Przejdź do menu Przejdź do treści

Wybrane publikacje pracowników Katedry

dr Joanna Cichorska

 1. Cichorska J., Puszer B. (2021), Evaluation of the level of financial inclusion among business from the 11 Group of countries, „Journal of Finance and Low”, tom 2, nr 30, s. 103-116.  

 2. Cichorska J., Puszer B. (2020), Czynniki wpływające na poziom włączenia finansowego przedsiębiorstw Grupy Wyszehradzkiej, w: Perspektywa ekonomiczna, finansowa i prawna kreowania wartości w gospodarce, red. P. Antonowicz, P. Galiński, P. Pisarewicz, Uniwersytet Gdański.
 3. Pyka I., Nocoń A., Cichorska J. (2019), Nowy ład regulacyjny w sektorze bankowym Unii Europejskiej, CeDeWu, Warszawa.
 4. Cichorska J. (2017), Klienci, produkty i usługi banku. Produkty i usługi, w: Bankowość dla praktyków. Europejski certyfikat Bankowca EFCB 3E, red. M. Klimontowicz, ZBP, Warszawa, s. 78-104.
 5. Cichorska J. (2017), Rozbudowa sieci agencji bankowych jako element ekspansji banku (analiza przypadków), w: Bank i agent bankowy, R. Pacud (red.), J. Cichorska, M. Klimontowicz, T. Zieliński, Difin Warszawa, s. 101 -140.
 6. Cichorska J. (2017), Uczciwa komunikacja marketingowa warunkiem zaufania publicznego wobec banków komercyjnych, w: Praworządność. Komunikowanie z prawem, red. J. Zimny, KUL, Stalowa Wola, s. 334-351.
 7. Cichorska J. (2017), Swoboda umów o usługi finansowe a granice wolności konsumenta, w: Wolność gwarantem praw człowieka, red. J. Zimny, KUL, Stalowa Wola, s. 235-251.
 8. Cichorska J. (2017), Rządowe programy finansowania budownictwa mieszkaniowego w procesie wspierania rodzin w Polsce, w: Societas Familia-Parantela, red. J. Zimny, KUL, Stalowa Wola, s. 420-441.
 9. Cichorska J. (2017), Misselling, czyli sprzedaż niepotrzebnych instrumentów finansowych i jej skutki. Stan prawny w Polsce i Wielkiej Brytanii, „Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych”, “Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection”, Kwartalnik nr 24 (2/2017), s. 18-34.
 10. Pyka I., Nocoń A., Cichorska J. (2016), Nadzwyczajna polityka monetarna banków centralnych a stabilność sektora bankowego, Wyd.  Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 11. Cichorska J. (2016), Sztuka inwestowania w sztukę, Media Planet, Edukator Finansowy.
 12. Cichorska J., Klimontowicz M., Financialisation as a result of the network economy’s development, “e-Finanse”, r. Vol. 13/nr 2, s. 1-12.
 13. Cichorska J. (2016), Sektor bankowy Hiszpanii, w: Sektory bankowe w Unii Europejskiej, red. J. Cichy, B. Puszer, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 255-278.
 14. Cichorska J. (2015), Responsibility of systemically important institutions for financial market stability, in: Challenges, Research and Perspectives. Herausforderungen, Forschung Und Perspektiven, red. G. Hofbauer Und Kollegen, European Research and Working Group (Europaische Forschungs- und Arbeitsgruppe, uni-edition GmbH, Berlin.
 15. Cichorska J. (2015), Rozwój rynku sztuki jako przykład inwestycji alternatywnych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia, Vol. XLIX, 4, Sectio H, s. 15.

 

dr Janusz Cichy

 1. Pyka I., Cichy J., Nocoń A., Pyka A. (2018),  Repolonizacja banków w Polsce. Przesłanki, założenia i dylematy zmian własnościowych, Difin, Warszawa, s. 246.
 2. Cichy J. (2018), Obligacje społeczne – innowacyjny instrument finansowania potrzeb społecznych, Studia Ekonomiczne UE w Katowicach, Nr 356, s. 33-42.
 3. Cichy J. (2017), Sytuacja finansowa polskiego sektora bankowego w warunkach wzrostu obciążeń finansowych i ich wpływ na ratingi banków, Studia Ekonomiczne, UE w Katowicach, Katowice Nr 325, s. 7-19.
 4. Cichy J. (2017), Rating w ocenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta, w: A. Szęlagowska (red.) Inwestycje w zrównoważonym rozwoju miast, Cedewu, Warszawa, s.65-83.
 5. Cichy J. (2016), Sektor bankowy Estonii, w: J. Cichy, B. Puszer (red), Sektory bankowe w Unii Europejskiej,  s.189-203.
 6. Cichy J. (2016), Sektor bankowy Polski, w: J. Cichy, B. Puszer (red), Sektory bankowe w Unii Europejskiej,  s.419-436.
 7. Pyka A., Cichy J., (2016), Sytuacja kapitałowa banków spółdzielczych na tle sektora bankowego,  w: Jan L. Bednarczyk, Krzysztof J. Sadurski (red.) Banki spółdzielcze wobec wyzwań współczesnego rynku, Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium", Radom, 93-106.
 8. Cichy J., Gradoń W. (2016), Crowdfunding as a mechanism for financing small and medium-sized enterprises, e-Finanse, Vol. 12, nr 3 s. 38-48.
 9. Cichy J., Gradoń W. (2016), Innovative economy, and the activity of financial market institutions. Case of Poland,  Journal of International Studies, Vol. 9, nr 1 s. 156-166.
 10. Cichy J. (2016), Rating na rynku finansowym, Seria „Rynek finansowy”, UE w Katowicach, s.64.
 11. Cichy J., Gradoń W. (2016), Usługi bankowości inwestycyjnej. Wybrane zagadnienia, UE w Katowicach, s. 180.
 12. Cichy J. (2015), Bank jako klient profesjonalny na rynku obligacji skarbowych - analiza aktywności wybranych banków komercyjnych w Polsce, Studia Ekonomiczne,  Współczesne Finanse, UE w Katowicach, Katowice, Nr 246, s. 7-21.
 13. Cichy J. (2015), Bank na rynku kapitału wysokiego ryzyka. Postulaty aktywnego uczestnictwa, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, vol. 49, nr 4 s. 85-95.
 14. Cichy J. (2014), Ewolucja franczyzy bankowej w Polsce, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, Vol. 48, nr 4 s. 19-28.
 15. Cichy J. (2014), The state as a guarantor of financial stability of the banking sector, w: Gunter Hofbauer, Milos Kral, Sinisa Zaric (red.),  Challenges, research and perspectives = Herausforderungen, Forschung und Perspektiven, Berlin : uni-edition, s.91-102.
 16. Cichy J. (2013), Agencje ratingowe w unijnych regulacjach prawnych. dylematy zasadności ich wprowadzania,  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, vol. 47, s. 89-98.
 17. Cichy J., Nocoń A. (2013), Instruments to guarantee the financial stability of the banking sector in the long term towards their assessment, w: Financial Management of Firms and Financial Institutions, Ostrava : VSB - Technical University of Ostrava, s. 109-116.
 18. Cichy J., Gradoń W. (2013), The economy of the country in the credit rating agencies opinion. The case of Poland, w: Gunter Hofbauer (red.)  Challenges, Research and Perspectives = Herausforderungen, Forschung und Perspektiven, Berlin : uni-edition, s.69-81.
 19. Cichy J. (2013), The financing risk of a bank's operating activities, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Nr 127 s. 153-163.
 20. Cichy J., Gradoń W. (2013), The revision of methods determining interbank market rates, w: Milos Kral, Jaroslav Slepecky, Sinisa Zaric (red.)   World Financial Markets in Time of Euro Debt Crisis, Zilina : GEORG, 2013, s. 43-54.
 21. Cichy J., Szewieczek D. (2012), Bancassurance w Polsce, UE w Katowicach, Katowice, s.154.
 22. Cichy J. (2012), The use of bonds in bank capital management, w: Gunter Hofbauer i Hauke Haensel (red.)  Challenges, research and perspectives = Herausforderungen, Forschung und Perspektiven, Berlin: uni-edition, 2012, s. 59-67.
 23. Cichy J. (2009), Jakość w usługach bankowych i jej rola w zwiększaniu efektywności i konkurencyjności banku, w: J. Harasim (red.) Konkurencyjność i efektywność działania banku. podejście zasobowe, AE w Katowicach, s. 167-192.

dr Maria Czech

 1. Czech M. (2020), Ochrona konsumentów na rynku kapitałowym w Polsce, „Finanse i Prawo Finansowe / Journal of Finance and Financial Law”, Vol. 4(28), s. 45-63.
 2. Czech M. (2020), Global debt as a determinant of notional amounts outstanding changes of credit default swaps in non-financial institutions [w:] A. Ujwary-Gil & M.Gancarczyk (ed.), New Challenges in Economic Policy, Business, and Management, Institute of Economics, Polish Academy of Sciences, Warsaw, s. 105-126.
 3. Czech M. (2019), Credit default swap w transakcjach średnioterminowych na globalnym rynku finansowym, Difin, Warszawa.
 4. Czech M. (2019), Mechanizmy funkcjonowania derywatów kredytowych w świetle literatury przedmiotu, [w:] W. Caputa (red.), Bank i pieniądz w erze FinTech. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” nr 84(1)/2019, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań, s. 43-63.
 5. Czech M. (2019), Wykorzystanie credit default swap w utrzymaniu wymaganego poziomu kapitału regulacyjnego w instytucjach bankowych [w:] G. Musiał (red.) Dyskusje o kapitale wczoraj i dziś, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice, s. 260-275.
 6. Czech M., Pyka I. (2018), Kontrakty CDS w roli nowoczesnego parametru oceny ryzyka kredytowego kraju, „Współczesne Finanse. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Nr 356, s. 124-145.
 7. Czech M., Cichorski P. (2015), Instrumenty rynku walutowego, [w:] J. Cichorska (red.), Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Inwestor indywidualny na rynku finansowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 71-77.
 8. Czech M., Cichorski P. (2015), Instrumenty pochodne, [w:] J. Cichorska (red.), Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Inwestor indywidualny na rynku finansowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 130-137.
 9. Czech M. (2014), Rola stowarzyszeń i klubów inwestycyjnych na rynku kapitałowym w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, [w:] J. Osiński, J. Z. Popławska (red.) Oblicza społeczeństwa obywatelskiego. Państwo, Gospodarka. Świat, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, s. 189-200.
 10. Czech M. (2014), Analiza wybranych kredytowych instrumentów pochodnych w aspekcie wzrostu gospodarczego, [w:] W. Gradoń, J. Harasim (red.), Innowacje a wzrost gospodarczy. Cz. 2, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe”, Nr 186, s. 131-143.
 11. Czech M. (2013), Polski rynek finansowy w obliczu europejskiego kryzysu zadłużeniowego, [w:] K. Koj, J. Szostak (red.), Współczesna Ekonomia wobec załamania koniunktury gospodarczej, „Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, Nr 15, s. 57-74. 
 12. Czech M. (2013), Bondspot S.A jako platforma obrotu derywatami kredytowymi, [w:] J. Harasim, B. Frączak (red.) Innowacje w bankowości i finansach. Tom II, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Nr 174, s. 199-212.
 13. Czech M., Pyka I. (2013), Rynek kredytowych instrumentów pochodnych w procesie zmian, „Oeconomia” Vol. XLVII, 3 UMCS, s. 521-531.

dr Piotr Dąbrowski

 1. Dąbrowski P., Frączek B. (2021), The fashion industry during the pandemic, „Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic”, Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 1-2 April 2021 Cordoba Spain, s. 4464-4472.
 2. Dąbrowski P., Gradoń W. (2021), Pandemic lockdowns as a risk factor in the DCF process - proposed solution for cash flow adjustments, „Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic”, Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 1-2 April 2021 Cordoba Spain, s. 10890-10900.
 3. Dąbrowski P., Frączek B. (2019), The preferences in capital allocation among economics students in Poland. Investments on the Warsaw Stock Exchange and forex in comparison to a poker game, „Journal of Economics and Management”, Vol. 38 (4), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 67-88.
 4. Dąbrowski P., Jarno K. (2019), Trading recommendations - a long-term analysis and the evolution of law, „Argumenta Oeconomica Cracoviensia” Nr 20, s. 87-102.
 5. Dąbrowski P. (2017), Short-term Trading Obstacles - Polish Traders' Experiences, Proceedings of 7th European Business Research Conference, 15-16 December 2016, University of Roma Tre, Rome, Italy).
 6. Dąbrowski P., Gradoń W. (2017), Wpływ podatku bankowego na rynek giełdowy w Polsce, „Studia Ekonomiczne” Nr 339, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 35-44.

prof. UE dr hab. Bożena Frączek

 1. Frączek B., Plutecka K., Gagat-Matuła, A., Czyż, A. (2021) Consumer buying behavior, sense of security and basic economic knowledge among young consumers with ASD-Asperger syndrome. An exploratory study, “Young Consumers”, DOI: 10.1108/YC-09-2020-1214
 2. Frączek B., Urbanek, A., (2021) Financial inclusion as an important factor influencing digital payments in passenger transport. A case study of EU countries, “Research in Transportation Business and Management”, DOI: 10.1016/j.rtbm.2021.100691
 3. Gagat-Matuła A., Frączek B., Dewalska-Opitek A. (2021) Parental Attitudes and the Attitude to Energy Saving among Young People with ASD, “Energies”, 14 (17), DOI: 10.3390/en14175353
 4. Frączek, B. (2021) The arts and culture industry's contribution to the economy and its situation during the pandemic, Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA): Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic.
 5. Frączek B., Dąbrowski, P. (2021) The fashion industry during the pandemic, Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA): Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic.
 6. Frączek B. (2020) A system to support the transparency of consumer credit offers, “Journal of Risk and Financial Managemen”t, 13(12), DOI: 10.3390/jrfm13120317
 7. Frączek B. (2020) Abuses based on the deficit of information in financial markets. The case of presenting the interest rate in basic financial offers, “International Journal of Monetary Economics and Finance”, 13(5), s. 502-512, DOI: 10.1504/IJMEF.2020.110554
 8. Frączek B. (2020) Sytuacja ekonomiczno-finansowa rodziny a zaburzenia komunikacyjne jej członków [w:] Komunikowanie się społeczne osób zagrożonych marginalizacją. Konteksty teoretyczne i praktyczne rozwiązania, [red.] K. Plutecka, A. Gagat-Matuła, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
 9. Frączek B., Gagat-Matuła, A. (2019) Financial education and financial knowledge and its usage among Asperger syndrome people, “Cypriot Journal of Educational Sciences”, 14(4), s. 742-749, DOI: 10.18844/cjes.v14i4.3936
 10. Frączek B.  (2017) Edukacja finansowa jako determinanta wzrostu włączenia finansowego: podejście zintegrowane, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s.265.

