Powrót do przyszłości eksperymentów naturalnych. Davida Carda badania rynku pracy

© Nobel Prize Outreach.
Photo: Paul Kennedy
https://www.nobelprize.org

Cykl kolokwiów naukowych poświęconych dyskusji nad wpływem dorobku laureatów Nagrody Nobla na podejmowane w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach badania naukowe, zainicjowany w 2018 r. przez Kierownika Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych dr hab. Artura Walasika, prof. UE wraz z pracownikami Katedry, doczekał się kolejnej edycji.

Dziewiąte Kolegium Noblowskie przygotowano we współpracy z Katedrą Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych, kierowaną przez prof. dr hab. Aldonę Frączkiewicz-Wronkę. Prelekcję przedstawi dr Hanna dr Hanna Kelm.

W 2021r. Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii trafiła do Davida Carda za "empiryczny wkład w ekonomię pracy", a drugą połowę otrzymali łącznie Joshua D. Angrist i Guido W. Imbens za "metodologiczny wkład w analizę związków przyczynowych". Kolokwium będzie poświęcone badaniom D. Carda.

Nagroda Nobla dla Davida Carda stanowi niejako kontynuację zainteresowania podejściem eksperymentalnym  i stanowi kolejny etap rewolucji wiarygodności (credibility revolution) w naukach ekonomicznych. D. Card w swoich badaniach stosuje eksperymenty naturalne, które pozwalają zaobserwować i zmierzyć efekty określonego działania w otaczającej nas rzeczywistości. Eksperyment naturalny polega na porównaniu ze sobą dwóch zbiorowości (grup osób, pracowników, przedsiębiorstw, regionów, itp.) wykazujących możliwie jak najwięcej cech podobieństwa do siebie nawzajem, z których w jednej wprowadzona została specyficzna zmiana (np. reforma, regulacja prawna). Porównanie to potencjalnie pozwala na wykrycie związków przyczynowych wynikających z wprowadzonej zmiany. Tego typu metoda badawcza posiada wiele niedoskonałości ze względu na złożoność otaczającego nas świata. Jest jednakże bezcenna z punktu widzenia projektowania polityk publicznych i interwencji ekonomicznych.

Wielkim nieobecnym ubiegłorocznych Nagród im. A. Nobla z ekonomii jest A. Krueger, jako współtwórca badań zarówno z D. Cardem, jak i J. Angristem. Jego osobie i obciążeniom w pracy naukowca poświęcone będzie również kilka słów podczas kolokwium.

W trakcie kolokwium dyskusji poddane zostaną przed wszystkim zagadnienia związane z wagą eksperymentów naturalnych dla współczesnej ekonomii oraz kontrowersje wokół metodyki tego typu badań.