Wybrane publikacje pracowników Katedry

dr Joanna Cichorska

 1. Cichorska J.: Finansowe bariery rozwoju innowacyjności mikroprzedsiębiorstw w Polsce, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, red. A. Bielawska, T. Łuczka, Zeszyty Naukowe nr 588, Ekonomiczne Problemy Usług nr 51, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010, s. 257 – 265.
 2. Cichorska J.: Płynność sektora bankowego w warunkach kryzysu gospodarczego, [w:] Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, red. A. Janc, Zeszyty Naukowe nr 144, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 517 – 524.   
 3. Cichorska J.: Bankowe papiery wartościowe, [w:] Rynek finansowy, red. I. Pyka, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2010, s. 132-135.
 4. Cichorska J.: Instrumenty rynku kapitałowego, [w:] Rynek finansowy, red. I. Pyka, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2010, s. 195-207.
 5. Cichorska J.: Oferta depozytowa banków oraz instytucji parabankowych, [w:] Oszczędzanie i inwestowanie w teorii i praktyce, red. J. Harasim, Wyd. PTE O/Katowice, Katowice 2010, s. 81-104.
 6. Cichorska J.: Lokaty progresywne a preferencje gospodarstw domowych w zakresie oszczędzania, „Finanse Osobiste” 2011, nr 3, s. 10-15.
 7. Cichorska J.: Reverse mortgage – chance or risk, Magazine”Business Direction”, Burgas Free University, Burgas 2011, s. 72-76.
 8. Cichorska J., Kral M.: Hororovy scenar – blizka realita?, Revue priemyslu, 12.11-1.12.
 9. Pyka I., Cichorska J. (redakcja naukowa), Finanse w niestabilnym otoczeniu. Dylematy i wyzwania, Tom Bankowość, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe, UE Katowice 2012 (515 stron).
 10. Cichorska J.: Znaczenie ratingów kredytowych w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, [w:] Finanse w niestabilnym otoczeniu: dylematy i wyzwania: Bankowość, red. I. Pyka, J. Cichorska, Studia Ekonomiczne Nr 105, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2012, s. 443-449.
 11. Cichorska J.: Instruments of liquidity management in the Polish commercial banks during financial crisis, [w:] The Strategy of Banking and Real Sectors Interaction in Economy of Russia and Poland under Modern Conditions, Kazanskij Federalnyj Uniwersitet, Kazań 2012, s. 200-207.
 12. Cichorska J.: Substytucyjność i komplementarność portfela aktywów bankowych, [w:] I. Pyka, J. Cichorska, J. Cichy: Portfele aktywów bankowych. Analiza teoretyczno-empiryczna, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 41-62.
 13. Cichorska J.: Polska w drodze do strefy euro, “Finanse Osobiste” nr 2(5), kwiecień-czerwiec 2012, s. 24-28.
 14. Cichorska J.: Influence of New Basel Capital Accord on the economically-financial standing of the enterprises, UE w Katowicach, Katowice 2012,  s. 11.
 15. Cichorska J.: Shark lending and limits of prudential banking regulation in the area of ​​consumer loans, [w:] Challenges, Research and Perspectives, Herausforderungen, Forshung und Perspektiven, red. G. Hofbauer (Hrsg.), EFA, Berlin 2013, s. 145-151.
 16. Cichorska J.: Płynność banku komercyjnego, [w:] Bankowość komercyjna, red. I. Pyka, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2013, s. 339-359.
 17. Cichorska J.: Kierunki zmian aktywności współczesnego banku, [w:] Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Zeszyt nr 173, red. I. Pyka, J. Cichy, UE w Katowicach, Katowice 2013, s. 143-154.
 18. Pyka I., Cichorska J.: Changes in the ownership structure of the Polish banking sector from the perspective of exit strategy, [w:] Current Problems of Banking Sector Functioning in Poland and in East European Countries, red. A. Gospodarowicz, D. Wawrzyniak, Research Papers of Wrocław University of Economics, Publishing House of Wrocław Univerity of Economics, Wrocław 2013, nr 316, s. 145-157.
 19. Cichorska J.: The mortgage loan market in the face of supervisory regulations Basel III, [w:] Challenges, Research and Perspectives. Herausforderungen, Forschung Und Perspektiven, red. G. Hofbauer Und Kollegen, European Research and Working Group (Europaische Forschungs- und Arbeitsgruppe, uni-edition GmbH), Berlin 2014, s.  181-195.
 20. Cichorska J.: Deleveraging in the banking sector, UE Katowice, Journal of Economic & Management, Vol. 16, University of Economic in Katowice, Katowice 2014, s. 5-15.
 21. Cichorska J.: Strategies for investing in the economic crisis, [w:] Nowe praktyki na rynku kapitałowym, red. R. Karkowska, A. Sopoćko, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 29-39.
 22. Cichorska J. (redakcja naukowa): Zarzadzanie portfelem inwestycyjnym. Inwestor indywidualny na rynku finansowym, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2015 (234 strony).
 23. Cichorska J.: Inwestor indywidualny. Mechanizmy podejmowania decyzji inwestycyjnych, [w:] Zarzadzanie portfelem inwestycyjnym. Inwestor indywidualny na rynku finansowym, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2015, s. 15-31.
 24. Cichorska J.: Strategie inwestora indywidualnego, [w:] Zarzadzanie portfelem inwestycyjnym. Inwestor indywidualny na rynku finansowym, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2015, s. 32-44.
 25. Cichorska J.: Segmentacja rynku finansowego, [w:] Zarzadzanie portfelem inwestycyjnym. Inwestor indywidualny na rynku finansowym, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2015, s. 45-68.
 26. Cichorska J.: Rynek alternatywnych inwestycji rzeczowych, [w:] Zarzadzanie portfelem inwestycyjnym. Inwestor indywidualny na rynku finansowym, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2015, s. 96-112.
 27. Cichorska J.: Rynek giełdowy. Giełda Papierów Wartościowych SA w Warszawie, [w:] Zarzadzanie portfelem inwestycyjnym. Inwestor indywidualny na rynku finansowym, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2015, s. 134-165.
 28. Cichorska J.: Analiza fundamentalna, [w:] Zarzadzanie portfelem inwestycyjnym. Inwestor indywidualny na rynku finansowym, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2015, s. 166-181.
 29. Cichorska J.: Analiza techniczna, [w:] Zarzadzanie portfelem inwestycyjnym. Inwestor indywidualny na rynku finansowym, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2015, s. 190-210.
 30. Cichorska J.: Responsibility of systemically important institutions for financial market stability, [w:] Challenges, Research and Perspectives. Trust in social, economic and financial relations, red. G. Hofbauer Und Kollegen, European Research and Working Group, Uni-edition GmbH,  Berlin 2015, s. 257-266.

dr Maria Czech

 1. Czech M. (2020), Ochrona konsumentów na rynku kapitałowym w Polsce, „Finanse i Prawo Finansowe / Journal of Finance and Financial Law”, Vol. 4(28), s. 45-63.
 2. Czech M. (2020), Global debt as a determinant of notional amounts outstanding changes of credit default swaps in non-financial institutions [w:] A. Ujwary-Gil & M.Gancarczyk (ed.), New Challenges in Economic Policy, Business, and Management, Institute of Economics, Polish Academy of Sciences, Warsaw, s. 105-126.
 3. Czech M. (2019), Credit default swap w transakcjach średnioterminowych na globalnym rynku finansowym, Difin, Warszawa.
 4. Czech M. (2019), Mechanizmy funkcjonowania derywatów kredytowych w świetle literatury przedmiotu, [w:] W. Caputa (red.), Bank i pieniądz w erze FinTech. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” nr 84(1)/2019, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań, s. 43-63.
 5. Czech M. (2019), Wykorzystanie credit default swap w utrzymaniu wymaganego poziomu kapitału regulacyjnego w instytucjach bankowych [w:] G. Musiał (red.) Dyskusje o kapitale wczoraj i dziś, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice, s. 260-275.
 6. Czech M., Pyka I. (2018), Kontrakty CDS w roli nowoczesnego parametru oceny ryzyka kredytowego kraju, „Współczesne Finanse. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Nr 356, s. 124-145.
 7. Czech M., Cichorski P. (2015), Instrumenty rynku walutowego, [w:] J. Cichorska (red.), Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Inwestor indywidualny na rynku finansowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 71-77.
 8. Czech M., Cichorski P. (2015), Instrumenty pochodne, [w:] J. Cichorska (red.), Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Inwestor indywidualny na rynku finansowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 130-137.
 9. Czech M. (2014), Rola stowarzyszeń i klubów inwestycyjnych na rynku kapitałowym w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, [w:] J. Osiński, J. Z. Popławska (red.) Oblicza społeczeństwa obywatelskiego. Państwo, Gospodarka. Świat, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, s. 189-200.
 10. Czech M. (2014), Analiza wybranych kredytowych instrumentów pochodnych w aspekcie wzrostu gospodarczego, [w:] W. Gradoń, J. Harasim (red.), Innowacje a wzrost gospodarczy. Cz. 2, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe”, Nr 186, s. 131-143.
 11. Czech M. (2013), Polski rynek finansowy w obliczu europejskiego kryzysu zadłużeniowego, [w:] K. Koj, J. Szostak (red.), Współczesna Ekonomia wobec załamania koniunktury gospodarczej, „Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, Nr 15, s. 57-74. 
 12. Czech M. (2013), Bondspot S.A jako platforma obrotu derywatami kredytowymi, [w:] J. Harasim, B. Frączak (red.) Innowacje w bankowości i finansach. Tom II, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Nr 174, s. 199-212.
 13. Czech M., Pyka I. (2013), Rynek kredytowych instrumentów pochodnych w procesie zmian, „Oeconomia” Vol. XLVII, 3 UMCS, s. 521-531.

dr Piotr Dąbrowski

 1. Dąbrowski P.: Inwestowanie w instrumenty pochodne, [w:] Oszczędzanie i inwestowanie w teorii i praktyce, red. J. Harasim, PTE, Katowice 2010, s. 173-190.
 2. Dąbrowski P.: Transakcje i instrumenty rynku walutowego, [w:] Rynek finansowy, red. I. Pyka, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2010, s. 101-113.
 3. Dąbrowski P.: Instrumenty pochodne rynku kapitałowego, [w:] Rynek finansowy, red. I. Pyka, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2010, s. 207-211.
 4. Dąbrowski P.: Rynek akcji w Polsce, [w:] Rynek finansowy, red. I. Pyka, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2010, s. 212-230.
 5. Dąbrowski P.: Nadzwyczajne regulacje rynków kapitałowych w okresie kryzysu, [w:] System bankowy i rynki finansowe w warunkach globalnego kryzysu finansowego, red. K. Znaniecka, W. Gradoń, Studia Ekonomiczne, nr 71, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2011, s. 145-152.
 6. Dąbrowski P., Sikora G.: Volatility of euro currency against publishing of agency ratings, Magnaminita, Hradec Kralove 2011, s. 1464-1471.
 7. Dąbrowski P.: Efektywność tarczy podatkowej i jej wpływ na portfel inwestora indywidualnego, [w:] Efektywność systemu finansowego, red. K. Znaniecka, A. Walasik, Studia Ekonomiczne nr 63, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2011, s. 43-56.
 8. Dąbrowski P.: Polityka depozytów zabezpieczających instytucji rynku kapitałowego i walutowego, [w:] Zarządzanie instytucjami finansowymi w niestabilnym otoczeniu gospodarczym, red. M. Capiga, G. Szustak, Studia Ekonomiczne, nr 171, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2014, s. 109-119.
 9. Dąbrowski P.: Huraoptymizm rekomendacji maklerskich w okresie giełdowej dekoniunktury, [w:] Innowacje w bankowości i finansach. Tom II, red. J. Harasim, B. Frączek, Studia Ekonomiczne, nr 174, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2014, s. 88-104.
 10. Dąbrowski P.: The Revolution of 2013 on the WSE – Innovation or Catching Up On?, [w:] Innowacje a wzrost gospodarczy, red. J. Harasim, W. Gradoń,  Studia Ekonomiczne, nr 186, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2014, s. 241-248.
 11. Dąbrowski P.: The level of Warsaw Stock Exchange commissions as a short-term trading impediment, “Journal of Economics and Management”, Vol. 16, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2014, s. 17-26.

prof. UE dr hab. Bożena Frączek

 1. Frączek B.: Ocena atrakcyjności poszczególnych form oszczędzania i inwestowania, [w:] Oszczędzanie i inwestowanie w teorii i praktyce, red. J. Harasim, Wyd. PTE O/Katowice, Katowice 2010, s. 223-247.
 2. Frączek B.: Instrumenty strukturyzowane w Polsce, [w:] Ekonomia Finanse Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, 4Forum Naukowe UE Katowice, Wyd. UE Katowice, Katowice  2010, s. 393-405.
 3. Frączek B.: Rynki finansowe jako systemy dynamiczne, [w:] Rynki finansowe i ubezpieczenia – Nowe perspektywy instytucji i instrumentów, Zeszyty naukowe nr 143,  Wyd. UE Poznań, Poznań 2010, s. 44-53.
 4. Frączek B.: TARN (Target Redemption Note) – jako alternatywna dla lokaty forma bezpiecznego inwestowania, [w:] System bankowy i rynki finansowe w warunkach globalnego kryzysu finansowego, Zeszyty naukowe nr 71, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2010, s.153-159.
 5. Harasim J., Frączek B., Szustak G., Klimontowicz M.: Europejski rynek płatności detalicznych, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2011, s. 35-56,  87-112.
 6. Frączek B.: Egzogeniczny charakter skłonności behawioralnych inwestorów, [w:] Internacjonalizacja i konkurencyjność współczesnych podmiotów gospodarczych, red. T. Sporka i S. Talar, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011, s. 203-112.
 7. Frączek B.: The factors affecting the level of household savings and their influence on economydevelopment, [w:] Financial Management of Firms and Financial Institutions, Technical University Ostrava, Ostrava 2011, s. 1106-111.
 8. Frączek B.: Wpływ czynników emocjonalnych na wartość wybranych parametrów rynków finansowych, [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, red. J. Węcławski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 203-213.
 9. Frączek B.: Inwestycje finansowe na rynkach polskim i zagranicznym, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2012 (153 stron).
 10. Frączek B.: ETFS - the new way of investing, [w]: Finanse w niestabilnym otoczeniu: dylematy i wyzwania, Rynki finansowe, Studia Ekonomiczne Nr 106, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2012, s. 350-359.
 11. Frączek B.: Using an idea of Corporate Social Responsibility in Investment Decisions, [w:] Challenges, Research and Perspectives, red. G. Hofbauer, H. Haensel, Uni-Edition GmbH, Berlin 2012, s. 211-223.
 12. Frączek B.: ETFs – The new Way of Investing, Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 106, UE w Katowicach, Katowice 2012,  s. 350-359.
 13. Frączek B.: Using the Idea of Corporate Social Responsibility in Investment Decisions, [w:] Challenges, Research, Perspectives, red. G. Hofbauer, H. Haensel, Uni-edition, Berlin 2012, s. 211-223.
 14. Frączek B.: Inwestycje na rynku krajowym i zagranicznym, Wyd.UE w Katowicach, Katowice 2012 (153 strony).
 15. Frączek B.: Results and conclusions of nationwide and international research conducted in the area of financial literacy, red. M. Kral, J. Slepecky, S. Zaric, Analysis, Challenges, Perspectives, GEORG, Zilina 2013, s.73-84.
 16. Frączek B.: National Strategies for Financial Education – the concept and first experiences in the Word, “Oeconomia”, red. J. Węcławski, UMC, Lublin 2013, s. 25-33.
 17. Harasim J., Frączek B. (redakcja naukowa): Innowacje w bankowości i finansach, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe 174, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013 (382 strony).
 18. Frączek B.: Obszary badań w zakresie poziomu wiedzy i edukacji finansowej społeczeństwa w Polsce i na świecie, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, nr 173, Innowacje w Bankowości i Finansach, UE Katowice, 2013, s.118-128.
 19. Frączek B.: Global financial stability assessment, [w:] Challenges, Research and Perspectives, red.G. Fofbauer, Uni-edition, Berlin 2013, s. 83-95.
 20. Frączek B., Mitręga-Niestrój K.: Funkcjonowanie walut alternatywnych na świecie – korzyści i zagrożenia, „Journal of Management”, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2013, s. 139-151.
 21. Frączek B., Mitręga-Niestrój K.: Edukacja finansowa wobec rozwoju rynku alternatywnych usług finansowych, red. J. Węcławski, Annales UMCS Sectio H Oeconomia, Lublin 2014, s. 99-107.
 22. Frączek B.: Main purposes and challenges in the financial education of financial consumers in the world, Journal of Economics & Management, 16, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2014, s. 27-43.
 23. Frączek B.: Niski poziom alfabetyzacji finansowej społeczeństwa – jako bariera ograniczająca rozwój rynku kapitałowego, [w:] Rynek kapitałowy wobec wyzwań dekoniunktury, red. A. Z. Nowak i T. Czerwińska, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2014, s.113-131.
 24. Frączek B.: Innowacje w edukacji finansowej społeczeństwa, [w:] Innowacje a wzrost gospodarczy, No 186, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2014, s. 249-263.

dr Witold Gradoń


 1. Dąbrowski P., Gradoń W. (2021), Pandemic lockdowns as a risk factor in the DCF process - proposed solution for cash flow adjustments [in:] Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic. Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman, International Business Information Management Association (IBIMA), s. 10890-10900
 2. Szustak G. , Szelągowska A., Gradoń W., Szewczyk Ł. (2020), Innowacje w działalności banków spółdzielczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, monografia
 3. Gradoń W., Szewczyk Ł. (2020), Kategoria wartości miarą oceny dojrzałości rynku kapitałowego w Polsce [w:] Perspektywa ekonomiczna, finansowa i prawna kreowania wartości w gospodarce / red. nauk. Antonowicz P., Galiński P., Pisarewicz P., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 133-146
 4. Capiga M., Gradoń W., Szustak G., Szewczyk Ł. (2019), Infrastruktura rynku finansowego - kierunki zmian i ich skuteczność w ujęciu międzysektorowym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 146-224
 5. Capiga M., Gradoń W., Szustak G. (2018), Sieć bezpieczeństwa finansowego, wyd. 2, CeDeWu, Warszawa, s. 29-52; 103-120
 6. Gradoń W. (2017), Risk management and creation of bank's value, [in:] Challenges, Research and Perspectives: 2016 : Europe in a Changing World, ed. Günter Hofbauer, Monika Klimontowicz, uni-edition, Berlin, s. 60-71
 7. Gradoń W., Dąbrowski P. (2017), Wpływ podatku bankowego na rynek giełdowy w Polsce, Studia Ekonomiczne nr 339, seria Współczesne Finanse nr 10, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 35-44
 8. Cichy J., Gradoń W. (2016), Crowdfunding as a mechanism for financing small and medium-sized enterprises, e-Finanse, Rzeszów 2016, s. 38-47
 9. Cichy J., Gradoń W. (2016), Innovative economy, and the activity of financial market institutions. Case of Poland, Journal of International Studies Vol. 9, nr 1, s. 156-166
 10. Capiga M., Gradoń W., Szustak G. (2016), Kreowanie wartości banku, CeDeWu, Warszawa, s. 57-106; 175-226
 11. Gradoń W., Zieliński T. (2016), Sektor bankowy Czech [w:] red. nauk. Cichy J., Puszer B., Sektory bankowe w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 149-169
 12. Gradoń W., Zieliński T. (2016), Sektor bankowy Słowacji [w:] red. nauk. Cichy J., Puszer B., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 473-487
 13. Cichy J., Gradoń W. (2016), Usługi bankowości inwestycyjnej. Wybrane zagadnienia,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 180
 14. Gradoń W., Szustak G. (2016), Wybrane determinanty wartości banku, Zarządzanie i Finanse, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, s. 37-54
 15. Cichorski P., Gradoń W. (2015), Gold as a financial instrument of the over-the-counter market [w:] Challenges, Research and Perspectives 2015. Trust in social economic and financial relations [ed.] Gunter Hofbauer und Kollegen, Uni-edition, Berlin, s. 355-368
 16. Gradoń W. (2015), Nowa ustawa o obligacjach szansą na ożywienie rynku długu nieskarbowego w Polsce, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia Vol. 49, no. 4, s. 155-167
 17. Gradoń W., Szustak G. (2015), Wybrane aspekty procesów restrukturyzacji sektora bankowego, Studia Ekonomiczne Nr 238, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2015, s. 155-179
 18. Capiga M., Gradoń W., Szustak G. (2014), Działania restrukturyzacyjne i naprawcze w sektorze bankowym, CeDeWu, Warszawa, s. 109-155
 19. Gradoń W. (2014), Whether high frequency trading (HFT) will dehumanize the financial market? [in:] Challenges, research and perspectives, ed. Gunter Hofbauer, ed. Kral M., Zaric S., Uni-edition, Berlin, s. 259-267
 20. Capiga M., Gradoń W., Szustak G. (2013), Systemy wczesnego ostrzegania w ocenie działalności instytucji finansowych, CeDeWu, Warszawa, s. 101-194
 21. Cichy J., Gradoń W. (2013), The economy of the country in the credit rating agencies opinion. The case of Poland [w:] Challenges, Research and Perspectives, ed. Gunter Hofbauer, uni-edition, Berlin, s. 69-81
 22. Gradoń W. (2013), Współczesna bankowość korporacyjna [w:] Bankowość komercyjna. praca zbiorowa, red. I. Pyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 169-195
 23. Gradoń W. (2012), Zaufanie jako czynnik kształtowania stabilności rynku międzybankowego, Studia Ekonomiczne nr 105, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 117-126
 24. Capiga M., Szustak G., Gradoń W. (2011), Adekwatność kapitałowa w ocenie bezpieczeństwa banku, CeDeWu, Warszawa, s. 35-70; 132-148
 25. Gradoń W. (2010), Ewolucje koncepcji nadzoru finansowego w Unii Europejskiej, Studia Ekonomiczne nr 71, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 161-170

prof. dr hab. Janina Harasim

 1. Harasim J. (2020), Rewolucja technologiczna a konkurencja w sektorze finansowym, w: Gospodarka, rynek i państwo wobec rewolucji technologicznej, red. K. Marchewka-Bartkowiak, M. Korolewska, "Studia BAS", nr 3(63) Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa, s.  43-59.
 2. Harasim J. (2020),  Banki a FinTechy - konkurencja czy współpraca? [w:] E. Miklaszewska, M. Folwarski (red.), Bankowość emocjonalna. Cyfrowa transformacja banków a oczekiwania klientów, Poltext, Warszawa, s.57-70.
 3. Harasim J., Klimontowicz M. (2020), What could induce Polish consumers to reduce cash payments? IV International Cash Conference Cash in the age of payment diversity, Deutsche Bundesbank, Monachium, s.  80-111. www.bundesbank.de/resource/blob/854150/d1d39a406c961cedcf980de42ae6b806/mL/cash-in-the-age-of-payment-diversity-data.pdf.
 4. Klimontowicz M., Harasim J. (2019), Mobile technology as part of banks business model, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 1, no. 340 s. 73-89.
 5. Klimontowicz M., Harasim J. (2019),  The determinants of banks innovativeness, Proceedings of the 14th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE 2019. University of Peloponnese Kalamata, Greece 19-20 September, Volume 1 / ed. by Panagiotis Liargova, Alexandros Kakouris, s. 530-538
 6. Harasim J., Mitręga-Niestrój K. (2018), FinTech - dylematy definicyjne i determinanty rozwoju, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 531, s. 169-179.
 7. Harasim J., Klimontowicz M. (2018), Regulations as a tool to increase consumer protection on the European retail payment market, "Journal of Economics and Management", 31(1), s. 50-73.
 8. Klimontowicz M., Harasim J. (2017), Alternative payments – taxonomy, development, and related risks., "Bezpieczny Bank", nr 4 (69), s. 88-108.
 9. Klimontowicz M., Harasim J. (2017), Alternatywni dostawcy usług płatniczych na europejskim rynku płatności detalicznych, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",  Vol. 51, no. 6 s. 105-115.
 10. Harasim J., Klimontowicz M. (2017), Attitudes of Polish households towards cash payments, "Europa Regionum: Household Finance", XXX, 1/2017, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 17-31.
 11. Klimontowicz M., Harasim J. (2017), Socio-demographic factors influencing bank's business model development [w:] G. Hofbauer, M. Klimontowicz (ed.) Challenges, research and Perspectives 2016: Europe in a Changing World, Berlin, s. 24-36.
 12. Harasim J., Niczyporuk A. (2017), Zagrożenia interesów konsumenta związane z korzystaniem z rachunku bankowego i sposoby ich ograniczenia,  "Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 339 s. 71-94.
 13. Harasim J. (2016), Europe: The Shift from Cash to Non-Cash Transactions,  [in:] J. Górka (ed.) Transforming Payment Systems in Europe, Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions, Palgrave Macmillan, London, s. 28-69.
 14. Harasim J., Klimontowicz M. (2016), Wyzwania związane z ograniczeniem obrotu gotówkowego, [w:] P. Bolibok, M. Żukowski (red.) Obrót bezgotówkowy w Polsce, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 31-54.
 15. Klimontowicz M., Harasim J. (2016),  Payment Habits and the Development of Innovative Payment Instruments in Poland, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, seria Współczesne Finanse", (5), nr 275, s. 42-56.
 16. Puszer B., Harasim J. (2016), Sektor bankowy Luksemburga, [w]: Cichy J., Puszer B.(red.) Sektory bankowe w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,  Katowice, s. 344-362.
 17. Harasim J. (2016), Sektor bankowy Belgii, [w]: [w]: Cichy J., Puszer B.(red.) Sektory bankowe w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,  Katowice, s. 64-83.
 18. Harasim J. (2015), Zwyczaje płatnicze konsumentów a możliwości ograniczenia obrotu gotówkowego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Cracow Review of Economics and Management",  nr 2, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 17-30. 
 19. Klimontowicz M., Harasim J. (2015), Tendencje rozwojowe na rynku alternatywnych usług finansowych, "Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska, Sectio H, Oeconomia", vol. XLIX 4, Lublin, s. 227-235.
 20. Klimontowicz M., Harasim J. (2015), Trust in banks' business models, [w:] G. Hofbauer und Kollegen (ed.)  Challenges, Research and Perspectives. Trust in social, economic and financial relations, European Research and Working Group, Uni-edition GmbH,  Berlin, s. 165-178. 
 21. Harasim J., Klimontowicz M. (2013), Payment Habits as a Determinant of Retail Payment Innovations Diffusion: the Case of Poland, "Journal of Innovation Management", nr 2, s. 86-102.
 22. Harasim J. (2013), Współczesny rynek płatności detalicznych – specyfika, regulacje, innowacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 23. Harasim J., Frączek B., Szustak G., Klimontowicz M. (2011), Europejski rynek płatności detalicznych, CeDeWu, Warszawa.
 24. Harasim J. (2011) Bankowość detaliczna w Polsce. CeDeWu, Warszawa.
 25. Harasim J. (2009), Istota i źródła konkurencyjności banku, [w:] J. Harasim (red.) Konkurencyjność i efektywność działania banku – podejście zasobowe, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 26. Harasim J. (2007), Cross-selling i rola wizerunku w konglomeratach finansowych, (w:) M. Iwanicz-Drozdowska (red.) Konglomeraty finansowe, PWE, Warszawa, s. 233-254.
 27. Harasim J. (2004), Cena jako instrument marketingowy na rynku detalicznych usług bankowych, „Marketing i Rynek”, nr 2, s. 11-16.
 28. Harasim J. (2004), Wprowadzanie nowych produktów do oferty banku skierowanej do klientów indywidualnych, „Bank i Kredyt”, nr 7, s. 47-55.
 29. Harasim J. (2004), Strategie marketingowe w bankowości detalicznej w Polsce, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Oficyna Wydawnicza „Zarządzanie i Finanse”, Warszawa.
 30. Harasim J. (2003), Strategie marketingowe w osiąganiu przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej, Akademia Ekonomiczna, Katowice.

prof. UE dr hab. Monika Klimontowicz

 1. Klimontowicz M.: Aktywa niematerialne banku jako źródło przewagi konkurencyjnej w warunkach kryzysu, [w:] Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, red. A. Janc, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 140, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2010, s. 532-543.
 2. Klimontowicz M.: Lokowanie nadwyżek finansowych w aktywa niefinansowe, [w:] Oszczędzanie i inwestowanie w teorii i praktyce, red. J. Harasim, PTE O/Katowice, Katowice   2010, s. 191-222.
 3. Klimontowicz M.: How Intangibles Affect the Polish Consumers’ Decisions on the Banking Market, materiały pokonferencyjne 2nd European Conference on Intellectual Capital, Lisbon 2010, s. 337-345.
 4. Klimontowicz M.: The Quality of Banking Services as a Source of Competitive Advantage, red, E. Bogacka-Kisiel, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 78-94.
 5. Klimontowicz M.: Identyfikacja kapitału intelektualnego w banku, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, Vol. XLV. 2, red. J. Węcławski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 195-202.
 6. Frączek B., Harasim J., Klimontowicz M., Szustak G.: Europejski rynek płatności detalicznych, CeDeWu, Warszawa 2011 (188 stron).
 7. Klimontowicz M.: The Concept of Intellectual Capital in Bank, Zeszyty Naukowe Masaryk University w Brnie "Evropské finanční systémy 2011", Brno 2011, s. 123-127.
 8. Klimontowicz M.: Banks’ Intangibles in Developing Relationships with Young Customers, materiały pokonferencyjne, European Conference on Knowledge Management, Universidad Politecnica de Cartagena, Cartagena 2012, s. 1436-1445.
 9. Klimontowicz M.: Płatności mobilne - modele i uwarunkowania rozwoju, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, Vol. XLIV, 4 , Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 353-362.
 10. Klimontowicz M.: Aktywa niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej banku, CeDeWU, Warszawa 2013 (251 stron).
 11. Klimontowicz M.: The identification of Polish banks intangibles' significance and efficiency, Proceedings of the 5th European Conference on Intellectual Capital, Volume One, red. Garcia L., Rodriquez-Castellanos A., Barrutia-Guenaga J., University of the Basque Country, Bilbao 2013, s. 231-240.
 12. Klimontowicz M.: Determinanty rozwoju płatności mobilnych w Polsce i na świecie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, Vol. XLVII, 3, red. J. Węcławski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 259-269.
 13. Klimontowicz M.: Creating Polish banks' competitiveness by proper identification and usage of intangible, Procedings of the 14th European Conference of Knowledge Management, Kaunas University of Technology Volume One, red. B. Janiūnaitė, A. Pundziene, M. Petraite, Kaunas 2013, s. 362-371.
 14. Klimontowicz M.: Znaczenie innowacji dla konkurencyjności banku, [w:] Innowacje w bankowości i finansach, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 173, red. I. Pyka, J. Cichy, Katowice 2013, s. 177-188.
 15. Harasim J., Klimontowicz M.: Payment Habits as a Determinant of Retail Payment Innovations Diffusion: the Case of Poland, "Journal of Innovation Management" 2013, nr 2, s. 86-102.
 16. Klimontowicz M.: Innowacje płatnicze a konkurencyjność banku, [w:] Nauki o Finansach. Financial Sciences, 4 (17) 2013, red. E. Bogacka-Kisiel, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 118-130.
 17. Klimontowicz M: Kreowanie marki studiów doktoranckich, [w:] Modele kształcenia na studiach doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych, red. K. Jędralska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 246-254.
 18. Klimontowicz M.: Ocena skuteczności wykorzystania aktywów niematerialnych w tworzeniu przewagi konkurencyjnej banku, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 1 (299), red. M. Marcinkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 211-223.
 19. Klimontowicz M.: Kapitał klienta we współczesnych modelach biznesowych banku, [w:] Innowacje w bankowości i finansach, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, red. I. Pyka, J. Cichy, Katowice 2014, s. 268-281.
 20. Klimontowicz M., Harasim J.: Trust in banks' business models, [w:] Challenges, Research and Perspectives. Trust in social, economic and financial relations, red. G. Hofbauer Und Kollegen, European Research and Working Group, Uni-edition GmbH,  Berlin 2015, s. 165-178.
 21. Harasim J., Klimontowicz M.: Oczekiwania konsumentów dotyczące instrumentu płatniczego  a rozwój innowacyjnych form płatności, "Nauki o Finansach", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, nr 1, s. 113-123.
 22. Klimontowicz M.: Rynek płatności mobilnych w Polsce – stan i perspektywy rozwoju. Annales UMCS Sectio H Oeconomia, J. Węcławski (red.),Vol. XLVIII, 3, Lublin, 2014, s.137-146.
 23. Klimontowicz M.: Customer-centrity evolution as a foundation of bank’s competitive strategy, red. J. Harasim, B. Frączek, Journal of Economics & Management, Volume 16, University of Economics in Katowice, 2014, s. 45-59.
 24. Klimontowicz M., Frączek B.: Financial literacy of young customers and their expectations concerning banking services, Journal of Innovation Management, Vol. 3, No. 1, 2015, s. 62-84.
 25. Klimontowicz M.: Wiedza organizacyjna a konkurencyjność banku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Cracow Review of Economics and Management, Nr 10 (934), Kraków 2014, s. 51-63.
 26. Klimontowicz M.: Knowledge Flows and Banks’ Resilience: The Case of Poland, Proceedings of the 16th European Conference on Knowledge Management University of Udine, Italy 2015, s. 432-441.
 27. Klimontowicz M., Harasim J: Tendencje rozwojowe na rynku alternatywnych instrumentów finansowych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, Vol. 49, No 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 227-235.
 28. Klimontowicz M.: Knowledge as a Foundation of Resilience on Polish Banking Market, The Electronic Journal of Knowledge Management, Volume 14 Issue 1, 2016, s. 60-74.
 29. Klimontowicz M., Pyka A.: Modle biznesowe banków – wyzwania XXI wieku, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 44/2, Szczecin 2016, s. 153-165.
 30. Hofbauer G., Klimontowicz M., Nocoń A.: Basel III Equity Requirements and a Contemporary Rating Approach, Copernican Journal Of Finance & Accounting, Volume 5, Issue 1, Toruń 2016, s. 91-105.
 31. Hofbauer G., Nocoń A., Klimontowicz M.: The Development of the Basel framework and the impact on Small and Medium sized Enterprises in Germany and Poland, Journal of Business and Economics, Volume 7, No. 3, March 2016, s. 351-362.
 32. Klimontowicz M., Derwisz K.: Mobile Technology on Retail Banking Market, European Financial Systems 2016. Proceedings of the 13th International Scientific Conference, Masaryk University, Brno 2016, s. 319-321.
 33. Klimontowicz M.: Intellectual Capital as a basis for Banks’ Business Models, Proceedings of the 17th European Conference on Knowledge Management, Ulster University, Northern Ireland, United Kingdom, 2016, s. 468-475.
 34. Cichorska J., Klimontowicz M.: Financialisation as a result of the network economy’s development, Financial Internet Quarterly „e-Finanse” 2016, vol.13/ nr 2, s. 1-12. 
 35. Świderska J., Galbarczyk T., Klimontowicz M., Marczyńska K.: Bank Komercyjny w Polsce, Wydanie 2, Difin, Warszawa 2016 (526 stron).
 36. Klimontowicz M., Harasim J.: Socio-demographic factors influencing bank's business model development [w:] Challenges, research and Perspectives 2016: Europe in a Changing World, red. G. Hofbauer, M. Klimontowicz, Berlin 2017, s. 24-36.
 37. Klimontowicz M., Harasim M.: Payment Habits and the Development of Innovative Payment Instruments in Poland, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach "Współczesne Finanse" 2016 (5), Katowice 2016, s. 42-56.
 38. Klimontowicz M., Sektor bankowy Irlandii, [w:] Sektory bankowe w Unii Europejskiej, red. J. Cichy, B. Puszer, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 62-84.
 39. Harasim J., Klimontowicz M.: Wyzwania związanie z ograniczaniem obrotu gotówkowego, [w:] Obrót bezgotówkowy - stan obecny i perspektywy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 31-54.
 40. Hofbauer G., Klimontowicz M. (redakcja naukowa): Challenges, research and Perspectives 2016: Europe in a Changing World, Uni-edition, Berlin 2017 (383 strony).
 41. Klimontowicz M.: Bank jako pośrednik na rynku usług finansowych, [w:] R. Pacud, J. Cichorska, M. Klimontowicz, T. Zieliński: Bank i agent bankowy, Difin, Warszawa 2017, s. 17-54. 
 42. Klimontowicz M. (redakcja naukowa): Bankowość dla praktyków. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E, Wydanie I, Związek Banków Polskich, Warszawa 2017 ( 384 strony).
 43. Pyka A., Klimontowicz M.: Przesłanki zmian modeli biznesowych banków ze szczególnym uwzględnieniem podatku od niektórych instytucji finansowych oraz wymogów kapitałowych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, Vol 51, No 1 (2017), s. 87-100. 
 44.  Hofbauer G., Nocoń A., Klimontowicz M., Development of equity regulations in the Basel framework, Współczesne Finanse. Teoria i Praktyka, nr 1/2016 (1), s. 5-14.
 45. Hofbauer G., Klimontowicz M., A. Nocoń, The impact of capital requirements on companies' external financing, Journal of Modern Accounting and Auditing, January 2017, Vol. 13, No. 1.
 46. Harasim J., Klimontowicz M., Attitudes of Polish households towards cash payments, Europa Regionów: "Household finanse", XXX, 1/2017, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, s. 17-31.
 47. Hofbauer G., Klimontowicz M., A. Nocoń, The changes in capital structure of selected banking markets as a result of new regulations, European Financial Systems 2017, Proceedings of the 14th International Scientific Conference, Part 1, Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, Department of Finance and Institute for Financial Market, Brno, s. 222-229.
 48. Mitręga-Niestrój K., Klimontowicz M., Przesłanki i uwarunkowania rozwoju inteligentnych kart płatniczych na przykładzie Octopus Card, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach "Współczesne Finanse" 2017 (325), Katowice 2017, s. 121-131.
 49. Klimontowicz M., Pyka A., Zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej w kredytowaniu działalności przedsiębiorstw, Studia i Materiały, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 1/2018 (27), cz. 2, s. 54– 64.   
 50. Klimontowicz M., Harasim J., Alternatywni dostawcy usług płatniczych na europejskim rynku płatności detalicznych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, Vol. 51, no. 6, 2017, s. 105-115.
 51. Klimontowicz M., Harasim J., Alternative payments - taxonomy, development, and related risks, Bezpieczny Bank, Nr 4 (69), 2017,s. 88-108.
 52. Harasim J., Klimontowicz M., Regulations as a tool to increase consumer protection on the European retail payment market, Journal of Economics and Management, vol. 31, 2018, s. 50-73.
 53. Klimontowicz M., Multichannel distribution in the process of delivering value for banks' customers, Proceedings of the 13th European Conference in Innovation and Entrepreneurship, Aveiro, Portugal, 2018, s. 355-265.
 54. Klimontowicz M., The role of bank's innovativeness in building market efficiency - the case of Poland, Proceedings of the International Academic Conference "Strategica 2018. Challenging the Status Quo in Management and Economics", Sixth Edition, Bucharest, Romania, 2018, s. 252-265.
 55. Klimontowicz M., Mitręga-Niestrój K.: FinTechs as alternative financial market players, Proceedings of the 16th International Scientific Conference European Financial Systems 2019, Masaryk University, Brno 2019, s. 282-289.
 56. Klimontowicz M.: Innowacyjność banków komercyjnych w Polsce - ujęcie modelowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2019, liczba stron: 232.
 57. Klimontowicz M.: Innowacyjność banku - ujęcie teoretyczne, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, t. 84, nr 1, s. 63-74.
 58. Klimontowicz M., Hara sim J.: Mobile technology as part of banks' business model, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 1 (340), s. 73-89.
 59. Klimontowicz M: The role of banks' innovativeness in building sustainable efficiency - the case of Poland, Entrepreneurship and Sustainability Issues, Volume 7, Number 1, s. 525-539.
 60. Klimontowicz M., Mitręga-Niestrój K.: The role of BankTechs in developing mobile payments in Poland - the case of BLIK, Proceedings of Financial Management of Firms and Financial Institutions. 12th International Scientific Conference, VSB - Technical University of Ostrava, 2019, s. 103-111.
 61. Klimontowicz M: Wpływ cyfryzacji na modele biznesowe i operacyjne banków, [w:] Bankowość emocjonalna, red. E. Miklaszewska, M. Folwarski, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2020, s. 149-160.

