Przejdź do menu Przejdź do treści

Wykaz wypromowanych w Katedrze doktorów habilitowanych od roku 1969

Lp. Autor Tytuł Data kolokwium habilitacyjnego
1. dr Zbigniew Messner Rachunek kosztów jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym 09. 12. 1969 r.
2. dr Zdzisław Stropek Wybrane problemy teorii rachunku kosztów własnych produkcji 13. 06. 1975 r.
3. dr Anna Kostur Koncepcje i analiza modelu sprawozdawczego rachunkowości 25. 04. 2002 r.
4. dr Andrzej Piosik Budżetowanie i kontrola budżetowa w warunkach rachunku kosztów działań 05. 06. 2003 r.
5. dr Józef Pfaff Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego 30. 10. 2008 r.
6.dr Małgorzata RówińskaWartość godziwa w rachunkowości finansowej i osłonowej w zakresie instrumentów finansowych08. 07. 2014 r.
7.dr Marzena Strojek-FilusDeterminanty oraz skutki wynikowo-bilansowe identyfikacji i rozliczania wartości firmy w grupie kapitałowej11. 07. 2014 r.
8.dr Beata Dratwińska-KaniaTransparentność rachunku wyniku z operacji funduszu inwestycyjnego - ujęcie teoretyczne i propozycja pomiaru28.02.2019 r.   (uchwała Rady Wydziału FiU)

Wykaz wypromowanych w Katedrze doktorów od roku 1960

Lp. Autor Tytuł Promotor Rok obrony Recenzenci
1. Jan Bujak Efekty ekonomiczne wykorzystania żużla wielkopiecowego Prof. dr Marian Frank 1960

