Eurodebata juz za nami

Dnia 16 kwietnia 2015 roku na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń odbyła się Eurodebata pod nazwą: „Wzmocnienie potencjału polskiej gospodarki – stymulanta czy destymulanta integracji ze strefą euro”, zorganizowana przez Katedrę Bankowości i Rynków Finansowych we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.

Uczestnikami panelu dyskusyjnego byli:

  • prof. dr hab. Janina Harasim, Prorektor ds. Nauki, Badań i Rozwoju Kadry Akademickiej,
  • prof. UE dr hab. Jacek Pietrucha, Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych Wydziału Ekonomii,
  • prof. zw. dr hab. Irena Pyka, Kierownik Katedry Bankowości i Rynków Finansowych,
  • Artur Tomasik, Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA,
  • Piotr Wojaczek, Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA,
  • prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Dyskusja koncentrowała się na wyzwaniach i zadaniach, które towarzyszyć będą Polsce w jej drodze do strefy euro. Uczestnicy panelu uznali, że istotnym warunkiem przyjęcia euro w Polsce jest wzrost skali konwergencji realnej. Spełnienie kryteriów nominalnych warunkuje bowiem integrację ze strefą euro ale nie gwarantuje przewagi jej korzyści nad kosztami.  W dyskusji wskazano na główne czynniki dotychczasowej konkurencyjności polskiej gospodarki uznając je za niewystarczające w procesie integracji walutowej. Przyjmując za zasadne wejście Polski do strefy euro w dalszej perspektywie uwagę skupiono na zadaniach, które powinny zwiększyć przekonanie Polaków o zasadności podjęcia takiej decyzji.