Przejdź do menu Przejdź do treści

Seminaria dyplomowe / magisterskie

PROMOTORProblematyka i przykładowe tematy prac
KIERUNEK: Finanse i rachunkowość
Prof. dr hab. Janina Harasim

Problematyka: Banki komercyjne (uniwersalne) – działalność depozytowo-kredytowa, obsługa płatności; Bankowość detaliczna, hipoteczna, inwestycyjna, spółdzielcza; Nadzór finansowy; Gotówka i obrót bezgotówkowy i ich uwarunkowania; Innowacje płatnicze (płatności mobilne, online itp.) i proces ich rozprzestrzeniania się; adopcja innowacji płatniczych przez konsumentów; zmiany regulacyjne na rynku płatności (PSD, PSD 2, open banking); rola technologii cyfrowych w świadczeniu usług finansowych, rozwój sektora Fintech i Bigtech; finanse społecznościowe; konkurencja w sektorze finansowym; strategie konkurencyjne banków i ich modele biznesowe; pozabankowe instytucje finansowe (shadow banking); Konsument na rynku usług finansowych - decyzje finansowe, ochrona jego interesów; wykluczenie i włączenie finansowe, edukacja finansowa; sektor finansowy w Unii Europejskiej; sektor finansowy w Polsce; marketing w instytucjach finansowych; Międzynarodowy system walutowy i jego ewolucja; integracja gospodarcza i finansowa w Europie; międzynarodowe rynki i instytucje finansowe

    

Wybrane tytuły prac:

 • Wykorzystanie najnowszych technologii w sektorze finansowym na przykładzie sztucznej inteligencji
 • FinTech i Bigtech a a konkurencja na rynku usług finansowych
 • Ograniczanie obrotu gotówkowego – ujęcie teoretyczne i empiryczne
 • Preferencje płatnicze konsumentów a rozwój płatności elektronicznych w e-commerce
 • Bankowość islamska a bankowość konwencjonalna w kontekście stabilności finansowej i rentowności
 •  Wykorzystanie mediów społecznościowych przez banki w celach promocyjnych i wizerunkowych
 • Zwyczaje płatnicze jako determinanta dyfuzji innowacji płatniczych
 • Rozwój technologii mobilnych a nowe formy płatności
 • Shadow banking - nowe zjawisko na rynku usług finansowych
 • Crowdfunding jako alternatywne źródło finansowania przedsięwzięć
 • Czynniki wpływające na satysfakcję i lojalność młodych konsumentów na rynku bankowym
 • Znaczenie wizerunku w budowie pozycji konkurencyjnej banku
 • Instytucjonalne formy ochrony praw konsumenta na rynku finansowym
 • Wykluczenie finansowe - skala i sposoby ograniczania

 

Prof. dr hab. Irena Pyka

 

Problematyka: Działalność depozytowo-kredytowa banków komercyjnych; Rynek papierów wartościowych; Rynki giełdowe i pozagiełdowe; Fundusze inwestycyjne; Anomalia na rynku kapitałowym; Akcje i obligacje na rynku kapitałowym; Analiza finansowa działalności bankowej; Zarządzanie portfelem inwestycyjnym banku; Fuzje i przejęcia na rynku finansowym; Sieć bezpieczeństwa finansowego; Nadzór finansowy; Komunikacja w systemie bankowym; Informacja i komunikacja na rynku finansowym; Regulacje ostrożnościowe w bankach i na rynkach finansowych; Kapitały banków komercyjnych; Regulacje ostrożnościowe w bankach; Nadzór nad sektorem bankowym; Zmiany w systemie finansowym po globalnym kryzysie finansowym; Banki centralne na rynkach finansowych; Polityka monetarna; cele, instrumenty i instytucjonalizacja; Komunikacja w systemie bankowym; Analiza fundamentalna i techniczna w decyzjach inwestycyjnych; Globalny rynek finansowy


Wybrane tytuły prac:  

 

