Warsztaty "Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości"

Picture depicting logo
Picture depicting logo

Dnia 14 grudnia 2016 r. w godz. 13:30 – 17:00 odbył się wykład i warsztat pt. Prezentacja i ujawnianie informacji  w sprawozdaniu finansowym według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Patronat merytoryczny nad spotkaniem objęło BDO. Gospodarzem spotkania była Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej, której zaproszenie do prowadzenia spotkania przyjął Pan Marcin Krupa (Senior Manager).

Wykład rozpoczęła Pani Profesor Halina Buk, wprowadzając do tematu spotkania oraz podkreślając profesjonalizm BDO.

W trakcie wykładu i warsztatu toczyła się dyskusja nad różnicami między Ustawą o rachunkowości a Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej dotyczącymi:

  • podstaw prawnych sporządzania sprawozdań finansowych,
  • kategorii wyceny bilansowej  i śródrocznej,
  • układu i treści sprawozdań finansowych, w tym zasady prezentacji,
  • specyficznych pozycji raportów skonsolidowanych,
  • warunków obligatoryjności i fakultatywności raportowania finansowego,
  • kierunków rozwoju sprawozdawczości finansowej,
  • kar za nieprawidłowości (braki) w sprawozdaniach finansowych.

 

W czasie warsztatów wyszukiwano również błędy w przykładowych sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF.

Dr Jolanta Wartini-Twardowska wypowiedziała się na temat użyteczności sprawozdania finansowego w dokonywaniu analiz finansowych oraz nawiązała do zalet i wad zintegrowanego raportowania.

Po warsztacie Pani Sylwia Legucka-Kosydar (HR Manager) zachęciła studentów do aplikowania na staż lub na praktyki w BDO, o których szczegółowe informacje umieszczono tutaj

Serdecznie dziękujemy BDO za przyjęcie zaproszenia, a studentom za bardzo liczne uczestnictwo.

Galeria zdjęć