dr Witold Gradoń


 1. Dąbrowski P., Gradoń W. (2021), Pandemic lockdowns as a risk factor in the DCF process - proposed solution for cash flow adjustments [in:] Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic. Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman, International Business Information Management Association (IBIMA), s. 10890-10900
 2. Szustak G. , Szelągowska A., Gradoń W., Szewczyk Ł. (2020), Innowacje w działalności banków spółdzielczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, monografia
 3. Gradoń W., Szewczyk Ł. (2020), Kategoria wartości miarą oceny dojrzałości rynku kapitałowego w Polsce [w:] Perspektywa ekonomiczna, finansowa i prawna kreowania wartości w gospodarce / red. nauk. Antonowicz P., Galiński P., Pisarewicz P., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 133-146
 4. Capiga M., Gradoń W., Szustak G., Szewczyk Ł. (2019), Infrastruktura rynku finansowego - kierunki zmian i ich skuteczność w ujęciu międzysektorowym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 146-224
 5. Capiga M., Gradoń W., Szustak G. (2018), Sieć bezpieczeństwa finansowego, wyd. 2, CeDeWu, Warszawa, s. 29-52; 103-120
 6. Gradoń W. (2017), Risk management and creation of bank's value, [in:] Challenges, Research and Perspectives: 2016 : Europe in a Changing World, ed. Günter Hofbauer, Monika Klimontowicz, uni-edition, Berlin, s. 60-71
 7. Gradoń W., Dąbrowski P. (2017), Wpływ podatku bankowego na rynek giełdowy w Polsce, Studia Ekonomiczne nr 339, seria Współczesne Finanse nr 10, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 35-44
 8. Cichy J., Gradoń W. (2016), Crowdfunding as a mechanism for financing small and medium-sized enterprises, e-Finanse, Rzeszów 2016, s. 38-47
 9. Cichy J., Gradoń W. (2016), Innovative economy, and the activity of financial market institutions. Case of Poland, Journal of International Studies Vol. 9, nr 1, s. 156-166
 10. Capiga M., Gradoń W., Szustak G. (2016), Kreowanie wartości banku, CeDeWu, Warszawa, s. 57-106; 175-226
 11. Gradoń W., Zieliński T. (2016), Sektor bankowy Czech [w:] red. nauk. Cichy J., Puszer B., Sektory bankowe w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 149-169
 12. Gradoń W., Zieliński T. (2016), Sektor bankowy Słowacji [w:] red. nauk. Cichy J., Puszer B., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 473-487
 13. Cichy J., Gradoń W. (2016), Usługi bankowości inwestycyjnej. Wybrane zagadnienia,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 180
 14. Gradoń W., Szustak G. (2016), Wybrane determinanty wartości banku, Zarządzanie i Finanse, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, s. 37-54
 15. Cichorski P., Gradoń W. (2015), Gold as a financial instrument of the over-the-counter market [w:] Challenges, Research and Perspectives 2015. Trust in social economic and financial relations [ed.] Gunter Hofbauer und Kollegen, Uni-edition, Berlin, s. 355-368
 16. Gradoń W. (2015), Nowa ustawa o obligacjach szansą na ożywienie rynku długu nieskarbowego w Polsce, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia Vol. 49, no. 4, s. 155-167
 17. Gradoń W., Szustak G. (2015), Wybrane aspekty procesów restrukturyzacji sektora bankowego, Studia Ekonomiczne Nr 238, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2015, s. 155-179
 18. Capiga M., Gradoń W., Szustak G. (2014), Działania restrukturyzacyjne i naprawcze w sektorze bankowym, CeDeWu, Warszawa, s. 109-155
 19. Gradoń W. (2014), Whether high frequency trading (HFT) will dehumanize the financial market? [in:] Challenges, research and perspectives, ed. Gunter Hofbauer, ed. Kral M., Zaric S., Uni-edition, Berlin, s. 259-267
 20. Capiga M., Gradoń W., Szustak G. (2013), Systemy wczesnego ostrzegania w ocenie działalności instytucji finansowych, CeDeWu, Warszawa, s. 101-194
 21. Cichy J., Gradoń W. (2013), The economy of the country in the credit rating agencies opinion. The case of Poland [w:] Challenges, Research and Perspectives, ed. Gunter Hofbauer, uni-edition, Berlin, s. 69-81
 22. Gradoń W. (2013), Współczesna bankowość korporacyjna [w:] Bankowość komercyjna. praca zbiorowa, red. I. Pyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 169-195
 23. Gradoń W. (2012), Zaufanie jako czynnik kształtowania stabilności rynku międzybankowego, Studia Ekonomiczne nr 105, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 117-126
 24. Capiga M., Szustak G., Gradoń W. (2011), Adekwatność kapitałowa w ocenie bezpieczeństwa banku, CeDeWu, Warszawa, s. 35-70; 132-148
 25. Gradoń W. (2010), Ewolucje koncepcji nadzoru finansowego w Unii Europejskiej, Studia Ekonomiczne nr 71, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 161-170

prof. dr hab. Janina Harasim

 1. Harasim J., Klimontowicz M. (2021), Digitalisation as a determinant of new payment methods’ development: the evidence from Eurozone and Poland, Proceedings of the 16th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, Lisboa, Portugal, s. 423-430.  
 2. Harasim J. (2020), Rewolucja technologiczna a konkurencja w sektorze finansowym, w: Gospodarka, rynek i państwo wobec rewolucji technologicznej, red. K. Marchewka-Bartkowiak, M. Korolewska, "Studia BAS", nr 3(63) Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa, s.  43-59.
 3. Harasim J. (2020),  Banki a FinTechy - konkurencja czy współpraca? [w:] E. Miklaszewska, M. Folwarski (red.), Bankowość emocjonalna. Cyfrowa transformacja banków a oczekiwania klientów, Poltext, Warszawa, s.57-70.
 4. Harasim J., Klimontowicz M. (2020), What could induce Polish consumers to reduce cash payments? IV International Cash Conference Cash in the age of payment diversity, Deutsche Bundesbank, Monachium, s.  80-111. www.bundesbank.de/resource/blob/854150/d1d39a406c961cedcf980de42ae6b806/mL/cash-in-the-age-of-payment-diversity-data.pdf.
 5. Klimontowicz M., Harasim J. (2019), Mobile technology as part of banks business model, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 1, no. 340 s. 73-89.
 6. Klimontowicz M., Harasim J. (2019),  The determinants of banks innovativeness, Proceedings of the 14th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE 2019. University of Peloponnese Kalamata, Greece 19-20 September, Volume 1 / ed. by Panagiotis Liargova, Alexandros Kakouris, s. 530-538
 7. Harasim J., Mitręga-Niestrój K. (2018), FinTech - dylematy definicyjne i determinanty rozwoju, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 531, s. 169-179.
 8. Harasim J., Klimontowicz M. (2018), Regulations as a tool to increase consumer protection on the European retail payment market, "Journal of Economics and Management", 31(1), s. 50-73.
 9. Klimontowicz M., Harasim J. (2017), Alternative payments – taxonomy, development, and related risks., "Bezpieczny Bank", nr 4 (69), s. 88-108.
 10. Klimontowicz M., Harasim J. (2017), Alternatywni dostawcy usług płatniczych na europejskim rynku płatności detalicznych, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",  Vol. 51, no. 6 s. 105-115.
 11. Harasim J., Klimontowicz M. (2017), Attitudes of Polish households towards cash payments, "Europa Regionum: Household Finance", XXX, 1/2017, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 17-31.
 12. Klimontowicz M., Harasim J. (2017), Socio-demographic factors influencing bank's business model development [w:] G. Hofbauer, M. Klimontowicz (ed.) Challenges, research and Perspectives 2016: Europe in a Changing World, Berlin, s. 24-36.
 13. Harasim J., Niczyporuk A. (2017), Zagrożenia interesów konsumenta związane z korzystaniem z rachunku bankowego i sposoby ich ograniczenia,  "Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 339 s. 71-94.
 14. Harasim J. (2016), Europe: The Shift from Cash to Non-Cash Transactions,  [in:] J. Górka (ed.) Transforming Payment Systems in Europe, Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions, Palgrave Macmillan, London, s. 28-69.
 15. Harasim J., Klimontowicz M. (2016), Wyzwania związane z ograniczeniem obrotu gotówkowego, [w:] P. Bolibok, M. Żukowski (red.) Obrót bezgotówkowy w Polsce, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 31-54.
 16. Klimontowicz M., Harasim J. (2016),  Payment Habits and the Development of Innovative Payment Instruments in Poland, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, seria Współczesne Finanse", (5), nr 275, s. 42-56.
 17. Puszer B., Harasim J. (2016), Sektor bankowy Luksemburga, [w]: Cichy J., Puszer B.(red.) Sektory bankowe w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,  Katowice, s. 344-362.
 18. Harasim J. (2016), Sektor bankowy Belgii, [w]: [w]: Cichy J., Puszer B.(red.) Sektory bankowe w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,  Katowice, s. 64-83.
 19. Harasim J. (2015), Zwyczaje płatnicze konsumentów a możliwości ograniczenia obrotu gotówkowego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Cracow Review of Economics and Management",  nr 2, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 17-30. 
 20. Klimontowicz M., Harasim J. (2015), Tendencje rozwojowe na rynku alternatywnych usług finansowych, "Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska, Sectio H, Oeconomia", vol. XLIX 4, Lublin, s. 227-235.
 21. Klimontowicz M., Harasim J. (2015), Trust in banks' business models, [w:] G. Hofbauer und Kollegen (ed.)  Challenges, Research and Perspectives. Trust in social, economic and financial relations, European Research and Working Group, Uni-edition GmbH,  Berlin, s. 165-178. 
 22. Harasim J., Klimontowicz M. (2013), Payment Habits as a Determinant of Retail Payment Innovations Diffusion: the Case of Poland, "Journal of Innovation Management", nr 2, s. 86-102.
 23. Harasim J. (2013), Współczesny rynek płatności detalicznych – specyfika, regulacje, innowacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 24. Harasim J., Frączek B., Szustak G., Klimontowicz M. (2011), Europejski rynek płatności detalicznych, CeDeWu, Warszawa.
 25. Harasim J. (2011) Bankowość detaliczna w Polsce. CeDeWu, Warszawa.
 26. Harasim J. (2009), Istota i źródła konkurencyjności banku, [w:] J. Harasim (red.) Konkurencyjność i efektywność działania banku – podejście zasobowe, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 27. Harasim J. (2007), Cross-selling i rola wizerunku w konglomeratach finansowych, (w:) M. Iwanicz-Drozdowska (red.) Konglomeraty finansowe, PWE, Warszawa, s. 233-254.
 28. Harasim J. (2004), Cena jako instrument marketingowy na rynku detalicznych usług bankowych, „Marketing i Rynek”, nr 2, s. 11-16.
 29. Harasim J. (2004), Wprowadzanie nowych produktów do oferty banku skierowanej do klientów indywidualnych, „Bank i Kredyt”, nr 7, s. 47-55.
 30. Harasim J. (2004), Strategie marketingowe w bankowości detalicznej w Polsce, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Oficyna Wydawnicza „Zarządzanie i Finanse”, Warszawa.
 31. Harasim J. (2003), Strategie marketingowe w osiąganiu przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej, Akademia Ekonomiczna, Katowice.

prof. UE dr hab. Monika Klimontowicz

 1. Klimontowicz M., Losa-Jończyk A., Zacny B. (2021), Banks' Energy Behavior: Impacts of the Disparity in the Quality and Quantity of the Disclosures, „Energies", 14, 7325.  
 2. Harasim J., Klimontowicz M. (2021), Digitalisation as a determinant of new payment methods’ development: the evidence from Eurozone and Poland, Proceedings of the 16th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, Lisboa, Portugal, s. 423-430.  
 3. Błach J., Klimontowicz M. (2021), The Determinants of PayTech's Success in the Mobile Payment Market. The Case of BLIK, “Journal of Risk and Financial Management”, Vol. 14, No. 9.
 4. Mitręga-Niestrój K., Klimontowicz M. (2020), Equity crowdfunding as a socio-technological innovation supporting entrepreneurship, [w:] A. De Nisco (red.) Proceedings of the European Conference on Innovation and Entrepreneurship, Academic Conferences International Limited, Rzym, s. 394-402
 5. Harasim J., Klimontowicz M. (2020), What could induce Polish consumers to reduce cash payments? IV International Cash Conference Cash in the age of payment diversity, Deutsche Bundesbank, Monachium, s.  80-111. www.bundesbank.de/resource/blob/854150/d1d39a406c961cedcf980de42ae6b806/mL/cash-in-the-age-of-payment-diversity-data.pdf.
 6. Klimontowicz M. (2020), Wpływ cyfryzacji na modele biznesowe i operacyjne banków, [w:] E. Miklaszewska, M. Folwarski, (red.) Bankowość emocjonalna, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 149-160.
 7. Klimontowicz M. (2019), The role of banks' innovativeness in building sustainable efficiency - the case of Poland, “Entrepreneurship and Sustainability Issues”, Vol. 7, No. 1, s. 525-539.
 8. Klimontowicz M. (2019), Innowacyjność banków komercyjnych w Polsce - ujęcie modelowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice
 9. Klimontowicz M., Harasim J. (2019), The determinants of banks innovativeness, Proceedings of the 14th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE 2019. University of Peloponnese Kalamata, s. 530-538.
 10. Klimontowicz M. (2019), Innowacyjność banku - ujęcie teoretyczne, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, t. 84, nr 1, s. 63-74.
 11. Klimontowicz M., Mitręga-Niestrój K. (2019), FinTechs as alternative financial market players, Proceedings of the 16th International Scientific Conference European Financial Systems 2019,  Masaryk University, Brno, s. 282-289.
 12. Klimontowicz M., Harasim J. (2019), Mobile technology as part of banks' business model, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, Vol. 1, Issue 340, s. 73-89.
 13. Klimontowicz M., Mitręga-Niestrój K. (2019), The role of BankTechs in developing mobile payments in Poland - the case of BLIK, Proceedings of Financial Management of Firms and Financial Institutions. 12th International Scientific Conference, VSB - Technical University of Ostrava, s. 103-111.
 14. Klimontowicz M. (2018), Multichannel distribution in the process of delivering value for banks' customers, Proceedings of the 13th European Conference in Innovation and Entrepreneurship, Aveiro, Portugal, 2018, s.355-265.
 15. Harasim J., Klimontowicz M. (2018), Regulations as a tool to increase consumer protection on the European retail payment market, “Journal of Economics and Management”, Vol. 31, 2018,  s. 50-73.
 16. Klimontowicz M. (2018), The role of bank's innovativeness in building market efficiency - the case of Poland, [w:] C. Brătianu, A. Zbuchea, A. Vitelar, A. (red.). Strategica. Challenging the Status Quo in Management and Economics, Bucharest.
 17. Klimontowicz M., Pyka A. (2018), Zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej w kredytowaniu działalności przedsiębiorstw, „Studia i Materiały Wydziału Zarządzania”, nr 1 cz. 2, Uniwersytet Warszawski, s. 54-64.
 18. Klimontowicz M., Harasim J. (2018), Alternative payments - taxonomy, development, and related risks, “Bezpieczny Bank”, Nr 4 (69), 2017,s. 88-108.
 19. Klimontowicz M., Harasim J. (2018), Alternatywni dostawcy usług płatniczych na europejskim rynku płatności detalicznych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia”, Vol. 51, no. 6, 2017, s. 105-115.
 20. Harasim J., Klimontowicz M. (2017), Attitudes of Polish households towards cash payments, Europa Regionum: "Household finanse", Tom 30, 1/2017, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 17-31.
 21. Klimontowicz M. (2017), Bank jako pośrednik na rynku usług finansowych, [w:] R. Pacud, J. Cichorska, M. Klimontowicz, T. Zieliński, Bank i agent bankowy, Difin, Warszawa 2017, s. 17-54.
 22. Klimontowicz M. (2017), Bankowość dla praktyków. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E, (red.), Wydanie I, Związek Banków Polskich, Warszawa.
 23. Klimontowicz M. (2017), Dopasowanie produktów i usług do potrzeb klienta, [w:] M. Klimontowicz (red.), Bankowość dla Praktyków. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E., s. 59-77.
 24. Hofbauer G., Klimontowicz M. (2017), Challenges, research and Perspectives 2016: Europe in a Changing World, (red.) Uni-edition, Berlin.
 25. Mitręga-Niestrój K., Klimontowicz M. (2017), Przesłanki i uwarunkowania rozwoju inteligentnych kart płatniczych na przykładzie Octopus Card, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współczesne Finanse" (325), s. 121-131.
 26. Pyka A., Klimontowicz M. (2017), Przesłanki zmian modeli biznesowych banków ze szczególnym uwzględnieniem podatku od niektórych instytucji finansowych oraz wymogów kapitałowych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia”, Vol 51, No. 1, s. 87-100.
 27. Klimontowicz M., Harasim J. (2017), Socio-demographic factors influencing bank's business model development, [w:] G. Hofbauer,M. Klimontowicz (red.), Challenges, research and Perspectives 2016: Europe in a Changing World, , Germany, s. 24-36.
 28. Hofbauer G., Klimontowicz M., A. Nocoń (2017), The changes in capital structure of selected banking markets as a result of new regulations, European Financial Systems 2017, Proceedings of the 14th International Scientific Conference, Part 1, Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, Brno, s. 222-229.
 29. Hofbauer G., Klimontowicz M., Nocoń A. (2017), The impact of capital requirements on companies' external financing, “Journal of Modern Accounting and Auditing”, Vol. 13, No. 1, s. 8-18, doi: 10.17265/1548-6583/2017.01.00x
 30. Świderska J., Galbarczyk T., Klimontowicz M., Marczyńska K. (2016), Bank Komercyjny w Polsce, Wydanie 2, Difin, Warszawa.
 31. Hofbauer G., Klimontowicz M., Nocoń A. (2016), Basel III Equity Requirements and a Contemporary Rating Approach, “Copernican Journal Of Finance & Accounting”, Vol. 5, Issue 1, s. 91-105. 
 32. Hofbauer G., Nocoń A., Klimontowicz M. (2016). Development of equity regulations in the Basel framework, “Współczesne Finanse. Teoria i Praktyka”, Vol. 1, No. 1, s. 5–14. DOI: 10.18276/wf.2016.1-01.
 33. Hofbauer G., Nocoń A., Klimontowicz M. (2016), The Development of the Basel framework and the impact on Small and Medium sized Enterprises in Germany and Poland, “Journal of Business and Economics”, Vol. 7, No. 3, s. 351-362, DOI: 10.15341/jbe(2155-7950)/03.07.2016/001
 34. Cichorska J., Klimontowicz M. (2016), Financialisation as a result of the network Economy’s development, “Financial Internet Quarterly. e-Finanse”, Vol. 13, No. 2, s. 1-12, DOI: 10.14636/1734-039X_12_2_001
 35. Klimontowicz M. (2016), Intellectual Capital as a basis for Banks’ Business Models, Proceedings of the 17th European Conference on Knowledge Management, Ulster University, Northern Ireland, United Kingdom, 2016, p. 468-475.
 36. Klimontowicz M. (2016), Knowledge as a Foundation of Resilience on Polish Banking Market, “The Electronic Journal of Knowledge Management”, Vol. 14, Issue 1, s. 60-74
 37. Klimontowicz M., Derwisz K. (2016), Mobile Technology on Retail Banking Market, [w:] European Financial Systems 2016. Proceedings of the 13th International Scientific Conference, Masaryk University, Brno, s. 319-321.
 38. Klimontowicz M., Pyka A. (2016), Modele biznesowe banków – wyzwania XXI wieku, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 44/2, s. 153-165.
 39. Klimontowicz M., Harasim M. (2016), Payment Habits and the Development of Innovative Payment Instruments in Poland, “Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Współczesne Finanse", (5), s. 42-56.
 40. Klimontowicz M. (2016), Sektor bankowy Irlandii, [w:] J. Cichy, B. Puszer (red.), Sektory bankowe w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 62-84.
 41. Harasim J., Klimontowicz M. (2016), Wyzwania związanie z ograniczaniem obrotu gotówkowego, [w:] P/ Bolibok, M. Żukowski (red.) Obrót bezgotówkowy - stan obecny i perspektywy, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 31-54.
 42. Klimontowicz M., Frączek B. (2015), Financial literacy of young customers and their expectations concerning banking services, “Journal of Innovation Management”, Vol. 3, No. 1, s. 62-84.
 43. Klimontowicz M. (2015), Knowledge Flows and Banks’ Resilience: The Case of Poland, Proceedings of the 16th European Conference on Knowledge Management University of Udine, Italy, s. 432-441
 44. Klimontowicz M., Harasim J. (2015), Tendencje rozwojowe na rynku alternatywnych instrumentów finansowych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia”, Vol. 49, No 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 227-235
 45. Klimontowicz M., Harasim J. (2015), Trust in banks' business models, [w:] G. Hofbauer und Kollegen (red.), Challenges, research and Perspectives: Trust in social, economic and financial relations, Germany, s. 165-178.
 46. Klimontowicz M. (2014), Customer-centrity evolution as a foundation of bank’s competitive strategy, “Journal of Economics & Management”, Vol. 16, s. 45-59.
 47. Klimontowicz M. (2014), Ocena skuteczności wykorzystania aktywów niematerialnych w tworzeniu przewagi konkurencyjnej banku, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica” 1 (299), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 211-223
 48. Harasim J., Klimontowicz M. (2014), Oczekiwania konsumentów dotyczące instrumentu płatniczego  a rozwój innowacyjnych form płatności, "Nauki o Finansach", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,  nr 1, s. 113-123.
 49. Klimontowicz M. (2014), Rynek płatności mobilnych w Polsce – stan i perspektywy rozwoju, „Annales UMCS Sectio H Oeconomia”, Vol. XLVIII, 3, s.137-146
 50. Klimontowicz M. (2013), Aktywa niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej banku, CeDeWU, Warszawa
 51. Harasim J., Klimontowicz M. (2013), Payment Habits as a Determinant of Retail Payment Innovations Diffusion: the Case of Poland, “Journal of Innovation Management”, s. 86-102
 52. Klimontowicz M. (2013), Innowacje płatnicze a konkurencyjność banku, „Nauki o Finansach. Financial Sciences”, 4 (17) 2013, s. 118-130
 53. Klimontowicz M. (2013), Determinanty rozwoju płatności mobilnych w Polsce i na świecie, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia”, Vol. XLVII, 3, s. 259-269
 54. Frączek B., Harasim J., Klimontowicz M., Szustak G. (2011): Europejski rynek płatności detalicznych, CeDeWu, Warszawa 2011, s. 188
 55. Klimontowicz M. (2011), Identyfikacja kapitału intelektualnego w banku, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia”, Vol. XLV. 2, s. 195-202

dr Krystyna Mitręga-Niestrój

 1. Mitręga-Niestrój K., Ruiz-Dotras E. (2020), Collaborative finance and its hurdles to overcome [w:] I. Ramos de Luna, A. Fitó-Bertran, J. Lladós-Masllorens, F. Liébana-Cabanillas (eds.) Sharing economy and the impact of collaborative consumption, Hershey, IGI Global, Business Science Reference, s. 239-262.
 2. Klimontowicz M., Mitręga-Niestrój K.  (2020), Equity crowdfunding as a socio-technological innovation supporting entrepreneurship, [w:] A. De Nisco (ed.), Proceedings of the European Conference on Innovation and Entrepreneurship, Reading, Academic Conferences International Limited, s. 394-402.
 3. Klimontowicz M., Mitręga-Niestrój K. (2019), FinTechs as alternative financial market players [w:] J. Nesleha, L. Marek, M. Svoboda, Z. Rakovska (eds.), European Financial Systems 2019, Proceedings of the 16th International Scientific Conference, Masaryk University, Brno, s. 282-289.
 4. Klimontowicz M., Mitręga-Niestrój K. (2019), The role of BankTechs in developing mobile payments in Poland the case of BLIK, [w:] M. Culik (ed.), Financial Management of Firms and Financial Institutions. 12th International Scientific Conference Proceedings, VSB - Technical University of Ostrava, Ostrava, s. 103-111.
 5. Mitręga-Niestrój K., Puszer B., Szewczyk Ł. (2019), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na PKB regionalnych wspólnot gospodarczych w Afryce, [w:] G. Musiał (red.), Dyskusje o kapitale wczoraj i dziś, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 135-149.
 6. Mitręga-Niestrój K. (2018), Crowdfunding w Polsce na tle doświadczeń wybranych krajów rozwijających się w Azji i Afryce [w:] A. Pluszyńska, A. Szopa (red.), Crowdfunding w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 71-89.
 7. Harasim J., Mitręga-Niestrój K. (2018), FinTech - dylematy definicyjne i determinanty rozwoju, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 531, s. 169-179.
 8. Mitręga-Niestrój K., Puszer B. Szewczyk Ł. (2018), Integracja regionalna w Afryce. Aspekty gospodarcze i finansowe, CeDeWu, Warszawa.
 9. Mitręga-Niestrój K. (2018), Integracja regionalna w Afryce - od idei panafrykanizmu do Unii Afrykańskiej [w:] Integracja regionalna w Afryce. Aspekty gospodarcze i finansowe, CeDeWu, Warszawa, s. 13-30.
 10. Mitręga-Niestrój K. (2018), Powstanie i rozwój regionalnych wspólnot gospodarczych w Afryce [w:] Integracja regionalna w Afryce. Aspekty gospodarcze i finansowe, CeDeWu, Warszawa, s. 31-54.
 11. Mitręga-Niestrój K., Szewczyk Ł. (2018), Integracja monetarna na kontynencie afrykańskim [w:] Integracja regionalna w Afryce. Aspekty gospodarcze i finansowe, CeDeWu, Warszawa, s. 55-86.
 12. Mitręga-Niestrój K., Puszer B. Szewczyk Ł. (2018), Mobile money services development: the case of Africa, „Studia Ekonomiczne”, seria „Współczesne Finanse”Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 356 s. 78-96.
 13. Mitręga-Niestrój K. (2017), Funkcjonowanie strefy franka CFA. Wstęp do krytycznej analizy, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio H, Oeconomia, Vol. 51, No. 4, s. 247-256.
 14. Mitręga-Niestrój K., Puszer B., Szewczyk Ł. (2017), Globalny kryzys finansowy a wybrane kraje Next 11. Bangladesz, Filipiny, Iran, Korea Płd., Meksyk, Nigeria i Pakistan, CeDeWu, Warszawa.
 15. Mitręga-Niestrój K. Puszer B., Szewczyk Ł. (2017), Sektor finansowy oraz gospodarka Bangladeszu w warunkach globalnego kryzysu finansowego [w:] Globalny kryzys finansowy a wybrane kraje Next 11. Bangladesz, Filipiny, Iran, Korea Płd., Meksyk, Nigeria i Pakistan, CeDeWu, Warszawa, s. 15-32.
 16. Mitręga-Niestrój K. (2017), Implikacje światowego kryzysu finansowego dla sektora finansowego i gospodarki Filipin [w:] Globalny kryzys finansowy a wybrane kraje Next 11. Bangladesz, Filipiny, Iran, Korea Płd., Meksyk, Nigeria i Pakistan, CeDeWu, Warszawa, s. 33-52.
 17. Mitręga-Niestrój K. (2017), Korea Południowa w obliczu światowego kryzysu finansowego i gospodarczego [w:] Globalny kryzys finansowy a wybrane kraje Next 11. Bangladesz, Filipiny, Iran, Korea Płd., Meksyk, Nigeria i Pakistan, CeDeWu, Warszawa, s. 67-90.
 18. Klimontowicz M., Mitręga-Niestrój K. (2017), Przesłanki i uwarunkowania rozwoju inteligentnych kart płatniczych na przykładzie Octopus card, „Studia Ekonomiczne” Nr 325, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 121-131.
 19. Mitręga-Niestrój K., Nocoń A., Pyka I. (2016), Europejski System Banków Centralnych. Organizacja, funkcje i zadania w systemie bankowym Unii Europejskiej Sektory bankowe w Unii Europejskiej [w:] J. Cichy, B. Puszer (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 11-45.
 20. Mitręga-Niestrój K., Zieliński T. (2015), Financial repression in terms of deflation and low economic growth [w:] Gunter Hofbauer und Kollegen (eds.), Challenges, Research and Perspectives 2015. Trust in social economic and financial relations = Herausforderungen, Forschung und Perspektiven 2015. Vertrauen in soziale, wirtschaftliche und finanzielle Beziehungen, uni-edition, Berlin, s. 235-255.
 21. Mitręga-Niestrój K., Puszer B. (2015), Globalny kryzys finansowy a kraje CIVETS. Kolumbia, Indonezja, Wietnam, Egipt, Turcja i RPA, CeDeWu, Warszawa.
 22. Mitręga-Niestrój K. (2015), System finansowy i gospodarka Indonezji w okresie światowego kryzysu finansowego i gospodarczego [w:] Globalny kryzys finansowy a kraje CIVETS. Kolumbia, Indonezja, Wietnam, Egipt, Turcja i RPA, CeDeWu, Warszawa, s.  31-48.
 23. Mitręga-Niestrój K. (2015), Implikacje światowego kryzysu lat 2008-2009 dla sektora finansowego i gospodarki Wietnamu [w:] Globalny kryzys finansowy a kraje CIVETS. Kolumbia, Indonezja, Wietnam, Egipt, Turcja i RPA, CeDeWu, Warszawa, s. 49-66.
 24. Mitręga-Niestrój K. (2015), Funkcjonowanie systemu finansowego i gospodarki Republiki Południowej Afryki w warunkach światowego kryzysu finansowego [w:] Globalny kryzys finansowy a kraje CIVETS. Kolumbia, Indonezja, Wietnam, Egipt, Turcja i RPA, CeDeWu, Warszawa, s. 123-138.
 25. Mitręga-Niestrój K. (2015), Korea Południowa - doświadczenia dwóch kryzysów finansowych, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace”, Szkoła Główna Handlowa, Nr 3, t. 4 (23), s. 77-89.
 26. Mitręga-Niestrój K., Puszer B. (2015), Monetary policy of the CIVETS countries in years 2006-2013, „Journal of Economics and Management”, Vol. 21 (3), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 144-127.
 27. Mitręga-Niestrój K., Puszer B. (2015), Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych a potencjał inwestycyjny w krajach CIVETS, „Studia Ekonomiczne”, Nr 226, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 82-94.
 28. Frączek B., Mitręga-Niestrój K. (2015), PKB na mieszkańca jako czynnik wpływający na korzystanie z ofert lokacyjnych i pożyczkowych rynku alternatywnych usług finansowych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio H, Oeconomia, Vol. 49, No. 4, s. 117-127.
 29. Frączek B., Mitręga-Niestrój K. (2015), Regulacyjno-instytucjonalne ramy ochrony konsumentów na rynku usług finansowych wybrane doświadczenia międzynarodowe, „Zeszyty Naukowe”, Nr 2 (938), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 5-15.
 30. Mitręga-Niestrój K., Puszer B. (2015), The development of the exchange rates of the next 11 currencies during the global financial crisis [w:] Gunter Hofbauer und Kollegen (eds.), Challenges, Research and Perspectives 2015. Trust in social economic and financial relations = Herausforderungen, Forschung und Perspektiven 2015. Vertrauen in soziale, wirtschaftliche und finanzielle Beziehungen, uni-edition, Berlin, s. 301-317.
 31. Mitręga-Niestrój K., Puszer B. (2015), The threats of the banking union for the Polish banking sector [w:] V. Kajurova, J. Krajicek (eds.), European Financial Systems 2015, Proceedings of the 12th International Scientific Conference: June 18-19, 2015, Masaryk University, Brno, s. 400-408.
 32. Mitręga-Niestrój K. (2014), Recent developments of the P2P lending market in Poland, „Studia Ekonomiczne” Nr 186,  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 275-276.
 33. Mitręga-Niestrój K. (2014), Bankowość p2p jako alternatywa dla tradycyjnych banków detalicznych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” Sectio H, Oeconomia, Vol. 46, No. 4, s. 601-608.
 34. Frączek B., Mitręga-Niestrój K. (2014) Edukacja finansowa wobec rozwoju rynku alternatywnych usług finansowych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” Sectio H, Oeconomia, Vol. 48, Nr 3, s. 99-107.
 35. Mitręga-Niestrój K. (2014), The international financial cooperation during the global financial crisis - the case of the Group of Twenty, “Journal of Economics and Management”, Vol. 16 (2), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 61-75.
 36. Mitręga-Niestrój K. (2014), Mechanizmy zarządzania kryzysem finansowym [w:] J. Pietrucha, J, Żabińska (red.), Zarządzanie gospodarcze w strefie euro, Difin, Warszawa, s. 111-133.
 37. Frączek B., Mitręga-Niestrój K. (2013), Funkcjonowanie walut alternatywnych na świecie. korzyści i zagrożenia, „Zarządzanie i Finanse”, Nr 2, cz. 4, Uniwersytet Gdański, s. 139-151.
 38. Frączek B., Mitręga-Niestrój K. (2013), Variety of forms and applications of alternative currencies [w:] G. Hofbauer (ed.), Challenges, research and perspectives = Herausforderungen, Forschung und Perspektiven, uni-edition, Berlin, s. 129-144.
 39. Błach J., Gorczyńska M., Mitręga-Niestrój K.,  Puszer B., Wieczorek-Kosmala M., Znaniecka K. (2012), Oddziaływanie globalnego kryzysu finansowego. Perspektywa przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa.
 40. Mitręga-Niestrój K. (2011), Międzynarodowy system finansowy w ujęciu systemowym. Jego efektywność oraz stabilność, „Studia Ekonomiczne”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Nr 63, s. 87-102.
 41. Mitręga-Niestrój K. (2011), Foreign trade of Poland during the global financial crisis [w:] M. Culik (ed.), Financial management of firms and Financial Institutions, Proceedings from 8th International Scientific Conference, VSB - Technical University of Ostrava, Ostrava, s. 279-288.

 

 

mgr Mateusz Muszyński

 1. Muszyński M. (2020), Rozwój rynku instrumentów pochodnych w dobie finansjalizacji gospodarki globalnej [w:] A. Gemzik-Salwach (ed.), K. Opolski (ed.), Gospodarka i społeczeństwo w dobie finansjalizacji, CeDeWu, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Warszawa, s. 143-154.
 2. Muszyński M. (2017), Podatek bankowy a efektywność działalności operacyjnej banków komercyjnych w Polsce, “Finanse i Prawo Finansowe”, Vol. 3, No. 15, s. 81-93.
 3. Pyka I., Muszyński M. (2015), Communication in the Monetary Policy of the National Bank of Poland [w:] G. Hofbauer (ed.), Challenges, Research and Perspectives. Trust in social, economic and financial relations, Uni-Edition GmbH, Berlin, s. 179-191.
 4. Muszyński M. (2015), Architektura Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego po okresie globalnego kryzysu gospodarczego, “Współczesna Gospodarka”, Vol. 6, No. 1, s. 79-85.
 5. Pyka I., Muszyński M. (2015), Nowe regulacje bezpiecznego obrotu instrumentami pochodnymi na rynku pozagiełdowym w Polsce, “Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Nr 238, s. 117-131.