dr Krystyna Mitręga-Niestrój

 1. Mitręga-Niestrój K., Ruiz-Dotras E. (2020), Collaborative finance and its hurdles to overcome [w:] I. Ramos de Luna, A. Fitó-Bertran, J. Lladós-Masllorens, F. Liébana-Cabanillas (eds.) Sharing economy and the impact of collaborative consumption, Hershey, IGI Global, Business Science Reference, s. 239-262.
 2. Klimontowicz M., Mitręga-Niestrój K.  (2020), Equity crowdfunding as a socio-technological innovation supporting entrepreneurship, [w:] A. De Nisco (ed.), Proceedings of the European Conference on Innovation and Entrepreneurship, Reading, Academic Conferences International Limited, s. 394-402.
 3. Klimontowicz M., Mitręga-Niestrój K. (2019), FinTechs as alternative financial market players [w:] J. Nesleha, L. Marek, M. Svoboda, Z. Rakovska (eds.), European Financial Systems 2019, Proceedings of the 16th International Scientific Conference, Masaryk University, Brno, s. 282-289.
 4. Klimontowicz M., Mitręga-Niestrój K. (2019), The role of BankTechs in developing mobile payments in Poland the case of BLIK, [w:] M. Culik (ed.), Financial Management of Firms and Financial Institutions. 12th International Scientific Conference Proceedings, VSB - Technical University of Ostrava, Ostrava, s. 103-111.
 5. Mitręga-Niestrój K., Puszer B., Szewczyk Ł. (2019), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na PKB regionalnych wspólnot gospodarczych w Afryce, [w:] G. Musiał (red.), Dyskusje o kapitale wczoraj i dziś, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 135-149.
 6. Mitręga-Niestrój K. (2018), Crowdfunding w Polsce na tle doświadczeń wybranych krajów rozwijających się w Azji i Afryce [w:] A. Pluszyńska, A. Szopa (red.), Crowdfunding w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 71-89.
 7. Harasim J., Mitręga-Niestrój K. (2018), FinTech - dylematy definicyjne i determinanty rozwoju, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 531, s. 169-179.
 8. Mitręga-Niestrój K., Puszer B. Szewczyk Ł. (2018), Integracja regionalna w Afryce. Aspekty gospodarcze i finansowe, CeDeWu, Warszawa.
 9. Mitręga-Niestrój K. (2018), Integracja regionalna w Afryce - od idei panafrykanizmu do Unii Afrykańskiej [w:] Integracja regionalna w Afryce. Aspekty gospodarcze i finansowe, CeDeWu, Warszawa, s. 13-30.
 10. Mitręga-Niestrój K. (2018), Powstanie i rozwój regionalnych wspólnot gospodarczych w Afryce [w:] Integracja regionalna w Afryce. Aspekty gospodarcze i finansowe, CeDeWu, Warszawa, s. 31-54.
 11. Mitręga-Niestrój K., Szewczyk Ł. (2018), Integracja monetarna na kontynencie afrykańskim [w:] Integracja regionalna w Afryce. Aspekty gospodarcze i finansowe, CeDeWu, Warszawa, s. 55-86.
 12. Mitręga-Niestrój K., Puszer B. Szewczyk Ł. (2018), Mobile money services development: the case of Africa, „Studia Ekonomiczne”, seria „Współczesne Finanse”Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 356 s. 78-96.
 13. Mitręga-Niestrój K. (2017), Funkcjonowanie strefy franka CFA. Wstęp do krytycznej analizy, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio H, Oeconomia, Vol. 51, No. 4, s. 247-256.
 14. Mitręga-Niestrój K., Puszer B., Szewczyk Ł. (2017), Globalny kryzys finansowy a wybrane kraje Next 11. Bangladesz, Filipiny, Iran, Korea Płd., Meksyk, Nigeria i Pakistan, CeDeWu, Warszawa.
 15. Mitręga-Niestrój K. Puszer B., Szewczyk Ł. (2017), Sektor finansowy oraz gospodarka Bangladeszu w warunkach globalnego kryzysu finansowego [w:] Globalny kryzys finansowy a wybrane kraje Next 11. Bangladesz, Filipiny, Iran, Korea Płd., Meksyk, Nigeria i Pakistan, CeDeWu, Warszawa, s. 15-32.
 16. Mitręga-Niestrój K. (2017), Implikacje światowego kryzysu finansowego dla sektora finansowego i gospodarki Filipin [w:] Globalny kryzys finansowy a wybrane kraje Next 11. Bangladesz, Filipiny, Iran, Korea Płd., Meksyk, Nigeria i Pakistan, CeDeWu, Warszawa, s. 33-52.
 17. Mitręga-Niestrój K. (2017), Korea Południowa w obliczu światowego kryzysu finansowego i gospodarczego [w:] Globalny kryzys finansowy a wybrane kraje Next 11. Bangladesz, Filipiny, Iran, Korea Płd., Meksyk, Nigeria i Pakistan, CeDeWu, Warszawa, s. 67-90.
 18. Klimontowicz M., Mitręga-Niestrój K. (2017), Przesłanki i uwarunkowania rozwoju inteligentnych kart płatniczych na przykładzie Octopus card, „Studia Ekonomiczne” Nr 325, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 121-131.
 19. Mitręga-Niestrój K., Nocoń A., Pyka I. (2016), Europejski System Banków Centralnych. Organizacja, funkcje i zadania w systemie bankowym Unii Europejskiej Sektory bankowe w Unii Europejskiej [w:] J. Cichy, B. Puszer (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 11-45.
 20. Mitręga-Niestrój K., Zieliński T. (2015), Financial repression in terms of deflation and low economic growth [w:] Gunter Hofbauer und Kollegen (eds.), Challenges, Research and Perspectives 2015. Trust in social economic and financial relations = Herausforderungen, Forschung und Perspektiven 2015. Vertrauen in soziale, wirtschaftliche und finanzielle Beziehungen, uni-edition, Berlin, s. 235-255.
 21. Mitręga-Niestrój K., Puszer B. (2015), Globalny kryzys finansowy a kraje CIVETS. Kolumbia, Indonezja, Wietnam, Egipt, Turcja i RPA, CeDeWu, Warszawa.
 22. Mitręga-Niestrój K. (2015), System finansowy i gospodarka Indonezji w okresie światowego kryzysu finansowego i gospodarczego [w:] Globalny kryzys finansowy a kraje CIVETS. Kolumbia, Indonezja, Wietnam, Egipt, Turcja i RPA, CeDeWu, Warszawa, s.  31-48.
 23. Mitręga-Niestrój K. (2015), Implikacje światowego kryzysu lat 2008-2009 dla sektora finansowego i gospodarki Wietnamu [w:] Globalny kryzys finansowy a kraje CIVETS. Kolumbia, Indonezja, Wietnam, Egipt, Turcja i RPA, CeDeWu, Warszawa, s. 49-66.
 24. Mitręga-Niestrój K. (2015), Funkcjonowanie systemu finansowego i gospodarki Republiki Południowej Afryki w warunkach światowego kryzysu finansowego [w:] Globalny kryzys finansowy a kraje CIVETS. Kolumbia, Indonezja, Wietnam, Egipt, Turcja i RPA, CeDeWu, Warszawa, s. 123-138.
 25. Mitręga-Niestrój K. (2015), Korea Południowa - doświadczenia dwóch kryzysów finansowych, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace”, Szkoła Główna Handlowa, Nr 3, t. 4 (23), s. 77-89.
 26. Mitręga-Niestrój K., Puszer B. (2015), Monetary policy of the CIVETS countries in years 2006-2013, „Journal of Economics and Management”, Vol. 21 (3), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 144-127.
 27. Mitręga-Niestrój K., Puszer B. (2015), Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych a potencjał inwestycyjny w krajach CIVETS, „Studia Ekonomiczne”, Nr 226, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 82-94.
 28. Frączek B., Mitręga-Niestrój K. (2015), PKB na mieszkańca jako czynnik wpływający na korzystanie z ofert lokacyjnych i pożyczkowych rynku alternatywnych usług finansowych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio H, Oeconomia, Vol. 49, No. 4, s. 117-127.
 29. Frączek B., Mitręga-Niestrój K. (2015), Regulacyjno-instytucjonalne ramy ochrony konsumentów na rynku usług finansowych wybrane doświadczenia międzynarodowe, „Zeszyty Naukowe”, Nr 2 (938), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 5-15.
 30. Mitręga-Niestrój K., Puszer B. (2015), The development of the exchange rates of the next 11 currencies during the global financial crisis [w:] Gunter Hofbauer und Kollegen (eds.), Challenges, Research and Perspectives 2015. Trust in social economic and financial relations = Herausforderungen, Forschung und Perspektiven 2015. Vertrauen in soziale, wirtschaftliche und finanzielle Beziehungen, uni-edition, Berlin, s. 301-317.
 31. Mitręga-Niestrój K., Puszer B. (2015), The threats of the banking union for the Polish banking sector [w:] V. Kajurova, J. Krajicek (eds.), European Financial Systems 2015, Proceedings of the 12th International Scientific Conference: June 18-19, 2015, Masaryk University, Brno, s. 400-408.
 32. Mitręga-Niestrój K. (2014), Recent developments of the P2P lending market in Poland, „Studia Ekonomiczne” Nr 186,  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 275-276.
 33. Mitręga-Niestrój K. (2014), Bankowość p2p jako alternatywa dla tradycyjnych banków detalicznych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” Sectio H, Oeconomia, Vol. 46, No. 4, s. 601-608.
 34. Frączek B., Mitręga-Niestrój K. (2014) Edukacja finansowa wobec rozwoju rynku alternatywnych usług finansowych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” Sectio H, Oeconomia, Vol. 48, Nr 3, s. 99-107.
 35. Mitręga-Niestrój K. (2014), The international financial cooperation during the global financial crisis - the case of the Group of Twenty, “Journal of Economics and Management”, Vol. 16 (2), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 61-75.
 36. Mitręga-Niestrój K. (2014), Mechanizmy zarządzania kryzysem finansowym [w:] J. Pietrucha, J, Żabińska (red.), Zarządzanie gospodarcze w strefie euro, Difin, Warszawa, s. 111-133.
 37. Frączek B., Mitręga-Niestrój K. (2013), Funkcjonowanie walut alternatywnych na świecie. korzyści i zagrożenia, „Zarządzanie i Finanse”, Nr 2, cz. 4, Uniwersytet Gdański, s. 139-151.
 38. Frączek B., Mitręga-Niestrój K. (2013), Variety of forms and applications of alternative currencies [w:] G. Hofbauer (ed.), Challenges, research and perspectives = Herausforderungen, Forschung und Perspektiven, uni-edition, Berlin, s. 129-144.
 39. Błach J., Gorczyńska M., Mitręga-Niestrój K.,  Puszer B., Wieczorek-Kosmala M., Znaniecka K. (2012), Oddziaływanie globalnego kryzysu finansowego. Perspektywa przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa.
 40. Mitręga-Niestrój K. (2011), Międzynarodowy system finansowy w ujęciu systemowym. Jego efektywność oraz stabilność, „Studia Ekonomiczne”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Nr 63, s. 87-102.
 41. Mitręga-Niestrój K. (2011), Foreign trade of Poland during the global financial crisis [w:] M. Culik (ed.), Financial management of firms and Financial Institutions, Proceedings from 8th International Scientific Conference, VSB - Technical University of Ostrava, Ostrava, s. 279-288.

 

 

 

mgr Mateusz Muszyński

 1. Muszyński M. (2020), Rozwój rynku instrumentów pochodnych w dobie finansjalizacji gospodarki globalnej [w:] A. Gemzik-Salwach (ed.), K. Opolski (ed.), Gospodarka i społeczeństwo w dobie finansjalizacji, CeDeWu, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Warszawa, s. 143-154.
 2. Muszyński M. (2017), Podatek bankowy a efektywność działalności operacyjnej banków komercyjnych w Polsce, “Finanse i Prawo Finansowe”, Vol. 3, No. 15, s. 81-93.
 3. Pyka I., Muszyński M. (2015), Communication in the Monetary Policy of the National Bank of Poland [w:] G. Hofbauer (ed.), Challenges, Research and Perspectives. Trust in social, economic and financial relations, Uni-Edition GmbH, Berlin, s. 179-191.
 4. Muszyński M. (2015), Architektura Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego po okresie globalnego kryzysu gospodarczego, “Współczesna Gospodarka”, Vol. 6, No. 1, s. 79-85.
 5. Pyka I., Muszyński M. (2015), Nowe regulacje bezpiecznego obrotu instrumentami pochodnymi na rynku pozagiełdowym w Polsce, “Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Nr 238, s. 117-131.

dr Aleksandra Nocoń

 1. Nocoń A. (2021), Finansowanie społecznościowe w dobie pandemii koronawirusa, [w:] A. Kwiecień, A. Nocoń (red. nauk.), Biznes w kulturze – kultura w biznesie. Funkcjonowanie sektora kultury w dobie pandemii koronawirusa, wyd. UE w Katowicach, Katowice, s. 46-57.
 2. Kwiecień A., Nocoń A. (red. nauk.) (2021), Biznes w kulturze – kultura w biznesie. Funkcjonowanie sektora kultury w dobie pandemii koronawirusa, wyd. UE w Katowicach, Katowice.
 3. Pyka I., Nocoń A., Pyka A. (2021), Interactions Between Effectiveness and Consolidation of Commercial Banks in the Polish Banking Sector [w:] M.H. Bilgin, H. Danis, E. Demir, S. Vale (eds), Eurasian Economic Perspectives. Proceedings of the 29th Eurasia Business and Economics Society Conference, Vol. 16/1, Springer, Cham, s. 57-74.
 4. Pyka I., Nocoń A. (2021), Banks’ Capital Requirements in Terms of Implementation of the Concept of Sustainable Finance, “Sustainability”, 13(6), 3499, s. 1-17.
 5. Nocoń A. (2021), BVAR models in short-term prediction of modern central banks: Empirical Evidence of the euro area, “International Journal of Monetary Economics and Finance”, Vol. 14, No. 1, s. 54-68.
 6. Pyka I., Nocoń A. (2020), Polityka makroostrożnościowa w Unii Europejskiej wobec instytucji ważnych systemowo, „Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, Tom Nr 24(73), s. 189-204.
 7. Nocoń A. (2020). Kiedy rozpocząć normalizację współczesnej polityki pieniężnej w warunkach finansjalizacji gospodarki światowej? [w:] A. Gemzik-Salwach, K. Oposki (red.), Gospodarka i społeczeństwo w dobie finansjalizacji, CeDeWu oraz wydawnictwo WSIiZ, Warszawa, s. 71-85.
 8. Nocoń A. (2020), Sustainable Approach to the Normalization Process of the UK’s Monetary Policy, “Sustainability”, 12(21), 9229, s. 1-14.
 9. Nocoń A. (2020), Źródła i formy finansowania turystyki zrównoważonej [w:] B. Pabian, B. Reformat (red. nauk.), Zarządzanie w turystyce zrównoważonej. Zarys problematyki, wyd. UE w Katowicach, Katowice, s. 123-144.
 10. Nocoń A. (2020), Swedish scenario for monetary policy normalization process. W: Financial Management of Firms and Financial Institutions. Proceedings of the 12th International Scientific Conference, 3rd September 2019, Ostrawa, Czechy, Technical University of Ostrava, s. 152-160.
 11. Pyka I., Zygierewicz M., Bolibok P., Nocoń A. (2019), Polityka makroostrożnościowa w regulowaniu stabilności sektora bankowego. Innowacyjność, implementacja, bariery, wyd. UE w Katowicach, Katowice.
 12. Pyka I., Nocoń A., Cichorska J. (2019), Nowy ład regulacyjny w sektorze bankowym Unii Europejskiej, CeDeWu, Warszawa.
 13. Nocoń A. (2019), W kierunku wyjścia z niestandardowej polityki monetarnej – przykład Banku Anglii [w:] P. Antonowicz, M. Chmielewski, P. Pisarewicz (red. nauk.), Ekonomia i prawo - wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa, wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 175-187.
 14. Nocoń A. (2019), Evolution of the financial stability reports - theoretical approach. [w:] J. Nesleha, L. Marek, M. Svoboda, Z. Rakovska (red.), European Financial Systems 2019. Proceedings of the 16th International Scientific Conference, Masakryk University, Brno, Czechy, s. 418-425.
 15. Nocoń A. (2019), Crowdinvesting – inwestycyjny model finansowania społecznościowego. Alternatywa dla instytucji kultury, [w:] B. Reformat, A. Kwiecień, A. Nocoń (red. nauk.), Biznes w kulturze – kultura w biznesie. Nowe trendy w otoczeniu jednostek kultury, wyd. UE w Katowicach, Katowice, s. 75-87.
 16. Reformat B., Kwiecień A., Nocoń A. (red. nauk.) (2019), Biznes w kulturze – kultura w biznesie. Nowe trendy w otoczeniu jednostek kultury, wyd. UE w Katowicach, Katowice.
 17. Pyka I., Nocoń A. (2019), Negative Interest Rate Risk. Atavism or Normalization of Central Banks’ Monetary Policy, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, Vol. 3, No. 342, s. 89-116.
 18. Nocoń A. (2019), Risk Management in Central Banks in the Context of Monetary Policy Normalization, [w:] P. Linsley, P. Shrives, M. Wieczorek-Kosmala (eds.), Multiple Perspectives in Risk and Risk Management, Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham, s. 279-289.
 19. Pyka A., Nocoń A. (2019), Polish versus European banking sector – characteristics, consolidation, ownership changes, [w:] International Scientific Conference: Contemporary Issues in Business, Management and Economics Engineering’2019, Vilnius Gediminas Technical University Press, Vilnius, Lithuania, s. 314-323.
 20. Nocoń A., Pyka I. (2019), Sectoral analysis of the effectiveness of bank risk capital in the Visegrad Group countries, “Journal of Business Economics and Management”, Vol. 20, Issue 2, s. 336-357.
 21. Pyka I., Nocoń A. (2019), Dylematy pomiaru i oceny procesu repolonizacji banków w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 531, Wrocław, s. 404-418.
 22. Nocoń A. (2018), Nowe narzędzie w polityce informacyjnej współczesnych banków centralnych. „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 356/18, seria: Współczesne Finanse nr 13, Katowice, s. 97-108.
 23. Pyka I., Cichy J., Nocoń A., Pyka A. (2018), Repolonizacja banków w Polsce. Przesłanki, założenia i dylematy zmian własnościowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa. 
 24. Nocoń A. (2018), Alternative Scenarios of Central Bank’s Balance Sheet Normalization. [w:] The proceedings of the International Scientific Conference on Digitalization & Smart Green (R)evolution, 15-16.11.2018, Bratysława, Słowacja, s. 103-110.
 25. Nocoń A. (2018), Kapitał relacyjny w finansowaniu jednostek kultury. Przykład crowdfundingu, [w:] B. Reformat, A. Kwiecień (red. nauk.), Biznes w kulturze – kultura w biznesie. Kierunki rozwoju relacji jednostek kultury z otoczeniem, wyd. UE w Katowicach, Katowice  s. 106-119.
 26. Nocoń A., Pyka I. (2018), Effectiveness of risk capital (own funds) in the Polish banking sector in the years of 2002-2016, [w:] Proceedings of the 10th International Scientific Conference “Business and Management 2018”, Vilnius, Lithuania, 2018, s. 9-19.
 27. Nocoń A. (2018), Monetary policy normalization of the European Central Bank, [w:] European Financial Systems 2018. Proceedings of the 15th International Scientific Conference, Masakryk University, Brno, Czechy, s. 462-469.
 28. Pyka I., Nocoń A. (2018), ‘Repolonization’ Process of Domestic Banks. Analysis of Conditions and Opportunities, [w:] T. Choudhry, J. Mizerka (eds.), Contemporary Trends in Accounting, Finance and Financial Institutions, Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham, Chapter 11, s. 139-154.
 29. Pyka A., Nocoń A., Sroczyńska-Baron A. (2017), Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: „Innowacje w finansach, bankowości i ubezpieczeniach – Teoria i praktyka. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe, „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 339, seria: Współczesne Finanse nr 10, Katowice, s. 142-145.
 30. Pyka I., Nocoń A. (2017), Normalizacja polityki monetarnej – innowacja czy powrót poklasycznej polityki banków centralnych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 346, seria: Współczesne Finanse nr 12, W. Gradoń, G. Szustak (red.), Katowice, s. 95-111.
 31. Pyka I., Nocoń A. (2017), Ryzyko banków centralnych w warunkach nadzwyczajnej polityki monetarnej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H – Oeconomia”, Vol. 51, Zeszyt 6, Lublin, s. 343-356.
 32. Pyka I., Nocoń A. (2017), Koncepcja i główne założenia exit strategy z perspektywy centralnego Banku Japonii, „Studia Prawno – Ekonomiczne”, Tom CV, Łodzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 365-380.
 33. Nocoń A. (2017), Normalization of modern monetary policy, Uni-edition GmbH, Berlin, Niemcy.
 34. Hofbauer G., Klimontowicz M., Nocoń A. (2017), The changes in capital structure of selected banking markets as a result of new regulations, [w:] European Financial Systems 2017. Proceedings of the 14th International Scientific Conference Part 1, Masakryk University, Brno, Czechy, s. 222-229.
 35. Nocoń A. (2017), Crowdfunding w finansowaniu jednostek kultury, [w:] B. Reformat, A. Kwiecień (red. nauk.), Biznes w kulturze – kultura w biznesie. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, wyd. UE w Katowicach, Katowice, s. 145-154.
 36. Frączek B., Nocoń A. (2017), Wykorzystanie Internetu przy podejmowaniu decyzji finansowych. Przykład jednostek kultury, [w:] B. Reformat, A. Kwiecień (red. nauk.), Biznes w kulturze – kultura w biznesie. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, wyd. UE w Katowicach, Katowice, s. 134-144.
 37. Hofbauer G., Nocoń A., Klimontowicz M. (2017), The Impact of Capital Requirements on Companies’ External Financing, “Journal of Modern Accounting and Auditing”, Vol. 13, No. 1, January 2017, s. 8-18.
 38. Pyka I., Nocoń A. (2017), Determinanty normalizacji polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego - Studia i Prace”, nr 1 (29)/2017, Warszawa, s. 175-188.
 39. Pyka I., Nocoń A. (2017), Ryzyko niskich stóp procentowych w sektorze bankowym, [w:] P. Masiukiewicz (red. nauk.), Strategie stóp procentowych w bankowości, ZBP, Wyd. CPBiI, Warszawa, s. 10-31.
 40. Hofbauer G., Nocoń A., Klimontowicz M. (2016), Development of equity regulations in the Basel framework, “Modern Finance. Theory and Practice”, nr 1/2016, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 5-14. 
 41. Pyka I., Nocoń A. (2016), Banking sector stability in the global economy – Case Study, [w:] G. Hofbauer, M. Klimontowicz (eds.) Challenges, Research and Perspectives: 2016. Europe in a Changing World, Uni-edition GmbH, Berlin, s. 11-23.
 42. Pyka I., Nocoń A., Cichorska J. (2016), Nadzwyczajna polityka monetarna banków centralnych a stabilność sektora bankowego, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 43. Nocoń A. (2016), System reagowania współczesnych banków centralnych na niestabilność sektora bankowego, Difin, Warszawa.
 44. Nocoń A. (2016), Sektor bankowy Wielkiej Brytanii, [w:] J. Cichy, B. Puszer (red. nauk.), Sektory bankowe w Unii Europejskiej, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 546-567.
 45. Pyka I., Mitręga-Niestrój K., Nocoń A. (2016), Europejski System Banków Centralnych. Organizacja, funkcje i zadania w systemie bankowym Unii Europejskiej, [w:] J. Cichy, B. Puszer (red. nauk.), Sektory bankowe w Unii Europejskiej, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 11-45.
 46. Pyka I., Nocoń A. (2016), Dynamics of Lending Activity of Polish Banking Sector towards Low Interest Rate Policy of Central Banks, “Transformations in Business & Economics”, Vol. 15, No 2A (38A), s. 42-59.
 47. Nocoń A. (2016), Finansowanie jednostek kultury w warunkach globalnego kryzysu finansowego, [w:] A. Kwiecień, B. Reformat (red. nauk.), Biznes w kulturze – kultura w biznesie. Wybrane problemy, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 81-93.
 48. Nocoń A. (2016), Źródła finansowania jednostek kultury. „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 256, A. Kwiecień, B. Reformat, S. Smyczek (red.), wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 7-19.
 49. Hofbauer G., Nocoń A., Klimontowicz M. (2016), Development of the Basel framework and the impact on Small and Medium sized Enterprises in Germany and Poland, “Journal of Business and Economics”, Vol. 5, No. 12, Academic Star Publishing Company, s. 351-363.
 50. Hofbauer G., Klimontowicz M., Nocoń A. (2016), Basel III Equity Requirements and a Contemporary Rating Approach, “Copernican Journal of Finance & Accounting”, Vol. 5 (Issue 1), Toruń, s. 91-105.
 51. Cichorska J., Nocoń A., Czech M. (2015), Wybór instrumentu finansowego. Oferta rynkowa, [w:] J. Cichorska (red.), Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Inwestor indywidualny na rynku finansowym, wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 113-143.
 52. Nocoń A. (2015), Luzowanie ilościowe a działalność pomocowa banków centralnych, „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 246, J. Żabińska, J. Cichy (red.), wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 35-51.
 53. Nocoń A. (2015), Wskaźniki ryzyka systemowego a bezpieczeństwo systemu finansowego, „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 238, G. Szustak, I. Pyka (red.), wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 91-103.
 54. Nocoń A. (2015), Monetary policy of the Federal Reserve System from the perspective of exit strategies, “Journal of Economics and Management”, Vol. 21 (3), wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 163-175.
 55. Nocoń A. (2015), Implikacje niestandardowej polityki monetarnej na świecie dla gospodarki globalnej. Perspektywa pokryzysowa, [w:] K. Pietraszkiewicz (red.), Sektor finansowy. Stymulatory i zagrożenia rozwoju, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 70-83.
 56. Nocoń A. (2015), Wyzwania Europejskiego Banku Centralnego wobec Quantitative Easing, [w:] K. Opolski, J. Górski (red.), Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 57-64.
 57. Nocoń A (2015), Capital adequacy ratios in early warning system of modern central banks, [w:] G. Hofbauer Und Kollegen (red.), Challenges, Research and Perspectives. Trust in social, economic and financial relations, European Research and Working Group, Uni-edition GmbH, Berlin, s. 223-234.
 58. Nocoń A. (2015), Non-standard monetary policy measures and their consequences, “International Journal of Social, Education, Economics and Management Engineering”, Vol. 9, nr 2, World Academy of Science, Engineering and Technology, Rio de Janeiro, Brazylia, s. 403-407.
 59. Szunke A. (2014), The role of financialization in banking sector instability, “Journal of Economics and Management”, Vol. 16/2014, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 97-111.
 60. Szunke A. (2014), Non-standard monetary policy tools and their consequences. The review, “Journal of Management and Financial Sciences”, Vol. VII, Issue 16(2), wyd. SGH w Warszawie, Warszawa, s. 23-34.
 61. Szunke A. (2014), A new paradigm of modern central banking, [w:] A. N. Kostyuk, O. Afanasyeva, Y. Mozghovyi (red.), Governance & Control In Finance & Banking. A New Paradigm For Risk & Performance. Scholars’ Press, s. 142-150.
 62. Nocoń A. (2014), Problemy dyscypliny regulacyjnej w strefie euro po globalnym kryzysie finansowym, [w:] K. Opolski, J. Górski (red. nauk.), Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej, wyd. Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 123-131.
 63. Nocoń A. (2014), Selected consequences of transformation of modern monetary policy, [w:] G. Hofbauer, Challenges, Research and Perspectives, Uni-edition GmbH, Berlin, Niemcy, s. 41-52.
 64. Szunke A. (2014), Changes in monetary policy after the crisis – towards preventing banking sector instability, “Journal Corporate Ownership & Control”, Virtus Interpress, nr 7881, Sumy, Ukraina, s. 470-476.
 65. Szunke A. (2013), Przemiany gospodarcze w kontekście miejsca i roli współczesnych banków centralnych, [w:] J. Osiński, M. Pachocka (red. nauk.), Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, oficyna wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa, s. 437-446.
 66. Szunke A. (2013), A new paradigm of modern central banking, “Journal of  Governance & Regulation”, A. Kostyuk (red.), Vol. 2/2013, , Virtus Interpress, Sumy, Ukraina, s. 75-78.
 67. Szunke A. (2012), New framework of modern central banking, [w:] M.O. Фролов (red.), Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів, Запоріжжя, s. 373-375.
 68. Szunke A. (2012), Nadzwyczajne instrumenty oddziaływania polityki pieniężnej w warunkach kryzysu finansowego. Praktyka brytyjska, [w:] W. Przybylska-Kapuścińska, M. Szyszko (red. nauk.), Wyzwania współczesnej polityki pieniężnej, Difin, Warszawa, s. 104-116.

prof. UE dr hab. Blandyna Puszer

 1. Puszer B., Cichorska J. (2021), Determinants of financial inclusion among businesses from the Next 11 group of countries, “Journal of Finance and Financial Law, Finanse i Prawo Finansowe”, vol. 2(30), s. 103-116.
 2. Puszer B., Cichorska J. (2020), Czynniki wpływające na poziom włączenia finansowego przedsiębiorstw Grupy Wyszehradzkiej, [w:] P. Antonowicz, P. Galiński, P. Pisarewicz (red.), Perspektywa ekonomiczna, finansowa i prawna kreowania wartości w gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 25-42.
 3. Puszer B., Szewczyk Ł. (2020), Determinants of financial inclusion of enterprises in Sub-Saharan African states, [w:] S. Smyczek, Consumer rights protection. Threats and opportunities for enhancing consumer awarenes, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 224-236.
 4. Puszer B. (2019), Rynek obligacji skarbowych wobec wyzwań pożyczkowych potrzeb sektora general government w strefie euro, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 5. Mitręga-Niestrój K., Puszer B., Szewczyk Ł. (2018), Integracja regionalna w Afryce. Aspekty gospodarcze i finansowe, CeDewu Warszawa.
 6. Mitręga-Niestrój K., Puszer B., Szewczyk Ł. (2018), Mobil money services development: the case of Africa, “Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Nr 356, s. 78-96
 7. Puszer B., Szewczyk Ł. (2018),  Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów unii walutowych w Afryce a potencjał inwestycyjnych tych państw, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Nr 352, s. 185-200.
 8. Mitręga-Niestrój K., Puszer B., Szewczyk Ł. (2017), Globalny kryzys finansowy a wybrane kraje Next 11. Bangladesz, Filipiny, Iran, Korea Płd., Meksyk, Nigeria i Pakistan, CeDewu Warszawa.
 9. Puszer B. (2017), Obligacje społeczne – innowacyjny instrument finansowania projektów społecznych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Nr 346,  s. 81-94.
 10. Cichy J., Puszer B. (red.), 2016, Sektory bankowe w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 11. Puszer B. (2016),  Sektor bankowy Chorwacji, [w:] J. Cichy, B. Puszer (red.), Sektory bankowe w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,  Katowice, s. 107-124.
 12. Puszer B. (2016), Sektor bankowy Grecji, [w:] J. Cichy, B. Puszer (red.), Sektory bankowe w Unii Europejskiej,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 239-254.
 13. Harasim J., Puszer B. (2016), Sektor bankowy Luksemburga, [w:] J. Cichy, B. Puszer (red.), Sektory bankowe w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 344-362.
 14. Puszer B. (2016), Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do wybranych krajów NEXT 11 a potencjał inwestycyjny tych państw, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Nr 269, s. 177-190.
 15. Puszer B. (2016),  Rynek obligacji strefy euro, Seria wydawnicza: Rynek finansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 16. Puszer B. (2015), Kwity depozytowe jako instrument finansowania przedsiębiorstw krajów N-11, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia”, Vol. 49, No 4, s. 479-491.
 17. Mitręga-Niestrój K., Puszer B. (2015),  Globalny kryzys finansowy a kraje CIVETS. Kolumbia, Indonezja, Wietnam, Egipt, Turcja i RPA, CeDeWu Warszawa.
 18. Puszer B. ( 2015), Euro jako waluta międzynarodowa, [w:] J. Pietrucha, M. Tusińska (red.), Mechanizmy integracji walutowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 50-73.
 19. Puszer B. (2015),  Międzynarodowy rynek kapitałowy w finansowaniu polskich przedsiębiorstw, [w:] J. Fila,  J. Węcławski (red.), Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw na rynkach finansowych,  CeDeWu Warszawa, s. 13-32.
 20. Mitręga-Niestrój K., Puszer B. (2015), The development of the exchange rate of the Next 11currencies during the global financial crisis, [w:] G. Hofbauer (red.), Challenges, Research and Perspectives: Trust in social, economic and financial relations, Germany, s. 301-317.
 21. Mitręga-Niestrój K., Puszer B. (2015), Monetary policy of the CIVETS countries in years 2006 -2013,  “Journal of Economics & Management”, Volume 21, s. 144-162.
 22. Mitręga-Niestrój K., Puszer B. (2015), Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych a potencjał inwestycyjny w krajach CIVETS, “Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Nr 226, s. 82-94.
 23. Puszer B., (2015), Private banking jako usługa inwestycyjna instytucji finansowych na globalnym rynku finansowym, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Nr 246, s. 80-98.
 24. Mitręga-Niestrój K., Puszer B. (2015), The Threast of the Banking Union for thr Polish Banking Sector, European Financial System 2015, Proceeding of the 12 international Scientific Conference, June 18-19, 2015, Brno Czech Republic, Masaryk University. Faculty of Economics and Administration Department of Finance and Institute for Finanacial Market,  s. 400-408.
 25. Mitręga-Niestrój K., Puszer B. (2013),  Globalny kryzys finansowy a kraje BRIC, CeDeWu Warszawa.
 26. Błach J., Gorczyńska M., Mitręga – Niestrój K., Puszer B., Wieczorek – Kosmala M., Znaniecka K.. (2012), Oddziaływanie globalnego kryzysu finansowego. Perspektywa przedsiębiorstwa, CeDeWu Warszawa.
 27. Żabińska J., Mitręga – Niestrój K., Puszer B. (red.) (2012), Zapobieganie i zarządzanie kryzysem finansowym, CeDeWu Warszawa.
 28. Mitręga-Niestrój K., Puszer B. (2014), The development of the exchange rate of BRIC and CIVETS currencies during the global financial crisis, [w:] G. Hofbauer  und Kollegen (red.), Challenges, Research and Perspectives (Herausforderungen, Forschung und Perpektiven), Uni- edition GmbH  Berlin,  s. 239-258.
 29. Puszer B., (2012), The Currency Option Market in Poland in the Period 2007 – 2010, [w:] G. Hofbauer, H. Haense. (red.), Challenges, Research and Perspectives (Herausforderungen, Forschung und Perpektiven), , Uni- edition GmbH  Berlin, s. 43-57.
 30. Puszer B. (2014), Sukuk – źródło pozyskiwania kapitału na islamskim rynku długu, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia”, Vol. 48, s. 307-317.
 31. Puszer B., (2014), The euro as an international currency in the official sector, “Journal of Economics & Management”, Volume 16, s. 77-96.
 32. Puszer B. (2012), CDO na globalnym rynku finansowym, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia”, Vol. 46/4, s. 723-732.

dr inż. Anna Pyka

 1. Pyka I., Nocoń A., Pyka A. (2021), Interactions Between Effectiveness and Consolidation of Commercial Banks in the Polish Banking Sector [w:] M.H. Bilgin, H. Danis, E. Demir, S. Vale (eds), Eurasian Economic Perspectives. Proceedings of the 29th Eurasia Business and Economics Society Conference, Vol. 16/1, Springer, Cham, s. 57-74.
 2. Pyka A., Nocoń A. (2019), Polish versus european banking sector − characteristics, consolidation, ownership changes, [w:] International Scientific Conference: Contemporary Issues In Business, Management And Economics Engineering’2019, Vilnius Gediminas Technical University Press, Vilnius, Lithuania, s. 314-323.  
 3. Klimontowicz M., Pyka A. (2018), Zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej w kredytowaniu działalności przedsiębiorstw, Studia i Materiały, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 1 (27), cz. 2, s. 54– 64.
 4. Pyka I.,  Cichy J., Nocoń A., Pyka A. (2018), Repolonizacja banków w Polsce. Przesłanki, założenia i dylematy zmian własnościowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa. 
 5. Gradon W., Pyka A. (red. nauk.) (2018), Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współczesne Finanse, nr 13 (356), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018.
 6. Pyka A., Klimontowicz M. (2017), Przesłanki zmian modeli biznesowych banków ze szczególnym uwzględnieniem podatku od niektórych instytucji finansowych oraz wymogów kapitałowych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia”, Vol 51, No 1, s. 87-100.
 7. Pyka A. (2017), Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie miast na prawach powiatu, [w:] A. Szelągowska (red. nauk.), Inwestycje w zrównoważonym rozwoju miast, CeDeWu, Warszawa, s. 169-190.
 8. Pyka A. (2017), Determinanty wyników finansowych i siły kapitałowej sektora bankowego, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” nr 2 (43), s. 83-90.
 9. Pyka A. (2017), Innovative model of supplier’s financing in business-to-business platforms, [w:] “Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach” nr 325, Katowice, s. 132-144.
 10. Pyka A., Cichy J. (2016), Sytuacja kapitałowa banków spółdzielczych na tle sektora bankowego, [w:] L. Bednarczyk, K.J. Sadurski (red.nauk.), Banki spółdzielcze wobec wyzwań współczesnego rynku, Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium", Radom, s. 93-106.
 11. Pyka A. (2016),  Bank wszechstronnie analizuje ryzyko kredytowe, „Rzeczpospolita”, Moja Pożyczka, nr 124, s. 2.
 12. Pyka A. (2016), Banki adaptują się do nowych warunków, Gazeta Finansowa, nr 42, s. 37.
 13. Pyka A. (2016), Wyniki finansowe a sytuacja kapitałowa sektora bankowego, „Bank Spółdzielczy”, nr 2, s. 58-61.
 14. Klimontowicz M., Pyka A. (2016), Modele biznesowe banków - wyzwania XXI wieku, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 153-165.
 15. Pyka A. (2015), Podmioty systemu finansowego. Bank centralny w strukturze systemu bankowego, [w:] H. Zadora (red. nauk.), Finanse. Kategorie-zjawiska i procesy – podmioty, Difin, Warszawa, s. 201-218.
 16.  Pyka A. (2015), Podmioty systemu finansowego. Banki komercyjne, [w:] H. Zadora (red. nauk.), Finanse. Kategorie-zjawiska i procesy – podmioty, Difin, Warszawa 2015, s. 219-233.
 17.  Pyka A. (2015), The security of transactions as the element of building trust and loyalty in the e-commerce market, [w:] G. Hofbauer Und Kollegen (eds), Challenges, Research and Perspectives. Trust in social, economic and financial relations, European Research and Working Group, Uni-edition GmbH,  Berlin 2015, s. 131-143.
 18. Pyka A. (2014), Commercial banking – services and products, [w:] J. Błach (red. nauk.) Fundamentals of Finance, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 71-85.
 19. Pyka A., Błach J. (2014), Business-to-business platforms as a part of e-commerce – possibilities of practical use by polish enterprises, "Copernican Journal of Finance & Accounting", Vol. 3, No 2, s. 137-149.
 20. Pyka A., Doś A. (2013), Public-Private Partnership, [w:] M. Wieczorek-Kosmala (red. nauk.), Advanced issues in corporate finance, Wyd. UE w Katowicach, Katowice, s. 199-210.
 21. Pyka A., Doś A. (2013), Project Finance, [w:] Wieczorek-Kosmala (red. nauk.), Advanced issues in corporate finance, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2013, s. 211-218.
 22. Pyka A. (2013), Forma prawna jako element strategii podatkowej przedsiębiorstwa, [w:] J. Iwin-Garzyńska (red. nauk.), Opodatkowanie przedsiębiorstw, Warszawa, s. 148-158.
 23. Pyka A., Wieczorek-Kosmala M. (2013), Case study of innovative model of bancassurance collaboration in corporate banking sector, “Financial Management of Firms and Financial Institutions”, Proceedings (Part II), 9th  International Scientfic Conference, VSB Technical University of Ostrava, Ostrava, s. 690-698.
 24. Pyka A. (2013), Execution of Investment Projects Based on the Public-Private Partnership Model in Poland in the Period From 2009 to 2011, [w:] A. Kopiński, P. Kowalik (red. nauk.), Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Wrocław, s. 115-123.
 25. Pyka A., Wieczorek-Kosmala M. (2012), Systemic Risk, Specific Risk and the Risk of Company’s Growth, [w:] M. Culik (eds), “Managing and Modelling of Financial Risks”, 6th International Scientific Conference, Technical University of Ostrava, Ostrava, s. 527 – 533. 
 26. Pyka A., Doś A. (2011), Shaping the technical elements of taxing in EU countries in an economic crisis situation, [w:] “Proceedings of the International Scientific Conference on MMK 2011”, International Masaryk Conference For Ph.D. Students And Young Researchers, MAGNANIMITAS, The Czech Republic - Hradec Králové, s. 1555-1563.
 27. Pyka A. (2010), The potential of project finance for financing public tasks, “Economic and Environmental Studies” Vol. 10, No. 3 (15), s. 11-19.    

prof. dr hab. Irena Pyka

 1. Pyka I., Nocoń A. (2021), Banks’ Capital Requirements in Terms of Implementation of the Concept of Sustainable Finance, „Sustainability”  13(6), 3499, s. 1-17.

