Święto naukowe w Katedrze

W dniu 6 czerwca 2022 roku odbyła się publiczna dyskusja nad dysertacją doktorską magister Danuty Descours. Doktorantka napisała pracę pt. "Elektroniczne zarządzanie dokumentami w samorządowej administracji publicznej województwa śląskiego".

Promotorem w przewodzie doktorskim była prof. dr hab. Ewa Ziemba, a promotorem pomocniczym – dr hab. Tomasz Papaj, prof. UE.

Praca została bardzo wysoko oceniona przez recenzentów, Profesorów: Marka Bugdoła z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Andrzeja Sobczaka ze Szkoły Głównej Handlowej. Tą wysoką ocenę dopełniła bardzo ciekawa dyskusja naukowa podczas obrony.

Komisja Doktorska jednogłośnie przyjęła obronę rozprawy doktorskiej oraz zwróciła się do Komitetu Naukowego Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości w sprawie nadania Pani mgr Danucie Descours stopnia doktora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Jednocześnie wystąpiła z wnioskiem o wyróżnienie pracy doktorskiej.

Gratulacje dla Doktorantki, Promotora i Promotora pomocniczego.