Miltona Friedmana i Angusa Deatona rozmowy przy okrągłym stole. Kto zapłaci za obiad?

https://www.cato.org/milton-friedman-bio]
https://www.nber.org/bah/2007no3/nber-profile-angus-deaton

Cykl kolokwiów naukowych poświęconych dyskusji nad wpływem dorobku laureatów Nagrody Nobla na podejmowane w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach badania naukowe, zainicjowany w 2018 r. przez Kierownika Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych dr hab. Artura Walasika, prof. UE wraz z pracownikami Katedry, doczekał się kolejnej edycji.

Dziesiąte Kolokwium Noblowskie przygotowano we współpracy z Katedrą Analiz Gospodarczych i Finansowych, kierowaną przez prof. dra hab. Eugeniusza Gatnara. Prelegentem będzie mgr Jakub Kubiczek.

W 1976 r. Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii przyznana została Miltonowi Friedmanowi w szczególności za osiągnięcia w obszarze analizy konsumpcji, historii oraz teorii pieniądza, a także kompleksowości polityki stabilizacyjnej", prawie czterdzieści lat później, w 2o15 r. nagroda trafiła do Angusa Deatona za jego wkład w analizę konsumpcji, ubóstwa oraz dobrobytu. Wspólnym mianownikiem w przypadku obu laureatów jest uznanie ich wkładu w teoretyczne podstawy analizy oraz empiryczne badania zachowań gospodarstw domowych, a odstęp czasu między kolejnymi wyróżnieniami potwierdza trwałe miejsce konsumpcji, jako przedmiotu zainteresowania ekonomii. Kolokwium skupione będzie wokół konsumpcji i podejmowania decyzji. Tematyka ta jest nieodłącznie powiązana z procesem gospodarowania, którego początki są tak odległe jak istnienie ludzkości. Na przestrzeni lat setki uczonych starało się wyjaśnić determinanty konsumpcji mających swoje korzenie w podejmowaniu decyzji. Prelekcja dotyczyć będzie dorobku obu noblistów, poszerzającego wiedzę o ekonomice konsumpcji, w szczególności hipotezy dochodu permanentnego (permanent income hypothesis) odrzucającej hipotezę dochodu absolutnego Keynesa, a także zagadnienia wyboru międzyokresowego (intertemporal choice), oraz ograniczenia płynności (liquidity constraints).