, s. 27-31; ISSN-0137-7221.
 92. Frączkiewicz-Wronka A.: Pomiar efektywności i interesariusze oraz ich znaczenie dla strategii organizacji publicznych, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne, podstawowe problemy, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2010, s. 283-301 (ogółem stron 303); ISSN: 2084-2686.
 93. Frączkiewicz-Wronka A.: Nowe Zarządzanie Publiczne jako praktyczne i teoretyczne ramy odniesienia dla lokalnej polityki społecznej, [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Partnerstwo lokalne jako strategia rozwiązywania problemów społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2010, s. 13-60 (ogółem stron 270); ISBN-13. 978-83-7246-633-4.
 94. Frączkiewicz-Wronka A., Pomiar efektywności organizacji jako obszar konwergencji metod, narzędzi i instrumentów zarządzania miedzy sektorami biznesowym a publicznym, „Organizacja i Zarządzanie. Kwartalnik Naukowy” 2010, nr 4(12), s. 5-24 (ogółem 180); ISSN 1899-6116.
 95. Frączkiewicz-Wronka A., Austen A.: Pragmatyka pomiaru efektywności organizacji publicznej na przykładzie sektora ochrony zdrowia, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa” 2010, Z. 58, s. 51-62 (ogółem stron ); ISSN 1234-8872.
 96. Frączkiewicz-Wronka A., Austen A. Kulikowska-Pawlak M.: Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia – wyniki badań ilościowych, [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010, s. 15-62 (ogółem stron 450) ; ISBN: 978-83-7246-599-3.
 97. Frączkiewicz-Wronka A., Austen A. Wronka M.: Charakterystyka narzędzia oceny funkcjonowania partnerstwa i rezultaty badań empirycznych, A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Partnerstwo lokalne jako strategia rozwiązywania problemów społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2010, s. 167-216 (ogółem stron 270) ; ISBN-13. 978-83-7246-633-4.
 98. Frączkiewicz-Wronka A. Austen A. Majowska M.: Migracja profesjonalistów medycznych – powody i szanse przezwyciężenia, [w] A. Lipski, W. Walkowska (red.), Emigracja jako problem lokalny i globalny, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. A. Hlonda, Mysłowice 2010, s. 125-142 (ogółem stron 225); ISBN 978-83-89032-52-2.
 99. Frączkiewicz-Wronka A. Kotowski P.: Inwestycje w zdrowie na poziomie regionu – wykorzystanie funduszy pomocowych do poprawy warunków świadczenia usług zdrowotnych, [w] K. Ryć, A. Sobczak (red.), Publiczna czy niepubliczna opieka zdrowotna. Koncepcje, regulacje, zarządzanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 133-148 (ogółem stron 175); ISBN: 978-83-264-0342-2.
 100. Frączkiewicz-Wronka A., Austen A.: Efektywność i jej pomiar w ocenie  zarządzających w organizacjach świadczących usługi zdrowotne i pomocy społecznej, [w:] W. Kieżun, L.Ciborowski, J. Wołejszo (red.), Public Management 2010. Prakseologiczne aspekty zarządzania we współczesnych organizacjach publicznych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2010, s. 37-53 (ogółem 342); ISBN: 978-83-7523-094-9.
 101. Frączkiewicz-Wronka A., Austin A.: Identyfikacja interesariuszy organizacji działających w sektorze ochrony zdrowia – raport z badań, [w:] H. Bieniok, T. Kraśnicka (red.), Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego. Teoria i praktyka, Katowice 2010, s. 444- 459 (ogółem stron 473); ISBN 978-83-7246-527-6.
 102. Frączkiewicz-Wronka A., Saryusz-Wolska H.: E-administracja w praktyce funkcjonowania małej gminy: raport z badań (rzeczywistość skrzeczy), [w:] J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 2010, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010, s. 51-68 (ogółem stron 435); ISBN: 978-83-7246-551-11.
 103. Frączkiewicz-Wronka A., Saryusz-Wolska H.: Otoczenie jako determinanta podejmowania decyzji w organizacji publicznej, [w:] R. Maćkowska (red.), Public relations: Efektywne komunikowanie w teorii i praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010, s. s. 63-74 (ogółem stron 573); ISBN: 978-83-7246-479-8.
 104. Frąckiewicz-Wronka A., Dyaczyńska K., Szymaniec K., Wpływ i znaczenie interesariuszy jednostki ochrony zdrowia na proces podejmowania decyzji menedżerskich, [w:] J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług, TNOiK, Katowice 2010, s. 309-321 (ogółem stron 405); ISBN: 978-83-85587-27-9.

