Seminaria dyplomowe i magisterskie

Kierunek Finanse i Rachunkowość

Promotor

Problematyka i przykładowe tematy prac

prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar 

Problematyka: analiza danych finansowych, funkcjonowanie banków centralnych, emisja pieniądza, instrumenty bezgotówkowe, polityka pieniężna, agregaty pieniężne, inflacja i jej pomiar  


Wybrane tytuły prac (licencjackich i magisterskich) obronionych: 

 • Zwyczaje płatnicze Polaków w czasie pandemii COVID-19
 • Analiza działań Narodowego Banku Polskiego w czasie kryzysu COVID-19 w latach 2020-2021
 • Niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej i ich wykorzystanie w kryzysach w roku 2008 i 2020
 • Rynek kapitałowy w Polsce na tle wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej
 • Inicjatywa Vollgeld w Szwajcarii – próba zmiany systemu kreacji pieniądza
 • Zachowania płatnicze Polaków na podstawie badań sondażowych

dr Justyna Brzezińska

Problematyka: wielowymiarowa analiza statystyczna, metody wizualizacji danych jakościowych, analiza danych niemetrycznych, modele klas ukrytych, modele teorii odpowiedzi na pozycje testowe (modele IRT)


Wybrane tytuły prac obronionych:
 

 • Analiza danych sondażowych w badaniach ekonomicznych
 • Analiza ubóstwa z wykorzystaniem metod wizualizacji
 • Badanie jakości życia z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy danych
 • Analiza korespondencji w badaniach ankietowych
 • Analiza rynku pracy z wykorzystaniem tablic kontyngencji 

dr Dorota Rozmus

Problematyka: porządkowanie liniowe, metody klasyfikacji, metody dyskryminacji, analiza czynnikowa, analiza wariancji, analiza korespondencji, analiza regresji, prognozy kombinowane


Wybrane tytuły prac obronionych:

 • Analiza stopy bezrobocia w wybranych krajach europejskich z wykorzystaniem metody drzew regresyjnych
 • Analiza statystyczna jakości życia w krajach Unii Europejskiej
 • Analiza ładu gospodarczego zrównoważonego rozwoju województw Polski
 • Analiza statystyczna atrakcyjności inwestycyjnej województw Polski
 • Prognozowanie bankructwa w dobie kryzysu gospodarczego
 • Modelowanie czynników ryzyka makroekonomicznego determinujących stopy zwrotu z akcji PZU SA
 • Wielowymiarowa analiza sytuacji finansowej powiatów w Polsce
 • Ocena ryzyka inwestowania w spółki sektora bankowego notowane na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie z wykorzystaniem modelu Sharpe’a

dr Joanna Trzęsiok

Problematyka: wielowymiarowa analiza statystyczna, analiza danych o charakterze społeczno-ekonomicznym, zastosowania metod machine learning w analizie danych


Wybrane tytuły prac obronionych: 

 • Analiza wielowymiarowa czynników determinujących zakup herbaty
 • Analiza wpływu wybranych wskaźników makroekonomicznych na dochód budżetu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług
 • Analiza zależności kursu walutowego od wybranych wskaźników makroekonomicznych
 • Ocena czynników rozwoju rynku samochodów elektrycznych w ujęciu globalnym
 • Ocena wpływu wskaźników finansowych na atrakcyjność inwestycyjną spółek giełdowych
 • Ocena wpływu zmiennych społecznych i gospodarczych na wskaźnik szczęścia
 • Wpływ wolności gospodarczej na PKB per capita
 • Zastosowanie algorytmów drzew klasyfikacyjnych w modelowaniu upadłości przedsiębiorstw