Seminaria dyplomowe / magisterskie

PROMOTORProblematyka i przykładowe tematy prac

KIERUNEK: Finanse i rachunkowość
Prof. dr hab. Janina Harasim

Problematyka: Innowacje płatnicze (płatności mobilne, online itp.) i proces ich rozprzestrzeniania się; adopcja innowacji płatniczych przez konsumentów; zmiany regulacyjne na rynku płatności (PSD, PSD 2, open banking); rola technologii cyfrowych w świadczeniu usług finansowych, rozwój sektora fintech i bigtech; finanse społecznościowe; konkurencja w sektorze finansowym; strategie konkurencyjne banków i ich modele biznesowe; pozabankowe instytucje finansowe (shadow banking), konsument na rynku usług finansowych - decyzje finansowe, ochrona jego interesów; wykluczenie i włączenie finansowe, edukacja finansowa; sektor finansowy w Unii Europejskiej; sektor finansowy w Polsce; bankowość detaliczna, hipoteczna, inwestycyjna, spółdzielcza; marketing w instytucjach finansowych; międzynarodowy system walutowy i jego ewolucja; integracja gospodarcza i finansowa w Europie; międzynarodowe rynki i instytucje finansowe

 

Wybrane tytuły prac:

 • FinTech i Bigtech a a konkurencja na rynku usług finansowych
 • Ograniczanie obrotu gotówkowego – ujęcie teoretyczne i empiryczne.
 • Zwyczaje płatnicze jako determinanta dyfuzji innowacji płatniczych.
 • Rozwój technologii mobilnych a nowe formy płatności.
 • Shadow banking - nowe zjawisko na rynku usług finansowych
 • Crowdfunding jako alternatywne źródło finansowania przedsięwzięć
 • Czynniki wpływające na satysfakcję i lojalność młodych konsumentów na rynku
 • bankowym
 • Znaczenie wizerunku w budowie pozycji konkurencyjnej banku.
 • Instytucjonalne formy ochrony praw konsumenta na rynku finansowym.
 • Wykluczenie finansowe - skala i sposoby ograniczania.
Prof. dr hab. Irena Pyka

Problematyka: Działalność depozytowo-kredytowa banków komercyjnych; Rynek papierów wartościowych; Rynki giełdowe i pozagiełdowe; Fundusze inwestycyjne; Anomalia na rynku kapitałowym; Akcje i obligacje na rynku kapitałowym; Analiza finansowa działalności bankowej; Zarządzanie portfelem inwestycyjnym banku; Fuzje i przejęcia na rynku finansowym; Sieć bezpieczeństwa finansowego; Nadzór finansowy; Komunikacja w systemie bankowym; Informacja i komunikacja na rynku finansowym; Regulacje ostrożnościowe w bankach i na rynkach finansowych; Kapitały banków komercyjnych; Regulacje ostrożnościowe w bankach; Nadzór nad sektorem bankowym; Zmiany w systemie finansowym po globalnym kryzysie finansowym; Banki centralne na rynkach finansowych; Polityka monetarna; cele, instrumenty i instytucjonalizacja; Komunikacja w systemie bankowym; Analiza fundamentalna i techniczna w decyzjach inwestycyjnych; Globalny rynek finansowy

Wybrane tytuły prac:  

1. Działalność depozytowo-kredytowa banków komercyjnych; Kredyty hipoteczne banków komercyjnych w Polsce w latach……., Znaczenie działalności depozytowej w finansowaniu sektora bankowego . Produkty depozytowe banków na przykładzie…. .

2.  Rynek papierów wartościowych; Rynek obligacji skarbowych w Polsce w latach….. Obligacje korporacyjne jako źródło finansowania podmiotów gospodarczych w Polsce, Kierunki i bariery rozwoju rynku obligacji hipotecznych w Polsce w latach ….

3.  Rynki giełdowe i pozagiełdowe ; Rynek giełdowy w Polsce w okresie pandemii Covid-19, Kierunki zmian produktowych i regulacyjnych na rynku pozagiełdowym w Polsce . Opcje na rynku pozagiełdowym w Polsce .

4. Fundusze inwestycyjne ; Analiza struktury portfela inwestycyjnego funduszy otwartych w Polsce, Rozwój funduszy sekurytyzacyjnych na rynku finansowym w Polsce.

5. Anomalia na rynku kapitałowym ; Anomalia na globalnym rynku finansowym w latach…..Anomalia rynku giełdowego w Polsce.

6. Akcje i obligacje na rynku kapitałowym ; Rynkowa wycena akcji na przykładzie bankowych spółek giełdowych w Polsce . Analiza porównawcza kierunków  zmian na rynku obligacji korporacyjnych w państwach Europy Środkowo -Wschodniej.

7. Analiza finansowa działalności bankowej ; Analiza płynności finansowej  banku na przykładzie…banku XYZ. Efektywność działalności operacyjnej banków spółdzielczych w Polsce. Wskaźnikowa analiza sytuacji finansowej banku na przykładzie.

8.  Zarządzanie portfelem inwestycyjnym banku ; Metody oceny efektywności portfela inwestycyjnego na przykładzie  banku X. Portfel kredytów bankowych a ryzyko systemowe w polskim sektorze bankowym. Transakcje pozabilansowe a ryzyko rynkowe w bankach komercyjnych w Polsce.

9.  Fuzje i przejęcia na rynku finansowym ; Fuzje i przejęcia banków w polskim systemie bankowym po globalnym kryzysie finansowym. Fuzje i przejęcia banków w strefie euro po globalnym kryzysie finansowym

10. Sieć bezpieczeństwa finansowego ; Instytucje regulowania stabilności finansowej  w Polsce. Funkcje i zadania Komitetów Stabilności Finansowej w systemie bezpieczeństwa finansowego. Instrumenty regulowania stabilności systemu finansowego w Polsce.

11. Nadzór finansowy ; Kierunki zmian w systemie nadzoru finansowego po globalnym kryzysie finansowym . Nadzór makroostrożnościowy w Polsce . Kierunki i formy działalności NBP  w sieci bezpieczeństwa finansowego

12. Komunikacja w systemie bankowym ; Komunikacja jako cecha współpracy banków centralnych z rynkami finansowymi na przykładzie państw członkowskich UE.

13. Informacja i komunikacja na rynku finansowym; Znaczenie informacji na rynku giełdowym  na przykładzie…..  Asymetria informacji jako zjawisko na rynku akcji . Rola komunikacji w procesie inwestowanią kapitału finansowego na przykładzie…..

14. Regulacje ostrożnościowe w bankach i na rynkach finansowych . Nowe podejście do dźwigni finansowej w polskim sektorze bankowym. Analiza adekwatności kapitałowej w polskim sektorze bankowym. Poziom i jakość funduszy własnych banków w regulacjach ostrożnościowych po globalnym kryzysie finansowym.

15. Kapitały banków komercyjnych . Warunki i przesłanki pozyskiwania kapitału bankowego poprzez emisję akcji na przykładzie…….. Emisja obligacji bankowych na polskim rynku kapitałowym.

16. Nadzór nad sektorem bankowym ; Rola nadzoru bankowego w systemie bezpieczeństwa finansowego w Polsce. Nadzór makroostrożnościowy w polskim sektorze bankowym .

17. Zmiany w systemie finansowym po globalnym kryzysie finansowym; Bezpieczeństwo sektora bankowego w Polsce  a ryzyko systemowe.  Nowe regulacje ostrożnościowe instytucji finansowych na przykładzie Polski .

18. Banki centralne na rynkach finansowych . NBP jako kredytodawca ostatniej instancji. Rola EBC w kształtowaniu poziomu stóp procentowych. Programy skupu papierów wartościowych Fed i EBC .

19. Polityka monetarna ; cele, instrumenty  i instytucjonalizacja ; Operacje otwartego rynku w regulowaniu płynności sektora bankowego w Polsce. Polityka niskich stóp procentowych Fed i EBC w okresie globalnego kryzysu finansowego. Cele i instrumenty nadzwyczajnej polityki monetarnej EBC.

20. Analiza fundamentalna i techniczna w decyzjach inwestycyjnych; Analiza fundamentalna w roli metody wyceny wartości rynkowej spółek giełdowych  na przykładzie …….  Wykorzystanie formacji technicznych do wyceny spółek GPW SA w Warszawie. Zastosowanie analizy technicznej na rynku kryptowalut .

21.Globalny rynek finansowy; Kierunki i determinanty rozwoju globalnego rynku finansowego. Rozwój globalnego rynku finansowego a stabilność finansowa. Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej.   

dr hab. Mirosława Capiga, prof. UE


Problematyka: 
Działalność operacyjna wybranych instytucji; Bezpieczeństwo finansowe (ryzyko kredytowe, rynkowe, operacyjne, instrumenty minimalizujące ryzyko, bezpieczeństwo w ujęciu mikro i w ujęciu makro, przeciwdziałanie praniu pieniędzy); Ocena funkcjonowania wybranej instytucji sprawozdawczość finansowa, analiza finansowa); Ochrona klienta rynku finansowego indywidualnego i instytucjonalnego, instytucje antyupadłościowe sektorowe i międzysektorowe), Nadzór makro- i mikrostrożnościowy 

 

Wybrane tytuły prac:

 • Sprawozdawczość finansowa jako podstawowe źródło informacji o kondycji finansowej wybranego podmiotu badawczego
 • Zewnętrzne źródła informacji w analizie finansowej wybranego podmiotu badawczego
 • Metody oceny kondycji finansowej wybranego podmiotu badawczego. Kierunki zmian
 • Zarządzanie ryzykiem kredytowym w wybranym banku
 • Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w wybranym banku
 • Czynniki kreowania wartości firmy
 • Modele tworzenia wartości firmy
 • Metody i narzędzia zapobiegania upadłości firm
 • SKOK-i na polskim rynku finansowym
 • Ochrona klientów rynku finansowego
 • Nadzór mikroostrożnościowy w ujęciu instytucjonalnym i regulacje ostrożnościowe.
 • Bezpieczeństwo transakcji finansowych jako wymiar bezpieczeństwa finansowego
 • Ocena bezpieczeństwa finansowego instytucji finansowej i jej klientów
 • Systemy wczesnego ostrzegania w identyfikowaniu zagrożenia niewypłacalnością i upadłością
 • Sieć bezpieczeństwa finansowego
 • Ryzyko systemowe a nadzór makroostrożnościowy
dr hab. Bożena Frączek, prof. UE

Problematyka: Rynki Finansowe; Instrumenty finansowe; Proces edukacji finansowej; Włączenie Finansowe; Finanse gospodarstw domowych/Finanse osobiste; Finanse behawioralne; Zarządzanie ryzykiem finansowym (np. kursowym, stopy procentowej); Analiza finansowa przedsiębiorstwa

 

Wybrane tytuły prac:

 • Funkcjonowanie rynków alternatywnych
 • Anomalie na rynkach finansowych
 • Istota i wykorzystanie inwestycji alternatywnych na przykładzie....
 • Geneza i rozwój ETF-ów w Polsce i na świecie
 • Cele i formy edukacji finansowej
 • Znaczenie włączenia finansowego w procesie zarządzania finansami gospodarstw domowych
 • Istota wybranych skłonności behawioralnych i ich weryfikacja
 • Zarządzanie ryzkiem rynkowym (kursowym, stopy procentowej)
 • Płynność finansowa jako cel przedsiębiorstwa
 • Analiza finansowa banku
dr hab. Monika Klimontowicz, prof. UE

Problematyka: Polski sektor bankowy; Sektor bankowy Unii Europejskiej; Działalność banków komercyjnych, Strategie rynkowe banków komercyjnych; Modele biznesowe banków; Zarządzanie bankami komercyjnymi; Konkurencyjność rynku usług bankowych; Marketing usług finansowych; Determinanty decyzji konsumenckich na rynku usług finansowych; Zastosowanie nowoczesnych technologii w bankowości; Innowacje w bankowości; Innowacyjność banków komercyjnych; Funkcjonowanie sektora FinTech; Funkcjonowanie rynku płatności detalicznych; Innowacje w usługach płatniczych i ich adaptacja przez klientów

 

Wybrane tytuły prac:

 • Rola banków w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
 • Kredyty hipoteczne jako źródło finansowania zakupu nieruchomości
 • Znaczenie innowacyjnych usług płatniczych dla rozwoju obrotu bezgotówkowego
 • System gwarantowania depozytów w Polsce i UE
 • Zastosowanie nowoczesnych technologii w transakcjach kartami płatniczymi
 • Proceder prania brudnych pieniędzy
 • Znaczenie reputacji dla wartości rynkowej banku
 • Strategie marketingowe banków
 • Promocja usług bankowych jako element strategii rynkowej banku
 • Zarządzanie ryzykiem kredytowym w bankach komercyjnych
 • Preferencje użytkowników bankowości elektronicznej w Polsce
 • Innowacje jako determinanta decyzji konsumenckich na rynku usług bankowych
dr hab. Grażyna Szustak, prof. UE

Problematyka: Bankowość centralna; Polityka pieniężna; Banki komercyjne (uniwersalne) – działalność operacyjna; Bankowość spółdzielcza; Banki wyspecjalizowane (hipoteczne, inwestycyjne…); Nadzór finansowy; Systemy gwarantowania depozytów; Zarządzanie ryzykiem bankowym (kredytowym, rynkowym…) i wielopłaszczyznowy system kontroli ryzyka, w tym bankowe normy ostrożnościowe; Bankowa obsługa klienta (m.in. analiza zdolności kredytowej); Rynek finansowy – pieniężny, kapitałowy

 

Wybrane tytuły prac:

 • Polityka pieniężna NBP – ocena skuteczności realizacji celu inflacyjnego w latach 1999-2020
 • Fuzje i przejęcia w sektorze banków komercyjnych w Polsce - ocena zjawiska
 • Bankowość prywatna – analiza rynku polskiego na tle rynku Unii Europejskiej
 • Aktywne ryzyko kredytowe banku - pomiar i ograniczanie
 • Zarządzanie ryzykiem walutowym w praktyce banku komercyjnego
 • Terminowy rynek finansowy w Polsce - zasadność funkcjonowania i ocena stopnia rozwoju
 • Ocena funkcjonalności i bezpieczeństwa bankowości mobilnej w Polsce
 • Unia bankowa - przyjęte rozwiązania oraz ocena ich znaczenia dla stabilności unijnego sektora bankowego, klientów banków i podatników
 • Nadzorcze normy ostrożnościowe - ocena poziomu bezpieczeństwa polskiego sektora bankowego
 • Ocena rynku bankowości spółdzielczej w Polsce - zachodzące zmiany, problemy strukturalne, perspektywy
dr hab. Blandyna Puszer

Problematyka: Rynek finansowy – instrumenty, podmioty oraz transakcje; Segmenty rynku finansowego – rynek pieniężny, rynek kapitałowy, rynek instrumentów pochodnych; Rynek walutowy – instrumenty rynku oraz transakcje na tym rynku, ze szczególnym uwzględnieniem spekulacji; Analiza techniczna i fundamentalna w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych; System bankowy i jego instytucje; Problematyka bankowości komercyjnej ze szczególnym uwzględnieniem usług bankowych; Dług publiczny oraz deficyt budżetowy w strefie euro oraz krajach UE; Zadłużenie zagraniczne; Międzynarodowe przepływy kapitału (bezpośrednie inwestycje zagraniczne, zagraniczne inwestycje portfelowe); Ryzyko walutowe i metody jego ograniczania; Międzynarodowy system finansowy i kierunki jego zmian; Międzynarodowe organizacje finansowe – rola i znaczenie; Międzynarodowe rynki finansowe (rynek obligacji, kwitów depozytowych)

 

Wybrane tytuły prac:

 • Rozwój rynku obligacji skarbowych w wybranych krajach Unii Europejskiej
 • Inwestorzy zagraniczni na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
 • Obroty na rynku walutowych pozagiełdowych instrumentów pochodnych w wybranych krajach
 • Wykorzystanie analizy technicznej do podejmowania decyzji inwestycyjnych na przykładzie wybranych par walutowych
 • Ocena długu publicznego w wybranych krajach strefy euro
 • Ocena zadłużenia zagranicznego w krajach Grupy Wyszehradzkiej
 • Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów BRIC
 • Ryzyko kursowe i metody jego ograniczania na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Wpływ wybranych anomalii rynkowych na proces inwestowania na rynku akcji
 • Znaczenie Grupy Banku Światowego w zmniejszaniu ubóstwa
 • Rozwój rynku kwitów depozytowych w Europie
 • Kredyt jako źródło finansowania przedsiębiorstw
dr Joanna Cichorska

Problematyka: Działalność operacyjna wybranych instytucji; Bezpieczeństwo finansowe (ryzyko kredytowe, rynkowe, operacyjne, instrumenty minimalizujące ryzyko, bezpieczeństwo w ujęciu mikro i w ujęciu makro, przeciwdziałanie praniu pieniędzy); Ocena funkcjonowania wybranej instytucji (sprawozdawczość finansowa, analiza finansowa); Ochrona klienta rynku finansowego (indywidualnego i instytucjonalnego, instytucje antyupadłościowe sektorowe i międzysektorowe); Nadzór makro- i mikrostrożnościowy


Wybrane tytuły prac:

 • Jakość usług bankowych jako element konkurencyjności banków komercyjnych
 • Analiza oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w latach 2011 - 2020
 • Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym
 • Stress testy jako instrument zarządzania ryzykiem bankowym
 • Gospodarcze znaczenie giełdy papierów wartościowych
 • Analiza fundamentalna jako metoda podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym
 • Metody prognozowania cen akcji spółek giełdowych
 • Fundusze kapitałowe w strategii długoterminowej lokaty kapitału
 • Ocena efektywności zbiorowych form inwestowania na przykładzie wybranych funduszów inwestycyjnych
 • Opcje jako alternatywa zewnętrznych zabezpieczeń przed ryzykiem kursowym
 • Alternatywne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa
dr Maria Czech

Problematyka: Rynek instrumentów pochodnych, kapitałowy i walutowy; Instrumenty finansowe i ich zastosowanie; Zarządzanie ryzykiem kredytowym; Bankowość komercyjna; Inwestycje na rynku kapitałowym oraz inwestycje alternatywne; Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

 

Wybrane tytuły prac:

 • Rynek kontraktów terminowych / opcji / swapów kredytowych w Polsce i na świecie
 • Zastosowanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem
 • Crawdfunding jako innowacyjna forma finansowania projektów inwestycyjnych na przykładzie …
 • Kredyt bankowy / leasing / factoring jako tradycyjna forma finansowania przedsiębiorstw
 • Rola obligacji korporacyjnych w finansowaniu przedsiębiorstw
 • Rola obligacji skarbowych w finansowaniu długu publicznego
 • Rola obligacji municypalnych w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego
 • Analiza efektywności inwestycji w akcje / obligacje
 • Funkcjonowanie rynku złota w okresie zawirowań gospodarczych
 • Rozwój i znaczenie rynku ETF
 • Atrakcyjność inwestycyjna REIT-ów
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie spółki XYZ
 • Rola bankowości elektronicznej w dystrybucji usług bankowych
 • Zarządzanie ryzykiem kredytowym w bankach komercyjnych
dr Piotr Dąbrowski

Problematyka: Rynki finansowe; Instrumenty finansowe; Strategie inwestycyjne; Wycena; Finanse przedsiębiorstw


Wybrane tytuły prac:

 • Otwarte fundusze inwestycyjne - efektywność inwestowania
 • Czynnik dywidendy a wartość i wycena opcji na indeksy / kontraktów terminowych
 • Ewolucja GPW w kontekście rozwoju instrumentów finansowych
 • Budowa scenariuszy rynkowych w oparciu o price action
 • Analiza techniczna w oparciu o wolumen obrotu na rynkach akcji
dr Witold Gradoń

Problematyka: Bankowość (w tym bankowość centralna, detaliczna, korporacyjna, inwestycyjna, elektroniczna); Rynki finansowe (rynek pieniężny, kapitałowy, giełdowy, instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego i ich wycena), analiza portfelowa; Analiza finansowa przedsiębiorstw, analiza źródeł pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa; Wycena przedsiębiorstw, analiza projektów inwestycyjnych, Innowacje finansowe; Inwestycje alternatywne; zarządzanie długiem publicznym w Polsce

 

Wybrane tytuły prac:

 • Finasowanie startupów za pomocą crowdfundingu
 • Kształtowanie się długu publicznego w Polsce
 • Oferta kredytowa banków dla klienta indywidualnego
 • Spółki pożyczkowe i parabanki na polskim rynku fonsumer finance
 • Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych
 • Analiza ryzyka inwestycyjnego akcji na przykładzie branży gier komputerowych
 • Efektywność wybranych narzędzi analizy technicznej
 • Leasing jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstwa
 • Wycena Grupy Kapitałowej metodą DCF
 • Faktoring jako narzędzie zarządzania płynnością
 • Efektywność analizy technicznej jako narzędzia inwestycyjnego
 • Rozwój segmentu obligacji korporacyjnych rynku Catalyst
 • Skuteczność efektów kalendarzowych na polskiej giełdzie na przykładzie indeksu WIG20
 • Bankowość internetowa jako nowoczesna i bezpieczna forma sprzedaży usług bankowych
 • Inwestycje alternatywne jako niekonwencjonalna forma lokowania kapitału
 • Ochrona klienta indywidualnego w systemie finansowym
 • Szanse i zagrożenia rozwoju rynku kryptowalut na przykładzie bitcoina.
 • Fuzje i przejęcia w polskim sektorze bankowym.
dr Krystyna Mitręga-Niestrój

Problematyka: Międzynarodowy system finansowy – instytucje i rynki finansowe – współczesne problemy i wyzwania przyszłości, finanse współpracy, alternatywne usługi finansowe, FinTechy, finanse międzynarodowe i światowa gospodarka - powiązania i wyzwania, kryzysy finansowe – przyczyny, skutki i sposoby przeciwdziałania, przepływy kapitału i ich znaczenie we współczesnej gospodarce, problemy finansów w strefie euro, wybrane problemy finansów przedsiębiorstw (m.in. zarządzanie ryzykiem kursowym, analiza finansowa), inne tematy są również możliwe – po uzgodnieniu z promotorem.


