Projekty realizowane ze środków budżetowych Uniwersytetu Ekonomicznego

 

 

ROK 2017 

Kierownik projektu                                              Zadanie badawcze  
prof. dr hab. Irena PykaKonsekwencje nowego ładu regulacyjnego w sektorach bankowych wybranych państw Unii Europejskiej III etap: Analiza konsekwencji nowego ładu regulacyjnego w sektorach 
prof. dr hab. Irena Pyka Repolonizacja banków w Polsce w warunkach zmian ich struktury właścicielskiej - II etap
prof. dr hab. Janina HarasimFinTechy na rynku detalicznych usług finansowych 
prof. UE dr hab. M. CapigaBanki spółdzielcze na rynku finansowym - II etap
dr Bożena FrączekWłączenie finansowe w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 
dr Krystyna Mitręga-NiestrójRegionalna integracja gospodarcza i walutowa w Afryce - II etap
dr Monika KlimontowiczModele biznesowe banków XXI w. - III etap
dr Aleksandra NocońW kierunku normalizacji współczesnej polityki pieniężnej  

 

 ROK 2016

 

 Kierownik projektu                                                                       

Zadanie badawcze                                                                                                        
prof. dr hab. I. PykaKonsekwencje nowego ładu regulacyjnego w sektorze bankowym w wybranych państwach Unii Europejskiej - II etap; Ocena Stopnia realizacji założeń nowego ładu regulacyjnego w sektorze bankowym strefy euro i wybranych państw członkowskich UE
prof. dr hab. Irena Pyka Repolonizacja banków w Polsce w warunkach zmian ich struktury właścicielskiej - I etap
prof. dr hab. Janina HarasimAlternatywne usługi finansowe na rynku detalicznym - III etap
prof. UE dr hab. M. CapigaBanki spółdzielcze na rynku finansowym
prof. UE dr hab. Milos KralCarry trade przeciw polskiej walucie - III etap
dr Bożena FrączekZakres edukacji finansowej w szkołach – stan obecny i perspektywy. Etap III - Poziom alfabetyzacji finansowej jako czynnik wpływający na preferencje młodych konsumentów finansowych. 
dr Krystyna Mitręga-NiestrójRegionalna integracja gospodarcza i walutowa w Afryce - I etap
dr Monika KlimontowiczModele biznesowe banków XXI w. - II etap
dr Aleksandra Nocoń

Niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej – konsekwencje dla sfery realnej, sfery finansów oraz banków centralnych     

 

ROK 2015

Kierownik projektu        

Zadanie badawcze                                                                                                        
prof. dr hab. Irena Pyka

Inwestorzy kwalifikowani na rynku nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych.

Etap III - Ryzyko a rentowność inwestycji na rynku nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych
prof. dr hab. Irena PykaKonsekwencje nowego ładu regulacyjnego w sektorze bankowym w wybranych państwach Unii Europejskiej
prof. dr hab. Janina HarasimAlternatywne usługi finansowe na rynku detalicznym - II etap
prof. UE dr hab. Mirosława CapigaKreowanie wartości banku - II etap
prof. UE dr hab. Milos KralCarry trade przeciw polskiej walucie - II etap
dr Bożena FrączekZakres edukacji finansowej w szkołach – stan obecny i perspektywy - II etap Pomiar  poziomu alfabetyzacji finansowej młodzieży w Polsce
dr Monika KlimontowiczModele biznesowe banków XXI wieku 
dr Aleksandra NocońWeryfikacja empiryczna wskaźników oceny natężenia niestabilności sektora bankowego
dr Blandyna PuszerGlobalny kryzys finansowy a wybrane kraje Next 11 - II etap
dr inż. Tomasz ZielińskiFinansowa represja w USA i krajach UE - II etap

 

 ROK 2014

Kierownik projektu                                 Zadanie badawcze

prof. dr hab. Irena Pyka

Inwestorzy kwalifikowani na rynku nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych - II etap. Analiza aktywności inwestycyjnej. Determinanty skali aktywności oraz ograniczenia prawne i ekonomiczne.

prof. UE dr hab. Irena Pyka

 