 2. Pyka I., Nocoń A., Pyka A. (2021), Interactions Between Effectiveness and Consolidation of Commercial Banks in the Polish Banking Sector (w) Biling M.H.  Danis H.Demir E.Vale S. (eds) Eurasian Economic Perspectives Proceedings of the 29th Eurasia Business and Economics Society Conference.vol. 16/1,Springer,Cham, s. 57-74.
 3. Pyka I. Nocoń A. (2020), Polityka makroostroznościowa w Unii Europejskiej wobec instytucji ważnych systemowo, „Polityki Europejskie , Finanse i Marketing” nr24(73), s. 189-204.
 4. Pyka I., Nocoń A., Cichorska J. (2019), Nowy ład regulacyjny w sektorze bankowym Unii Europejskiej, CeDeWu , Warszawa.
 5. Pyka I. (2019), Polityka monetarna współczesnych banków centralnych. Efekt przemijania czy nowy paradygmat w teorii finansów. [w] ( red.) Marszałek J.  Starzyńska D. Zarządzanie Finansami. Aspekty teoretyczne i praktyczne , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 6. Pyka I., Nocoń A. (2019), Dylematy pomiaru i oceny procesu repolonizacji banków w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 531 , Wydawnictwo UE we Wrocławiu, s. 404- 418.
 7. Pyka I., Nocoń A. (2019), Sectoral analisis of the effctiveness of bank risk capital in the Visegrad Group countries ,”Journal of Business Economics and Management” , Vol 20 Issue 2, s. -357.
 8. Pyka I., Nocoń A. (2019), Negative Interest Rate Risk. Atavism or Normalization of Central Banks’ Monetary Policy, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, Vol. 3, No. 342 (2019), s. 89-116.
 9. Pyka I., Zygierewicz M, Bolibok P, Nocoń A. (2019), Polityka makroostrożnościowa w regulowaniu stabilności sektora bankowego. Innowacyjność, implementacja, bariery Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 10. Pyka I., Pyka J. (2019), Security Management of Systemically Important Banking Institutions inside the European Union Financial  Market, „Organization and Management „ Series No 136,Silesian Universuty of Technology Publishing House Scientific Papers Silesian Universuty of Technology, Katowice, s. 495-511.  
 11. Pyka I., Nocoń,A. (2018), ‘Repolonization’ Process of Domestic Banks. Analysis of Conditions and Opportunities, [w] (red.) Choudhry T., Mizerka J. Contemporary Trends in Accounting, Finance and Financial Institutions. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham,  Chapter 11, s. 139-154.
 12. Pyka I., Nocoń, A. (2018), Effectiveness of risk capital (own funds) in the Polish banking sector in the years of 2002-2016, Proceedings of the 10th International Scientific Conference “Business and Management 2018”, Vilnius, Lithuania, , s. 9-19.
 13. Pyka I., Nocoń A., Cichy J., Pyka A. (2018), Repolonizacja banków w Polsce. Przesłanki, założenia i dylematy zmian własnościowych, Difin, Warszawa
 14.  Pyka I., Pyka J. (2018), Procesy konsolidacji kapitałowej w polskim sektorze bankowym po globalnym kryzysie finansowym, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, „Organizacja i Zarządzanie „z. 118, Gliwice, s. 481-491.
 15. Pyka I., Czech M. (2018), Kontrakty terminowe w roli nowoczesnego parametru oceny ryzyka kredytowego kraju, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”  Współczesne Finanse. Nr 356 , Katowice,  s.124-145.
 16. Pyka I., Nocoń A. (2017 ), Ryzyko niskich stóp procentowych w sektorze bankowym, [w] (red.) Masiukiewicz P.  Strategie stóp procentowych w bankowości, ZBP, Wyd. CPBiI, Warszawa, s. 10-31.
 17.  Pyka I., Pyka J. (2017), Przesłanki i dylematy repolonizacji banków krajowych [w] (red.) Brzóska J. Pyka J. Nowoczesność Przemysłu i Usług ,”Organizacja i Zarządzanie Zeszyt 108” , Politechnika Śląska , Zeszyty Naukowe nr.1983 ,Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, s.349-363.
 18. Pyka I. ( 2017), Nadzwyczajna polityka monetarna. Między Scyllą a Charybdą [w](red.) Żukowski M. Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy. Problemy i dylematy, Wydawnictwo KUL, Lublin , s. 461-473.
 19.  
 20. Pyka I., Nocoń A. ( 2017), Determinanty normalizacji polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace” nr 1 (29), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, s. 175-188.
 21.  Pyka I., Nocoń A.( 2017), Normalizacja polityki monetarnej – innowacja czy powrót do klasycznej polityki banków centralnych”, red. W. Gradoń,  G. Szustak „Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” nr 346; Współczesne Finanse nr12, Katowice,  s. 95-111.
 22. Pyka I., Nocoń A. (2017), Koncepcja i główne założenia exit strategy z perspektywy centralnego Banku Japonii, “Studia Prawno – Ekonomiczne”, Tom CV, Łódzkie Towarzystwo Ekonomiczne, Łódź , s. 365-380.
 23.  Pyka I., Nocoń,A. (2017), Ryzyko banków centralnych w warunkach nadzwyczajnej polityki monetarnej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” , Sectio H - Oeconomia, Vol. 51, Zeszyt 6, Lublin, s. 343-356.
 24. Pyka I., Nocoń A. (2017), Bankowość centralna w globalnej gospodarce światowej, Wyd. UE w Katowicach, Katowice.
 25. Pyka I, Nocoń A., Cichorska J. (2016), Nadzwyczajna polityka monetarna a stabilność sektora bankowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 26. Pyka I., Nocoń A. (2016), Banking sector stability in the global economy-Case Study [w ]( red. ) Hofbauer G.  und Klimontowicz M. Herausforderungen, Forschung und Perspektiven 2016, Challenges, Research and Perspective, Uni-edition GmbH,  Berlin , s.11-24.
 27. Pyka I. Nocoń A. (2016), Dynamics of Lending Activity of Polish Banking Sector towards Low Interest Rate Policy of Central Banks, „Transformations in Business &Economics” ,vol 15, No 2A (38A), s. 415-434.
 28. Pyka I, Mitręga -Niestrój K., Nocoń A. (2016), Europejski System Banków Centralnych. Organizacja, funkcje i zadania w systemie bankowym Unnii Europejskiej  (w)[red.]Cichy J. Puszer B.Sektory bankowe w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s.11-49.  
 29. Pyka I. (2015), Polityka stabilizacji finansowej gospodarki światowej z perspektywy zmian europejskiej bankowości centralnej, [w] (red.) Pietraszkiewicz K. Sektor finansowy. Stymulatory i zagrożenia rozwoju, PTE, Warszawa, s. 281-297.
 30. Pyka I., Muszyński M. (2015), Communication in the Monetary Policy of the National Bank of Poland,[w] ( red.) Hofbauer G. und Kollegen,  Challenges, Research and Perspectives. Herausforderungen, Forschung Und Perspektiven, European Research and Working Group, Uni-edition GmbH, Berlin , s. 179-193.
 31. Pyka I. (2015), Dylematy banków centralnych wobec polityki luzowania ilościowego „Zeszyty Naukowe Cracow Review of Economics and Management” , nr 2 (938) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie , Kraków, s.71-87.
 32. Pyka I. (2015), Kreacja pieniądza kredytowego w warunkach polityki luzowania ilościowego banków centralnych , „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno- Społecznego , Studia i Prace”, nr 3.tom I (23), Oficyna Wydawnicza , Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa,  s. 75-89.
 33. Pyka I. (2015), Balans sheed policy of central banks in the conditions of the exit strategy of central banks, „Journal of Economics and Management”, vol.21 (3) University of Economics in Katowice, Katowice , s.110- 128.
 34. Pyka I., Muszyński M. (2015), Nowe regulacje bezpiecznego obrotu instrumentami pochodnymi na rynku pozagiełdowym w Polsce, [w] (red.) Pyka I. Szustak G. „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe UE w Katowicach”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice nr 238, s.117-132.
 35. Pyka I. (2013), Bankowość komercyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach , Katowice.
 36. Pyka I. (2013), Polityka monetarna EBC wobec przemian instytucjonalnych w strefie euro, „Zarządzanie i Finanse”, nr 2 , część 1, s. 503 – 516. 
 37. Pyka I. (2012), Instrumenty polityki monetarnej NBP w kształtowaniu płynności polskiego sektora bankowego [w] (red.) Przybylska-Kapuścińska W. Szyszko M. Wyzwania współczesnej polityki pieniężnej, Difin, Warszawa, s. 37-48.
 38. Pyka I., Cichorska J., Cichy J. (2012), Portfele aktywów bankowych - analiza teoretyczno-empiryczna, CeDeWu, Warszawa.
 39. Pyka I. (2012), Rynkowe instrumenty finansowe w alokacji kapitału bankowego, Wyd. Difin, Warszawa.
 40. Pyka I. (2012), Instytucjonalizm banku centralnego we współczesnej gospodarce [w](red.) Jaworski W. L. Szelągowska A. Współczesna bankowość centralna, CeDeWu, Warszawa, s. 63-84.
 41. Pyka I. (2010), Bank centralny na współczesnym rynku pieniężnym. Dyscyplina regulacyjna, skuteczność, instrumenty C. H. Beck, Warszawa.
 42. Pyka I. (2010 ), Rynek finansowy, (red.) Wyd. AE w Katowicach, Katowice.
 43. Pyka I. (2007), Teoria rynku efektywnego a efektywność rynków finansowych [w] (red.) Kapuś P. Węcławski J. Problemy rozwoju rynku finansowego  w aspekcie wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 38-44.
 44. Pyka I. (2007), Rynek transakcji sekurytyzacyjnych w bankach – analiza porównawcza” [w] (red.) Marcinkowska M. Wieteska S. Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej, Difin, Warszawa, s. 500-511.

dr Łukasz Szewczyk

 1. Szewczyk Ł., Szustak G. (2021), The relation between climate risk and the level of banking risk, with particular emphasis on credit risk, [w:] K. S. Soliman (red.), Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic. Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference, IBIMA, Cordoba, s. 12200-12206.

 2. Puszer B., Szewczyk Ł., (2020), Determinants of financial inclusion of enterprises in Sub-Saharan African states, [w:] S. Smyczek (red.), Consumer rights protection. Threats and opportunities for enhancing consumer awareness, Publishing House of the University of Economics in Katowice, Katowice, s. 224-236.

 3. Gradoń W., Szelągowska A., Szustak G., Szewczyk Ł. (2020), Innowacje w działalności banków spółdzielczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

 4. Gradoń W., Szewczyk. Ł. (2020), Kategoria wartości miarą oceny dojrzałości rynku kapitałowego w Polsce, [w:] P. Antonowicz, P. Galiński, P. Pisarewicz (red.), Perspektywa ekonomiczna, finansowa i prawna kreowania wartości w gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 133-146.

 5. Szewczyk Ł. (2020), Polityka inwestycyjna systemów gwarantowania depozytów na przykładzie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, [w:] P. Antonowicz, P. Galiński, P. Pisarewicz (red.), Społeczny, środowiskowy i jakościowy wymiar kreacji wartości organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 279-292.

 6. Szustak G., Szewczyk Ł. (2020), Public trust - a bank's non-financial capital, „Argumenta Oeconomica Cracoviensia”, nr 2 (23), s. 81-103.

 7. Szewczyk Ł. (2020),  Źródła finansowania kryzysowego w bankach wybrane problemy, [w:] P. Antonowicz, P. Galiński, P. Pisarewicz (red.), Perspektywa ekonomiczna, finansowa i prawna kreowania wartości w gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 367-380.

 8. Szewczyk Ł. (2020), Źródła finansowania kryzysowego w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w zmieniających się uwarunkowaniach rynkowych i regulacyjnych, [w:] A. Gemzik-Salwach, K. Opolski (red.),  Gospodarka i społeczeństwo w dobie finansjalizacji, CeDeWu, Warszawa, s. 115-125.
 9. Szewczyk Ł. (2019), Countercyclical capital buffer as a macroprudential instrument and its implementation in selected EU countries, [w:] J. Nesleha, L. Marek, M. Svoboda, Z. Rakovska (red.), European Financial Systems 2019. Proceedings of the 16th International Scientific Conference, Masaryk University, Brno, s. 603-609.
 10. Capiga M., Gradoń W., Szewczyk Ł., Szustak G. (2019), Infrastruktura rynku finansowego - kierunki zmian i ich skuteczność w ujęciu międzysektorowym, C. H. Beck, Warszawa.
 11. Szewczyk Ł. (2019), Systemy gwarantowania depozytów w państwach afrykańskich i ich znaczenie dla stabilności systemu finansowego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Bank i pieniądz w erze FinTech”, t.84, nr 1, s. 33-42.
 12. Szewczyk Ł. (2019),  The efficiency of a deposit guarantee scheme - a psychological component, [w:] M. Culik (red.), Financial Management of Firms and Financial Institutions. 12th International Scientific Conference. Proceedings, Technical University of Ostrava, Ostrava, s. 249-255.
 13. Mitręga-Niestrój K., Puszer B., Szewczyk Ł. (2019), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na PKB regionalnych wspólnot gospodarczych w Afryce, [w:] G. Musiał (red.), Dyskusje o kapitale wczoraj i dziś, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 135-149.
 14. Szewczyk Ł. (2018), Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako organ resolution, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 356, s. 146-156.
 15. Mitręga- Niestrój K., Puszer B., Szewczyk Ł. (2018), Integracja regionalna w Afryce. Aspekty gospodarcze i finansowe, CeDeWu, Warszawa.
 16. Mitręga- Niestrój K., Puszer B., Szewczyk Ł. (2018), Mobile money services development: the case of Africa, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 356, s. 78-96.
 17. Puszer B, Szewczyk Ł. (2018), Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów unii walutowych w Afryce a potencjał inwestycyjny tych państw, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 352, s. 185-200.
 18. Szewczyk Ł. (2018), Recent changes in the Polish deposit guarantee scheme, [w:] J. Nesleha, F. Hampl, M. Svoboda (red.), European Financial Systems 2018. Proceedings of the 15th International Scientific Conference, Masaryk University, Brno, s. 757-763.
 19. Szewczyk Ł. (2017), A common deposit guarantee scheme in UE and current problems, [w:] H. Hofbauer, M. Klimontowicz (red.),  Challenges, Research and Perspectives. Europe in a Changing World, uni-edition, Berlin, s. 72-79.
 20. Capiga M., Szustak G., Szewczyk Ł. (2017), Banki spółdzielcze na rynku finansowym w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 21. Mitręga-Niestrój K., Puszer B., Szewczyk Ł. (2017), Globalny kryzys finansowy a wybrane kraje Next 11. Bangladesz, Filipiny, Iran, Korea Płd., Meksyk, Nigeria i Pakistan, CeDeWu, Warszawa.
 22. Szewczyk Ł. (2017), Innowacje finansowe na przykładzie produktów bankowych dla osób starszych, [w:] G. Polok, I. Celary (red.), Osoba starsza w perspektywie społeczno-pastoralnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 158-164.
 23. Szewczyk Ł. (2017),  Skutki zmian w zakresie finansowania systemu gwarantowania depozytów dla sektora bankowego w Polsce, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” nr 2, t. 73, s. 93-103.
 24. Szewczyk Ł (2017),  Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe jako uczestnicy systemu gwarantowania depozytów, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 325, s. 166-176.
 25. Szewczyk Ł. (2016), Co-operative banks in Poland. Current issues, [w:] J. Krajicek, J. Nesleha, K. Urbanovsky (red.), Proceedings of the 13th International Scientific Conference European Financial Systems, Masaryk University, Brno, s. 802-807. 
 26. Szewczyk Ł. (2016), Funkcja pomocowa w praktyce wybranych systemów gwarantowania depozytów w strefie euro, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 266, s. 189-197.
 27. Szewczyk Ł. (2016), Instrumenty wspierające sektor banków spółdzielczych w praktyce wybranych systemów gwarantowania depozytów, „Annales UMCS Sectio H Oeconomia”, vol. 50, nr 4, s. 487-495.  
 28. Szewczyk Ł. (2016), Konsekwencje globalnego kryzysu finansowego dla pozaeuropejskich systemów gwarantowania depozytów, [w:] J. Osiński, M. Nawrot, M. Ostrowska, M. Pachocka (red.), Rozwój we współczesnym świecie. Uwarunkowania, wyzwania, perspektywy, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa, s.739-748.
 29. Szewczyk Ł., Żabińska J. (2016), Sektor bankowy Słowenii, [w:] J. Cichy, B. Puszer (red.), Sektory bankowe w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 488-502.
 30. Szewczyk Ł. (2016), Wybrane problemy dotyczące skuteczności systemów gwarantowania depozytów, "Bezpieczny Bank", nr 1 (62), s. 28-51.
 31. Szewczyk Ł. (2016), Wykluczenie finansowe jako problem społeczny, [w:] I. Celary, G. Polok (red.), Wykluczenie społeczne jako problem wielowymiarowy, Księgarnia św. Jacka sp. z o.o., Katowice,  s. 118-124.
 32. Szewczyk Ł. (2015), A New Role of European Central Bank in the European Financial Safety Net, [w:] K. Opolski, J. Górski (red.), Strategie Gospodarcze i Społeczne Unii Europejskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 43-48.
 33. Szewczyk Ł. (2015), Changes in the deposit guarantee schemes as a consequence of the global financial crisis , [w:] G. Hofbauer et al. (red.), Challenges, Research and Perspectives. Trust in social, economic and financial relations, uni-edition,  Berlin, s. 267-274.
 34. Szewczyk Ł. (2015), Model finansowania systemów gwarantowania depozytów w Unii Europejskiej. Wnioski z kryzysu, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, t.59, nr 2, s. 37-48.   
 35. Szewczyk Ł. (2015), Ocena efektywności systemów gwarantowania depozytów, [w:] M. Postułą, J. Turyna (red.), Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Zarządzanie finansami a efektywność ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 89-98.
 36. Szewczyk Ł. (2015),  Recent developments in deposit insurance from EU perspective, “Corporate Ownership and Control”, vol. 12 issue 4, s. 867-870.
 37. Szewczyk Ł. (2015), Skutki globalnego kryzysu finansowego dla bankowości inwestycyjnej - przykład UBS, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 246, s. 99-111.
 38. Szewczyk Ł. (2015), The funding model of deposit guarantee schemes in EU. Lessons from the crisis, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 238, s. 144-152.
 39. Szewczyk Ł. (2015), The Role of ECB as a Supervisory Authority within European Union, [w:] V. Kajurowa, J. Krajicek (red.),  European Financial Systems 2015. Proceedings of the 12th International Scientific Conference, Masaryk University, Brno, s.605-610.
 40. Szewczyk Ł., Żabińska J. (2014), Central bank communication and its meaning to monetary Policy, [w:] G. Hofbauer (red.), Chalenges, Reserach and Perspectives, uni-edition, Berlin, s. 129-138.
 41. Szewczyk Ł. (2014), Polityka informacyjna wybranych banków centralnych i jej rola we wspieraniu stabilności finansowej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, nr 56, s. 43-52.
 42. Szewczyk Ł. (2014), Znaczenie międzynarodowych regulacji w funkcjonowaniu systemów gwarantowania depozytów, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, nr 5, s. 13-22.
 43. Szewczyk Ł. (2013), Niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej na przykładzie Systemu Rezerwy Federalnej i Europejskiego Banku Centralnego, [w:] J. Osiński, M. Pachocka (red.), Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa, s. 425-436.
 44. Szewczyk Ł. (2013), The role of deposit guarantee schemes in stabilizing the financial system in the eurozone. Lessons from the crisis, [w:] K. Opolski, J. Górski (red.), Perspektywy integracji gospodarczej i walutowej w Unii Europejskiej w czasach kryzysu, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 303-310.
 45. Szewczyk Ł. (2013), Znaczenie dyrektywy CRD IV w kształtowaniu norm ostrożnościowych w Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”,  nr 48, s. 83-96.
 46. Szewczyk Ł. (2012), Rola Europejskiego Banku Centralnego w zapobieganiu i łagodzeniu kryzysów finansowych, [w:] J. Żabińska, K. Mitręga-Niestrój, B. Puszer  (red.), Zapobieganie i zarządzanie kryzysem finansowym, CeDeWu, Warszawa, s. 173-192.