  2009

 105. Frączkiewicz-Wronka A.: Rola usług użyteczności publicznej w rozwoju regionu, [w:] E. Lorek (red.), Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych, T 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009, s. 45-58, (ogółem stron 328); ISBN: 83-7246-453-7.
 106. Frączkiewicz-Wronka A.: Implementowanie narzędzi NPM do zarządzania w publicznej jednostce ochrony zdrowia. Omówienie wyników badań, [w:] J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Kreatywność i innowacyjność w unowocześnianiu przemysłu i usług, TNOiK, Katowice 2009, s. 452-462 (ogółem stron 595); ISBN: 83-85587-24-1.
 107. Frączkiewicz-Wronka A.: Poszukiwanie istoty zarządzania publicznego, [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Zarządzanie publiczne – elementy teorii i praktyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009, s. 19-53 (ogółem stron 401); 978-83-7246-458-3.
 108. Frączkiewicz-Wronka A.: Zarządzanie strategiczne w koncepcji organizacji i funkcjonowania państwa w obszarze polityki społecznej, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2009, s. 335-353 (ogółem stron 355); ISBN: 978-83-60904-05-3.
 109. Frączkiewicz-Wronka A.: Regionalny wymiar strategicznego myślenia i działania, [w:] M.Grewiński, A.Karwacki (red.), Strategie w polityce społecznej, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2009, s. 201-218 (ogółem stron 352); ISBN 978-83-918100-7-1.
 110. Frączkiewicz-Wronka A., Kraśnicka T.: Wybrane instrumenty zarządzania: porównanie zakresu wykorzystania sektorze publicznym i prywatnym, [w:] K. Zimniewicz (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie – nowe kierunki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2009, nr 129, s. 182-190 (ogółem stron 650); ISSN: 1689-7374.
 111. Frączkiewicz-Wronka A., Wronka M.: Formy współpracy podmiotów gospodarki społecznej z administracja publiczna, [w:] A. Austen-Tynda (red.), Ekonomia społeczna. Wybrane problemy i metody ich rozwiązywania, Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, Dąbrowa Górnicza 2009, s. 69-93 (ogółem stron 160).
 112. Frączkiewicz-Wronka A., Austen A.: Zwiększenie skuteczności działań jednostki ochrony zdrowia jako konsekwencja świadomego przywództwa – raport z badań, [w:] A. Frączkiewicz-Wronka, A. Austen-Tynda (red.), Przywództwo w ochronie zdrowia. Idee i instrumenty, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 176-202 (ogółem stron 227); ISBN: 978-83-7601-835-5.
 113. Frączkiewicz-Wronka A., Wronka M., Kotowski P.:  Koncentracja na zewnętrznym otoczeniu jednostki ochrony zdrowia, [w:] A. Frączkiewicz-Wronka, A. Austen-Tynda (red.), Przywództwo w ochronie zdrowia. Idee i instrumenty, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 77-108 (ogółem stron 227) ; ISBN: 978-83-7601-835-5.
 114. Frączkiewicz-Wronka A., Saryusz-Wolska H.: Ewolucja koncepcji – od zarządzania wiedzą w zakładach opieki zdrowotnej do zarządzania wiedzą w systemie opieki zdrowotnej, [w:] J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 2009, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009, s.113-122 (ogółem stron 448); ISBN: 978-83-7246-595-5
 115. Frączkiewicz-Wronka A., Austen A., Wronka M., Identyfikacja partnerstwa jako czynnika warunkującego rozwój przedsiębiorstwa społecznego, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukces. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009, s. 563-572 (ogółem stron 632); ISBN: 978-83-7011-961-4.
 116. Frączkiewicz-Wronka A., Austen A., Kotowski P.: Prywatyzacja sektora ochrony zdrowia a intencje przedsiębiorcze wśród pielęgniarek i położonych, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukces. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009, s. 521-528 (ogółem stron 632) ; ISBN: 978-83-7011-961-4.
 117. Frączkiewicz-Wronka A., Austen A., Holecki T.: Władza i podejmowanie decyzji w sektorze publicznym, [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Zarządzanie publiczne – elementy teorii i praktyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009, s. 125-153 (ogółem stron 401) ; 978-83-7246-458-3.
 118. Frączkiewicz-Wronka A., Malik-Kozłowska B., Zarządzanie publiczne jako praktyczne i teoretyczne ramy odniesienia reform sektora publicznego, [w:] W.Koczur, A. Rączaszek (red.), Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej. Przegląd problemów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009, s.571-582 (ogółem stron 637); ISBN: 978-83-7246-459-0.

  2008


 119. Frączkiewicz-Wronka A.: Usługi socjalne użyteczności publicznej - próba zakreślenia obszaru pojęciowego, [w:] M. Czapka, L. Frąckiewicz (red.), Zarządzanie w pracy socjalnej. wczoraj, dziś i jutro, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. kard. A. Hlonda, Mysłowice 2008, s. 19-30 (ogółem stron 229).
 120. Frączkiewicz-Wronka A.: Wykorzystanie nowoczesnych metod i technik zarządzania w organizacjach publicznych (na przykładzie sektora ochrony zdrowia), [w:] M.Trocki (red.), Innowacyjne systemy, procesy i metody zarządzania międzynarodowego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008, s 323-332 (ogółem stron 356).
 121. Frączkiewicz-Wronka A.: Determinations of Regional  Management of Public Heath Care Sector, [w: ] A.Z. Nowak, B. Glinka (red.), Management: qualitative and quantitative research, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 88-105 (ogółem stron 228).
 122. Frączkiewicz-Wronka A.: Strategiczne problemy zarządzania organizacjami publicznymi, [w:] R.Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne, podstawowe problemy, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2008, s. 275-294 (ogółem stron 335).
 123. Frączkiewicz-Wronka A.: Zarządzanie publiczne, światło w tunelu czy następna ściana dla sektora publicznego, [w:] Refleksje społeczno-gospodarcze, „Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości” 2008, nr 11(1), s. 15-26.
 124. Frączkiewicz-Wronka A, Zrałek M.: Gmina społecznie odpowiedzialna: formy pomocy społecznej realizowane w gminie wobec osób starszych, [w:] I. Celary, G. Polok (red.), Zagrożenia rodziny w aspekcie pastoralno-społecznym, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008, s 239-256 (ogółem stron 314).
 125. Frączkiewicz-Wronka A., Austen A.: Rozważania nad zagadnieniami efektywności organizacji w systemie ochrony zdrowia, [w:] M. Łyszczak, M. Węgrzyn, D. Wasilewski (red.), Nowoczesne zarządzanie finansami w zakładach opieki zdrowotnej. Praktyczne wykorzystanie controllingu finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008, s.13-24 (ogółem stron 230).
 126. Frączkiewicz-Wronka A., Austen A.: Zarządzanie wiedzą w systemie ochrony zdrowia – wykorzystanie technologii informacyjnych, [w: ] J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 07, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008, s.35-46 (ogółem stron 510).
 127. Frączkiewicz-Wronka A., Austen A.: Wpływ procesu decentralizacji na efektywność działania jednostek ochrony zdrowia, [w:] K. Ryć, Z. Skrzypczak (red.), Ochrona zdrowia i gospodarka. Mechanizmy rynkowe a regulacje publiczne, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 160-172 (ogółem stron 356).
 128. Frączkiewicz-Wronka A., Austen A.: Przywództwo w warunkach restrukturyzacji jednostek ochrony zdrowia, [w:] J. Pyka (red.), Relacje i wartość w strategiach zarządzania przedsiębiorstwem, TONiK, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2008, s. 501-513 (ogółem stron 600).
 129. Frączkiewicz-Wronka A., Zasada-Chorab A.: Rozważania o nowym modelu społecznym w świetle redefiniowanej Strategii Lizbońskiej, [w:] Z. Biegański, J. Jackowicz (red.), Unia Europejska społeczne i gospodarcze aspekty integracji, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 2008, s.15-24 (ogółem stron 153).
 130. Frączkiewicz-Wronka A., Austen A., Kotowski P.: Przywództwo w organizacji publicznej : uwarunkowania i problemy w jednostkach ochrony zdrowia, „Współczesne Zarządzanie: Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu” 2008, nr 1, s. 126-133.
 131. Frączkiewicz-Wronka A., Austen A., Majowska M. Odpływ profesjonalistów medycznych - postulowane narzędzia jego ograniczenia, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2008, nr 2 (61), s.11-28.
 132. Frączkiewicz-Wronka A., Austen A., Wronka M.: Knowledge Management In Health Care: Silesian Experiences of ICT Application, [w:] M. Runiewicz-Wardyn (red.),  Knowledge-Based Economy as factor of competitiveness and economic growth, Wydawnictwa Akademickie i Naukowe, Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, Warsaw 2008, s. 157-169 (ogółem stron 227).
 133. Frączkiewicz-Wronka A., Austen A.: The need for performance measurement in the health care public sector, [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Performance measurement in public organization. The theory and the practice of the health care sector, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008, s.17-38, (ogółem stron 207).
 134. Frączkiewicz-Wronka A., Austen A.: System approach to effectiveness of public sector organisations  i. e. health care, [w:] A.Pokomiłow (red.), Ekonomika: problemi teorii ta praktiki. Zbiornik naukowych prac, Dniepropietrowskij Nacionalnyji Uniwersitet, Wypusk 244, tom IV, Dniepropietrowsk 2008, s. 919-927 (ogółem stron 1080).
 135. Frączkiewicz-Wronka A., Wronka M.: Prerequisites to value chain concept as a tool of effectiveness enhancement in modern public management sector, [w:] A.Pokomiłow (red.), Ekonomika: problemi teorii ta praktiki. Zbiornik naukowych prac, Dniepropietrowskij Nacionalnyji Uniwersitet, Wypusk 244, tom IV, Dniepropietrowsk 2008, s.928-937 (ogółem stron 1080).
 136. Frączkiewicz-Wronka A., Wronka M.: Outsourcing as a tool of effectiveness enhancement In modern public management sector – two examples from the Heath care field, [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Performance measurement in public organization. The theory and the practice of the health care sector, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008, s.75-92 (ogółem stron 207).
 137. Frączkiewicz-Wronka A., Wieczorek B., Fiedkiewicz P.: Wioska internetowa – wzmacnianie kapitału ludzkiego na terenach wiejskich, [w] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich. Końcowy raport ewaluacyjny, ETC Group, Sosnowiec 2008, s. 7-12 (ogółem stron 201).
 138. 138. Frączkiewicz-Wronka A., Austen A., Fiedkiewicz P.: Ewaluacja – jej istota i zaproponowana metodyka, [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich. Końcowy raport ewaluacyjny, ETC Group, Sosnowiec 2008, s.13-20 (ogółem stron 201).
 139. Frączkiewicz-Wronka A., Austen A., Fiedkiewicz P.: Struktura procesu ewaluacji przygotowanej na potrzeby projektu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”, [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich. Końcowy raport ewaluacyjny, ETC Group, Sosnowiec 2008, s.89-93 (ogółem stron 201).
 140. Frączkiewicz-Wronka A., Austen A., Fiedkiewicz P.: Ewaluacja rezultatów projektu na podstawie badań terenowych, [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich. Końcowy raport ewaluacyjny, ETC Group, Sosnowiec 2008, s.110-201 (ogółem stron 201).
 141. Frączkiewicz-Wronka A., Austen A., Od zarządzania informacją do tworzenia wiedzy – zastosowanie ICT w organizacjach sektora zdrowotnego, [w:] Z. Wróbel (red.), Zarządzanie i technologie informacyjne. Tom 3: Technologie informacyjne w medycynie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, s. 13-39 (ogółem stron 269).
 142. Frączkiewicz-Wronka A., Fiedkiewicz P.: Wioska internetowa  - wzmacnianie kapitału na terenach wiejskich, [w:] E. Bojar, J. Stachowicz (red.), Sieci proinnowacyjne w zarządzaniu regionem wiedzy, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2008, s.237-248 (ogółem stron 315).

  2007

 143. Frączkiewicz-Wronka A.: Opportunities and threats of emergence  of the voluntary Heath insurance system in Poland, [w:] I.Jędrzejczyk, S. Bożek-Węglarz (ed.), The insurance of catastrophic risk in the  global changes, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007, s. 295-304 (ogółem stron 348).
 144. Frączkiewicz-Wronka A.: Założenia i charakterystyka podstawowych elementów Strategii Lizbońskiej w dziedzinie edukacji, [w:] S.Szczurkowska, M. Łopaciński (red.), Europejski wymiar edukacji w świetle projektu OBSER – Erasmus, WSP TWP, Warszawa 2007, s.61-72 (ogółem stron 206 ).
 145. Frączkiewicz-Wronka A.: Zastosowanie Mission-Oriented Scorecard do pomiaru efektywności organizacji publicznej, „Współczesne Zarządzanie” 2007, nr 3, s.110-118 (ogółem stron 198 ).
 146. Frączkiewicz-Wronka A.: Mission-Oriented Scorecaed w publicznym systemie ochrony zdrowia (perspektywa państwa jako meteorganizacji i jednostki świadczącej usługi medyczne, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia systemów zarządzania przedsiębiorstw, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007, s. 159-168 (ogółem 487).
 147. Frączkiewicz-Wronka A.: Nowa koncepcja zarządzania sprawami publicznymi: współzarządzanie rozwojem lokalnym, [w:] K. Ryć (red.), Nowe trendy w ekonomii i ich wykorzystanie w zarządzaniu, “Problemy Zarządzania Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski” 2007, nr 2(17), s. 39-49 (ogółem 226).
 148. Frączkiewicz-Wronka A.: Organizacja publiczna jako środowisko pracy menedżera, [w:] M. Laszuk (red.), Przedsiębiorczy menedżer w przedsiębiorczej organizacji, SGH, Warszawa 2007, s. 131-148 (ogółem stron 443).
 149. Frączkiewicz-Wronka A., Bratnicki M., Austen A.: Procesy uczenia się w organizacjach sektora publicznego, [w:] T. Białas (red.), Dylematy i wyzwania współczesnego zarządzania organizacjami publicznymi, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego, Gdynia 2007, s. 27-38 (ogółem stron 262).
 150. Frączkiewicz-Wronka A., Kantyka S.: Rozważania o potrzebie pomiaru efektywności organizacyjnej w konsekwencji wprowadzenia zasad CSR i jej pożytkach dla przedsiębiorstw, [w:] M.Bojar (red.), Społeczna odpowiedzialność w biznesie. Menedżer XXI wieku, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2007, s.60-67 (ogółem stron 296).
 151. Frączkiewicz-Wronka A., Bratnicki M. Kozłowski R.,: The dialectics of entrepreneurial leadership. Toward a dynamic theory of corporate governance, [w:] B.Wempe, J.M. Logsden (red.), 2007 Proceeding, Eighteenth Annual Conference, International Association for Business and Society, Florence 2007, s.333-338, (ogółem stron 540).
 152. Frączkiewicz-Wronka A., Austen A., Brzezińska M.: Restrukturyzacja zatrudnienia pielęgniarek: przesłanka czy bariera dla przedsiębiorczego działania pielęgniarek w systemie ochrony zdrowia, [w:] K. Ryć, Z. Skrzypczak (red.), Ochrona zdrowia i gospodarka. Sektor publiczny a rynek, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 188-204 (ogółem stron 224).
 153. Frączkiewicz-Wronka A., Austen A.: Redefiniowanie domeny  nauk o organizacji i zarządzaniu:  potrzeba rozszerzenia oferty kształcenia, [w:] L.Żabiński, S.Smyczek (red.), Kierunki studiów ekonomiczna – nowe uwarunkowania i wyzwania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007, s. 93-106 (ogółem stron 219).
 154. Frączkiewicz-Wronka A., Barteczek A. Menedżer  organizacji publicznej -  mity czy rzeczywistość, [w:] J.Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Przedsiębiorczość i innowacje. Uwarunkowania i czynniki rozwoju, TNOiK, Katowice 2007, s. 79-88 (ogółem stron 513).
 155.  Frączkiewicz-Wronka A., Barteczek A.: Governance  jako  narzędzie kształtowania lokalnego i regionalnego rozwoju, [w:] E.Skawińska (red.), Konkurencyjność i innowacyjność podmiotów, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007, s. 111-123, (ogółem stron 441).
 156. Frączkiewicz-Wronka A., Austen A.: Statystyka publiczna jako instrument  wspomagający podejmowanie racjonalnych decyzji w organizacjach publicznych, [w:] M.Kwieciński (red.), Zarządzanie przepływem i ochroną informacji, Krakowska Szkoła Wyższa im. A.Frycza-Modrzewskiego, Kraków 2007, s.89-102 (ogółem stron 215).
 157. Frączkiewicz-Wronka A., Austen A.: Przeobrażenia w organizacjach. Narzędzia New Public Management, [w:] A.Potocki (red.), Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, Diffin, Warszawa 2007, s.255-263 (ogółem stron 462).
 158. Frączkiewicz-Wronka A., Bojar I.:Regional Approach to Health – Biological Regeneration and Medical Rehabilitation Cluster in Nałęczów, [w:] E.Bojar, Z.Olesiński (red.), The emergence and development of cluster in Poland, Difin, Warszawa 2007, s.198-208 (ogółem stron 208).
 159. Frączkiewicz-Wronka A., Burda-Świerz K., Zrałek M.: Zadania samorządu terytorialnego na rzecz pełnej integracji osób niepełnosprawnych, [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Zarządzanie publiczne w lokalnej polityce społecznej, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2007, s. 175-190 (ogółem stron 232).
 160. Frączkiewicz-Wronka A., Holecki T.: Uwarunkowania polityki społecznej państwa i samorządu terytorialnego, [w:] A.Frączkiewicz-Wronka (red.), Zarządzanie publiczne w lokalnej polityce społecznej, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2007, s. 10-19 (ogółem stron 232).
 161. Frączkiewicz-Wronka A., Owczorz-Cydzik B., Saryusz-Wolska H.: Rum/start  jako narzędzie wspomagające racjonalną organizację i zarządzania rynkiem usług medycznych, [w:] R.Knosala (red.), Komputerowa zintegrowane zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2007, s. 244-253 (ogółem stron 545).
 162. Frączkiewicz-Wronka A., Saryusz-Wolska H.: Niepewność i decyzje strategiczne w publicznym systemie ochrony zdrowia, [w:] R. Krupski (red.), Planowanie strategiczne w warunkach niepewności, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2007, s.219-230 (ogółem stron 247).
 163. Frączkiewicz-Wronka A., Saryusz-Wolska H.: Ochrona zdrowia w działaniach samorządu terytorialnego, [w:] A.Frączkiewicz-Wronka (red.), Zarządzanie publiczne w lokalnej polityce społecznej, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2007, s. 141-156 (ogółem stron 232).
 164. Frączkiewicz-Wronka A., Austen A.: Jakość i wartość menedżerów ochrony zdrowia: wybrane aspekty, [w:] A. Lipka i S. Waszczak (red.), Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo AE Katowice, Katowice 2007, s. 421-427. (ogółem stron 496).

  2006

 165. Frączkiewicz-Wronka A.: Relacje sieciowe i ich wykorzystanie w zarządzaniu publiczną ochrona zdrowia, „Współczesne Zarządzanie” 2006, nr 4, s. 75-86 (ogółem stron 174 ).
 166. Frączkiewicz-Wronka A.: Zarządzanie regionem – rozważania o możliwości zastosowania podejścia sieciowego w zarządzaniu publicznym, [w:] J. Stępień (red.), Praca i kapitał społeczny w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, Akademia Rolnicza, Poznań 2006, s. 144-160 (ogółem stron 242).
 167. 167.                  Frączkiewicz–Wronka A.: Rola szkoły wyższej w realizacji koncepcji klastrów (na podstawie Strategii Lizbońskiej), [w:] E.Bojar (red.), Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2006, s.128-138 (ogółem stron 482).
 168. Frączkiewicz-Wronka A.: Możliwość wykorzystania koncepcji sieci do zarządzania ochroną zdrowia w regionie, [w:] B.Kożuch (red.), Problemy zarządzania organizacjami publicznymi, Fundacja Współczesne Zarządzanie oraz Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 20006, s. 92-112 (ogółem stron 178).
 169. Frączkiewicz-Wronka A.: Czynniki określające zarządzanie publicznym sektorem ochrony zdrowia w regionie, [w:] Zarządzanie i marketing w sektorze ochrony zdrowia „Problemy Zarządzania” 2006, nr 2(12), Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski, s. 2-24 (ogółem stron 211).
 170. Frączkiewicz-Wronka A.: Rola władz samorządowych w kształtowaniu polityki zdrowotnej, [w:] M. Głowacka (red.), Zmiany w ochronie zdrowia. Promocja. Edukacja. Terapia. Zarządzanie, Poznań 2006, s.36-53 (ogółem stron 400).
 171. Frączkiewicz-Wronka A.: Kształtowanie się koncepcji Społeczeństwa Informacyjnego i jej znaczenie dla realizacji celów ochrony zdrowia w regionie, [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Ochrona zdrowia w regionie. Aspekty organizacyjne i prawne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006, s. 362-398 (ogółem stron 410) wznowienie po wyczerpaniu nakładu z 2005 roku.
 172. Frączkiewicz-Wronka A.: Perspektywa terytorialna w kształtowaniu i realizacji celów publicznych w obszarze ochrony zdrowia, [w] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Ochrona zdrowia w regionie. Aspekty organizacyjne i prawne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006, s. 11-89 (ogółem stron 410) wznowienie po wyczerpaniu nakładu z 2005 roku.
 173. Frączkiewicz-Wronka A.: Koncepcja sieci w zarządzaniu systemem ochrony zdrowia w regionie – raport z badań, [w:] Z. Kędzior, G. Musiał, H. Brandenburg (red.), Ekonomia. Kierunki badań, Wydawnictwo Uczelniane, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2006, s.56-70, (ogółem stron 330).
 174. Frączkiewicz-Wronka A., Wykorzystanie Technologii Informatycznych w ochronie zdrowia – studium przypadku, Kwartalnik „Współczesne Zarządzanie” 2006, nr 2, s. 75-86 (ogółem stron 174).
 175. Frączkiewicz-Wronka A., Bojar I.: Regionalne myślenie o zdrowiu – klaster odnowy biologicznej i rehabilitacji medycznej w Nałęczowie, [w:] E. Bojar (red.), Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2006, s. 429-439 (ogółem stron 482).
 176. Frączkiewicz-Wronka A., Bratnicki M.: Możliwości wykorzystania koncepcji pomiaru efektywności do oceny działalności organizacji publicznej, [w:] K. Ziemniewicz (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie. Analiza krytyczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006, s. 69-78. (ogółem stron 636).
 177. Frączkiewicz-Wronka A., Bratnicki M.: W poszukiwaniu tożsamości zarządzania publicznego, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Dynamika zmian w organizacji – ewolucja czy rewolucja, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006, s. 63-72 (ogółem 685 stron).
 178. Frączkiewicz-Wronka A., Bratnicki M.: Efektywność organizacyjna i zarządzanie publiczne: Wyłaniające się koncepcje, kluczowe wyzwania i kierunki dalszych badań w obszarze pomiaru efektywności, „Organizacja i Kierowanie” 2006, nr 3, s.17-31 (ogółem stron 122).
 179. Frączkiewicz-Wronka A., Bratnicki M.: O organizacjach publicznych i o przedsiębiorczym rozwoju, [w:] L. Zbiegień-Maciąg i E. Beck (red.), Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym – pomiędzy „starym” a „nowym”. Organizacje, ludzie, procesy, procedury, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2006, s. 177-187 (ogółem stron 632).
 180. Frączkiewicz-Wronka A., Holecki T., Urbanowicz U.: Akredytacja/Certyfikacja jako narzędzie kształtujące wizerunek placówki ochrony zdrowia, [w:] G. Karasiewicz (red.), Ochrona zdrowia – wizerunek, marketing, rynek, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2006. s. 185-201 (ogółem stron 321).
 181. Frączkiewicz-Wronka A., Kantyka S.: Idee Społeczeństwa Informacyjnego w działaniu samorządu terytorialnego, [w:] B. Filipiak, A. Szewczyk (red.), Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie. Tom I, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2006, nr 426, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 1, s. 135-144 (ogółem stron 380).
 182. Frączkiewicz-Wronka A., Bratnicki M.: Zarządzanie sektorem ochrony zdrowia w regionie – perspektywa społeczeństwa informacyjnego, [w:] R.Knosala (red.), Komputerowa zintegrowane zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2006, s.171-181 (ogółem stron 703).
 183. Frączkiewicz-Wronka A., Saryusz-Wolska H.: Efektywność systemowa, organizacyjna i procesowa – wstępna ocena mierników efektywności w onkologii, II Kongres Onkologii Polskiej. Jakość leczenia onkologicznego wyzwaniem XXI wieku. Nowotwory, „Journal of Oncology” 2006, Vol. 56, suplement 4, Poznań 2006.
 184. Frączkiewicz-Wronka A., Austen A., Bratnicki M.: Wykorzystanie Balanced Scorecard w sektorze publicznym na przykładzie ochrony zdrowia, [w:] J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Doskonalenie zarządzania jako źródło przewagi konkurencyjnej, TNOiK, Katowice 2006, s. 40-52, (ogółem stron 428).
 185. Frączkiewicz-Wronka A., Rydlewska-Liszkowska I.: Stan zdrowia niepełnosprawnego jako bariera ograniczająca możliwości zatrudnienia, [w:] Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa 2006, s.153-170, (ogółem stron 407).
 186. Frączkiewicz-Wronka A., Saryusz-Wolska H., Molka E.: Pomiar efektywności rehabilitacji medycznej na przykładzie pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, [w:] Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa 2006, s.303-328, (ogółem stron 407).
 187. Frączkiewicz-Wronka A., Jasłowski J.; Potrzeby informacyjne i rola systemu informacyjnego jako narzędzia niezbędnego do prowadzenia racjonalnej polityki ochrony zdrowia na poziomie regionalnym, [w:] M. Runiewicz (red.), Konkurencyjność regionów. Rola systemów informacyjno-telekomunikacyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Warszawa 2006, s. 83-106, (ogółem stron 281).

  2005

 188. Frączkiewicz-Wronka A.: Kształtowanie się koncepcji Społeczeństwa Informacyjnego i jej znaczenie dla realizacji celów ochrony zdrowia w regionie, [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Ochrona zdrowia w regionie. Aspekty organizacyjne i prawne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005, s. 362-398 (ogółem stron 410).
 189. Frączkiewicz-Wronka A.: Perspektywa terytorialna w kształtowaniu i realizacji celów publicznych w obszarze ochrony zdrowia, [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Ochrona zdrowia w regionie. Aspekty organizacyjne i prawne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005, s. 11-89 (ogółem stron 410).
 190. Frączkiewicz-Wronka A: Regionalna Sieć Ochrony Zdrowia – propozycja rozwiązań systemowych, [w:] T. Grabiński (red.), Wyzwania gospodarki elektronicznej. Stan i perspektywy, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, Chrzanów 2005, s. 43-54 (ogółem stron 298).
 191. Frączkiewicz-Wronka A., Menedżer w restrukturyzowanym sektorze ochrony zdrowia – potrzeba reorientacji postaw, [w:] J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwami, TNOiK, Katowice 2005, s.250-262 (ogółem stron 525).
 192. Frączkiewicz-Wronka A.: Region jako główny czynnik wyznaczający  status, rolę i miejsce świadczeniodawców w systemie ochrony zdrowia, [w:] Polityka Zdrowotna. T.III, Warszawa 2005, s. 11-17 (ogółem stron 136).
 193. Frączkiewicz-Wronka A., Burda-Świerz K.: Podyplomowe kształcenie zarządzających w systemie ochrony zdrowia, [w:] E. Bojar (red.), Przedsiębiorstwa i organizacje publiczne w warunkach zaostrzającej się konkurencji. Menedżer XXI wieku  w warunkach zaostrzającej się konkurencji, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2005, s.92-102 (ogółem stron 190).
 194.  Frączkiewicz-Wronka A., Czapla H.: Accomplishing tasks of NPZ (National Health  Program) by regional and local self-governments (analysis on example of Silesian voivodeship), [w:] N. Gozdek, M. Sygit (red.), Health Promotion. Theoretical and Practical Aspects, Lublin 2005, s. 131-137 (ogółem stron 520).
 195. Frączkiewicz-Wronka A., Owcorz-Cydzik B.: Racjonalizacja gospodarki  lekami w szpitalu jako konsekwencja wprowadzenia narzędzi informatycznych, [w:] Polityka Zdrowotna Racjonalne gospodarowanie lekami. Nr IV, Warszawa 2005, s. 67-73 (ogółem stron 126).
 196. Frączkiewicz-Wronka A., Burda-Świerz K., Urbanowicz U.: Ochrona zdrowia jako działanie samorządu terytorialnego wspierane funduszami Unii Europejskiej (na przykładzie inicjatyw podjętych przez województwo śląskie i dolnośląskie), [w:] B.Filipiak, A.Szewczuk, Z.Zychowicz (red.), Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2005, nr 401, s. 120-134 (ogółem stron 783).
 197. Frączkiewicz-Wronka A., Urbanowicz U. Burda-Świerz K.,: Rynek ubezpieczeń zdrowotnych (dobrowolnych) porównanie tendencji w Polsce i w wybranych krajach UE, [w:] J. Hołub-Iwan, J. Perenc, I. Rudawska (red.), Usługi medyczne. Ekonomika i zarządzanie, PTE oddział wojewódzki w Szczecinie, Szczecin 2005, s.49-56 (ogółem stron 198).
 198. Frączkiewicz-Wronka A., Jasłowski J.: Narzędzia informatyczne wspomagające proces   zarządzania szpitalem przez jednostkę samorządu terytorialnego, [w:] R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T.I, Warszawa 2005, s.316-325 (ogółem stron 704) .

  2004

 199. Frączkiewicz-Wronka A.: Polityka ochrony zdrowia i warunki i jej tworzenia, [w:] A.Frączkiewicz-Wronka, J.Jasłowski, B.Owcorz-Cydzik, B.Sobusik (red.), Samorządowa polityka zdrowotna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004, s.13-49 (ogółem stron 198).
 200. Frączkiewicz-Wronka A.: Dostęp do świadczeń medycznych jako warunek poprawy stanu zdrowia i funkcjonowania rodzin, [w:] P.Błędowski (red.), Między transformacją a integracją. Polityka społeczna wobec problemów współczesności, SGH, Warszawa 2004, s. 191-200 (ogółem stron 305).
 201. Frączkiewicz-Wronka A.: Dostępność usług zdrowotnych – racjonalizacja czy wykluczenie, [w:] Polityka Zdrowotna. T.I, Warszawa 2004, s. 65-77 (ogółem stron 106).
 202. Frączkiewicz-Wronka A.: Świadczenia profilaktyczne dla kobiet realizowane w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, [w:] I. Jędrzejczyk (red.), Status kobiet w ubezpieczeniach. Zagrożenia, przeciwdziałanie i ochrona ubezpieczeniowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004, s. 230-240 (ogółem stron 390).
 203. Frączkiewicz-Wronka A.: Rozważania o istocie zaistniałych trendów restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia,. [w:] M.Węgrzyn, D.Wasielwski (red.), Koncepcje zmian w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Doświadczenia i propozycje na przyszłość, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004, s. 21-30 (ogółem stron 260).
 204. Frączkiewicz-Wronka A.: Obszary restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia, [w:] Z.Mikołajewicz (red.), Społeczne i regionalne aspekty przemian strukturalnych w polskiej gospodarce, Uniwersytet Opolski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Opole 2004, s. 97-110 (ogółem stron 299).
 205. Frączkiewicz-Wronka A.: The necessity of computer technology system in health care, [w:] D.Kerecovic (red.), Geographical Information Systems In Research and Practice, Universitet Zagreb, Zagreb 2004, s. 308-312 (ogółem stron 458).
 206. Frączkiewicz-Wronka A, Owcorz-Cydzik B.: Samorząd terytorialny jako podmiot polityki ochrony zdrowia, [w:] A.Frączkiewicz-Wronka, J.Jasłowski, B.Owcorz-Cydzik, B.Sobusik (red.), Samorządowa polityka zdrowotna, Katowice 2004, s. 50-81 (ogółem stron 198).
 207. Frączkiewicz-Wronka A., Jasłowski J.: Systemy informatyczne we wspomaganiu samorządów w realizacji zadań związanych z ochroną zdrowia (na przykładzie rozwiązania przygotowanego dla szpitala we Wrześni przez ComputerLand), [w:] Z. Wrobel (red.), Informatyka i biotechnologia w medycynie, Uniwersytet Śląski, Katowice 2004, s. 123-129 (ogółem stron 129).

  2003

 208. Frączkiewicz-Wronka A.: Stan zdrowia ludności Śląska, [w:] L. Frąckiewicz (red.), Polska a Europa: Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Przeobrażenia społeczno-demograficzne i ich konsekwencje dla województwa śląskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003, s. 73-86 (ogółem stron 188).

  2002

 209. Frączkiewicz-Wronka A.: Obowiązki samorządu terytorialnego wobec ludzi starych, [w:] L. Frąckiewicz (red.), Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Proces starzenia się ludności i jego konsekwencje, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002, s. 61-72 (ogółem stron 162).
 210. Frączkiewicz-Wronka A.: Samorządowa polityka ochrony zdrowia, [w:] A.Frączkiewicz-Wronka (red.), Samorządowa polityka społeczna, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2002, s. 166-183 (ogółem stron 235).
 211. Frączkiewicz-Wronka A.: Procedury postępowania w sytuacji kryzysowej, [w:] G. Szpor (red.), Stany nadzwyczajne i zarządzanie kryzysowe. Zagadnienia społeczno-ekonomiczne, prawne i informatyczne, Silgis, Katowice 2002, s.42-46 (ogółem 332).
 212. Frączkiewicz-Wronka A, Zrałek M.: Niepełnosprawni w działaniach samorządu terytorialnego, [w:] A.Frączkiewicz-Wronka (red.), Samorządowa polityka społeczna, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2002, s. 184-200 (ogółem stron 235).
 213. Frączkiewicz-Wronka A., Zrałek M.: Rzeczywiste i pożądane działania  jednostek samorządu terytorialnego na rzecz osób niepełnosprawnych, [w:] J. Sikorska (red.), Społeczne problemy osób niepełnosprawnych, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2002, s. 191-211 (ogółem stron 261).
 214. Frączkiewicz-Wronka A., Zrałek M.: Zakres działania samorządu terytorialnego wobec osób niepełnosprawnych – proponowany model działania, [w:] J.U. Łangowska-Szczęśniak (red.), Demograficzne i ekonomiczne skutki transformacji w Polsce – aspekt regionalny, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002, s. 85-99 (ogółem stron 244).

  2001
 215. Frączkiewicz-Wronka A.: Województwo śląskie – blaski i cienie nowej sytuacji w systemie ochrony zdrowia, „Śląsk Opolski” 2001, Numer Specjalny (43), R.Rauziński i T.Sołdra-Gwiżdż (red.), Opole 2001.
 216. Frączkiewicz A.: Reforma systemu ochrony zdrowia w Polsce – zmiana od gospodarki planowej do rynkowej, [w:] A.Kubow, T.Michalczyk, J.Słodczyk (red.), Ekonomia, Polityka, Społeczeństwo, Opole-Wrocław 2001, s. 347-357 (ogółem stron 423).
 217. Frączkiewicz-Wronka A, Koczur W.: Powszechne ubezpieczenie zdrowotne – pierwsze doświadczenia i perspektywy rozwoju, [w:] R.Holly (red.), Ubezpieczenia zdrowotne w Europie  Środkowo-Wschodniej – początek drogi, Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Warszawa 2001, s. 141-153 (ogółem stron 512).
 218. Frączkiewicz-Wronka A, Nogas G.: Nowy menedżer – rozważania teoretyczne, [w:] A.Frączkiewicz-Wronka (red.), Zarządzanie  w ochronie zdrowia. Narzędzia pracy menedżera, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001, s. 293-303, (ogółem stron 303).
 219. Frączkiewicz-Wronka A., Zrałek M.: Wpływ samorządu terytorialnego na wyrównywanie szans  osób niepełnosprawnych, „Polityka Społeczna” 2001, nr 4.
 220. Frąckiewicz L., Frączkiewicz-Wronka A., Zrałek M.: Badanie katowickie, [w:] M. Kabaj (red.), Badanie bezrobocia długotrwałego, Wydawnictwo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2001, s. 38-108 (ogółem stron 242).

  2000

 221. Frączkiewicz-Wronka A.: Menedżer w obliczu zmiany systemowej – reforma ochrony zdrowia, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Zarządzania przełomu wieków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2000, s. 75-82 (ogółem stron 395).
 222. Frączkiewicz-Wronka A.: Polityka ochrony zdrowia w polityce społecznej, [w:] A.Frączkiewicz-Wronka, M.Zrałek (red.), Polityka społeczna w okresie transformacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2000, s.147-174 (ogółem stron 315).
 223. Frączkiewicz-Wronka A., Mitręga M.: Teoretyczne podstawy polityki społecznej, [w:] A.Frączkiewicz-Wronka, M.Zrałek (red.), Polityka społeczna w okresie transformacji,  Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2000, s.7-24 (ogółem stron 315).
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca