Przejdź do menu Przejdź do treści

Badania naukowe prowadzone w Katedrze

Przedmiot badań Katedry Rachunkowości związany jest z podstawowymi zakresami reprezentowanej dyscypliny , a przede wszystkim:

  • rachunkowością finansową przedsiębiorstw
  • rachunkowością sektora bankowego
  • rachunkowością sektora publicznego
  • rachunkowością sektora ubezpieczeń
  • wyceną bilansową majątku przedsiębiorstwa
  • alternatywnymi odmianami rachunku kosztów.

Pracownicy Katedry Rachunkowości  aktywnie uczestniczą w realizacji projektów badawczych w ramach środków budżetowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a także w realizacji Grantów Ministerialnych.

Prof. UE dr hab. Andrzej Piosik pełni rolę Kierownika projektu badawczego  własnego N N 113 256539 pt. „Związek wdrożenia MSR/MSSF w Polsce z jakością sprawozdań finansowych oraz kształtowaniem wyników bilansowych podmiotów sprawozdawczych”. Jednostka: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 04.08.2010 r. 

 

Badania statutowe/ Potencjał badawczy

Kierownik projektu Tytuł
ROK 2023
dr Magdalena Głębocka Znaczenie nadrzędnych zasad rachunkowości we współczesnej sprawozdawczości finansowej jednostek gospodarczych Etap I (1/3)
dr Aleksandra Szewieczek Wpływ pandemii Covid-19 na rachunkowość – obszar nauki i dydaktyki. Etap II (2/3)
dr Dorota Adamek-Hyska Raportowanie zintegrowane w świetle ewolucji systemu rachunkowości i zrównoważonego rozwoju. Etap II (2/3)

ROK 2022
dr Magdalena Głębocka Determinanty użyteczności raportów finansowych według krajowych i międzynarodowych regulacji prawa bilansowego. Etap III
dr Aleksandra Szewieczek Wpływ pandemii Covid-19 na rachunkowość – obszar regulacyjny. Etap I (1/3)
dr Dorota Adamek-Hyska Raportowanie zintegrowane w świetle ewolucji systemu rachunkowości i zrównoważonego rozwoju. Etap I (1/3)
ROK 2021
dr Magdalena Głębocka Determinanty użyteczności raportów finansowych według krajowych i międzynarodowych regulacji prawa bilansowego. Etap II
dr Aleksandra Szewieczek Raportowanie zintegrowane w tworzeniu wartości podmiotu sprawozdawczego. Etap III
dr Dorota Adamek-Hyska Zastosowanie modeli i metod wyceny w sferze regulacyjnej w świetle teorii i koncepcji rachunkowości. Etap II
ROK 2020
dr Magdalena Głębocka Determinanty użyteczności raportów finansowych według krajowych i międzynarodowych regulacji prawa bilansowego. Etap I
dr Aleksandra SzewieczekRaportowanie zintegrowane w tworzeniu wartości podmiotu sprawozdawczego Etap II
dr Aneta Wszelaki Zastosowanie modeli i metod wyceny w sferze regulacyjnej w świetle teorii i koncepcji rachunkowości. Etap I 
ROK 2019
dr Magdalena GłębockaWartości szacunkowe w sprawozdawczości i rewizji finansowej - Etap III
dr Aleksandra SzewieczekRaportowanie zintegrowane w tworzeniu wartości podmiotu sprawozdawczego Etap I

dr Katarzyna Tkocz-Wolny
Transformacja raportów finansowych i niefinansowych z punktu widzenia ich istotności w praktyce gospodarczej -Etap III
ROK 2018
dr Magdalena GłębockaWartości szacunkowe w sprawozdawczości i rewizji finansowej - Etap II
dr Aleksandra SzewieczekZwiązki między czynnikami behawiralnymi a dobrem rozwiązań rachunkowości finansowej i zarządczej Etap III
dr Katarzyna Tkocz-WolnyTransformacja raportów finansowych i niefinansowych z punktu widzenia ich istotności w praktyce gospodarczej -Etap II
ROK 2017
Dr hab. Małgorzata Rówińska, prof. UE

Wartości szacunkowe w sprawozdawczości i rewizji finansowej - Etap I

Dr inż. Aleksandra Sulik-Górecka Związki między czynnikami behawioralnymi a doborem rozwiązań rachunkowości finansowej i zarządczej - Etap II
Dr Katarzyna Tkocz- Wolny Transformacja raportów finansowych i niefinansowych z punktu widzenia ich istotności w praktyce gospodarczej -Etap I
ROK 2016
Prof. UE  dr hab. J. PfaffWykorzystanie instrumentów polityki rachunkowości do kształtowania informacji sprawozdawczych jednostek gospodarczych. Etap III
Dr Iwona KumorSystem wczesnego ostrzegania w aspekcie upadłości biur podróży w Polsce. Etap II
Dr Dorota Adamek-HyskaProces harmonizacji standardów rachunkowości sektora publicznego w Europie. Etap II
Dr Beata Dratwińska-KaniaBudżet zadaniowy gminy i analiza jego wykonania. Etap II
Dr Aleksandra SzewieczekWpływ aspektów behawioralnych na dobór instrumentów rachunkowości finansowej i zarządczej. Etap I
Rok 2015
Prof. UE  dr hab. J. PfaffWykorzystanie instrumentów polityki rachunkowości do kształtowania informacji sprawozdawczych jednostek gospodarczych. Etap II
Prof. UE  dr hab. A. PiosikRachunkowość behawioralna w aspekcie ustalania i raportowania wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym
Dr Aneta WszelakiWartość godziwa i koszt historyczny jako parametry wyceny składników bilansowych
Prof. zw. dr hab. Krzysztof ZadoraDiagnoza potencjału rachunkowości w stanowieniu koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (projekt kontynuowany)
Dr Beata Dratwińska-KaniaBudżet zadaniowy gminy i analiza jego wykonania. Etap I
Dr Ewa MaćkowiakSystem wczesnego ostrzegania w aspekcie upadłości biur podróży w Polsce. Etap I
Dr Dorota Adamek-HyskaProces harmonizacji standardów rachunkowości sektora publicznego w Europie. Etap I
ROK 2014
Prof. UE  dr hab. J. PfaffWykorzystanie instrumentów polityki rachunkowości do kształtowania informacji sprawozdawczych jednostek gospodarczych
Prof. UE  dr hab. A. PiosikInstrumenty kształtujące całkowity dochód podmiotu sprawozdawczego (projekt kontynuowany)
Prof. zw. dr hab. Zbigniew Messner (realizacja przez zespół badawczy)Historia rachunkowości - od starożytności do współczesności
Prof. UE  dr hab. M. SmejdaWpływ rachunkowości kreatywnej na wartość informacyjną sprawozdań finansowych
Prof. zw. dr hab. Krzysztof ZadoraDiagnoza potencjału rachunkowości w stanowieniu koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu
Dr D.Adamek – HyskaAnaliza i ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Etap II
Rok 2013 
Prof. UE  dr hab. J. PfaffPrzydatność informacyjna sprawozdań finansowych małych i średnich podmiotów gospodarczych na podstawie ustawy o rachunkowości i MSSF dla MSP – etap III
Prof. UE  dr hab. A Kostur (zostały przekazane dr D.Adamek – Hyska)Analiza i ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych”  - etap I
Prof. UE  dr hab. A. PiosikInstrumenty kształtujące całkowity dochód podmiotu sprawozdawczego
Prof. UE  dr hab. M. SmejdaAnalityczna funkcja sprawozdawczości finansowej
Prof. zw. dr hab. Z. MessnerPomiar i prezentacja bilansowej wartości przedsiębiorstwa w świetle uregulowań krajowych i międzynarodowych
Prof. zw. dr hab. H. BukPrzekształcenia i restrukturyzacja przedsiębiorstw w sprawozdaniach finansowych
ROK 2012
prof. UE dr hab. Józef PfaffPrzydatność informacyjna sprawozdań finansowych  małych i średnich podmiotów gospodarczych sporządzanych na podstawie ustawy o rachunkowości i MSSF dla MSP- Etap II.
Prof. dr hab. Halina BukPrzekształcenia i restrukturyzacja  przedsiębiorstw w sprawozdaniach finansowych.
Prof. UE dr hab. Anna KosturDokumentacja i ewidencja rozrachunków z tytułu VAT w obrocie krajowym i zagranicznym - Etap II.
Prof. zw. dr hab. Zbigniew MessnerPrzekształcenie sprawozdania finansowego na potrzeby zarządzania wartością przedsiębiorstwa.
Prof. UE dr hab. Maria SmejdaUznawanie elementów sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
Prof. zw. dr hab. Krzysztof ZadoraUtrata wartości aktywów finansowych według międzynarodowych regulacji rachunkowości.
Prof. UE dr hab. Andrzej PiosikWycena operacyjnych aktywów trwałych jako instrument kształtowania całkowitego dochodu podmiotu sprawozdawczego.
ROK 2011
Prof. dr hab. Halina BukPrzekształcenia i restrukturyzacja przedsiębiorstw w sprawozdaniach finansowych
Prof. UE dr hab. Maria SmejdaWycena składników majątkowych i jej wpływ na obraz sprawozdawczości finansowej
Prof. UE dr hab. Anna KosturDokumentacja i ewidencja rozrachunków z tytułu VAT w obrocie krajowym i zagranicznym –Etap I.
Prof. zw. dr hab. Krzysztof ZadoraInstrumenty pochodne: ujęcie ewidencyjne i sprawozdawcze.
Prof. UE dr hab. Józef PfaffPrzydatność informacyjna sprawozdań finansowych małych i średnich podmiotów gospodarczych sporządzanych na podstawie ustawy o rachunkowości i MSSF dla MSP
Prof. UE dr hab.Andrzej PiosikDeterminanty aktualizacji wyceny aktywów trwałych operacyjnych
ROK 2010
Prof. dr hab. Halina BukAnaliza porównawcza zestawienia zmian w kapitale własnym sporządzonego według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości.
Prof. UE dr hab. Maria SmejdaZnaczenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości dla sporządzenia raportów finansowych.
Prof. UE dr hab. Andrzej PiosikUtrata wartości aktywów i jej sprawozdawcze skutki cz.II
ROK 2009
Prof. dr hab. Halina Buk Analiza porównawcza zawartości informacyjnej rachunku przepływów pieniężnych sporządzonego według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości.
Prof. AE dr hab. Maria Smejda Teoretyczny i praktyczny wymiar założeń koncepcyjnych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
Prof. AE dr hab. Anna Kostur Wykorzystanie zasad modelowania rachunku kosztów w wybranych jednostkach. 
Prof. AE dr hab. Andrzej PiosikUtrata wartości aktywów i jej sprawozdawcze skutki cz.I

Badania Młodych Naukowców

Autor dr Bartłomiej Lisicki
  2022
Kształtowanie współczynnika beta w sytuacji zmiennej częstotliwości obliczania stóp zwrotu w dobie pandemii COVID-19
Autor dr Bartłomiej Lisicki
  2021Oddziaływanie odpisów z tytułu utraty wartości na wycenę rynkową emitentów giełdowych w warunkach kryzysu gospodarczego
  Autormgr Iwona Franczak
  2020
Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - kierunki zmian
Autor mgr Bartłomiej Lisicki
  2019
Efektywność informacyjna rynku kapitałowego w Polsce w sytuacji wystąpienia utraty wartości aktywów
Autor mgr Ewelina Papaj-Wlisłocka
  2019Raportowanie danych niefinansowych w warunkach rozwoju współczesnej rachunkowości. Część 2.
  2018
Raportowanie danych niefinansowych w warunkach rozwoju współczesnej rachunkowości. Część 1.
Autor dr Dorota Adamek-Hyska
  2014Analiza i ocena funkcjonowania systemu rachunkowości samorządowych zakładów budżetowych
  2013                    Bilans skonsolidowany jednostki samorządu terytorialnego. Teoria i praktyka.
  2012 Odzwierciedlenie zasad gospodarowania środkami trwałymi w systemie rachunkowości samorządowej jednostki budżetowej.
  2011

Sprawozdania budżetowe - założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji.

Autor dr Aleksandra Sulik-Górecka
  2014Krytyczna analiza znaczenia funduszy inwestycyjnych na globalnym rynku finansowym
Autor
dr Katarzyna Segeth-Boniecka
  2016Rachunek kosztów zorientowany procesowo w kopalni węgla kamiennego
  2015Wykorzystanie podejścia procesowego w rachunku kosztów kopalni węgla kamiennego
  2014Wykorzystanie rachunku odpowiedzialności za koszty w procesie zarządzania przedsiębiorstwem wydobywczym węgla kamiennego

Badania własne indywidualne

Autor Tytuł
ROK 2010
Dr Beata Dratwińska-KaniaTransparentność jako cecha sprawozdawczości finansowej
Dr Aneta WszelakiRezerwy celowe w rachunkowości banku komercyjnego
ROK 2008
Dr Anna Kuzior Modele wyceny operacyjnych aktywów trwałych i ich wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej.
Dr Ewa Maćkowiak Analiza sposobów ustalania przychodów i kosztów zakończonych oraz niezakończonych umów budowlanych w oparciu o obowiązujące uregulowania.
Dr Lucyna Poniatowska Rezerwy jako instrumenty polityki bilansowej.
Dr Małgorzta Rówińska Wartość godziwa jako parametr wyceny.
Dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa.
Mgr Tomasz Lis Wpływ międzynarodowych i krajowych regulacji rachunkowości.
Mgr Marcin Tatoj Podstawowe problemy audytu wewnętrznego w publicznych szkołach wyższych.
Mgr Katarzyna Tkocz-Wolny Ewidencyjne i sprawozdawcze aspekty w zakresie nieruchomości inwestycyjnych.
ROK 2007
Dr Beata Dratwińska-Kania Budżetowanie i kontrola ryzyka w banku z wykorzystaniem metody Value at Risk.
Dr Ewa Maruszewska Rachunkowość jednostek prowadzących działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych
Dr Lucyna Poniatowska Odpisy aktualizujące i ich wpływ na sprawozdanie finansowe
Dr Aneta Wszelaki Wpływ przyjmowanych prawnych zabezpieczeń kredytów na wielkość tworzonych i rozwiązywanych rezerw celowych w banku komercyjnym
Dr Jolanta Wartini-Twardowska Strategie kształtowania pozycji finansowej wielopoziomowych grup kapitałowych
Mgr Dorota Adamek-Hyska Kontrakty długoterminowe na tle nadrzędnych zasad rachunkowości
Mgr Tomasz Lis Kwalifikacja i rozliczanie umów długoterminowych według międzynarodowych I polskich standardów rachunkowości
Mgr Katarzyna Segeth Zastosowanie koncepcji rachunku kosztów działań w ustalaniu jednostkowego kosztu wytworzenia
Mgr Aleksandra Szewieczek Problemy ewidencji i rozliczania kosztów w zakładach opieki zdrowotnej
Mgr Katarzyna Tkocz-Wolny Nieruchomości inwestycyjne w ujęciu polskiego i międzynarodowego prawa rachunkowości
ROK 2006
Dr Beata Dratwińska-Kania Modelowanie alokacji kapitału w złożonych strukturach organizacyjnych

Badania własne zespołowe

Kierownik zespołu Tytuł
ROK 2008
Prof. zw. dr hab. Zbigniew Messner Ocena płynności jednostki gospodarczej na podstawie sprawozdania finansowego.
Prof. AE dr hab. Andrzej Piosik Wpływ kapitału intelektualnego na dokonania finansowe i pozycję rynkową przedsiębiorstwa.
ROK 2007
Prof. zw. dr hab. Zbigniew Messner Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość finansowa zakładu ubezpieczeń społecznych – zbiór zadań.
Prof. AE dr hab. Andrzej Piosik Zakres oddziaływania alternatywnych metod wyceny aktywów i pasywów na ocenę pozycji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3