Seminaria dyplomowe / magisterskie

Finanse i rachunkowość

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr Stanisław Barczak

Problematyka: Modelowanie ekonometryczne i prognozowanie procesów gospodarczych, analiza szeregów czasowych, modelowanie zmienności procesów finansowych, analiza wielowymiarowych szeregów czasowych, ekonometryczne modele zmiennych jakościowych.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Prognozowanie upadłości na polskim rynku na podstawie analizy dyskryminacyjnej branży spożywczej w latach 2017-2020.
 • Wykorzystanie modeli ekonometrycznych do oceny spłacalności wierzytelności.    
 • Analiza kursów walutowych poprzez pryzmat zastosowań wybranych modeli wektorowo-autoregresyjnych w Polsce.
 • Zastosowanie modeli GARCH w szacowaniu ryzyka rynkowego na rynkach walutowych i akcji.
dr Daniel Iskra

Problematyka: analiza portfelowa, pomiar i zarządzanie ryzykiem rynkowym, instrumenty pochodne, symulacje Monte Carlo w finansach.

 

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Optymalizacja portfela inwestycyjnego z wykorzystaniem kryterium Roya – badanie empiryczne dla wybranych spółek ubezpieczeniowych
 • Optymalizacja portfela inwestycyjnego z zastosowaniem teorii portfelowej Markowitza
 • Analiza i weryfikacja współczynnika beta dla spółek tworzących indeks WIG20
 • Przedziałowa wycena opcji europejskich na WIG20
 • Value at Risk szacowana metodą symulacji historycznej dla spółek wchodzących w skład WIG20
 • Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego jako przykład ograniczania ryzyka
 • Analiza spółek taksonomiczną miarą atrakcyjności TMAI
dr inż. Anna Sroczyńska-Baron

Problematyka: alternatywne metody inwestowania, efektywność aukcji internetowych, analiza statystyczna wybranych zjawisk ekonomicznych i finansowych, analiza techniczna.


Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • SKŁONNOŚĆ DO RYZYKA W ZALEŻNOŚCI OD PŁCI I WIEKU
 • JAKOŚĆ ŻYCIA W ODNIESIENIU DO BEZROBOCIA W WYBRANYCH WOJEWÓDZTWACH
 • ANALIZA WSPÓŁCZESNEJ BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
 • Raje podatkowe- legalny sposób na uniknięcie opodatkowania czy oszustwo?
 • PRZYSZŁOŚĆ SYSTEMU EMERYTALNEGO W POLSCE W OCENIE OSÓB MŁODYCH
 • Zastosowanie wybranych metod analizy technicznej na rynkach finansowych
 • DYSPROPORCJA WYNAGRODZEŃ W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2017-2019
 • Wpływ pandemii na notowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie