Przejdź do menu Przejdź do treści

X Jubileuszowa Konferencja pt. "Nieruchomości w przedsiębiorstwie a podatki"

W dniu 13 listopada 2023 r. po raz dziesiąty, w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach miała miejsce organizowana przez Katedrę Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. cykliczna konferencja "Podatki – Finanse – Przedsiębiorstwo". Rozważania tegorocznej konferencji skoncentrowane zostały na kwestiach podatkowych związanych ze szczególnym zasobem majątkowym przedsiębiorstwa jakim są jego nieruchomości.

Organizowane od 10 lat, coroczne spotkania konferencyjne, integrujące środowisko doradców podatkowych i społeczności akademickiej, są efektem realizacji porozumienia o współpracy, zawartego w 2013 r. miedzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach a Śląskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Wpisując się postanowienia zawartego porozumienia organizatorzy Konferencji przyjęli do zrealizowania dwa cele. Pierwszy to promocja zawodu doradcy podatkowego wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu. Drugi – wymiana poglądów na temat skutków podatkowych nabycia, posiadania i zbywania nieruchomości stanowiących aktywa trwałe przedsiębiorstwa. Takie sformułowanie celów spowodowało, że w gronie 150 uczestników Konferencji znaleźli się zarówno doradcy podatkowi, jak i pracownicy naukowi oraz studenci Uniwersytetu. 

Uroczystego otwarcia X Jubileuszowej Konferencji dokonała JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina Olszak, która gratulując jubileuszu spotkań konferencyjnych, wyraziła poparcie dla idei integracji środowiska biznesowego i akademickiego oraz upraktycznienia realizowanych na Wydziale Finansów programów studiów, życzyła uczestnikom twórczej dyskusji oraz nawiązania bezpośrednich kontaktów. Do uczestników konferencji zwrócił się także Przewodniczący Zarządu Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych dr Mariusz Cieśla, który przybliżył koncepcję tegorocznej konferencji podkreślając ważność i aktualność jej tematyki dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zachęcając do wymiany poglądów, życzył uczestnikom owocnych obrad. Następnie do uczestników Konferencji zwrócił się Dziekan Wydziału Finansów dr hab. Andrzej Piosik, prof. UE, który nawiązując do efektów poprzednich edycji konferencji życzył równie udanego spotkania i dalszej integracji środowiska doradców podatkowych ze społecznością akademicką. Życzenia w podobnym tonie skierował do uczestników konferencji również Dziekan Szkoły Doktorskiej, dr hab. Artur Walasik, prof. UE.

X Jubileuszowa Konferencja uprawniała do wspomnień, podsumowań i wyrażenia planów na przyszłość. W tej kwestii zabrała głos prof. dr hab. Teresa Famulska kierownik Katedry Finansów Publicznych przypominając o początkach współpracy Katedry ze Śląskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz o podejmowanej w kolejnych latach problematyce konferencji, stanowiącej odzwierciedlenie wyzwań przedsiębiorców w zmieniającym się otoczeniu podatkowym. 

Integralną częścią Konferencji są rozstrzygnięcia Konkursów na najlepszą pracę licencjacką i najlepszą pracę magisterską o tematyce podatkowej. Do historii tych corocznych wydarzeń nawiązali doradcy podatkowi reprezentujący Zarząd Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych Wanda Nowak i Piotr Maciejewski. 

Również, i podczas tegorocznej konferencji nie mogło zabraknąć tego tradycyjnego wydarzenia. Po raz jedenasty dokonano rozstrzygnięcia ogłoszonych wspólnie przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Katedrę Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach konkursu na najlepsze prace licencjackie i konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu problematyki podatkowej. Tegoroczne konkursy obejmowały prace dyplomowe obronione w Uniwersytecie Ekonomicznym w okresie od 1.09.2022 r. do 30.09.2023 r. Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, a także Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konkursu doradca podatkowy Wanda Nowak, przedstawiając rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej podkreśliła duże zainteresowanie wśród studentów problematyką podatkową oraz aktualne i ciekawe, a  często niestandardowe tematy i treści złożonych prac. 

W tegorocznym konkursie na najlepszą pracę licencjacką laureatami zostali:

  • I miejsce - Agata Strzelecka za pracę: "Amortyzacja środków trwałych w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego ", promotor: dr Bożena Ciupek.
  • II miejsce - Katarzyna Kulpa za pracę: "Skutki podatkowe przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością", promotor: dr Jolanta Gałuszka.
  • III miejsce - Jakub Lussek za pracę: "Wpływ występowania zjawiska przestępstw karuzelowych VAT na sposób prowadzenia działalności gospodarczej", promotor: dr Dorota Benduch.

Ponadto, wyróżnienia w kategorii prac licencjackich otrzymały: Anna Kanicka za pracę: "Wpływy z podatku akcyzowego w Polsce w świetle Celów Zrównoważonego Rozwoju w latach 2016-2021", promotor: dr Magdalena Jarczok-Guzy oraz Dżesika Trzebuniak za pracę: "Wybór optymalnej formy opodatkowania działalności osób fizycznych", promotor: dr Iwona Kumor

Natomiast wśród laureatów konkursu na najlepszą pracę magisterską znaleźli się:

  • I miejsce - Kinga Dudka za pracę: "Sezonowość dochodów z podatku od towarów i usług w Polsce w latach 2012-2021", promotor: dr hab. Artur Walasik, prof. UE.
  • II miejsce - Klaudia Soja za pracę: "Uszczelnianie systemu poboru podatku od towarów i usług", promotor: prof. dr hab. Teresa Famulska.
  • III miejsce - Aleksander Skaba za pracę: "Potrzeba rzetelnego rozliczania się z zobowiązań podatkowych - problem nieuczciwości podatników w zakresie podatku VAT", promotor: dr hab. Wanda Maruszewska, prof. UE.

Z kolei wyróżnienia w kategorii prac magisterskich otrzymali: Karolina Kubiczek za pracę: ”Estoński CIT jako preferencyjna forma opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych", promotor: dr Bartłomiej Lisicki oraz Michał Lech za pracę: "Udziały we wpływach z podatków dochodowych w systemie zasilania finansowego jednostek samorządu terytorialnego", promotor: prof. dr hab. Teresa Famulska.

Przedstawiciele laureatów dziękując za przyznane nagrody, krótko przedstawili cele i założenia przygotowanych przez siebie prac dyplomowych, dzieląc się tym samym z uczestnikami konferencji swoimi spostrzeżeniami i wynikami przeprowadzonych badań.

Obrady w merytorycznej części Konferencji realizowane były w dwóch sesjach, z których pierwsza poświęcona została promocji zawodu doradcy podatkowego oraz rozważaniom dotyczącym skutków podatkowych obrotu nieruchomościami przedsiębiorstwa. Natomiast sesja druga przeznaczona została rozważaniom w zakresie podatkowych skutków posiadania nieruchomości w przedsiębiorstwie. 

Promocja zawodu doradcy podatkowego, została powierzona Przewodniczącemu Zarządu Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych dr. Mariuszowi Cieśli, który odpowiadał na pytanie „Jak zostać doradcą podatkowym?” W wystąpieniu, szczególnie adresowanym do studentów, prelegent nie tylko przedstawił formalno-prawne wymogi i oczekiwania stawiane przed przyszłym doradcą podatkowym, ale także na przykładzie swojej kariery zawodowej opisał obowiązki i przywileje związane z wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego. Następnie głos zabrał doradca podatkowy Mariusz Gałuszka prezentując rozważania pt. „Podatkowe aspekty nabywania i zbywania nieruchomości (CIT)”.  Prelegent przedstawił rozważania dotyczące zasad identyfikowania kategorii nieruchomości w rozwiązaniach podatku od towarów i usług. W interesujący i przystępny sposób przedstawił zawiłe kwestie w zakresie ustalania podatku należnego w transakcjach dostaw nieruchomości oraz i podatku naliczonego podlegającego odliczeniu w sytuacji nabycia nieruchomości przez przedsiębiorstwo. Kolejne, ciekawe i inspirujące wystąpienie należało do doradcy podatkowego dr. Mariusza Cieśli, który zajął się tematem: „Podatkowe aspekty nabywania i zbywania nieruchomości (PDOF i PDOP)”. Prelegent w swoim wystąpieniu skoncentrował się na zasadach ustalania przychodów podatkowych i towarzyszących im kosztów uzyskania przychodów w związku z nabywaniem, eksploatacją i zbywaniem nieruchomości przedsiębiorstwa. 

Sesja druga należała do doradcy podatkowego dr. Bartosza Kubisty, który zajął się problematyką posiadania nieruchomości w aspekcie podatku od nieruchomości. Wygłosił on wykład pt. „Opodatkowanie nieruchomości podatkiem od nieruchomości”. W swoich inspirujących rozważaniach prelegent prezentując konstrukcje tego podatku loklnego skupił się zarówno na obecnie obowiązujących jego rozwiązaniach podatkowych, jak i na spodziewanych ich zakresie zmianach. 

W podsumowaniu Konferencji, którego dokonały reprezentująca Zarząd Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych Barbara Nowak oraz dr Bożena Ciupek - koordynator współpracy ze Śląskim Oddziałem KIDP z ramienia Katedry Finansów Publicznych, podkreślone zostało, iż tegoroczna Jubileuszowa Konferencja, była kolejną prezentacją i wymianą poglądów wpisującą się w szersze ramy współpracy pomiędzy środowiskiem śląskich doradców podatkowych a społecznością Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Równocześnie zamykając obrady w imieniu organizatorów Konferencji podziękowały prelegentom za ciekawe i inspirujące wystąpienia, a uczestnikom za udział oraz zaprosiły na kolejną, jedenastą edycję Konferencji z cyklu "Podatki – Finanse – Przedsiębiorstwo".

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

dr Bożena Ciupek

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca