Seminaria dyplomowe i magisterskie

Kierunek Finanse i Rachunkowość

Promotor

Problematyka i przykładowe tematy prac

prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar 

Problematyka: analiza danych finansowych, statystyka banków centralnych, polityka pieniężna, modele stopy procentowej


Wybrane tytuły prac obronionych: 

 • Luzowanie ilościowe (QE) jako instrument niekonwencjonalnej polityki pieniężnej
 • Stabilność systemu bankowego w Polsce
 • Transformacja cyfrowa banków w Polsce
 • Włoski sektor bankowy wobec skutków kryzysu finansowego 2007-2008

dr Justyna Brzezińska

Problematyka: wielowymiarowa analiza statystyczna, metody wizualizacji danych jakościowych, analiza danych niemetrycznych, modele klas ukrytych, modele teorii odpowiedzi na pozycje testowe (modele IRT)


Wybrane tytuły prac obronionych:
 

 • Analiza danych sondażowych w badaniach ekonomicznych
 • Analiza ubóstwa z wykorzystaniem metod wizualizacji
 • Badanie jakości życia z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy danych
 • Analiza korespondencji w badaniach ankietowych
 • Analiza rynku pracy z wykorzystaniem tablic kontyngencji 

dr Dorota Rozmus

Problematyka: porządkowanie liniowe, metody klasyfikacji, metody dyskryminacji, analiza czynnikowa, analiza wariancji, analiza korespondencji


Wybrane tytuły prac obronionych:
 

 • Wielowymiarowa analiza statystyczna potencjału turystycznego województw Polski w 2017 r.
 • Analiza statystyczna stosowalności zasad dobrych praktyk na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Analiza statystyczna województw w Polsce pod względem realizacji strategii zrównoważonego rozwoju
 • Grupowanie państw UE ze względu na poziom realizacji polityki zrównoważonego rozwoju
 • Zastosowanie analizy czynnikowej do identyfikacji podstawowych determinant rozwoju inteligentnego województw
 • Przewidywanie spłacalności kredytów z zastosowaniem zagregowanych drzew klasyfikacyjnych
 • Analiza oszczędności polskich gospodarstw domowych z zastosowaniem analizy korespondencji i nieparametrycznej analizy wariancji 

dr Joanna Trzęsiok

Problematyka: wielowymiarowa analiza statystyczna, zastosowania eksploracyjnych metod analizy danych


Wybrane tytuły prac obronionych:
 

 • Analiza indeksu Big Mac’a na tle innych wskaźników ekonomicznych
 • Analiza statystyczna rynku handlu elektronicznego z wykorzystaniem metody drzew regresyjnych  
 • Analiza wpływu wybranych wskaźników makroekonomicznych na dochód budżetu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług
 • Statystyczna analiza zysku producentów gier na polskim rynku
 • Szczęście na świecie w ujęciu statystycznym  
 • Polskie start-up’y oraz źródła ich finansowania na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
 • Wielowymiarowa analiza statystyczna rynku motoryzacyjnego w Polsce