 

prof. UE dr hab. Grażyna Szustak

 1. Szustak G., Szewczyk Ł.,  (2021), The relation between climate risk and the level of banking risk, with particular emphasis on credit risk, [w:] K. S. Soliman (red.), Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic. Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference, IBIMA, Cordoba, s. 12200-12206.  
 2. Szustak G., Szewczyk Ł. (2020), Public Trust – a Bank’s Non-financial Capital, „Argumenta Oeconomica Cracoviensia” 2020, no 2 (23), s. 81-103.
 3. Szustak G., Szelągowska A., Gradoń W., Szewczyk Ł (2020)., Innowacje w działalności banków spółdzielczych, Wyd. UE Katowice, Katowice, s. 9-46.
 4. Capiga M., Szustak G., Gradoń W., Szewczyk Ł. (2019), Infrastruktura rynku finansowego, Beck, Warszawa, s. 15-51; 225-267.
 5. Szustak G. (2017), Wielopłaszczyznowy system kontroli ryzyka bankowego, Difin, Warszawa, s. 259.
 6. Capiga M., Szustak G., Gradoń W. (2017), Banki spółdzielcze na rynku finansowym w Polsce, CeDeWu, Warszawa, s. 11-43; 45-77.
 7. Szustak G. (2017), Knowledge – based bank, (w:)  G. Hofbauer , M. Klimontowicz (Hrsg/editors), Challenges, Research and Perspectives:2016, Uni – edition, Berlin, s. 37-47. 
 8. Capiga M., Gradoń W., Szustak G. (2016), Kreowanie wartości banku, CeDeWu, Warszawa, s. 107-149; 151- 173. 
 9. Szustak G., Gradoń W. (2016), Wybrane determinanty wartości banku. „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, vol. 14, nr 3, część1, s. 37-54.
 10. Szustak G., Gradoń W. (2015), Wybrane aspekty procesów restrukturyzacji sektora bankowego, (w:) I. Pyka, G. Szustak (red.),”Studia Ekonomiczne”, nr 238, s. 153-179.
 11. Szustak G. (2014), Resolution – A necessary complement to the EU’s safety net and its budget, (w:) G. Hofbauer (Hrsg),  Challenges, Research and Perspectives,  Uni – edition, Berlin, s. 103-112.
 12. Szustak G. (2014), Informacja o kredytobiorcy – zasadnicza przesłanka bezpieczeństwa banku, (w:) M. Capiga, G. Szustak (red.): Zarządzanie instytucjami finansowymi w niestabilnym otoczeniu gospodarczym, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe”, Wyd. UE w Katowicach, nr 171, s. 65-83.
 13. Szustak G. (2014), Consumer protection as a premise to build trust in the financial service market, “Journal of Economics and Management”, Vol. 16,  s.113-133.
 14. Capiga M., Gradoń W., Szustak G. (2014), Działania restrukturyzacyjne i naprawcze w sektorze bankowym, CeDeWU, Warszawa, s. 55-107.
 15. Capiga M., Gradoń W., Szustak G. (2013), Systemy wczesnego ostrzegania w ocenie działalności instytucji finansowych, CeDeWu, Warszawa, s. 51-100.
 16. Szustak G. (2013), A safe banking system – EU priority, (w:) G. Hofbauer (Hrsg), Challenges, Research and Perspectives, Uni – edition, Berlin, s. 43-52.
 17. Szustak G. (2013), Non-Bank Financial Companies vs. Banks in the European Union: A Serious Regulatory Asymmetry with Consequences, “Corporate Ownership & Control”, vol. 11, Issue 1, s. 18-23.
 18. Szustak G. (2013), Innowacje rynku kart płatniczych w Polsce – charakter, tempo i zasadność wprowadzanych zmian. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, vol. XLVII,3,  Sectio H, s. 531-538.
 19. Capiga M., Gradoń W., Szustak G. (2011), Adekwatność kapitałowa w ocenie bezpieczeństwa banku, CeDeWu, Warszawa, s. 71-108; 116-126.
 20. Capiga M., Gradoń W., Szustak G. (2010), Sieć bezpieczeństwa finansowego, CeDeWu, Warszawa, s. 53-74; 77-102.

 

 

dr inż. Tomasz Zieliński

 1. Zieliński T.: Kapitał ekonomiczny banku – wybrane aspekty kształtowania i alokacji, [w:] Ryzyko w finansach i bankowości, red. B. Filipiak, M. Dylewskiego, Wyd. Difin, Warszawa 2010, s.161-177.
 2. Zieliński T.: Ocena banku – w kierunku ujęcia zintegrowanego, [w:] Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, red. A. Janca, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s.153-165.
 3. Zieliński T., Kaczmarzyk J.: Dostępne rozwiązania w zakresie inżynierii finansowania projektów inwestycyjnych, [w:] Wybór inwestora strategicznego dla potrzeb zagospodarowania centrum miasta poprzemysłowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010, s. 79-117.
 4. Zieliński T., Kaczmarzyk J.: Metody symulacyjne w poszerzonej analizie wrażliwości, [w:] System bankowy i rynki finansowe w warunkach globalnego kryzysu finansowego, red. K. Znaniecka, W. Gradoń, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010, s. 171-187.
 5. Zieliński T.: Ryzyko na rynku finansowym, [w:] Rynek finansowy, red. I. Pyka, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2010, s. 28-58.
 6. Zieliński T., Kaczmarzyk J.: Modelowanie finansowe z użyciem arkusza kalkulacyjnego, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2010 (225 stron).
 7. Zieliński T.: Stopa zwrotu miarą efektywności inwestycji finansowej, „Finanse Osobiste”, nr 2, lipiec-wrzesień 2011, s. 30-39.
 8. Zieliński T.: Teoria i praktyka ryzyka finansowego – zagadnienia podstawowe z zakresu identyfikacji i pomiaru ryzyka, „Finanse Osobiste”, nr 1, styczeń-marzec 2012, s. 47-51.
 9. Zieliński T.: Zmienność jako determinanta ryzyka, „Finanse Osobiste”, nr 2, kwiecień – czerwiec 2012, s. 36-45.
 10. Zadora H., Zieliński T.: Pieniądz współczesny a kryzysy finansowe, Wyd. Difin, Warszawa 2012 (319 stron).
 11. Zieliński T.: Technologia informacyjna a kryzys finansów, [w]: Finanse w niestabilnym otoczeniu: dylematy i wyzwania. Rynki finansowe, Studia Ekonomiczne Nr 106, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2012, s. 23-33.
 12. Zieliński T.: Technologia informacyjna a kryzys finansów, [w:] Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania – Rynki finansowe, red. J. Harasim, J. Cichy, Studia Ekonomiczne UE w Katowicach, Katowice 2012, s. 23-33.
 13. Zieliński T.: Merton’s and KMV Models in Credit Risk Management,  [w:] Risk Perception in Financial and Non – Financial Entities, red. K. Znaniecka, M. Wieczorek - Kosmala, Studia Ekonomiczne UE w Katowicach, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, nr 127, Katowice 2013, s.123-136.
 14. Zieliński T.: Założenia teoretyczne formuły IRB w ocenie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego banku, „Bezpieczny Bank”, nr 2-3/2013, s. 96-116.
 15. Zieliński T.: Searching the discrimination criteria for banking systems in the European Union countries, [w:] Challenges, Research and Perspectives, red. G. Hofbauer, uni-edition GmbH, Berlin 2013, s. 53-68.
 16. Zieliński T.: Are the governments able to pay back public debt in finite period, [w:] World Financial Markets in Time of Euro Debt Crisis, red. M. Kral, J. Slepecky, S. Zaric, Kniharstvo GEORG, Zilina 2013, s. 31-42.
 17. Zieliński T.: "Zarażenie finansowe" źródłem ryzyka systemowego, [w:] Innowacje w bankowości i finansach, t. 1, red. I. Pyka, J. Cichy, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 129-140.
 18. Zieliński T.: Ryzyko banku komercyjnego, [w:] Bankowość komercyjna, red. I. Pyka,  Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2013, s. 269-296.
 19. Zieliński T.: Alokacja kapitału własnego banku, [w:] Bankowość komercyjna, red. I. Pyka,  Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2013, s. 318-338.
 20. Zieliński T.: Współczesny bank wobec paradygmatu zaufania publicznego, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, Oeconomia 47/3 (2013), s. 673-683.
 21. Zieliński T.: Niejednoznaczność wpływu regulacji bazylejskich na bank jako instytucję zaufania publicznego, [w:] Zarządzanie instytucjami finansowymi w niestabilnym otoczeniu gospodarczym, red. M. Capiga, G. Szustak, Studia Ekonomiczne, Nr 171, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014, s. 31-49.
 22. Zieliński T.: Extreme market risk from the perspective of banking capital requirement, [w:] Challenges, research and perspectives, red. G. Hofbauer, Uni – edition, Berlin 2014, s.71-90.
 23. Zieliński T.: “Financial repression” - how to finance public debt with private money, [w:] Contemporary problems in banking and on financial markets, red. J. Harasim, B. Frączek, Journal of Economics & Management, vol.16, Publishing House of the University of Economics in Katowice, Katowice 2014, s.161-179.
 24. Zieliński T.: Testy warunków skrajnych w ocenie adekwatności kapitałowej banku, [w:]  Innowacje, a wzrost gospodarczy, cz. 1, red. I. Pyka, J. Cichy, Studia Ekonomiczne, Nr 186, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014, s. 304-320.
 25. Zieliński T.: Dlaczego pieniądz elektroniczny pozostaje martwą koncepcją?, Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska, Sectio H, Oeconomia, vol. XLVII, 3, Lublin 2014, s. 403-415.
 26. Zieliński T., Mitręga-Niestój K.: Financial repression in term of deflation and low economic growth, [w:] Challenges, Research and Perspectives. Trust in social, economic and financial relations, red. G. Hofbauer Und Kollegen, European Research and Working Group, Uni-edition GmbH,  Berlin 2015, s. 235-256.
 27. Zieliński T.: Rezygnacja z gotówki – nowy paradygmat pieniądza czy tylko innowacja w obszarze rozliczeń pieniężnych? [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 49/4, Lublin 2015, s. 737-758.
 28. Zieliński T.: Separacja bankowości detalicznej i komercyjnej od działalności inwestycyjnej banków, [w:] Innowacje, a wzrost gospodarczy. Cz. 1, red. J. Żabińska, J. Cichy, Studia Ekonomiczne, Współczesne Finanse, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Nr 246, Katowice 2015, s.124-139.
 29. Zieliński T.: Separating Commercial and Investment Banking: Sentimental Comeback to History or an Unavoidable Run Towards Safer Future?, Proceedings of The International Business  Conference 2016:  Searching for Innovative and Creative Business Solutions, Vilniaus kolegija, Saltoniškių st. 58, Vilnius LT-08105, Lithuania 2016, s. 293-304.
 30.  Zieliński T.: Dług jako alternatywa kapitału akcyjnego - struktura kapitału regulacyjnego banku, Studia Ekonomiczne, Współczesne Finanse, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - Nr 5, Katowice 2016,  s. 141-154.
 31.  Zieliński T.: Financial networks as a source of systemic instability, The Quarterly “e-finanse”, numer vol.12, nr 3, University of Information Technology and Management in Rzeszów, Rzeszów 2016, s. 59-68.
 32.  Zieliński T., Gradoń W.: Sektor bankowy Czech, [w:] Sektory bankowe w Unii Europejskiej,  red. J. Cichy, B. Puszer, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s.149-169. 
 33.  Zieliński T., Gradoń W.: Sektor bankowy Słowacji, [w:] Sektory bankowe w Unii Europejskiej,  red. Janusz Cichy, Blandyna Puszer, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 473-487. 
 34.  Zieliński T.: Jak kształcić przyszłych finansistów?, Gazeta Finansowa, 22-28 kwietnia 2016r., dodatek Biznes Raport. 
 35.  Zieliński T.: Ekonomika działalności agencji bankowej, [w:] R. Pacud, J. Cichorska, M. Klimontowicz, T. Zieliński: Bank i agent bankowy, Difin, Warszawa 2017, s. 197-229. 
 36.  Zieliński T.: Rynek pośrednictwa bankowego. Modele współpracy i dylematy podmiotów współpracujących, [w:] R. Pacud, J. Cichorska, M. Klimontowicz, T. Zieliński: Bank i agent bankowy, Difin, Warszawa 2017, s. 271-302.