Stabilność sektora bankowego wobec "exit strategy" - III etap

prof. UE dr hab. Janina Harasim

CIVETS a globalny kryzys finansowy - II etap

prof. UE dr hab. Mirosława CapigaKreowanie wartości banku - etap I
prof. UE dr hab. Janina HarasimAlternatywne usługi finansowe na rynku detalicznym - etap I
prof. UE dr hab. Milos KralCarry trade przeciw polskiej walucie - etap I
dr Krytyna Mitręga-Niestrój, dr Blandyna PuszerGlobalny kryzys finansowy a kraje N–11 ze szczególnym uwzględnieniem krajów MIST - etap I
dr Bożena Frączek, dr Monika KlimontowiczZakres edukacji finansowej w szkołach – stan obecny i perspektywy - etap I
dr inż. Tomasz Zieliński, dr Krystyna Mitręga-NiestrójZjawiska „arbitrażu regulacyjnego”, „negatywnej selekcji” i „zarażania” w świetle regulacji kapitałowych banku - etap I
mgr Aleksandra NocońInstrumenty dyscypliny regulacyjnej w ograniczaniu niestabilności sektora bankowego gospodarki globalnej

 

 

ROK 2013

Kierownik projektu                    Zadanie badawcze
prof. dr hab. Irena PykaInwestorzy kwalifikowani na rynku nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych - etap I 
prof. UE dr hab. Janina HarasimInnowacje w obrocie płatniczym w Polsce i na świecie - III etap
prof. UE dr hab. Janina HarasimCIVETS a globalny kryzys finansowy - I etap
prof. dr hab. Irena PykaStabilność sektora bankowego wobec "exit strategy" - II etap
prof. dr hab. Irena PykaInwestorzy kwalifikowani na rynku nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych - I etap
mgr Aleksandra SzunkePrzeobrażenia współczesnego sektora bankowego

 

 

 

ROK 2012

Kierownik projektuZadanie badawcze
prof. UE dr hab. Mirosława CapigaDziałania restrukturyzacyjne i naprawcze w sektorze bankowym
prof. UE dr hab. Janina HarasimNowe instrumenty w płatnościach detalicznych w Polsce w świetle badań
prof. UE dr hab. Janina HarasimGlobalny kryzys finansowy a kraje BRIC
prof. dr hab. Irena PykaStabilność sektora bankowego wobec "exit strategy" - I etap
mgr Monika KlimontowiczIdentyfikacja i sposoby pomiaru aktywów niematerialnych banku
mgr Aleksandra SzunkeNadzwyczajna polityka monetarna gospodarki globalnej

 

 

 

ROK 2011

Kierownik projektuZadanie badawcze
prof. AE dr hab. Mirosława CapigaSystemy wczesnego ostrzegania i prognozowania upadłości w ocenie działalności instytucji finansowych
prof. AE dr hab. Janina HarasimRozwój detalicznych instrumentów płatniczych w Polsce i na tle tendencji światowych
prof. AE dr hab. Irena PykaAnaliza struktury i jakości portfela aktywów bankowych. Etap III
prof. dr hab. Joanna ŻabińskaZarządzanie globalnym kryzysem finansowym na poziomie krajowym i międzynarodowym
dr Janusz CichyBank na rynku usług doradczych w Polsce
mgr Piotr DąbrowskiEfektywność rekomendacji domów maklerskich dla akcji z WIG 20 i pomiar wpływu upublicznienia rekomendacji na kursy instrumentów

 

 

ROK 2010

Kierownik projektuZadanie badawcze
prof. AE dr hab. Mirosława CapigaAdekwatność kapitałowa w ocenie bezpieczeństwa finansowego banku. Etap II
prof. AE dr hab. Janina HarasimWpływ SEPA i PSD na rynek płatności detalicznych w Unii Europejskiej i w Polsce. Etap II
prof. AE dr hab. Irena PykaAnaliza struktury i jakości portfela aktywów bankowych. Etap II
prof. dr hab. Joanna ŻabińskaProcesy integracji na rynkach finansowych strefy euro
dr Joanna CichorskaObszary aktywności współczesnego banku
dr Janusz CichyFranszyza w strategii rozwojowej banku komercyjnego - analiza uwarunkowań prawnych i ekonomicznych
dr Bożena Frączek Skłonności behawioralne inwestorów na poszczególnych etapach cyklu giełdowego
dr inż. Tomasz ZielińskiRyzyko działalności inwestycyjnej banku w aspekcie kapitału ekonomicznego