 • Rynek papierów wartościowych; Rynek obligacji skarbowych w Polsce w latach….. Obligacje korporacyjne jako źródło finansowania podmiotów gospodarczych w Polsce, Kierunki i bariery rozwoju rynku obligacji hipotecznych w Polsce w latach ….
 • Rynki giełdowe i pozagiełdowe ; Rynek giełdowy w Polsce w okresie pandemii Covid-19, Kierunki zmian produktowych i regulacyjnych na rynku pozagiełdowym w Polsce . Opcje na rynku pozagiełdowym w Polsce .
 • Działalność depozytowo-kredytowa banków komercyjnych; Kredyty hipoteczne banków komercyjnych w Polsce w latach……., Znaczenie działalności depozytowej w finansowaniu sektora bankowego . Produkty depozytowe banków na przykładzie…. .
 • Fundusze inwestycyjne ; Analiza struktury portfela inwestycyjnego funduszy otwartych w Polsce, Rozwój funduszy sekurytyzacyjnych na rynku finansowym w Polsce.
 • Anomalia na rynku kapitałowym ; Anomalia na globalnym rynku finansowym w latach…..Anomalia rynku giełdowego w Polsce.
 • Akcje i obligacje na rynku kapitałowym ; Rynkowa wycena akcji na przykładzie bankowych spółek giełdowych w Polsce . Analiza porównawcza kierunków  zmian na rynku obligacji korporacyjnych w państwach Europy Środkowo -Wschodniej.
 • Analiza finansowa działalności bankowej ; Analiza płynności finansowej  banku na przykładzie…banku XYZ. Efektywność działalności operacyjnej banków spółdzielczych w Polsce. Wskaźnikowa analiza sytuacji finansowej banku na przykładzie.
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym banku ; Metody oceny efektywności portfela inwestycyjnego na przykładzie  banku X. Portfel kredytów bankowych a ryzyko systemowe w polskim sektorze bankowym. Transakcje pozabilansowe a ryzyko rynkowe w bankach komercyjnych w Polsce.
 • Fuzje i przejęcia na rynku finansowym ; Fuzje i przejęcia banków w polskim systemie bankowym po globalnym kryzysie finansowym. Fuzje i przejęcia banków w strefie euro po globalnym kryzysie finansowym
 • Sieć bezpieczeństwa finansowego ; Instytucje regulowania stabilności finansowej  w Polsce. Funkcje i zadania Komitetów Stabilności Finansowej w systemie bezpieczeństwa finansowego. Instrumenty regulowania stabilności systemu finansowego w Polsce.
 • Nadzór finansowy ; Kierunki zmian w systemie nadzoru finansowego po globalnym kryzysie finansowym . Nadzór makroostrożnościowy w Polsce . Kierunki i formy działalności NBP  w sieci bezpieczeństwa finansowego
 • Komunikacja w systemie bankowym ; Komunikacja jako cecha współpracy banków centralnych z rynkami finansowymi na przykładzie państw członkowskich UE.
 • Informacja i komunikacja na rynku finansowym; Znaczenie informacji na rynku giełdowym  na przykładzie…..  Asymetria informacji jako zjawisko na rynku akcji . Rola komunikacji w procesie inwestowanią kapitału finansowego na przykładzie…..
 • Regulacje ostrożnościowe w bankach i na rynkach finansowych . Nowe podejście do dźwigni finansowej w polskim sektorze bankowym. Analiza adekwatności kapitałowej w polskim sektorze bankowym. Poziom i jakość funduszy własnych banków w regulacjach ostrożnościowych po globalnym kryzysie finansowym.
 • Kapitały banków komercyjnych . Warunki i przesłanki pozyskiwania kapitału bankowego poprzez emisję akcji na przykładzie…….. Emisja obligacji bankowych na polskim rynku kapitałowym.
 • Nadzór nad sektorem bankowym ; Rola nadzoru bankowego w systemie bezpieczeństwa finansowego w Polsce. Nadzór makroostrożnościowy w polskim sektorze bankowym .
 • Zmiany w systemie finansowym po globalnym kryzysie finansowym; Bezpieczeństwo sektora bankowego w Polsce  a ryzyko systemowe.  Nowe regulacje ostrożnościowe instytucji finansowych na przykładzie Polski .
 • Banki centralne na rynkach finansowych . NBP jako kredytodawca ostatniej instancji. Rola EBC w kształtowaniu poziomu stóp procentowych. Programy skupu papierów wartościowych Fed i EBC .
 • Polityka monetarna ; cele, instrumenty  i instytucjonalizacja ; Operacje otwartego rynku w regulowaniu płynności sektora bankowego w Polsce. Polityka niskich stóp procentowych Fed i EBC w okresie globalnego kryzysu finansowego. Cele i instrumenty nadzwyczajnej polityki monetarnej EBC.
 • Analiza fundamentalna i techniczna w decyzjach inwestycyjnych; Analiza fundamentalna w roli metody wyceny wartości rynkowej spółek giełdowych  na przykładzie …….  Wykorzystanie formacji technicznych do wyceny spółek GPW SA w Warszawie. Zastosowanie analizy technicznej na rynku kryptowalut .
 • Globalny rynek finansowy; Kierunki i determinanty rozwoju globalnego rynku finansowego. Rozwój globalnego rynku finansowego a stabilność finansowa. Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej.   

 

dr hab. Monika Klimontowicz, prof. UE  

Problematyka: Innowacyjność banków komercyjnych; Zastosowanie nowoczesnych technologii w bankowości; Innowacje bankowe (w tym innowacje płatnicze) – wprowadzanie, adopcja i akceptacja przez klientów; Modele biznesowe banków; Strategie rynkowe banków komercyjnych; Konkurencyjność na rynku usług bankowych; Marketing usług finansowych; Determinanty decyzji konsumenckich na rynku usług finansowych; Sektor bankowy w Polsce i Unii Europejskiej; ESG a działanośc banków komercyjnych; Działalność pozabankowych instytucji finansowych (np. FinTechy, BigTechy, PayTechy, itd.); Funkcjonowanie sektora FinTech

 

Wybrane tytuły prac:

 • Digitalizacja modeli biznesowych banków
 • Znaczenie innowacyjnych usług płatniczych dla rozwoju obrotu bezgotówkowego
 • Preferencje użytkowników bankowości elektronicznej w Polsce
 • Zastosowanie nowoczesnych technologii w transakcjach kartami płatniczymi
 • Innowacje jako determinanta decyzji konsumenckich na rynku usług bankowych
 • Proceder prania brudnych pieniędzy
 • Znaczenie reputacji dla wartości rynkowej banku
 • Strategie marketingowe banków
 • Crowdfunding jako alternatywne źródło finansowania przedsięwzięć
 • Promocja usług bankowych jako element strategii rynkowej banku
 • Zarządzanie ryzykiem kredytowym w bankach komercyjnych
 • Rola banków w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
dr hab. Bożena Frączek, prof. UE

Problematyka: Rynki Finansowe; Instrumenty finansowe; Proces edukacji finansowej; Włączenie Finansowe; Finanse gospodarstw domowych/Finanse osobiste; Finanse behawioralne; Zarządzanie ryzykiem finansowym (np. kursowym, stopy procentowej); Analiza finansowa przedsiębiorstwa

 

Wybrane tytuły prac:

 • Funkcjonowanie rynków alternatywnych
 • Anomalie na rynkach finansowych
 • Istota i wykorzystanie inwestycji alternatywnych na przykładzie....
 • Geneza i rozwój ETF-ów w Polsce i na świecie
 • Cele i formy edukacji finansowej
 • Znaczenie włączenia finansowego w procesie zarządzania finansami gospodarstw domowych
 • Istota wybranych skłonności behawioralnych i ich weryfikacja
 • Zarządzanie ryzkiem rynkowym (kursowym, stopy procentowej)
 • Płynność finansowa jako cel przedsiębiorstwa
 • Analiza finansowa banku
dr hab. Grażyna Szustak, prof. UE 

Problematyka: Bankowość centralna; Polityka pieniężna; Banki komercyjne (uniwersalne) – działalność operacyjna; Bankowość spółdzielcza; Banki wyspecjalizowane (hipoteczne, inwestycyjne…); Nadzór finansowy; Systemy gwarantowania depozytów; Zarządzanie ryzykiem bankowym (kredytowym, rynkowym…) i wielopłaszczyznowy system kontroli ryzyka, w tym bankowe normy ostrożnościowe; Bankowa obsługa klienta (m.in. analiza zdolności kredytowej); Rynek finansowy – pieniężny, kapitałowy 

 

Wybrane tytuły prac:

 • Polityka pieniężna NBP – ocena skuteczności realizacji celu inflacyjnego w latach 1999-2020
 • Fuzje i przejęcia w sektorze banków komercyjnych w Polsce - ocena zjawiska
 • Bankowość prywatna – analiza rynku polskiego na tle rynku Unii Europejskiej
 • Aktywne ryzyko kredytowe banku - pomiar i ograniczanie
 • Zarządzanie ryzykiem walutowym w praktyce banku komercyjnego
 • Terminowy rynek finansowy w Polsce - zasadność funkcjonowania i ocena stopnia rozwoju
 • Ocena funkcjonalności i bezpieczeństwa bankowości mobilnej w Polsce
 • Unia bankowa - przyjęte rozwiązania oraz ocena ich znaczenia dla stabilności unijnego sektora bankowego, klientów banków i podatników
 • Nadzorcze normy ostrożnościowe - ocena poziomu bezpieczeństwa polskiego sektora bankowego
 • Ocena rynku bankowości spółdzielczej w Polsce - zachodzące zmiany, problemy strukturalne, perspektywy    

 

dr hab. Blandyna Puszer, prof. UE

Problematyka: Rynek finansowy – instrumenty, podmioty oraz transakcje; Segmenty rynku finansowego – rynek pieniężny, rynek kapitałowy, rynek instrumentów pochodnych (instrumenty, transakcje , podmioty); Rynek walutowy – rynek spot i forward, instrumenty rynku spot i forward oraz transakcje na tych rynkach, ze szczególnym uwzględnieniem spekulacji; Inwestycje alternatywne (np. inwestowanie w surowce, obligacje zielone); Analiza techniczna i fundamentalna w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych; System bankowy i jego instytucje; Problematyka bankowości komercyjnej ze szczególnym uwzględnieniem usług bankowych; Problematyka Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem  długu publicznego oraz deficytu budżetowego w strefie euro oraz krajach UE, rynek finansowy w UE, fundusze unijne, finansowanie pożyczkowych potrzeb podmiotów sektora publicznego; Zadłużenie zagraniczne; Międzynarodowe przepływy kapitału (bezpośrednie inwestycje zagraniczne, zagraniczne inwestycje portfelowe); Ryzyko walutowe i metody jego ograniczania; Międzynarodowy system finansowy i kierunki jego zmian; Międzynarodowe organizacje finansowe – rola i znaczenie; Międzynarodowe rynki finansowe (rynek obligacji, kwitów depozytowych).

 

 Wybrane tytuły prac:

 • Znaczenie kapitału obcego w finansowaniu przedsiębiorstw
 • Rozwój systemu płatności detalicznych w Polsce na tle Unii Europejskiej
 • Rynek ETF na złoto jako alternatywny sposób inwestowania w czasie  zawirowań
 • Deficyt budżetowy krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach….
 • Funkcjonowanie Międzynarodowego Funduszu Walutowego
 • Rozwój rynku obligacji skarbowych w wybranych krajach Unii Europejskiej
 • Obroty na rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w wybranych krajach
 • Wykorzystanie analizy technicznej do podejmowania decyzji inwestycyjnych na przykładzie wybranych par walutowych
 • Ocena zadłużenia zagranicznego w krajach Grupy Wyszehradzkiej
 • Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów BRIC
 • Ryzyko kursowe i metody jego ograniczania na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Wpływ wybranych anomalii rynkowych na proces inwestowania na rynku akcji
 • Znaczenie Międzynarodowej Korporacji finansowej w gospodarce globalnej
 • Rozwój rynku kwitów depozytowych w Europie
 • Anomalia rynkowe na giełdowym rynku akcji w dobie konfliktu zbrojnego

 

dr Joanna Cichorska

Problematyka: Działalność operacyjna wybranych instytucji; Bezpieczeństwo finansowe (ryzyko kredytowe, rynkowe, operacyjne, instrumenty minimalizujące ryzyko, bezpieczeństwo w ujęciu mikro i w ujęciu makro, przeciwdziałanie praniu pieniędzy); Ocena funkcjonowania wybranej instytucji (sprawozdawczość finansowa, analiza finansowa); Ochrona klienta rynku finansowego (indywidualnego i instytucjonalnego, instytucje antyupadłościowe sektorowe i międzysektorowe); Nadzór makro- i mikrostrożnościowy

 

Wybrane tytuły prac:

 • Jakość usług bankowych jako element konkurencyjności banków komercyjnych
 • Analiza oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w latach 2011 - 2020
 • Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym
 • Stress testy jako instrument zarządzania ryzykiem bankowym
 • Gospodarcze znaczenie giełdy papierów wartościowych
 • Analiza fundamentalna jako metoda podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym
 • Metody prognozowania cen akcji spółek giełdowych
 • Fundusze kapitałowe w strategii długoterminowej lokaty kapitału
 • Ocena efektywności zbiorowych form inwestowania na przykładzie wybranych funduszów inwestycyjnych
 • Opcje jako alternatywa zewnętrznych zabezpieczeń przed ryzykiem kursowym
 • Alternatywne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa
dr Maria Czech

Problematyka:  Rynek kryptowalut i NFT; Rynek kapitałowy i walutowy; Rynek instrumentów pochodnych; Instrumenty finansowe i ich zastosowanie; Inwestycje na rynku kapitałowym oraz inwestycje alternatywne; Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Analiza techniczna; Finansowanie społecznościowe

 

Wybrane tytuły prac: 

 • Bitcoin funkcja inwestycyjna i płatnicza
 • Rozwój rynku kryptowalut
 • Zastosowanie kryptowalut w działalności przedsiębiorstw
 • Inwestowanie w kryptowaluty
 • Rozwój rynku NFT i ich zastosowanie
 • Metaverse w działalności instytucji finansowych 
 • Inwestowanie na rynku FOREX
 • Inwestowanie na rynku kapitałowym
 • Analiza efektywności inwestycji w akcje / obligacje ...
 • Rynek kontraktów terminowych / opcji / swapów w Polsce i na świecie 
 • Funkcjonowanie rynku złota w okresie zawirowań gospodarczych
 • Rozwój i znaczenie rynku ETF
 • Rozwój i znaczenie funduszy REIT
 • Zastosowanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie
 • Analiza techniczna jako narzędzie podejmowania decyzji inwestycyjnych
 • Crowdfunding jako innowacyjna forma finansowania projektów inwestycyjnych
dr Janusz Cichy

Problematyka:  Bankowość (w tym: bankowość centralna, detaliczna, korporacyjna, spółdzielcza, inwestycyjna, hipoteczna, elektroniczna); Zarządzanie aktywami i pasywami banku; Kapitał krajowy i zagraniczny w polskiej bankowości;  Private banking; Wealth management; System gwarantowania depozytów; Nadzór nad rynkiem finansowym; Ryzyko bankowe i metody jego ograniczania; Bankowe regulacje ostrożnościowe; Rynek pieniężny i kapitałowy – organizacja, instytucje, instrumenty finansowe; Inwestycje alternatywne; Źródła finansowania przedsiębiorstwa - bankowe i rynkowe;  Analiza finansowa banku i przedsiębiorstwa; Konsolidacja banków i przedsiębiorstw; Wybrane zagadnienia z finansów publicznych (budżet państwa, budżet jednostki samorządu terytorialnego, deficyt, dług publiczny, podatki).

Wybrane tytuły prac:

· Zagraniczne inwestycje w sektorze bankowym i ich wpływ na kształtowanie struktury własnościowej banków w Polsce

· Aktywność banków na rynku międzybankowym w Polsce

· Emisja dłużnych papierów wartościowych w zarządzaniu pasywami banku

· Bankowe instrumenty wsparcia działalności eksportowej przedsiębiorstw

· Controlling finansowy jako narzędzie zarządzania płynnością banku komercyjnego

· Bancassurance jako forma współpracy sektora bankowego i ubezpieczeniowego

· Analiza czynników kształtujących wynik finansowy na przykładzie wybranego banku

· Partnerstwo publiczno-prywatne w finansowaniu inwestycji jednostek samorządowych

· Analiza finansowa jako narzędzie podejmowania decyzji przez zarząd spółki akcyjnej

· Rozliczenia finansowe w oparciu o innowacyjne sposoby płatności

· Wykorzystanie funduszy unijnych w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

· Faktoring w zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa

· Analiza opłacalności inwestowania w pieniądz alternatywny na przykładzie bitcoina

· Zarządzanie ryzykiem kredytowym na przykładzie wybranego banku

· Podatek dochodowy jako źródło finansowania zadań państwa

· Venture capital i anioły biznesu jako kapitał wysokiego ryzyka w finansowaniu przedsiębiorstwa

· Rozwój rynku obligacji komunalnych w warunkach potrzeb finansowych jednostek samorządowych. 

 

dr Witold Gradoń

Problematyka: Bankowość (w tym bankowość centralna, detaliczna, korporacyjna, inwestycyjna, elektroniczna); Rynki finansowe (rynek pieniężny, kapitałowy, giełdowy, instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego i ich wycena), analiza portfelowa; Analiza finansowa przedsiębiorstw, analiza źródeł pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa; Wycena przedsiębiorstw, analiza projektów inwestycyjnych, Innowacje finansowe; Inwestycje alternatywne; zarządzanie długiem publicznym w Polsce

 

Wybrane tytuły prac:

 • Finasowanie startupów za pomocą crowdfundingu
 • Kształtowanie się długu publicznego w Polsce
 • Oferta kredytowa banków dla klienta indywidualnego
 • Spółki pożyczkowe i parabanki na polskim rynku fonsumer finance
 • Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych
 • Analiza ryzyka inwestycyjnego akcji na przykładzie branży gier komputerowych
 • Efektywność wybranych narzędzi analizy technicznej
 • Leasing jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstwa
 • Wycena Grupy Kapitałowej metodą DCF
 • Faktoring jako narzędzie zarządzania płynnością
 • Efektywność analizy technicznej jako narzędzia inwestycyjnego
 • Rozwój segmentu obligacji korporacyjnych rynku Catalyst
 • Skuteczność efektów kalendarzowych na polskiej giełdzie na przykładzie indeksu WIG20
 • Bankowość internetowa jako nowoczesna i bezpieczna forma sprzedaży usług bankowych
 • Inwestycje alternatywne jako niekonwencjonalna forma lokowania kapitału
 • Ochrona klienta indywidualnego w systemie finansowym
 • Szanse i zagrożenia rozwoju rynku kryptowalut na przykładzie bitcoina.
 • Fuzje i przejęcia w polskim sektorze bankowym.
dr Krystyna Mitręga-Niestrój

Problematyka: Międzynarodowy system finansowy – instytucje i rynki finansowe – współczesne problemy i wyzwania przyszłości, finanse współpracy, alternatywne usługi finansowe, FinTechy, finanse międzynarodowe i światowa gospodarka - powiązania i wyzwania, kryzysy finansowe – przyczyny, skutki i sposoby przeciwdziałania, przepływy kapitału i ich znaczenie we współczesnej gospodarce, problemy finansów w strefie euro, wybrane problemy finansów przedsiębiorstw (m.in. zarządzanie ryzykiem kursowym, analiza finansowa), inne tematy są również możliwe – po uzgodnieniu z promotorem.


Wybrane tytuły prac:

 • Przyczyny światowego kryzysu finansowego i jego skutki dla sfery realnej gospodarki Stanów Zjednoczonych
 • Skutki globalnego kryzysu finansowego w branży motoryzacyjnej na przykładzie Toyoty
 • Wielka Brytania wobec integracji europejskiej – przyczyny i skutki Brexitu
 • Kryzys w strefie euro – jego skutki oraz sposoby przeciwdziałania
 • Chiny wobec światowego kryzysu finansowego
 • Rozwój wybranych usług bankowości elektronicznej w Polsce w latach 2015-2018
 • Karty płatnicze jako instrument bankowości elektronicznej
 • Bankowość mobilna w opinii klientów banków
 • Innowacyjne źródła finansowania startupów
 • Oddziaływanie czynników politycznych na kursy walutowe na przykładzie kursu USD/MXN w latach 2016-2017
 • Wykorzystanie analizy finansowej do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie spółki Netflix, Inc.
 • Ocena kondycji finansowej Gliwickiego Klubu Sportowego „Piast” SA
dr Aleksandra Nocoń

Problematyka: Bankowość centralna i polityka pieniężna; Bankowość komercyjna, działalność depozytowo-kredytowa banków komercyjnych; Sektor bankowy oraz jego ewolucja; Analiza sytuacji finansowej banku; Zrównoważone finanse (sustainable finance), zielone finanse (green finance, greening finance, green financing), finansowanie celów polityki klimatycznej, odpowiedzialna polityka kredytowa banków, finansowanie transformacji energetycznej w Polsce, bankowość na rzecz zrównoważonego rozwoju; Sieć bezpieczeństwa finansowego, Nadzór nad systemem finansowym, Systemy gwarantowania depozytów; Stabilność a niestabilność systemu finansowego i sektora bankowego, kryzysy finansowe, kryzysy bankowe; Ład regulacyjny w sektorze bankowym; Organizacja i funkcjonowanie instytucji finansowych; Zarządzanie instytucjami finansowymi; Analiza finansowa przedsiębiorstwa; Wybrane zagadnienia z zakresu rynków finansowych; FinTechy i BigTechy; Inwestycje alternatywne; Innowacje w finansach i bankowości, Alternatywne finanse; Instrumenty płatnicze; bankowość elektroniczna, bankowość internetowa i mobilna; Karty płatnicze. 

Wybrane tytuły prac:
 • Działalność depozytowo-kredytowa banków komercyjnych w Polsce
 • Bankowość inwestycyjna – ewolucja po globalnym kryzysie finansowym/w dobie pandemii koronawirusa
 • Standardowe a niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego po globalnym kryzysie finansowym/w dobie pandemii koronawirusa
 • Instrumenty polityki pieniężnej wybranego banku centralnego (np. NBP, EBC)
 • Stabilność finansowa sektora bankowego
 • Zazielenienie portfela kredytowego banków
 • Odpowiedzialna polityka kredytowa banków
 • Zrównoważone finansowanie banków
 • Działalność banków na rzecz zrównoważonego rozwoju/realizacji celów polityki klimatycznej
 • Instrumenty płatnicze – charakterystyka, rozwój i ocena
 • Rozwój płatności mobilnych z perspektywy systemu BLIK
 • Rynek kart płatniczych w Polsce – analiza porównawcza
 • Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce
 • Bankowość internetowa jako współczesna forma dystrybucji usług i produktów bankowych
 • Banki spółdzielcze w polskim systemie bankowym. Charakterystyka i ocena na tle banków komercyjnych
 • Analiza sytuacji finansowej banku
 • Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej
 • Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
 • Kredyt konsumencki/kredyt hipoteczny jako źródło finansowania gospodarstw domowych
 • Leasing/kredyt bankowy jako forma finansowania inwestycji przedsiębiorstw
 • Innowacje finansowe na przykładzie działalności podmiotów z branży FinTech

 

dr inż. Anna Pyka

 

Problematyka: Organizacja i funkcjonowanie instytucji finansowych; Bankowość centralna; Bankowość korporacyjna; Bankowość detaliczna; Idea zrównoważonego rozwoju (ESG) w funkcjonowaniu przedsiębiorstw/banków; Instrumenty i usługi na rynku finansowym (w tym: pieniężnym, kapitałowym); Finanse przedsiębiorstw – decyzje operacyjne, decyzje w zakresie finansowania, inwestowania i zarządzania ryzykiem; Analiza finansowa przedsiębiorstwa; Analiza i ocena projektów inwestycyjnych; Problemy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa; Współpraca instytucji finansowych z przedsiębiorstwami; Źródła finansowania przedsiębiorstwa; Formy rozliczeń w działalności przedsiębiorstwa; Wykorzystanie rynku papierów wartościowych w finansowaniu przedsiębiorstwa; Finanse publiczne - polityka fiskalna, budżet państwa, deficyt budżetowy, dług publiczny; inna problematyka jest również możliwa – po uzgodnieniu z promotorem

 

Wybrane tytuły prac:

 

 • Kredyt a leasing w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw
 • Działalność depozytowa banków komercyjnych w Polsce
 • Innowacyjne usługi płatnicze w obrocie bezgotówkowym
 • Systemy i instrumenty rozliczeń bezgotówkowych
 • Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w latach ...
 • Model biznesowy a efektywność banku komercyjnego w polskim sektorze bankowym
 • Rola kredytów hipotecznych w finansowaniu nieruchomości mieszkaniowych
 • Leasing jako źródło finansowania przedsiębiorstwa
 • Faktoring jako narzędzie zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie
 • Innowacje finansowe na przykładzie działalności podmiotów z branży FinTech
 • Fuzje i przejęcia w polskim sektorze bankowym w latach …..
 • Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaźnikowej
 • Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie
 • Czynniki sukcesu oraz kluczowe wskaźniki efektywności przedsiębiorstwa
 • Źródła finansowania długu publicznego w Polsce
 • Rola podatków w dochodach budżetu państwa
 • Bankowość mobilna jako innowacyjny kanał dystrybucji usług bankowych
 • Analiza finansowa banku komercyjnego/ banku spółdzielczego na przykładzie...
 • Stabilność finansowa sektora bankowego
 • Odpowiedzialna polityka kredytowa banków
 • Zrównoważone finansowanie banków
 • Działalność banków na rzecz zrównoważonego rozwoju/realizacji celów polityki klimatycznej
 • Rozwój płatności mobilnych
 • Rynek kart płatniczych w Polsce – analiza porównawcza
 • Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce
 • Banki spółdzielcze w polskim systemie bankowym
 • Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
 • Kredyt konsumencki jako źródło finansowania gospodarstw domowych

 

dr inż. Tomasz Zieliński   

 

Problematyka: finanse rynkowe, bankowość, ryzyko finansowe, ryzyko rynkowe, rynki finansowe, modelowanie finansowe, finanse elektroniczne, bankowość elektroniczna, płatności elektroniczne finanse rynkowe, bankowość, ryzyko finansowe, ryzyko rynkowe, rynki finansowe, modelowanie finansowe, finanse elektroniczne, bankowość elektroniczna, płatności elektroniczne
Wybrane tytuły prac:

 • Elektroniczne systemy płatności i rozliczeń pieniężnych
 • Płatności i rozliczenia mobilne
 • Kryptowaluty jako alternatywny system płatności elektronicznych
 • Model oceny finansowej przedsiębiorstwa/banku
 • Wyposażenie kapitałowe banku w aspekcie ekspozycji na ryzyka/Metody wyznaczania wymogu kapitałowego banku
 • VaR w ocenie ryzyka rynkowego
 • Ryzyko stopy procentowej instrumentów dłużnych – przesłanki, metody pomiaru i zabezpieczenia
 • Symulacja Monte Carlo w zarządzaniu ryzykiem inwestycyjnym
 • Wykorzystanie języka programowania VBA do modelowania ryzyka finansowego
 • Analiza bankowa zdolności kredytowej kredytobiorcy
 • Credit scoring w ocenie zdolności kredytowej klienta banku
 • Strategie i wyniki działania funduszy inwestycyjnych w Polsce
 •  Wycena portfela papierów wartościowych w oparciu o modele rynkowe
 •  Dywersyfikacja jako mechanizm ograniczenia ryzyka specyficznego portfela inwestycyjnego    
dr Łukasz Szewczyk   

Problematyka: Stabilność systemu finansowego, przeciwdziałanie kryzysom finansowym; Nadzór finansowy, jego zadania i uwarunkowania instytucjonalne; Prawne regulacje funkcjonowania instytucji finansowych; Bank centralny jako podmiot systemu finansowego, instrumenty polityki pieniężnej (w tym instrumenty niestandardowe i ich oddziaływanie na stabilność systemu finansowego); Ochrona deponenta, system gwarantowania depozytów jako podmiot sieci bezpieczeństwa finansowego, działalność pomocowa systemów gwarantowania depozytów; Rynki i instytucje finansowe; Działalność banku komercyjnego i jego produkty, innowacyjne produkty bankowe; Bankowość spółdzielcza; Sektor bankowy w Polsce i jego ewolucja; Sektor bankowy w Unii Europejskiej, pozaeuropejskie sektory bankowe; Analiza finansowa banku; Analiza finansowa przedsiębiorstw niefinansowych; Zarządzanie ryzykiem w działalności banku, regulacje ostrożnościowe 

 Wybrane tytuły prac:

 • Niestandardowe instrumenty polityki monetarnej
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie....
 • Bankowość mobilna jako innowacyjny kanał dystrybucji usług bankowych
 • Systemy gwarantowania depozytów a stabilność systemu finansowego
 • Polityka monetarna Narodowego Banku Polskiego w latach...
 • Działalność depozytowa banku komercyjnego
 • Analiza finansowa banku komercyjnego/ banku spółdzielczego na przykładzie...
 • Kredyt konsumencki jako źródło finansowania potrzeb gospodarstwa domowego
 • Kredyt bankowy jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstwa
 • Banki spółdzielcze jako uczestnicy sektora bankowego w Polsce
 • Leasing/ faktoring jako źródło finansowania przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym
 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3