Wybrane tytuły prac:

 • Przyczyny światowego kryzysu finansowego i jego skutki dla sfery realnej gospodarki Stanów Zjednoczonych
 • Skutki globalnego kryzysu finansowego w branży motoryzacyjnej na przykładzie Toyoty
 • Wielka Brytania wobec integracji europejskiej – przyczyny i skutki Brexitu
 • Kryzys w strefie euro – jego skutki oraz sposoby przeciwdziałania
 • Chiny wobec światowego kryzysu finansowego
 • Rozwój wybranych usług bankowości elektronicznej w Polsce w latach 2015-2018
 • Karty płatnicze jako instrument bankowości elektronicznej
 • Bankowość mobilna w opinii klientów banków
 • Innowacyjne źródła finansowania startupów
 • Oddziaływanie czynników politycznych na kursy walutowe na przykładzie kursu USD/MXN w latach 2016-2017
 • Wykorzystanie analizy finansowej do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie spółki Netflix, Inc.
 • Ocena kondycji finansowej Gliwickiego Klubu Sportowego „Piast” SA
dr Aleksandra Nocoń

Problematyka: Bankowość centralna i polityka pieniężna; Bankowość komercyjna, działalność depozytowo-kredytowa banków komercyjnych; Sektor bankowy oraz jego ewolucja; Analiza sytuacji finansowej banku; Sieć bezpieczeństwa finansowego, Nadzór nad systemem finansowym, Systemy gwarantowania depozytów; Stabilność a niestabilność systemu finansowego i sektora bankowego, kryzysy finansowe, kryzysy bankowe; Ład regulacyjny w sektorze bankowym; Organizacja i funkcjonowanie instytucji finansowych; Zarządzanie instytucjami finansowymi; Analiza finansowa przedsiębiorstwa; Wybrane zagadnienia z zakresu rynków finansowych.


Wybrane tytuły prac:
 • Działalność depozytowo-kredytowa banków komercyjnych w Polsce
 • Bankowość inwestycyjna – ewolucja po globalnym kryzysie finansowym
 • Standardowe a niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego po globalnym kryzysie finansowym/w dobie pandemii koronawirusa
 • Instrumenty polityki pieniężnej wybranego banku centralnego (np. NBP, EBC)
 • Stabilność finansowa sektora bankowego
 • Instrumenty płatnicze – charakterystyka i ocena
 • Rozwój płatności mobilnych z perspektywy systemu BLIK
 • Rynek kart płatniczych w Polsce – analiza porównawcza
 • Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce
 • Bankowość internetowa jako współczesna forma dystrybucji usług i produktów bankowych
 • Banki spółdzielcze w polskim systemie bankowym. Charakterystyka i ocena na tle banków komercyjnych
 • Analiza sytuacji finansowej banku
 • Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej
 • Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
 • Kredyt konsumencki jako źródło finansowania gospodarstw domowych
 • Leasing/kredyt bankowy jako forma finansowania inwestycji przedsiębiorstw
dr inż. Anna Pyka

Problematyka: Organizacja i funkcjonowanie instytucji finansowych; Bankowość centralna; Bankowość korporacyjna; Bankowość detaliczna; Instrumenty i usługi na rynku finansowym (w tym: pieniężnym, kapitałowym); Finanse przedsiębiorstw – decyzje operacyjne, decyzje w zakresie finansowania, inwestowania i zarządzania ryzykiem; Analiza finansowa przedsiębiorstwa; Analiza i ocena projektów inwestycyjnych; Problemy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa; Współpraca instytucji finansowych z przedsiębiorstwami; Źródła finansowania przedsiębiorstwa; Formy rozliczeń w działalności przedsiębiorstwa; Wykorzystanie rynku papierów wartościowych w finansowaniu przedsiębiorstwa; Finanse publiczne - polityka fiskalna, budżet państwa, deficyt budżetowy, dług publiczny; inna problematyka jest również możliwa – po uzgodnieniu z promotorem

 

Wybrane tytuły prac:

 • Kredyt a leasing w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw
 • Działalność depozytowa banków komercyjnych w Polsce
 • Innowacyjne usługi płatnicze w obrocie bezgotówkowym
 • Systemy i instrumenty rozliczeń bezgotówkowych
 • Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w latach ...
 • Model biznesowy a efektywność banku komercyjnego w polskim sektorze bankowym
 • Rola kredytów hipotecznych w finansowaniu nieruchomości mieszkaniowych
 • Leasing jako źródło finansowania przedsiębiorstwa
 • Faktoring jako narzędzie zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie
 • Fuzje i przejęcia w polskim sektorze bankowym w latach …..
 • Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaźnikowej
 • Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie
 • Czynniki sukcesu oraz kluczowe wskaźniki efektywności przedsiębiorstwa
 • Źródła finansowania długu publicznego w Polsce
 • Rola podatków w dochodach budżetu państwa
dr Łukasz Szewczyk