dr Aleksandra Nocoń

 1. Nocoń A. (2021), Finansowanie społecznościowe w dobie pandemii koronawirusa, [w:] A. Kwiecień, A. Nocoń (red. nauk.), Biznes w kulturze – kultura w biznesie. Funkcjonowanie sektora kultury w dobie pandemii koronawirusa, wyd. UE w Katowicach, Katowice, s. 46-57.
 2. Kwiecień A., Nocoń A. (red. nauk.) (2021), Biznes w kulturze – kultura w biznesie. Funkcjonowanie sektora kultury w dobie pandemii koronawirusa, wyd. UE w Katowicach, Katowice.
 3. Pyka I., Nocoń A., Pyka A. (2021), Interactions Between Effectiveness and Consolidation of Commercial Banks in the Polish Banking Sector [w:] M.H. Bilgin, H. Danis, E. Demir, S. Vale (eds), Eurasian Economic Perspectives. Proceedings of the 29th Eurasia Business and Economics Society Conference, Vol. 16/1, Springer, Cham, s. 57-74.
 4. Pyka I., Nocoń A. (2021), Banks’ Capital Requirements in Terms of Implementation of the Concept of Sustainable Finance, “Sustainability”, 13(6), 3499, s. 1-17.
 5. Nocoń A. (2021), BVAR models in short-term prediction of modern central banks: Empirical Evidence of the euro area, “International Journal of Monetary Economics and Finance”, Vol. 14, No. 1, s. 54-68.
 6. Pyka I., Nocoń A. (2020), Polityka makroostrożnościowa w Unii Europejskiej wobec instytucji ważnych systemowo, „Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, Tom Nr 24(73), s. 189-204.
 7. Nocoń A. (2020). Kiedy rozpocząć normalizację współczesnej polityki pieniężnej w warunkach finansjalizacji gospodarki światowej? [w:] A. Gemzik-Salwach, K. Oposki (red.), Gospodarka i społeczeństwo w dobie finansjalizacji, CeDeWu oraz wydawnictwo WSIiZ, Warszawa, s. 71-85.
 8. Nocoń A. (2020), Sustainable Approach to the Normalization Process of the UK’s Monetary Policy, “Sustainability”, 12(21), 9229, s. 1-14.
 9. Nocoń A. (2020), Źródła i formy finansowania turystyki zrównoważonej [w:] B. Pabian, B. Reformat (red. nauk.), Zarządzanie w turystyce zrównoważonej. Zarys problematyki, wyd. UE w Katowicach, Katowice, s. 123-144.
 10. Nocoń A. (2020), Swedish scenario for monetary policy normalization process. W: Financial Management of Firms and Financial Institutions. Proceedings of the 12th International Scientific Conference, 3rd September 2019, Ostrawa, Czechy, Technical University of Ostrava, s. 152-160.
 11. Pyka I., Zygierewicz M., Bolibok P., Nocoń A. (2019), Polityka makroostrożnościowa w regulowaniu stabilności sektora bankowego. Innowacyjność, implementacja, bariery, wyd. UE w Katowicach, Katowice.
 12. Pyka I., Nocoń A., Cichorska J. (2019), Nowy ład regulacyjny w sektorze bankowym Unii Europejskiej, CeDeWu, Warszawa.
 13. Nocoń A. (2019), W kierunku wyjścia z niestandardowej polityki monetarnej – przykład Banku Anglii [w:] P. Antonowicz, M. Chmielewski, P. Pisarewicz (red. nauk.), Ekonomia i prawo - wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa, wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 175-187.
 14. Nocoń A. (2019), Evolution of the financial stability reports - theoretical approach. [w:] J. Nesleha, L. Marek, M. Svoboda, Z. Rakovska (red.), European Financial Systems 2019. Proceedings of the 16th International Scientific Conference, Masakryk University, Brno, Czechy, s. 418-425.
 15. Nocoń A. (2019), Crowdinvesting – inwestycyjny model finansowania społecznościowego. Alternatywa dla instytucji kultury, [w:] B. Reformat, A. Kwiecień, A. Nocoń (red. nauk.), Biznes w kulturze – kultura w biznesie. Nowe trendy w otoczeniu jednostek kultury, wyd. UE w Katowicach, Katowice, s. 75-87.
 16. Reformat B., Kwiecień A., Nocoń A. (red. nauk.) (2019), Biznes w kulturze – kultura w biznesie. Nowe trendy w otoczeniu jednostek kultury, wyd. UE w Katowicach, Katowice.
 17. Pyka I., Nocoń A. (2019), Negative Interest Rate Risk. Atavism or Normalization of Central Banks’ Monetary Policy, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, Vol. 3, No. 342, s. 89-116.
 18. Nocoń A. (2019), Risk Management in Central Banks in the Context of Monetary Policy Normalization, [w:] P. Linsley, P. Shrives, M. Wieczorek-Kosmala (eds.), Multiple Perspectives in Risk and Risk Management, Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham, s. 279-289.
 19. Pyka A., Nocoń A. (2019), Polish versus European banking sector – characteristics, consolidation, ownership changes, [w:] International Scientific Conference: Contemporary Issues in Business, Management and Economics Engineering’2019, Vilnius Gediminas Technical University Press, Vilnius, Lithuania, s. 314-323.
 20. Nocoń A., Pyka I. (2019), Sectoral analysis of the effectiveness of bank risk capital in the Visegrad Group countries, “Journal of Business Economics and Management”, Vol. 20, Issue 2, s. 336-357.
 21. Pyka I., Nocoń A. (2019), Dylematy pomiaru i oceny procesu repolonizacji banków w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 531, Wrocław, s. 404-418.
 22. Nocoń A. (2018), Nowe narzędzie w polityce informacyjnej współczesnych banków centralnych. „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 356/18, seria: Współczesne Finanse nr 13, Katowice, s. 97-108.
 23. Pyka I., Cichy J., Nocoń A., Pyka A. (2018), Repolonizacja banków w Polsce. Przesłanki, założenia i dylematy zmian własnościowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa. 
 24. Nocoń A. (2018), Alternative Scenarios of Central Bank’s Balance Sheet Normalization. [w:] The proceedings of the International Scientific Conference on Digitalization & Smart Green (R)evolution, 15-16.11.2018, Bratysława, Słowacja, s. 103-110.
 25. Nocoń A. (2018), Kapitał relacyjny w finansowaniu jednostek kultury. Przykład crowdfundingu, [w:] B. Reformat, A. Kwiecień (red. nauk.), Biznes w kulturze – kultura w biznesie. Kierunki rozwoju relacji jednostek kultury z otoczeniem, wyd. UE w Katowicach, Katowice  s. 106-119.
 26. Nocoń A., Pyka I. (2018), Effectiveness of risk capital (own funds) in the Polish banking sector in the years of 2002-2016, [w:] Proceedings of the 10th International Scientific Conference “Business and Management 2018”, Vilnius, Lithuania, 2018, s. 9-19.
 27. Nocoń A. (2018), Monetary policy normalization of the European Central Bank, [w:] European Financial Systems 2018. Proceedings of the 15th International Scientific Conference, Masakryk University, Brno, Czechy, s. 462-469.
 28. Pyka I., Nocoń A. (2018), ‘Repolonization’ Process of Domestic Banks. Analysis of Conditions and Opportunities, [w:] T. Choudhry, J. Mizerka (eds.), Contemporary Trends in Accounting, Finance and Financial Institutions, Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham, Chapter 11, s. 139-154.
 29. Pyka A., Nocoń A., Sroczyńska-Baron A. (2017), Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: „Innowacje w finansach, bankowości i ubezpieczeniach – Teoria i praktyka. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe, „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 339, seria: Współczesne Finanse nr 10, Katowice, s. 142-145.
 30. Pyka I., Nocoń A. (2017), Normalizacja polityki monetarnej – innowacja czy powrót poklasycznej polityki banków centralnych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 346, seria: Współczesne Finanse nr 12, W. Gradoń, G. Szustak (red.), Katowice, s. 95-111.
 31. Pyka I., Nocoń A. (2017), Ryzyko banków centralnych w warunkach nadzwyczajnej polityki monetarnej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H – Oeconomia”, Vol. 51, Zeszyt 6, Lublin, s. 343-356.
 32. Pyka I., Nocoń A. (2017), Koncepcja i główne założenia exit strategy z perspektywy centralnego Banku Japonii, „Studia Prawno – Ekonomiczne”, Tom CV, Łodzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 365-380.
 33. Nocoń A. (2017), Normalization of modern monetary policy, Uni-edition GmbH, Berlin, Niemcy.
 34. Hofbauer G., Klimontowicz M., Nocoń A. (2017), The changes in capital structure of selected banking markets as a result of new regulations, [w:] European Financial Systems 2017. Proceedings of the 14th International Scientific Conference Part 1, Masakryk University, Brno, Czechy, s. 222-229.
 35. Nocoń A. (2017), Crowdfunding w finansowaniu jednostek kultury, [w:] B. Reformat, A. Kwiecień (red. nauk.), Biznes w kulturze – kultura w biznesie. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, wyd. UE w Katowicach, Katowice, s. 145-154.
 36. Frączek B., Nocoń A. (2017), Wykorzystanie Internetu przy podejmowaniu decyzji finansowych. Przykład jednostek kultury, [w:] B. Reformat, A. Kwiecień (red. nauk.), Biznes w kulturze – kultura w biznesie. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, wyd. UE w Katowicach, Katowice, s. 134-144.
 37. Hofbauer G., Nocoń A., Klimontowicz M. (2017), The Impact of Capital Requirements on Companies’ External Financing, “Journal of Modern Accounting and Auditing”, Vol. 13, No. 1, January 2017, s. 8-18.
 38. Pyka I., Nocoń A. (2017), Determinanty normalizacji polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego - Studia i Prace”, nr 1 (29)/2017, Warszawa, s. 175-188.
 39. Pyka I., Nocoń A. (2017), Ryzyko niskich stóp procentowych w sektorze bankowym, [w:] P. Masiukiewicz (red. nauk.), Strategie stóp procentowych w bankowości, ZBP, Wyd. CPBiI, Warszawa, s. 10-31.
 40. Hofbauer G., Nocoń A., Klimontowicz M. (2016), Development of equity regulations in the Basel framework, “Modern Finance. Theory and Practice”, nr 1/2016, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 5-14. 
 41. Pyka I., Nocoń A. (2016), Banking sector stability in the global economy – Case Study, [w:] G. Hofbauer, M. Klimontowicz (eds.) Challenges, Research and Perspectives: 2016. Europe in a Changing World, Uni-edition GmbH, Berlin, s. 11-23.
 42. Pyka I., Nocoń A., Cichorska J. (2016), Nadzwyczajna polityka monetarna banków centralnych a stabilność sektora bankowego, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 43. Nocoń A. (2016), System reagowania współczesnych banków centralnych na niestabilność sektora bankowego, Difin, Warszawa.
 44. Nocoń A. (2016), Sektor bankowy Wielkiej Brytanii, [w:] J. Cichy, B. Puszer (red. nauk.), Sektory bankowe w Unii Europejskiej, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 546-567.
 45. Pyka I., Mitręga-Niestrój K., Nocoń A. (2016), Europejski System Banków Centralnych. Organizacja, funkcje i zadania w systemie bankowym Unii Europejskiej, [w:] J. Cichy, B. Puszer (red. nauk.), Sektory bankowe w Unii Europejskiej, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 11-45.
 46. Pyka I., Nocoń A. (2016), Dynamics of Lending Activity of Polish Banking Sector towards Low Interest Rate Policy of Central Banks, “Transformations in Business & Economics”, Vol. 15, No 2A (38A), s. 42-59.
 47. Nocoń A. (2016), Finansowanie jednostek kultury w warunkach globalnego kryzysu finansowego, [w:] A. Kwiecień, B. Reformat (red. nauk.), Biznes w kulturze – kultura w biznesie. Wybrane problemy, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 81-93.
 48. Nocoń A. (2016), Źródła finansowania jednostek kultury. „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 256, A. Kwiecień, B. Reformat, S. Smyczek (red.), wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 7-19.
 49. Hofbauer G., Nocoń A., Klimontowicz M. (2016), Development of the Basel framework and the impact on Small and Medium sized Enterprises in Germany and Poland, “Journal of Business and Economics”, Vol. 5, No. 12, Academic Star Publishing Company, s. 351-363.
 50. Hofbauer G., Klimontowicz M., Nocoń A. (2016), Basel III Equity Requirements and a Contemporary Rating Approach, “Copernican Journal of Finance & Accounting”, Vol. 5 (Issue 1), Toruń, s. 91-105.
 51. Cichorska J., Nocoń A., Czech M. (2015), Wybór instrumentu finansowego. Oferta rynkowa, [w:] J. Cichorska (red.), Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Inwestor indywidualny na rynku finansowym, wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 113-143.
 52. Nocoń A. (2015), Luzowanie ilościowe a działalność pomocowa banków centralnych, „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 246, J. Żabińska, J. Cichy (red.), wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 35-51.
 53. Nocoń A. (2015), Wskaźniki ryzyka systemowego a bezpieczeństwo systemu finansowego, „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 238, G. Szustak, I. Pyka (red.), wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 91-103.
 54. Nocoń A. (2015), Monetary policy of the Federal Reserve System from the perspective of exit strategies, “Journal of Economics and Management”, Vol. 21 (3), wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 163-175.
 55. Nocoń A. (2015), Implikacje niestandardowej polityki monetarnej na świecie dla gospodarki globalnej. Perspektywa pokryzysowa, [w:] K. Pietraszkiewicz (red.), Sektor finansowy. Stymulatory i zagrożenia rozwoju, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 70-83.
 56. Nocoń A. (2015), Wyzwania Europejskiego Banku Centralnego wobec Quantitative Easing, [w:] K. Opolski, J. Górski (red.), Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 57-64.
 57. Nocoń A (2015), Capital adequacy ratios in early warning system of modern central banks, [w:] G. Hofbauer Und Kollegen (red.), Challenges, Research and Perspectives. Trust in social, economic and financial relations, European Research and Working Group, Uni-edition GmbH, Berlin, s. 223-234.
 58. Nocoń A. (2015), Non-standard monetary policy measures and their consequences, “International Journal of Social, Education, Economics and Management Engineering”, Vol. 9, nr 2, World Academy of Science, Engineering and Technology, Rio de Janeiro, Brazylia, s. 403-407.
 59. Szunke A. (2014), The role of financialization in banking sector instability, “Journal of Economics and Management”, Vol. 16/2014, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 97-111.
 60. Szunke A. (2014), Non-standard monetary policy tools and their consequences. The review, “Journal of Management and Financial Sciences”, Vol. VII, Issue 16(2), wyd. SGH w Warszawie, Warszawa, s. 23-34.
 61. Szunke A. (2014), A new paradigm of modern central banking, [w:] A. N. Kostyuk, O. Afanasyeva, Y. Mozghovyi (red.), Governance & Control In Finance & Banking. A New Paradigm For Risk & Performance. Scholars’ Press, s. 142-150.
 62. Nocoń A. (2014), Problemy dyscypliny regulacyjnej w strefie euro po globalnym kryzysie finansowym, [w:] K. Opolski, J. Górski (red. nauk.), Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej, wyd. Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 123-131.
 63. Nocoń A. (2014), Selected consequences of transformation of modern monetary policy, [w:] G. Hofbauer, Challenges, Research and Perspectives, Uni-edition GmbH, Berlin, Niemcy, s. 41-52.
 64. Szunke A. (2014), Changes in monetary policy after the crisis – towards preventing banking sector instability, “Journal Corporate Ownership & Control”, Virtus Interpress, nr 7881, Sumy, Ukraina, s. 470-476.
 65. Szunke A. (2013), Przemiany gospodarcze w kontekście miejsca i roli współczesnych banków centralnych, [w:] J. Osiński, M. Pachocka (red. nauk.), Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, oficyna wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa, s. 437-446.
 66. Szunke A. (2013), A new paradigm of modern central banking, “Journal of  Governance & Regulation”, A. Kostyuk (red.), Vol. 2/2013, , Virtus Interpress, Sumy, Ukraina, s. 75-78.
 67. Szunke A. (2012), New framework of modern central banking, [w:] M.O. Фролов (red.), Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів, Запоріжжя, s. 373-375.
 68. Szunke A. (2012), Nadzwyczajne instrumenty oddziaływania polityki pieniężnej w warunkach kryzysu finansowego. Praktyka brytyjska, [w:] W. Przybylska-Kapuścińska, M. Szyszko (red. nauk.), Wyzwania współczesnej polityki pieniężnej, Difin, Warszawa, s. 104-116.

prof. UE dr hab. Blandyna Puszer

 1. Puszer B., Cichorska J. (2021), Determinants of financial inclusion among businesses from the Next 11 group of countries, “Journal of Finance and Financial Law, Finanse i Prawo Finansowe”, vol. 2(30), s. 103-116.
 2. Puszer B., Cichorska J. (2020), Czynniki wpływające na poziom włączenia finansowego przedsiębiorstw Grupy Wyszehradzkiej, [w:] P. Antonowicz, P. Galiński, P. Pisarewicz (red.), Perspektywa ekonomiczna, finansowa i prawna kreowania wartości w gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 25-42.
 3. Puszer B., Szewczyk Ł. (2020), Determinants of financial inclusion of enterprises in Sub-Saharan African states, [w:] S. Smyczek, Consumer rights protection. Threats and opportunities for enhancing consumer awarenes, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 224-236.
 4. Puszer B. (2019), Rynek obligacji skarbowych wobec wyzwań pożyczkowych potrzeb sektora general government w strefie euro, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 5. Mitręga-Niestrój K., Puszer B., Szewczyk Ł. (2018), Integracja regionalna w Afryce. Aspekty gospodarcze i finansowe, CeDewu Warszawa.
 6. Mitręga-Niestrój K., Puszer B., Szewczyk Ł. (2018), Mobil money services development: the case of Africa, “Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Nr 356, s. 78-96
 7. Puszer B., Szewczyk Ł. (2018),  Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów unii walutowych w Afryce a potencjał inwestycyjnych tych państw, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Nr 352, s. 185-200.
 8. Mitręga-Niestrój K., Puszer B., Szewczyk Ł. (2017), Globalny kryzys finansowy a wybrane kraje Next 11. Bangladesz, Filipiny, Iran, Korea Płd., Meksyk, Nigeria i Pakistan, CeDewu Warszawa.
 9. Puszer B. (2017), Obligacje społeczne – innowacyjny instrument finansowania projektów społecznych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Nr 346,  s. 81-94.
 10. Cichy J., Puszer B. (red.), 2016, Sektory bankowe w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 11. Puszer B. (2016),  Sektor bankowy Chorwacji, [w:] J. Cichy, B. Puszer (red.), Sektory bankowe w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,  Katowice, s. 107-124.
 12. Puszer B. (2016), Sektor bankowy Grecji, [w:] J. Cichy, B. Puszer (red.), Sektory bankowe w Unii Europejskiej,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 239-254.
 13. Harasim J., Puszer B. (2016), Sektor bankowy Luksemburga, [w:] J. Cichy, B. Puszer (red.), Sektory bankowe w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 344-362.
 14. Puszer B. (2016), Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do wybranych krajów NEXT 11 a potencjał inwestycyjny tych państw, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Nr 269, s. 177-190.
 15. Puszer B. (2016),  Rynek obligacji strefy euro, Seria wydawnicza: Rynek finansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 16. Puszer B. (2015), Kwity depozytowe jako instrument finansowania przedsiębiorstw krajów N-11, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia”, Vol. 49, No 4, s. 479-491.
 17. Mitręga-Niestrój K., Puszer B. (2015),  Globalny kryzys finansowy a kraje CIVETS. Kolumbia, Indonezja, Wietnam, Egipt, Turcja i RPA, CeDeWu Warszawa.
 18. Puszer B. ( 2015), Euro jako waluta międzynarodowa, [w:] J. Pietrucha, M. Tusińska (red.), Mechanizmy integracji walutowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 50-73.
 19. Puszer B. (2015),  Międzynarodowy rynek kapitałowy w finansowaniu polskich przedsiębiorstw, [w:] J. Fila,  J. Węcławski (red.), Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw na rynkach finansowych,  CeDeWu Warszawa, s. 13-32.
 20. Mitręga-Niestrój K., Puszer B. (2015), The development of the exchange rate of the Next 11currencies during the global financial crisis, [w:] G. Hofbauer (red.), Challenges, Research and Perspectives: Trust in social, economic and financial relations, Germany, s. 301-317.
 21. Mitręga-Niestrój K., Puszer B. (2015), Monetary policy of the CIVETS countries in years 2006 -2013,  “Journal of Economics & Management”, Volume 21, s. 144-162.
 22. Mitręga-Niestrój K., Puszer B. (2015), Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych a potencjał inwestycyjny w krajach CIVETS, “Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Nr 226, s. 82-94.
 23. Puszer B., (2015), Private banking jako usługa inwestycyjna instytucji finansowych na globalnym rynku finansowym, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Nr 246, s. 80-98.
 24. Mitręga-Niestrój K., Puszer B. (2015), The Threast of the Banking Union for thr Polish Banking Sector, European Financial System 2015, Proceeding of the 12 international Scientific Conference, June 18-19, 2015, Brno Czech Republic, Masaryk University. Faculty of Economics and Administration Department of Finance and Institute for Finanacial Market,  s. 400-408.
 25. Mitręga-Niestrój K., Puszer B. (2013),  Globalny kryzys finansowy a kraje BRIC, CeDeWu Warszawa.
 26. Błach J., Gorczyńska M., Mitręga – Niestrój K., Puszer B., Wieczorek – Kosmala M., Znaniecka K.. (2012), Oddziaływanie globalnego kryzysu finansowego. Perspektywa przedsiębiorstwa, CeDeWu Warszawa.
 27. Żabińska J., Mitręga – Niestrój K., Puszer B. (red.) (2012), Zapobieganie i zarządzanie kryzysem finansowym, CeDeWu Warszawa.
 28. Mitręga-Niestrój K., Puszer B. (2014), The development of the exchange rate of BRIC and CIVETS currencies during the global financial crisis, [w:] G. Hofbauer  und Kollegen (red.), Challenges, Research and Perspectives (Herausforderungen, Forschung und Perpektiven), Uni- edition GmbH  Berlin,  s. 239-258.
 29. Puszer B., (2012), The Currency Option Market in Poland in the Period 2007 – 2010, [w:] G. Hofbauer, H. Haense. (red.), Challenges, Research and Perspectives (Herausforderungen, Forschung und Perpektiven), , Uni- edition GmbH  Berlin, s. 43-57.
 30. Puszer B. (2014), Sukuk – źródło pozyskiwania kapitału na islamskim rynku długu, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia”, Vol. 48, s. 307-317.
 31. Puszer B., (2014), The euro as an international currency in the official sector, “Journal of Economics & Management”, Volume 16, s. 77-96.
 32. Puszer B. (2012), CDO na globalnym rynku finansowym, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia”, Vol. 46/4, s. 723-732.

dr inż. Anna Pyka

 1. Pyka I., Nocoń A., Pyka A. (2021), Interactions Between Effectiveness and Consolidation of Commercial Banks in the Polish Banking Sector [w:] M.H. Bilgin, H. Danis, E. Demir, S. Vale (eds), Eurasian Economic Perspectives. Proceedings of the 29th Eurasia Business and Economics Society Conference, Vol. 16/1, Springer, Cham, s. 57-74.
 2. Pyka A., Nocoń A. (2019), Polish versus european banking sector − characteristics, consolidation, ownership changes, [w:] International Scientific Conference: Contemporary Issues In Business, Management And Economics Engineering’2019, Vilnius Gediminas Technical University Press, Vilnius, Lithuania, s. 314-323.  
 3. Klimontowicz M., Pyka A. (2018), Zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej w kredytowaniu działalności przedsiębiorstw, Studia i Materiały, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 1 (27), cz. 2, s. 54– 64.
 4. Pyka I.,  Cichy J., Nocoń A., Pyka A. (2018), Repolonizacja banków w Polsce. Przesłanki, założenia i dylematy zmian własnościowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa. 
 5. Gradon W., Pyka A. (red. nauk.) (2018), Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współczesne Finanse, nr 13 (356), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018.
 6. Pyka A., Klimontowicz M. (2017), Przesłanki zmian modeli biznesowych banków ze szczególnym uwzględnieniem podatku od niektórych instytucji finansowych oraz wymogów kapitałowych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia”, Vol 51, No 1, s. 87-100.
 7. Pyka A. (2017), Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie miast na prawach powiatu, [w:] A. Szelągowska (red. nauk.), Inwestycje w zrównoważonym rozwoju miast, CeDeWu, Warszawa, s. 169-190.
 8. Pyka A. (2017), Determinanty wyników finansowych i siły kapitałowej sektora bankowego, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” nr 2 (43), s. 83-90.
 9. Pyka A. (2017), Innovative model of supplier’s financing in business-to-business platforms, [w:] “Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach” nr 325, Katowice, s. 132-144.
 10. Pyka A., Cichy J. (2016), Sytuacja kapitałowa banków spółdzielczych na tle sektora bankowego, [w:] L. Bednarczyk, K.J. Sadurski (red.nauk.), Banki spółdzielcze wobec wyzwań współczesnego rynku, Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium", Radom, s. 93-106.
 11. Pyka A. (2016),  Bank wszechstronnie analizuje ryzyko kredytowe, „Rzeczpospolita”, Moja Pożyczka, nr 124, s. 2.
 12. Pyka A. (2016), Banki adaptują się do nowych warunków, Gazeta Finansowa, nr 42, s. 37.
 13. Pyka A. (2016), Wyniki finansowe a sytuacja kapitałowa sektora bankowego, „Bank Spółdzielczy”, nr 2, s. 58-61.
 14. Klimontowicz M., Pyka A. (2016), Modele biznesowe banków - wyzwania XXI wieku, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 153-165.
 15. Pyka A. (2015), Podmioty systemu finansowego. Bank centralny w strukturze systemu bankowego, [w:] H. Zadora (red. nauk.), Finanse. Kategorie-zjawiska i procesy – podmioty, Difin, Warszawa, s. 201-218.
 16.  Pyka A. (2015), Podmioty systemu finansowego. Banki komercyjne, [w:] H. Zadora (red. nauk.), Finanse. Kategorie-zjawiska i procesy – podmioty, Difin, Warszawa 2015, s. 219-233.
 17.  Pyka A. (2015), The security of transactions as the element of building trust and loyalty in the e-commerce market, [w:] G. Hofbauer Und Kollegen (eds), Challenges, Research and Perspectives. Trust in social, economic and financial relations, European Research and Working Group, Uni-edition GmbH,  Berlin 2015, s. 131-143.
 18. Pyka A. (2014), Commercial banking – services and products, [w:] J. Błach (red. nauk.) Fundamentals of Finance, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 71-85.
 19. Pyka A., Błach J. (2014), Business-to-business platforms as a part of e-commerce – possibilities of practical use by polish enterprises, "Copernican Journal of Finance & Accounting", Vol. 3, No 2, s. 137-149.
 20. Pyka A., Doś A. (2013), Public-Private Partnership, [w:] M. Wieczorek-Kosmala (red. nauk.), Advanced issues in corporate finance, Wyd. UE w Katowicach, Katowice, s. 199-210.
 21. Pyka A., Doś A. (2013), Project Finance, [w:] Wieczorek-Kosmala (red. nauk.), Advanced issues in corporate finance, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2013, s. 211-218.
 22. Pyka A. (2013), Forma prawna jako element strategii podatkowej przedsiębiorstwa, [w:] J. Iwin-Garzyńska (red. nauk.), Opodatkowanie przedsiębiorstw, Warszawa, s. 148-158.
 23. Pyka A., Wieczorek-Kosmala M. (2013), Case study of innovative model of bancassurance collaboration in corporate banking sector, “Financial Management of Firms and Financial Institutions”, Proceedings (Part II), 9th  International Scientfic Conference, VSB Technical University of Ostrava, Ostrava, s. 690-698.
 24. Pyka A. (2013), Execution of Investment Projects Based on the Public-Private Partnership Model in Poland in the Period From 2009 to 2011, [w:] A. Kopiński, P. Kowalik (red. nauk.), Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Wrocław, s. 115-123.
 25. Pyka A., Wieczorek-Kosmala M. (2012), Systemic Risk, Specific Risk and the Risk of Company’s Growth, [w:] M. Culik (eds), “Managing and Modelling of Financial Risks”, 6th International Scientific Conference, Technical University of Ostrava, Ostrava, s. 527 – 533. 
 26. Pyka A., Doś A. (2011), Shaping the technical elements of taxing in EU countries in an economic crisis situation, [w:] “Proceedings of the International Scientific Conference on MMK 2011”, International Masaryk Conference For Ph.D. Students And Young Researchers, MAGNANIMITAS, The Czech Republic - Hradec Králové, s. 1555-1563.
 27. Pyka A. (2010), The potential of project finance for financing public tasks, “Economic and Environmental Studies” Vol. 10, No. 3 (15), s. 11-19.    

prof. dr hab. Irena Pyka

 1. Pyka I., Nocoń A. (2021), Banks’ Capital Requirements in Terms of Implementation of the Concept of Sustainable Finance, „Sustainability”  13(6), 3499, s. 1-17.

 2. Pyka I., Nocoń A., Pyka A. (2021), Interactions Between Effectiveness and Consolidation of Commercial Banks in the Polish Banking Sector (w) Biling M.H.  Danis H.Demir E.Vale S. (eds) Eurasian Economic Perspectives Proceedings of the 29th Eurasia Business and Economics Society Conference.vol. 16/1,Springer,Cham, s. 57-74.
 3. Pyka I. Nocoń A. (2020), Polityka makroostroznościowa w Unii Europejskiej wobec instytucji ważnych systemowo, „Polityki Europejskie , Finanse i Marketing” nr24(73), s. 189-204.
 4. Pyka I., Nocoń A., Cichorska J. (2019), Nowy ład regulacyjny w sektorze bankowym Unii Europejskiej, CeDeWu , Warszawa.
 5. Pyka I. (2019), Polityka monetarna współczesnych banków centralnych. Efekt przemijania czy nowy paradygmat w teorii finansów. [w] ( red.) Marszałek J.  Starzyńska D. Zarządzanie Finansami. Aspekty teoretyczne i praktyczne , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 6. Pyka I., Nocoń A. (2019), Dylematy pomiaru i oceny procesu repolonizacji banków w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 531 , Wydawnictwo UE we Wrocławiu, s. 404- 418.
 7. Pyka I., Nocoń A. (2019), Sectoral analisis of the effctiveness of bank risk capital in the Visegrad Group countries ,”Journal of Business Economics and Management” , Vol 20 Issue 2, s. -357.
 8. Pyka I., Nocoń A. (2019), Negative Interest Rate Risk. Atavism or Normalization of Central Banks’ Monetary Policy, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, Vol. 3, No. 342 (2019), s. 89-116.
 9. Pyka I., Zygierewicz M, Bolibok P, Nocoń A. (2019), Polityka makroostrożnościowa w regulowaniu stabilności sektora bankowego. Innowacyjność, implementacja, bariery Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 10. Pyka I., Pyka J. (2019), Security Management of Systemically Important Banking Institutions inside the European Union Financial  Market, „Organization and Management „ Series No 136,Silesian Universuty of Technology Publishing House Scientific Papers Silesian Universuty of Technology, Katowice, s. 495-511.  
 11. Pyka I., Nocoń,A. (2018), ‘Repolonization’ Process of Domestic Banks. Analysis of Conditions and Opportunities, [w] (red.) Choudhry T., Mizerka J. Contemporary Trends in Accounting, Finance and Financial Institutions. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham,  Chapter 11, s. 139-154.
 12. Pyka I., Nocoń, A. (2018), Effectiveness of risk capital (own funds) in the Polish banking sector in the years of 2002-2016, Proceedings of the 10th International Scientific Conference “Business and Management 2018”, Vilnius, Lithuania, , s. 9-19.
 13. Pyka I., Nocoń A., Cichy J., Pyka A. (2018), Repolonizacja banków w Polsce. Przesłanki, założenia i dylematy zmian własnościowych, Difin, Warszawa
 14.  Pyka I., Pyka J. (2018), Procesy konsolidacji kapitałowej w polskim sektorze bankowym po globalnym kryzysie finansowym, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, „Organizacja i Zarządzanie „z. 118, Gliwice, s. 481-491.
 15. Pyka I., Czech M. (2018), Kontrakty terminowe w roli nowoczesnego parametru oceny ryzyka kredytowego kraju, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”  Współczesne Finanse. Nr 356 , Katowice,  s.124-145.
 16. Pyka I., Nocoń A. (2017 ), Ryzyko niskich stóp procentowych w sektorze bankowym, [w] (red.) Masiukiewicz P.  Strategie stóp procentowych w bankowości, ZBP, Wyd. CPBiI, Warszawa, s. 10-31.
 17.  Pyka I., Pyka J. (2017), Przesłanki i dylematy repolonizacji banków krajowych [w] (red.) Brzóska J. Pyka J. Nowoczesność Przemysłu i Usług ,”Organizacja i Zarządzanie Zeszyt 108” , Politechnika Śląska , Zeszyty Naukowe nr.1983 ,Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, s.349-363.
 18. Pyka I. ( 2017), Nadzwyczajna polityka monetarna. Między Scyllą a Charybdą [w](red.) Żukowski M. Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy. Problemy i dylematy, Wydawnictwo KUL, Lublin , s. 461-473.
 19.  
 20. Pyka I., Nocoń A. ( 2017), Determinanty normalizacji polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace” nr 1 (29), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, s. 175-188.
 21.  Pyka I., Nocoń A.( 2017), Normalizacja polityki monetarnej – innowacja czy powrót do klasycznej polityki banków centralnych”, red. W. Gradoń,  G. Szustak „Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” nr 346; Współczesne Finanse nr12, Katowice,  s. 95-111.
 22. Pyka I., Nocoń A. (2017), Koncepcja i główne założenia exit strategy z perspektywy centralnego Banku Japonii, “Studia Prawno – Ekonomiczne”, Tom CV, Łódzkie Towarzystwo Ekonomiczne, Łódź , s. 365-380.
 23.  Pyka I., Nocoń,A. (2017), Ryzyko banków centralnych w warunkach nadzwyczajnej polityki monetarnej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” , Sectio H - Oeconomia, Vol. 51, Zeszyt 6, Lublin, s. 343-356.
 24. Pyka I., Nocoń A. (2017), Bankowość centralna w globalnej gospodarce światowej, Wyd. UE w Katowicach, Katowice.
 25. Pyka I, Nocoń A., Cichorska J. (2016), Nadzwyczajna polityka monetarna a stabilność sektora bankowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 26. Pyka I., Nocoń A. (2016), Banking sector stability in the global economy-Case Study [w ]( red. ) Hofbauer G.  und Klimontowicz M. Herausforderungen, Forschung und Perspektiven 2016, Challenges, Research and Perspective, Uni-edition GmbH,  Berlin , s.11-24.
 27. Pyka I. Nocoń A. (2016), Dynamics of Lending Activity of Polish Banking Sector towards Low Interest Rate Policy of Central Banks, „Transformations in Business &Economics” ,vol 15, No 2A (38A), s. 415-434.
 28. Pyka I, Mitręga -Niestrój K., Nocoń A. (2016), Europejski System Banków Centralnych. Organizacja, funkcje i zadania w systemie bankowym Unnii Europejskiej  (w)[red.]Cichy J. Puszer B.Sektory bankowe w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s.11-49.  
 29. Pyka I. (2015), Polityka stabilizacji finansowej gospodarki światowej z perspektywy zmian europejskiej bankowości centralnej, [w] (red.) Pietraszkiewicz K. Sektor finansowy. Stymulatory i zagrożenia rozwoju, PTE, Warszawa, s. 281-297.
 30. Pyka I., Muszyński M. (2015), Communication in the Monetary Policy of the National Bank of Poland,[w] ( red.) Hofbauer G. und Kollegen,  Challenges, Research and Perspectives. Herausforderungen, Forschung Und Perspektiven, European Research and Working Group, Uni-edition GmbH, Berlin , s. 179-193.
 31. Pyka I. (2015), Dylematy banków centralnych wobec polityki luzowania ilościowego „Zeszyty Naukowe Cracow Review of Economics and Management” , nr 2 (938) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie , Kraków, s.71-87.
 32. Pyka I. (2015), Kreacja pieniądza kredytowego w warunkach polityki luzowania ilościowego banków centralnych , „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno- Społecznego , Studia i Prace”, nr 3.tom I (23), Oficyna Wydawnicza , Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa,  s. 75-89.
 33. Pyka I. (2015), Balans sheed policy of central banks in the conditions of the exit strategy of central banks, „Journal of Economics and Management”, vol.21 (3) University of Economics in Katowice, Katowice , s.110- 128.
 34. Pyka I., Muszyński M. (2015), Nowe regulacje bezpiecznego obrotu instrumentami pochodnymi na rynku pozagiełdowym w Polsce, [w] (red.) Pyka I. Szustak G. „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe UE w Katowicach”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice nr 238, s.117-132.
 35. Pyka I. (2013), Bankowość komercyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach , Katowice.
 36. Pyka I. (2013), Polityka monetarna EBC wobec przemian instytucjonalnych w strefie euro, „Zarządzanie i Finanse”, nr 2 , część 1, s. 503 – 516. 
 37. Pyka I. (2012), Instrumenty polityki monetarnej NBP w kształtowaniu płynności polskiego sektora bankowego [w] (red.) Przybylska-Kapuścińska W. Szyszko M. Wyzwania współczesnej polityki pieniężnej, Difin, Warszawa, s. 37-48.
 38. Pyka I., Cichorska J., Cichy J. (2012), Portfele aktywów bankowych - analiza teoretyczno-empiryczna, CeDeWu, Warszawa.
 39. Pyka I. (2012), Rynkowe instrumenty finansowe w alokacji kapitału bankowego, Wyd. Difin, Warszawa.
 40. Pyka I. (2012), Instytucjonalizm banku centralnego we współczesnej gospodarce [w](red.) Jaworski W. L. Szelągowska A. Współczesna bankowość centralna, CeDeWu, Warszawa, s. 63-84.
 41. Pyka I. (2010), Bank centralny na współczesnym rynku pieniężnym. Dyscyplina regulacyjna, skuteczność, instrumenty C. H. Beck, Warszawa.
 42. Pyka I. (2010 ), Rynek finansowy, (red.) Wyd. AE w Katowicach, Katowice.
 43. Pyka I. (2007), Teoria rynku efektywnego a efektywność rynków finansowych [w] (red.) Kapuś P. Węcławski J. Problemy rozwoju rynku finansowego  w aspekcie wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 38-44.
 44. Pyka I. (2007), Rynek transakcji sekurytyzacyjnych w bankach – analiza porównawcza” [w] (red.) Marcinkowska M. Wieteska S. Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej, Difin, Warszawa, s. 500-511.

dr Łukasz Szewczyk

 1. Szewczyk Ł., Szustak G. (2021), The relation between climate risk and the level of banking risk, with particular emphasis on credit risk, [w:] K. S. Soliman (red.), Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic. Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference, IBIMA, Cordoba, s. 12200-12206.

 2. Puszer B., Szewczyk Ł., (2020), Determinants of financial inclusion of enterprises in Sub-Saharan African states, [w:] S. Smyczek (red.), Consumer rights protection. Threats and opportunities for enhancing consumer awareness, Publishing House of the University of Economics in Katowice, Katowice, s. 224-236.

 3. Gradoń W., Szelągowska A., Szustak G., Szewczyk Ł. (2020), Innowacje w działalności banków spółdzielczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

 4. Gradoń W., Szewczyk. Ł. (2020), Kategoria wartości miarą oceny dojrzałości rynku kapitałowego w Polsce, [w:] P. Antonowicz, P. Galiński, P. Pisarewicz (red.), Perspektywa ekonomiczna, finansowa i prawna kreowania wartości w gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 133-146.

 5. Szewczyk Ł. (2020), Polityka inwestycyjna systemów gwarantowania depozytów na przykładzie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, [w:] P. Antonowicz, P. Galiński, P. Pisarewicz (red.), Społeczny, środowiskowy i jakościowy wymiar kreacji wartości organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 279-292.

 6. Szustak G., Szewczyk Ł. (2020), Public trust - a bank's non-financial capital, „Argumenta Oeconomica Cracoviensia”, nr 2 (23), s. 81-103.

 7. Szewczyk Ł. (2020),  Źródła finansowania kryzysowego w bankach wybrane problemy, [w:] P. Antonowicz, P. Galiński, P. Pisarewicz (red.), Perspektywa ekonomiczna, finansowa i prawna kreowania wartości w gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 367-380.

 8. Szewczyk Ł. (2020), Źródła finansowania kryzysowego w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w zmieniających się uwarunkowaniach rynkowych i regulacyjnych, [w:] A. Gemzik-Salwach, K. Opolski (red.),  Gospodarka i społeczeństwo w dobie finansjalizacji, CeDeWu, Warszawa, s. 115-125.
 9. Szewczyk Ł. (2019), Countercyclical capital buffer as a macroprudential instrument and its implementation in selected EU countries, [w:] J. Nesleha, L. Marek, M. Svoboda, Z. Rakovska (red.), European Financial Systems 2019. Proceedings of the 16th International Scientific Conference, Masaryk University, Brno, s. 603-609.
 10. Capiga M., Gradoń W., Szewczyk Ł., Szustak G. (2019), Infrastruktura rynku finansowego - kierunki zmian i ich skuteczność w ujęciu międzysektorowym, C. H. Beck, Warszawa.
 11. Szewczyk Ł. (2019), Systemy gwarantowania depozytów w państwach afrykańskich i ich znaczenie dla stabilności systemu finansowego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Bank i pieniądz w erze FinTech”, t.84, nr 1, s. 33-42.
 12. Szewczyk Ł. (2019),  The efficiency of a deposit guarantee scheme - a psychological component, [w:] M. Culik (red.), Financial Management of Firms and Financial Institutions. 12th International Scientific Conference. Proceedings, Technical University of Ostrava, Ostrava, s. 249-255.
 13. Mitręga-Niestrój K., Puszer B., Szewczyk Ł. (2019), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na PKB regionalnych wspólnot gospodarczych w Afryce, [w:] G. Musiał (red.), Dyskusje o kapitale wczoraj i dziś, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 135-149.
 14. Szewczyk Ł. (2018), Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako organ resolution, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 356, s. 146-156.
 15. Mitręga- Niestrój K., Puszer B., Szewczyk Ł. (2018), Integracja regionalna w Afryce. Aspekty gospodarcze i finansowe, CeDeWu, Warszawa.
 16. Mitręga- Niestrój K., Puszer B., Szewczyk Ł. (2018), Mobile money services development: the case of Africa, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 356, s. 78-96.
 17. Puszer B, Szewczyk Ł. (2018), Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów unii walutowych w Afryce a potencjał inwestycyjny tych państw, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 352, s. 185-200.
 18. Szewczyk Ł. (2018), Recent changes in the Polish deposit guarantee scheme, [w:] J. Nesleha, F. Hampl, M. Svoboda (red.), European Financial Systems 2018. Proceedings of the 15th International Scientific Conference, Masaryk University, Brno, s. 757-763.
 19. Szewczyk Ł. (2017), A common deposit guarantee scheme in UE and current problems, [w:] H. Hofbauer, M. Klimontowicz (red.),  Challenges, Research and Perspectives. Europe in a Changing World, uni-edition, Berlin, s. 72-79.
 20. Capiga M., Szustak G., Szewczyk Ł. (2017), Banki spółdzielcze na rynku finansowym w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 21. Mitręga-Niestrój K., Puszer B., Szewczyk Ł. (2017), Globalny kryzys finansowy a wybrane kraje Next 11. Bangladesz, Filipiny, Iran, Korea Płd., Meksyk, Nigeria i Pakistan, CeDeWu, Warszawa.
 22. Szewczyk Ł. (2017), Innowacje finansowe na przykładzie produktów bankowych dla osób starszych, [w:] G. Polok, I. Celary (red.), Osoba starsza w perspektywie społeczno-pastoralnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 158-164.
 23. Szewczyk Ł. (2017),  Skutki zmian w zakresie finansowania systemu gwarantowania depozytów dla sektora bankowego w Polsce, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” nr 2, t. 73, s. 93-103.
 24. Szewczyk Ł (2017),  Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe jako uczestnicy systemu gwarantowania depozytów, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 325, s. 166-176.
 25. Szewczyk Ł. (2016), Co-operative banks in Poland. Current issues, [w:] J. Krajicek, J. Nesleha, K. Urbanovsky (red.), Proceedings of the 13th International Scientific Conference European Financial Systems, Masaryk University, Brno, s. 802-807. 
 26. Szewczyk Ł. (2016), Funkcja pomocowa w praktyce wybranych systemów gwarantowania depozytów w strefie euro, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 266, s. 189-197.
 27. Szewczyk Ł. (2016), Instrumenty wspierające sektor banków spółdzielczych w praktyce wybranych systemów gwarantowania depozytów, „Annales UMCS Sectio H Oeconomia”, vol. 50, nr 4, s. 487-495.  
 28. Szewczyk Ł. (2016), Konsekwencje globalnego kryzysu finansowego dla pozaeuropejskich systemów gwarantowania depozytów, [w:] J. Osiński, M. Nawrot, M. Ostrowska, M. Pachocka (red.), Rozwój we współczesnym świecie. Uwarunkowania, wyzwania, perspektywy, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa, s.739-748.
 29. Szewczyk Ł., Żabińska J. (2016), Sektor bankowy Słowenii, [w:] J. Cichy, B. Puszer (red.), Sektory bankowe w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 488-502.
 30. Szewczyk Ł. (2016), Wybrane problemy dotyczące skuteczności systemów gwarantowania depozytów, "Bezpieczny Bank", nr 1 (62), s. 28-51.
 31. Szewczyk Ł. (2016), Wykluczenie finansowe jako problem społeczny, [w:] I. Celary, G. Polok (red.), Wykluczenie społeczne jako problem wielowymiarowy, Księgarnia św. Jacka sp. z o.o., Katowice,  s. 118-124.
 32. Szewczyk Ł. (2015), A New Role of European Central Bank in the European Financial Safety Net, [w:] K. Opolski, J. Górski (red.), Strategie Gospodarcze i Społeczne Unii Europejskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 43-48.
 33. Szewczyk Ł. (2015), Changes in the deposit guarantee schemes as a consequence of the global financial crisis , [w:] G. Hofbauer et al. (red.), Challenges, Research and Perspectives. Trust in social, economic and financial relations, uni-edition,  Berlin, s. 267-274.
 34. Szewczyk Ł. (2015), Model finansowania systemów gwarantowania depozytów w Unii Europejskiej. Wnioski z kryzysu, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, t.59, nr 2, s. 37-48.   
 35. Szewczyk Ł. (2015), Ocena efektywności systemów gwarantowania depozytów, [w:] M. Postułą, J. Turyna (red.), Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Zarządzanie finansami a efektywność ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 89-98.
 36. Szewczyk Ł. (2015),  Recent developments in deposit insurance from EU perspective, “Corporate Ownership and Control”, vol. 12 issue 4, s. 867-870.
 37. Szewczyk Ł. (2015), Skutki globalnego kryzysu finansowego dla bankowości inwestycyjnej - przykład UBS, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 246, s. 99-111.
 38. Szewczyk Ł. (2015), The funding model of deposit guarantee schemes in EU. Lessons from the crisis, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 238, s. 144-152.
 39. Szewczyk Ł. (2015), The Role of ECB as a Supervisory Authority within European Union, [w:] V. Kajurowa, J. Krajicek (red.),  European Financial Systems 2015. Proceedings of the 12th International Scientific Conference, Masaryk University, Brno, s.605-610.
 40. Szewczyk Ł., Żabińska J. (2014), Central bank communication and its meaning to monetary Policy, [w:] G. Hofbauer (red.), Chalenges, Reserach and Perspectives, uni-edition, Berlin, s. 129-138.
 41. Szewczyk Ł. (2014), Polityka informacyjna wybranych banków centralnych i jej rola we wspieraniu stabilności finansowej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, nr 56, s. 43-52.
 42. Szewczyk Ł. (2014), Znaczenie międzynarodowych regulacji w funkcjonowaniu systemów gwarantowania depozytów, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, nr 5, s. 13-22.
 43. Szewczyk Ł. (2013), Niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej na przykładzie Systemu Rezerwy Federalnej i Europejskiego Banku Centralnego, [w:] J. Osiński, M. Pachocka (red.), Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa, s. 425-436.
 44. Szewczyk Ł. (2013), The role of deposit guarantee schemes in stabilizing the financial system in the eurozone. Lessons from the crisis, [w:] K. Opolski, J. Górski (red.), Perspektywy integracji gospodarczej i walutowej w Unii Europejskiej w czasach kryzysu, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 303-310.
 45. Szewczyk Ł. (2013), Znaczenie dyrektywy CRD IV w kształtowaniu norm ostrożnościowych w Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”,  nr 48, s. 83-96.
 46. Szewczyk Ł. (2012), Rola Europejskiego Banku Centralnego w zapobieganiu i łagodzeniu kryzysów finansowych, [w:] J. Żabińska, K. Mitręga-Niestrój, B. Puszer  (red.), Zapobieganie i zarządzanie kryzysem finansowym, CeDeWu, Warszawa, s. 173-192.

 

prof. UE dr hab. Grażyna Szustak

 1. Szustak G., Gradoń W., Szewczyk Ł. (2021), Household Financial Situation during the COVID-19 Pandemic with Particular Emphasis on Savings - An Evidence from Poland Compared to Other CEE States, „Risks”, vol., iss. 9, nr art. 166, 14 stron.
 2. Szustak G., Ł. Szewczyk (2021), Wiarygodność informacyjna banku – perspektywa seniora korzystającego z usług na rynku bankowym, „Finanse i Prawo Finansowe. Journal of  Finance and Financial Law”, vol. 3(31), s. 133-149.
 3. Szustak G., Szewczyk Ł.,  (2021), The relation between climate risk and the level of banking risk, with particular emphasis on credit risk, [w:] K. S. Soliman (red.), Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic. Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference, IBIMA, Cordoba, s. 12200-12206.  
 4. Szustak G., Szewczyk Ł. (2020), Public Trust – a Bank’s Non-financial Capital, „Argumenta Oeconomica Cracoviensia” 2020, no 2 (23), s. 81-103.
 5. Szustak G., Szelągowska A., Gradoń W., Szewczyk Ł (2020)., Innowacje w działalności banków spółdzielczych, Wyd. UE Katowice, Katowice, s. 9-46.
 6. Capiga M., Szustak G., Gradoń W., Szewczyk Ł. (2019), Infrastruktura rynku finansowego, Beck, Warszawa, s. 15-51; 225-267.
 7. Szustak G. (2017), Wielopłaszczyznowy system kontroli ryzyka bankowego, Difin, Warszawa, s. 259.
 8. Capiga M., Szustak G., Gradoń W. (2017), Banki spółdzielcze na rynku finansowym w Polsce, CeDeWu, Warszawa, s. 11-43; 45-77.
 9. Szustak G. (2017), Knowledge – based bank, (w:)  G. Hofbauer , M. Klimontowicz (Hrsg/editors), Challenges, Research and Perspectives:2016, Uni – edition, Berlin, s. 37-47. 
 10. Capiga M., Gradoń W., Szustak G. (2016), Kreowanie wartości banku, CeDeWu, Warszawa, s. 107-149; 151- 173. 
 11. Szustak G., Gradoń W. (2016), Wybrane determinanty wartości banku. „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, vol. 14, nr 3, część1, s. 37-54.
 12. Szustak G., Gradoń W. (2015), Wybrane aspekty procesów restrukturyzacji sektora bankowego, (w:) I. Pyka, G. Szustak (red.),”Studia Ekonomiczne”, nr 238, s. 153-179.
 13. Szustak G. (2014), Resolution – A necessary complement to the EU’s safety net and its budget, (w:) G. Hofbauer (Hrsg),  Challenges, Research and Perspectives,  Uni – edition, Berlin, s. 103-112.
 14. Szustak G. (2014), Informacja o kredytobiorcy – zasadnicza przesłanka bezpieczeństwa banku, (w:) M. Capiga, G. Szustak (red.): Zarządzanie instytucjami finansowymi w niestabilnym otoczeniu gospodarczym, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe”, Wyd. UE w Katowicach, nr 171, s. 65-83.
 15. Szustak G. (2014), Consumer protection as a premise to build trust in the financial service market, “Journal of Economics and Management”, Vol. 16,  s.113-133.
 16. Capiga M., Gradoń W., Szustak G. (2014), Działania restrukturyzacyjne i naprawcze w sektorze bankowym, CeDeWU, Warszawa, s. 55-107.
 17. Capiga M., Gradoń W., Szustak G. (2013), Systemy wczesnego ostrzegania w ocenie działalności instytucji finansowych, CeDeWu, Warszawa, s. 51-100.
 18. Szustak G. (2013), A safe banking system – EU priority, (w:) G. Hofbauer (Hrsg), Challenges, Research and Perspectives, Uni – edition, Berlin, s. 43-52.
 19. Szustak G. (2013), Non-Bank Financial Companies vs. Banks in the European Union: A Serious Regulatory Asymmetry with Consequences, “Corporate Ownership & Control”, vol. 11, Issue 1, s. 18-23.
 20. Szustak G. (2013), Innowacje rynku kart płatniczych w Polsce – charakter, tempo i zasadność wprowadzanych zmian. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, vol. XLVII,3,  Sectio H, s. 531-538.
 21. Capiga M., Gradoń W., Szustak G. (2011), Adekwatność kapitałowa w ocenie bezpieczeństwa banku, CeDeWu, Warszawa, s. 71-108; 116-126.
 22. Capiga M., Gradoń W., Szustak G. (2010), Sieć bezpieczeństwa finansowego, CeDeWu, Warszawa, s. 53-74; 77-102.

 

dr inż. Tomasz Zieliński

 1. Zieliński T., Frączek B. (2019), The Dilemma of Practical and General Academic Education Considering the Effectiveness of "Financial Literacy" and "Financial Inclusion", [w:] Teaching Methods for Economics and Business Sciences, 3rd International Conference, organized on 14th May 2019 at the University of Maribor, Faculty of Economics and Business, Slovenia.
 2. Zieliński T. (2019), Financialization of GDP - Dysfunction of The Reference Measure, [w:] Journal Of Sustainable Development, Vol. 9, Issue 22,  Integrated Business Faculty – Republic of North Macedonia, p.76-85
 3. Zieliński T. (2018), Will Bitcoin Become New Money of an Innovative Digital and Entrepreneurial Society?, [w:] The Influence of Scientific Applied Research on the Quality of Modern Studies, (ISSN printed 2029-2279, ISSN online 2538-8576), Vilniaus Kolegija / University of Applied Sciences, Vilnius, Lithuania
 4. Zieliński T. (2017), Rynek pośrednictwa bankowego. Modele współpracy i dylematy podmiotów współpracujących, [w:] R.Pacud, J.Cichorska, M.Klimontowicz, T.Zieliński (ed.), Bank i agent bankowy, Difin, Warszawa, s. 271-302. 
 5. Zieliński T. (2017),: Ekonomika działalności agencji bankowej, [w:] R.Pacud, J.Cichorska, M.Klimontowicz, T.Zieliński (ed.), Bank i agent bankowy, Difin, Warszawa, s. 197-229. 
 6. Zieliński T. (2016), Jak kształcić przyszłych finansistów?, „Gazeta Finansowa”, 22-28 kwietnia, dodatek Biznes Raport. 
 7. Zieliński T., Gradoń W. (2016), Sektor bankowy Słowacji, [w:] J.Cichy, B.Puszer (ed.), Sektory bankowe w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s.473-487. 
 8. Zieliński T., Gradoń W. (2016), Sektor bankowy Czech, [w:] J.Cichy, B.Puszer (ed.), Sektory bankowe w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s.149-169. 
 9. Zieliński T. (2016), Financial networks as a source of systemic instability, “E-finanse”, vol.12, nr 3, University of Information Technology and Management in Rzeszów, Rzeszów, s. 59-68.
 10. Zieliński T. (2016), Dług jako alternatywa kapitału akcyjnego - struktura kapitału regulacyjnego banku, „Studia Ekonomiczne, Współczesne Finanse”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Nr 5, Katowice, s.141-154.
 11. Zieliński T. (2016), Separating Commercial and Investment Banking: Sentimental Comeback to History or an Unavoidable Run Towards Safer Future?, [w:] Proceedings of The International Business  Conference 2016:  Searching for Innovative and Creative Business Solutions, Vilniaus kolegija, Saltoniškių st. 58, Vilnius LT-08105, Lithuania, s.293-304.
 12. Zieliński T. (2015), Separacja bankowości detalicznej i komercyjnej od działalności inwestycyjnej banków, [w:] Żabińska J., Cichy J. (ed.),  Innowacje, a wzrost gospodarczy. Cz. 1, Studia Ekonomiczne, Współczesne Finanse, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Nr 246, Katowice, s.124-139.
 13. Zieliński T. (2015), Rezygnacja z gotówki – nowy paradygmat pieniądza czy tylko innowacja w obszarze rozliczeń pieniężnych?, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 49/4”, Lublin 2015, s. 737-758.
 14. Zieliński T., Mitręga-Niestój K. (2015), Financial repression in term of deflation and low economic growth, [w:] Hofbauer G. and Others (ed.), Challenges, Research and Perspectives. Trust in social, economic and financial relations, European Research and Working Group, Uni-edition GmbH,  Berlin, s.235-256.
 15. Zieliński T. (2014), Dlaczego pieniądz elektroniczny pozostaje martwą koncepcją?, „Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska, Sectio H, Oeconomia”, vol. XLVII, 3, Lublin, s.403-415.
 16. Zieliński T. (2014), Testy warunków skrajnych w ocenie adekwatności kapitałowej banku, [w:] I.Pyka, J.Cichy, Innowacje, a wzrost gospodarczy, cz. 1,  Studia Ekonomiczne, Nr 186, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, s.304-320.
 17. Zieliński T. (2014), Financial repression - how to finance public debt with private money, [w:] J.Harasim, B.Frączek, Contemporary problems in banking and on financial markets, Journal of Economics & Management, vol.16, Publishing House of the University of Economics in Katowice, Katowice, s.161-179.
 18. Zieliński T., (2014), Extreme market risk from the perspective of banking capital requirement, [w:] G.Hofbauer (ed.), Challenges, research and perspectives, Uni-edition, Berlin, s.71-90.
 19. Zieliński T. (2014), Niejednoznaczność wpływu regulacji bazylejskich na bank jako instytucję zaufania publicznego, [w:] M.Capiga, G.Szustak (ed.), Zarządzanie instytucjami finansowymi w niestabilnym otoczeniu gospodarczym, Studia Ekonomiczne, Nr 171, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, s.31-49.
 20. Zieliński T. (2013). Współczesny bank wobec paradygmatu zaufania publicznego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, Oeconomia 47/3”, s.673-683.
 21. Zieliński T. (2013), Alokacja kapitału własnego banku, [w:] Pyka I. (ed.), Bankowość komercyjna, Wyd. UE w Katowicach, Katowice, s.318-338.
 22. Zieliński T. (2013), Zarażenie finansowe źródłem ryzyka systemowego, [w:] I.Pyka, J.Cichy (ed.), Innowacje w bankowości i finansach, t. 1Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s.129-140.
 23. Zieliński T. (2013), Are the governments able to pay back public debt in finite period, [w:] M. Kral, J.Slepecky, S.Zaric (ed.), World Financial Markets in Time of Euro Debt Crisis, Kniharstvo GEORG, Zilina, s.31-42.
 24. Zieliński T. (2013), Searching the discrimination criteria for banking systems in the European Union countries, [w:] G.Hofbauer (ed.), Challenges, Research and Perspectives, Uni-edition GmbH, Berlin, s.53-68.
 25. Zieliński T. (2013), Założenia teoretyczne formuły IRB w ocenie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego banku, „Bezpieczny Bank”, nr 2-3, s.96-116.
 26. Zieliński T. (2013), Merton’s and KMV Models in Credit Risk Management,  [w:] K.Znaniecka, M.Wieczorek-Kosmala (ed.), Risk Perception in Financial and Non-Financial Entities, Studia Ekonomiczne UE w Katowicach, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, nr 127, Katowice, s.123-136.
 27. Zieliński T. (2012), Technologia informacyjna a kryzys finansów, [w]: Finanse w niestabilnym otoczeniu: dylematy i wyzwania. Rynki finansowe, Studia Ekonomiczne Nr 106, Wyd. UE w Katowicach, Katowice, s.23-33.
 28. Zieliński T., Zadora H. (2012), Pieniądz współczesny a kryzysy finansowe, Wyd. Difin, Warszawa.
 29. Zieliński T., Kaczmarzyk J. (2010), Metody symulacyjne w poszerzonej analizie wrażliwości, [w:] K.Znaniecka, W.Gradoń (ed.), System bankowy i rynki finansowe w warunkach globalnego kryzysu finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s.171-187.
 30. Zieliński T. (2010), Kapitał ekonomiczny banku – wybrane aspekty kształtowania i alokacji, [w:] B. Filipiak, M. Dylewski (ed.), Ryzyko w finansach i bankowości, Wyd. Difin, Warszawa, s.161-177.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3