Przejdź do menu Przejdź do treści

Bazy danych finansowych - rodzaje, dostęp, charakterystyka

Nazwa bazyAdres stronyRodzaj dostępuCharakterystyka

Association for Financial Markets in Europe

www.afme.ue

bezpłatny

Baza danych dotyczących rynku instrumentów finansowych za szczególnym uwzględnieniem UE

Bank Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei

http://www.bis.org/statistics/index.htm

bezpłatny

Baza danych prezentująca szereg informacji związanych z funkcjonowaniem globalnego systemu finansowego

Bank Światowy

http://data.worldbank.org

bezpłatny

Dane obejmujące sprawy związane z rozwojem społecznym, gospodarczym, rynkami finansowymi. 

Dane dotyczące państw, które swoim zakresem obejmują takie zagadnienia jak makroekonomia czy demografia

(w sumie 20 obszarów tematycznych)

Bankscope Global Database

https://bankscope.bvdinfo.com

kangur.uek.krakow.pl 

płatny

(możliwość skorzystania na UEK Kraków)

Baza zawierająca dane ze sprawozdań finansowych ponad 32 tys. banków oraz narzędzia statystyczne do analizy danych. Poza danymi kontaktowymi, klasyfikacją banku i jego miejscem w rankingach, baza zawiera informacje z audytu oraz informacje o głównych udziałowcach i strukturze organizacyjnej banku.

Baza zawiera szeregi czasowe do 16 lat - informacje finansowe dla banków publicznych i prywatnych:

  • 7 000 największych banków europejskich
  • 12 000 największych banków północnoamerykańskich
  • 800 japońskich banków
  • 1 000 rosyjskich banków
  • ponad 3 000 innych głównych banków
  • 32 ponadnarodowe organizacje bankowe i finansowe

Poza informacjami kontaktowymi, klasyfikacją banku i jego miejscem w rankingach, baza zawiera m.in. sprawozdania finansowe, ratingi i strukturę właścicielską banków. Układ danych finansowych ma zunifikowany, jednorodny charakter co jest istotną funkcjonalnością bazy. W efekcie istnieje możliwość porównania banków funkcjonujących na różnych rynkach oraz w rożnych przekrojach czasowych

Bloomberg Business

http://www.bloomberg.com/europe

płatny (wybrane dane- bezpłatne)

Aktualne dane statystyczne z rynków m.in. akcji, obligacji, walutowych, funduszy inwestycyjnych. Informacje z zakresu ekonomii, polityki oraz wiadomości regionalne. Ciekawostką jest słowniczek z zakresu rynków finansowych oraz internetowe narzędzia ułatwiające inwestowanie.

BNY Mellon

www.adrbnymellon.com

bezpłatny

Baza danych dla rynku kwitów depozytowych

BPR Benchmark Poland

http://bpr.securities.com/pl/

płatny

Informacje o spółkach w Polsce. Dane finansowe do 5 lat wstecz: wskaźniki finansowe, bilans, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych oraz pozycję każdej z wielkości finansowych w odniesieniu do średniej z sektora

Business Services Eurostat

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

bezpłatny

Duża liczba obszarów tematycznych, takich jak rozwój społeczny poprzez wskaźniki makroekonomiczne, finansowe, ochrona środowiska, handel zagraniczny, transport, bazy danych w podziale tematycznym

Deal Watch

http://securities.com

płatny

Fuzje i akwizycje firm na dynamicznie rozwijających się tzw. rynkach wschodzących (w tym w Polsce)

DSI Data Services and Information

AllThatStats

http://www.dsidata.com/

http://www.allthatstats.com/

płatny (wybrane dane- bezpłatne)

Publikacje opracowane m.in. przez Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, OECD, Komisję Europejską, Eurostat.

Obejmują swoim zakresem szeroką problematykę, m.in. handlu zagranicznego, zużycia energii, ochrony środowiska

Economagic.com

Economic Time Series Page

http://www.economagic.com/

bezpłatny

Szeroki wybór danych finansowych z różnych źródeł, m.in. Rezerwy Federalnej, Banku Japonii, Europejskiego Banku Centralnego

Economic Growth Resources

http://growth.blogs.ilrt.org/data-sets/

bezpłatny

Strona jest źródłem wiedzy dla osób zainteresowanych rozwojem gospodarczym, w szczególności dla tych, którzy dopiero zaczynają interesować się tą dziedziną. Można na niej znaleźć linki, informacje o wydarzeniach naukowych, bazy danych oraz publikacje naukowe na ten temat

Economic Research Federal Reserve Bank of St. Louis

research.stlouisfed.org/

bezpłatny

Dane ekonomiczne pogrupowane w kategorie, m.in. Bankowość i Finanse, Rachunki narodowe, Zatrudnienie i Rynek pracy, Ceny, Dane międzynarodowe,

Economics Web Institute

www.economicswebinstitute.org/ecdata.htm

bezpłatny

Cykle koniunkturalne, handel zagraniczny, zarządzanie, rynek pracy, polityka gospodarcza i historia myśli ekonomicznej a także inne obszary tematyczne w liczbach. Dane także z podziałem według kontynentów

EMIS Emerging Markets Information Services 

site.securities.com/php/search/search

bg.ue.katowice.pl/zrodla-elektroniczne/bazy-danych

zdalny dostęp, dostęp w sieci UE

Global Market Information Database jest zintegrowanym systemem informacyjnym online, dostarczającym biznesową informację dotyczącą krajów, różnych gałęzi przemysłu, konsumentów i ich stylu życia. To bezpośredni dostęp do statystyk, raportów rynkowych, profili międzynarodowych korporacji przemysłowych. Wszechstronną analizą objętych jest 205 krajów całego świata. 
Raporty, prezentacje, znajdujące się w serwisie GMID dają możliwość przetwarzania, modyfikowania. Wszystkie raporty można eksportować do Excela, zachować w edytorze Word lub zapisać w formacie pdf

Euro area statistics

www.euro-area-statistics.org/

bezpłatny

Statystki dotyczące takich zagadnień jak stopy procentowe, bilanse banków, wskaźniki konkurencyjności, stopy inflacji, fundusze inwestycyjne, wskaźniki makroekonomiczne, papiery wartościowe.

Dane dotyczą krajów strefy euro

EuroMonitor International

http://www.euromonitor.com/

płatny

Zbiór danych statystycznych z różnych dziedzin w podziale na kraje, gałęzie przemysłu, firmy

Europejski Bank Centralny

www.ecb.europa.eu/stats/html/index.en.html

bezpłatny

Szeroki wybór danych dotyczących m.in. kluczowych wskaźników ekonomicznych strefy euro, polityki monetarnej EBC, czy systemu płatniczego w strefie euro

Financial Time

http://www.ft.com/home/europe

płatny

Internetowe wydanie renomowanej gazety Financial Times. Informacje z całego świata z obszaru gospodarki, polityki, rynków m.in. kapitałowych, walutowych, towarowych. Wiadomości prawne oraz wiadomości z firm pogrupowanych według regionów i sektorów gospodarki. Oprócz tego komentarze, analizy dotyczące kontrowersji współczesnego świata.

Global Financial Data

http://www.globalfinancialdata.com/

płatny

Szeregi czasowe z rynków finansowych obejmujące takie kategorie jak stopy procentowe, rentowność papierów wartościowych, indeksy giełdowe, kursy walutowe i notowania instrumentów pochodnych. Informacje dotyczą ponad 200 państw na świecie

Global Market Information Database (GMID)

www.portal.euromonitor.com/portal/account/login

bg.ue.katowice.pl/zrodla-elektroniczne/bazy-danych

zdalny dostęp, dostęp w sieci UE

Jest zintegrowanym systemem informacyjnym online, dostarczającym biznesową informację dotyczącą krajów, różnych gałęzi przemysłu, konsumentów i ich stylu życia. To bezpośredni dostęp do statystyk, raportów rynkowych, profili międzynarodowych korporacji przemysłowych. Wszechstronną analizą objętych jest 205 krajów całego świata. 
Raporty, prezentacje, znajdujące się w serwisie GMID dają możliwość przetwarzania, modyfikowania. Wszystkie raporty można eksportować do Excela, zachować w edytorze Word lub zapisać w formacie pdf

Główny Urząd Statystyczny

Bank danych lokalnych

Handel zagraniczny

Demografia

stat.gov.pl/

stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks

swaid.stat.gov.pl

demografia.stat.gov.pl/bazademografia/

bezpłatny

Szeroki wybór danych z różnych obszarów

Groningen Growth and Development Centre

www.rug.nl/research/ggdc/data

bezpłatny

Szeroki wybór danych ekonomicznych z różnych obszarów

Investing.com

www.investing.com

bezpłatny

Baza danych najważniejszych wskaźników makroekonomicznych wybranych krajów

Joint External Debt Hub (JEDH)

http://www.jedh.org/

bezpłatny

Wspólny zbiór danych utworzony przez takie organizacje jak OECD, MFW i BŚ na temat zadłużenia zagranicznego krajów rozwijających się i przechodzących proces transformacji. Baza obejmuje różne kategorie zadłużenia sektora rządowego, banków i instytucji monetarnych

Komisja Nadzoru Finansowego

http://www.knf.gov.pl/opracowania/index.html

bezpłatny

Szeroki wybór opracowań dotyczących funkcjonowania sektora bankowego, rynku kapitałowego, rynku ubezpieczeń, rynku emerytalnego w Polsce

Market Watch

http://www.marketwatch.com/

bezpłatny

Informacje, komentarze, analizy z zakresu m.in. polityki i prawodawstwa w USA, gospodarki amerykańskiej, rynków finansowych, rynku nieruchomości oraz polityki banku centralnego Stanów Zjednoczonych (Fed)

Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych

www.iosco.org

bezpłatny

Baza danych dotycząca międzynarodowych standardów w obrębie papierów wartościowych i derywatyw

Międzynarodowy Fundusz Walutowy

http://www.imf.org/external/data.htm

bezpłatny

Dane obejmujące takie zagadnienia jak produkt krajowy brutto, inflacja, kursy walutowe, dług i handel zagraniczny, bilans płatniczy, rezerwy walutowe i stopy procentowe

Narodowy Bank Polski

www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/statystyka.html

bezpłatny

Statystyka monetarna i finansowa, w tym należności i zobowiązania monetarnych instytucji finansowych i banków; ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego; system płatniczy

Notoria Serwis Online

http://ir.notoria.pl/

płatny

Informacje dotyczące spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz NewConnect, m.in. raporty finansowe, informacje o emisjach, notowania giełdowe. Ponadto do wglądu w wybrane dane finansowe firm niepublicznych (dane opracowane na podstawie Monitora Polskiego B i Monitora Spółdzielczego B)

OECD Library

www.oecd-ilibrary.org/

bg.ue.katowice.pl/zrodla-elektroniczne/bazy-danych

zdalny dostęp, dostęp w sieci UE

Internetowa biblioteka Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Dzięki niej można zapoznać się z danymi statystycznymi, książkami, a także cyklicznymi publikacjami z zakresu takich zagadnień jak poziom wydatków socjalnych, rozwój instytucjonalny oraz obciążenia podatkowe

Penn World Table

pwt.sas.upenn.edu/php_site/pwt61_form.php

bezpłatny

Szeregi czasowe danych ekonomicznych rozpoczynające się począwszy od lat 50-tych i obejmujące prawie wszystkie państwa świata. Dane dotyczą takich zagadnień tematycznych jak: udział poszczególnych składowych PKB w całkowitym produkcie, oszczędności, kursy walutowe czy poziom otwartości gospodarek

ProQuest

search.proquest.com/index

bg.ue.katowice.pl/zrodla-elektroniczne/bazy-danych

zdalny dostęp, dostęp w sieci UE

Pełnotekstowy serwispczasopism elektronicznych w języku angielskim z dziedziny ekonomii. Obejmuje on trzy bazy:

ABI/INFORM Global zawiera abstrakty i artykuły z czasopism, magazynów i gazet. Zakres tematyczny: ekonomia, zarządzanie, marketing i reklama, finanse, zasoby ludzkie, informatyka, informacje o ponad 60 tys. firm. W ramach bazy dołączono serwis gospodarczy EIU ViewsWire, zawierający najnowsze informacje o najważniejszych wydarzeniach w życiu gospodarczym poszczególnych krajów, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na całość gospodarki światowej. Oprócz tego użytkownicy serwisu otrzymują stały dostęp do najnowszych wskaźników gospodarczych i finansowych oraz do przygotowywanych "na gorąco" analiz i prognoz, umożliwiających m.in. określanie stopnia ryzyka w dokonywaniu operacji finansowych. Najprostszą metodą poruszania się po serwisie jest wybranie interesującego nas kraju i przejrzenie materiałów pogrupowanych w sześciu kategoriach: polityka, gospodarka, biznes, finanse i przepisy gospodarcze. Są to następujące raporty: Business, Economy, Finance, Politics, Regulations, RiskWire.

ABI/INFORM Dateline  - oferuje bieżący dostęp do pełnych tekstów artykułów z ponad 170 lokalnych i regionalnych publikacji biznesowych ze  Stanów Zjednoczonych i Kanady. W bazie można znaleźć informacje na temat badań związanych z zatrudnieniem, pakietami socjalnymi i kompensacyjnymi, lokalnych biznesów i przemysłu, strategii korporacji, fuzji firm, przejmowania firm, rozwoju biznesów, trendów marketingowych, nowych produktów oraz wpływu lokalnych przepisów legislacyjnych na biznes.

ABI/INFORM Trade & Industry -  dostęp do pełnych tekstów ponad 750 wiodących czasopism dotyczących handlu i różnych gałęzi przemysłu oraz wielu wiodących tytułów biznesowych.

Reuters

http://www.reuters.com/finance/markets/

płatny (wybrane dane- bezpłatne)

Artykuły ekonomiczne na temat bieżących wydarzeń, dane m.in. z rynków giełdowych, obligacji oraz walutowych z różnych regionów świata. Oprócz tego kalendarz wydarzeń biznesowych zaprezentowane w przystępny sposób przez jedną z najbardziej znanych agencji informacyjnych na świecie

Securities Industry and Financial Markets Association Markets Association

www.sifma.org

bezpłatny

Baza danych głownie instrumentów sekurytyzacyjncyh, derywatyw

Trading Economics

www.tradingeconomics.com

bezpłatny

Baza danych najważniejszych wskaźników makroekonomicznych wybranych krajów

UK Data Service

ukdataservice.ac.uk/get-data/open-data.aspx

bezpłatny

Informacje społeczno-ekonomiczne, a także z obszaru ekologii na szczeblu państw oraz regionów. W dużej części baza opiera się na publikacjach takich organizacji jak: Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych

Unctad Stat

http://unctadstat.unctad.org/EN/

bezpłatny

Dane dotyczące m.in. takich zjawisk jak przejęcia, fuzje przedsiębiorstw, bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz bilateralne umowy inwestycyjne

United Nations Statistics Division

http://unstats.un.org/unsd/default.htm

bezpłatny

Baza informacji o krajach przygotowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Należy podkreślić dużą szczegółowość danych, gdyż do dyspozycji internauty oddane są informacje obejmujące takie zagadnienia jak: handel zagraniczny, poziom cen, turystyka, bezpieczeństwo publiczne, transport i rolnictwo

Work and Wealth for All (Think Tank)

http://www.workforall.net/

bezpłatny

Dane statystyczne opracowane m.in. przez Eurostat, OECD, Bank Światowy z zakresu rynku pracy, produkcji oraz polityki pieniężnej.

World Federation of Exchanges

www.world-exchanges.org/statistics

bezpłatny

Szczegółowe dane liczbowe z rynków finansowych, linki do stron giełd światowych oraz publikacje na temat ostatnich wydarzeń na giełdach

Lista banków centralnych i organów nadzoru finansowego (lista wg krajów)

www.bis.org/regauth.htm

bezpłatny

 

Lista systemów gwarantowania depozytów (lista wg krajów)

www.bfg.pl/instytucje-gwarantujace-depozyty-na-swiecie

bezpłatny

 

Lista urzędów statystycznych (lista wg krajów)

stat.gov.pl/linki/urzedy-statystyczne-innych-panstw-4696/

bezpłatny

 
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3