Problematyka: Stabilność systemu finansowego, przeciwdziałanie kryzysom finansowym; Nadzór finansowy, jego zadania i uwarunkowania instytucjonalne; Prawne regulacje funkcjonowania instytucji finansowych; Bank centralny jako podmiot systemu finansowego, instrumenty polityki pieniężnej (w tym instrumenty niestandardowe i ich oddziaływanie na stabilność systemu finansowego); Ochrona deponenta, system gwarantowania depozytów jako podmiot sieci bezpieczeństwa finansowego, działalność pomocowa systemów gwarantowania depozytów; Rynki i instytucje finansowe; Działalność banku komercyjnego i jego produkty, innowacyjne produkty bankowe; Bankowość spółdzielcza; Sektor bankowy w Polsce i jego ewolucja; Sektor bankowy w Unii Europejskiej, pozaeuropejskie sektory bankowe; Analiza finansowa banku; Analiza finansowa przedsiębiorstw niefinansowych; Zarządzanie ryzykiem w działalności banku, regulacje ostrożnościowe


Wybrane tytuły prac:

 • Niestandardowe instrumenty polityki monetarnej
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie....
 • Bankowość mobilna jako innowacyjny kanał dystrybucji usług bankowych
 • Systemy gwarantowania depozytów a stabilność systemu finansowego
 • Polityka monetarna Narodowego Banku Polskiego w latach...
 • Działalność depozytowa banku komercyjnego
 • Analiza finansowa banku komercyjnego/ banku spółdzielczego na przykładzie...
 • Kredyt konsumencki jako źródło finansowania potrzeb gospodarstwa domowego
 • Kredyt bankowy jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstwa
 • Banki spółdzielcze jako uczestnicy sektora bankowego w Polsce
 • Leasing/ faktoring jako źródło finansowania przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym
dr inż. Tomasz Zieliński

Problematyka: finanse rynkowe, bankowość, ryzyko finansowe, ryzyko rynkowe, rynki finansowe, modelowanie finansowe, finanse elektroniczne, bankowość elektroniczna, płatności elektroniczne finanse rynkowe, bankowość, ryzyko finansowe, ryzyko rynkowe, rynki finansowe, modelowanie finansowe, finanse elektroniczne, bankowość elektroniczna, płatności elektroniczne

 

Wybrane tytuły prac:

 • Elektroniczne systemy płatności i rozliczeń pieniężnych
 • Płatności i rozliczenia mobilne
 • Kryptowaluty jako alternatywny system płatności elektronicznych
 • Model oceny finansowej przedsiębiorstwa/banku
 • Wyposażenie kapitałowe banku w aspekcie ekspozycji na ryzyka/Metody wyznaczania wymogu kapitałowego banku
 • VaR w ocenie ryzyka rynkowego
 • Ryzyko stopy procentowej instrumentów dłużnych – przesłanki, metody pomiaru i zabezpieczenia
 • Symulacja Monte Carlo w zarządzaniu ryzykiem inwestycyjnym
 • Wykorzystanie języka programowania VBA do modelowania ryzyka finansowego
 • Analiza bankowa zdolności kredytowej kredytobiorcy
 • Credit scoring w ocenie zdolności kredytowej klienta banku
 • Strategie i wyniki działania funduszy inwestycyjnych w Polsce
 • Wycena portfela papierów wartościowych w oparciu o modele rynkowe
 • Dywersyfikacja jako mechanizm ograniczenia ryzyka specyficznego portfela inwestycyjnego