Doc. dr J. Rączaszek  
Doc. dr P. Tendera

2. Zbigniew Messner Rachunek kosztów produkcji wydziałów wielkich pieców i kierunki jego rozwoju w polskim hutnictwie żelaza Doc. dr Paweł Tendera 1961 Doc. dr H. Hermanowski Prof. dr hab. E. Terebucha
Prof. dr hab. S. Skrzywan
3. Bernard Binkowski Metody rozliczania kosztów pośrednich produkcji na przykładzie przemysłu budowy maszyn Doc. dr Paweł Tendera 1961 Doc. dr E. Wojciechowski Doc. dr A. Łukaszuk
Doc. dr H. Hermanowski
4. Zdzisław Stropek Rachunek kosztów walcowni i jego problematyka wświetle równoczesnych metod rachunkowości Doc. dr Paweł Tendera 1962 Doc. dr A. Łukaszuk
Doc. dr H. Hermanowski
5. Henryk Rokicki Zagadnienia sprawozdawczości finansowej i jej rozwój w przedsiębiorstwach przemysłowych wPolsce Ludowej wlatach 1945-1961 Doc. dr Paweł Tendera 1963 Prof. dr hab. M. J. Ziomek
Doc. dr A. Bildziukiewicz
6. Karol Wierzbicki Koszty zarządzania wprzedsiębiorst-wach przemysłu metali nieżelaznych Doc. dr Paweł Tendera 1965 Prof. dr hab. E. Terebucha
Prof. dr hab. S. Skrzywan
7. Zdzisław Zapolski Metody i warunki stosowania normatywnego rachunku kosztów Doc. dr Paweł Tendera 1966 Doc. dr J. Bujak Doc. dr W. Malc Doc. dr E. Wojciechowski
8. Marian Woźniak Efekty ekonomiczne chemicznej przeróbki węgla wPolsce dla uzyskania uszlachetnionych paliw płynnych Doc. dr Jan Bujak 1970 Prof. dr hab. H. Hermanowski Prof. dr hab. S. Rosiński
Prof. dr hab. J. Lisikiewicz
9. Walter Woźnica Funkcjonowanie rachunku kosztów normatywnych wwydziałach przetwórczych hut żelaza Doc. dr Paweł Tendera 1970 Doc. dr Z. Messner
Doc dr K. Sawicki
Doc. dr H. Sobis
10. Aleksander Golinowski Organizacja systemu obliczania irozliczania płacy przy zastosowaniu maszyn licząco–analitycznych Doc. dr hab. Zbigniew Messner 1971 Prof. dr . P. Tendera Prof. dr hab. K. Sowa
11. Ewald Gondzik Badanie wpływu kosztów stałych izmiennych na rentowność kopalń węgla kamiennego Doc. dr hab. Jan Bujak 1972 Prof. dr hab. Z. Messner
Prof. dr hab. W. Snowaczek
12. Jan Farana Kalkulacja kosztów jako narzędzie oceny opłacalności eksportu wyrobów w przemyśle chemicznym Prof. dr Paweł Tendera 1972 Prof. dr hab. Z. Messner
Prof. dr hab. L. Jankowiak
13. Jan Wąs Organizacja systemu obliczania kosztów produkcji Resortowego Centrum Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Prof. dr Paweł Tendera 1973 Prof. dr hab. Z. Messner
Prof. dr W. Nowaczek
14. Tadeusz Stranz Metody określania wielkości amortyzacji środków trwałych iich wpływ na koszty własne kopalń na przykładzie Dąbrow. Zjed. Przem. Węglowego Prof. dr Paweł Tendera 1973 Doc. dr J. Bujak Prof. dr hab. R. Bromowicz
15. Doris Buchta Rachunkowość wsystemie informacji ekonomicznej przedsiębiorstwa przemysłowego Prof. dr hab. Zbigniew Messner 1973 Prof. dr hab. W. Malc
Doc. dr J. Bujak
16. Tadeusz Błoch Wpływ organizacji wykonawstwa inwestycyjnego na koszty ogólne przedsiębiorstw budowlanych Doc. dr Zdzisław Stropek 1973 Prof. dr hab. Z. Messner
Doc. dr B. Siwoń
17. Irena Bartosik Rachunek kosztów normatywnych w przedsiębiorstwie przemysłu farb ilakierów Prof. dr hab. Zbigniew Messner 1973 Doc dr K. Sawicki
Prof. dr . P. Tendera
18. Karol Henryk Pawełczyk Zasady i metody wyceny zapasów produkcji niezakończonej wprzedsiębiorstwie przemysłowym Prof. dr hab. Zbigniew Messner 1974 Doc. dr B. Binkowski
Prof. dr hab.B. Siwoń
19. Józef Uryga Rachunek kosztów normatywnych wrafineriach nafty Prof. dr Paweł Tendera 1975 Prof. dr hab. J. Bujak
Prof. dr hab. W. Malc
20. Anna Kostur Metody ustalania ikontroli kosztów pośrednich w rachunku kosztów normatywnych Doc. dr Bernard Binkowski 1976 Prof. dr hab. B. Siwoń
Prof. dr hab. Z. Messner
21. Piotr Rojek Kontrola i analiza kosztów bezczynności maszyn i urządzeń jako czynnik poprawy gospodarności przedsiębiorstw przemysłowych Doc. dr Bernard Binkowski 1976 Doc. dr Z. Stropek
Prof. dr hab. W. Snowaczek
22. Sylwester Kłosek Metody pomiaru ioceny zmian poziomu kosztów w kombinatach przemysłu celulozowo-papierniczego Prof. dr hab. Jan Bujak 1977 Doc. dr B. Binkowski
Prof. dr hab. W. Snowaczek
23. Magdalena Olak-Kozłowska ETO – jako narzędzie analizy ekonomicznej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem Prof.zw. dr hab. Zbigniew Messner 1977 Doc. dr H. Halama
Doc. dr E. Niedzielska
Prof. dr hab. H. Sobis
24. Regina Kroczek Wpływ zmian poziomu kosztów stałych i zmiennych na rentowność przedsiębiorstw górniczo-hutniczych Prof. zw.dr hab. Zbigniew Messner 1978 Prof. dr hab. B. Siwoń
Doc. dr B. Binkowski
Doc. dr A. Bornek
25. Zbigniew Petrycki Rachunek kosztów normatywnych w przedsiębiorstwach przetwórczych przemysłu materiałów ogniotrwałych Prof.zw. dr hab. Zbigniew Messner 1979 Prof. dr hab. B. Siwoń
Doc. dr Z. Stropek
26. Marta Otręba Metody pomiaru iweryfikacji obniżki kosztów produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu maszyn górniczych Prof.zw. dr hab. Zbigniew Messner 1979 Doc. dr B. Binkowski
Prof. dr K. Sawicki
27. Bogumił Galica Projektowanie baz danych w systemach informatycznych dla potrzeb zarządzania Prof.zw. dr hab. Zbigniew Messner 1981 Doc. dr E. Niedzielska
Doc. dr R. Pregiel
28. Jacek Zięba Badanie systemu informacyjnego w diagnostycznym projektowaniu systemu informatycznego Prof.zw. dr hab. Zbigniew Messner 1982 Doc. dr E. Burdziński
Prof. dr hab. W. Nowaczek
29. Barbara Tomczyk- Noga Integracja wsystemach informatycznych ijej znaczenie dla procesów informacyjno – decyzyjnych wzarządzaniu Prof. zw.dr hab. Zbigniew Messner 1983 Doc. dr H. Halama
Doc. dr B. Warzecha
Doc. dr W. Flakiewicz
30. Karol Chrabański Metodologiczna racjonalność przedprojektowych decyzji w procesie tworzenia systemów informatycznych zarządzania Doc dr hab. Wiesław Flakiewicz 1983 Prof. zw. dr hab. Z. Messner
Prof. dr hab. T. Peche
31. Stanisław Kędzierski Komputerowo wspomagane projektowanie systemów informatycznych dla celów zarządzania Prof.zw. dr hab. Zbigniew Messner 1984 Doc. dr W. Flakiewicz
Doc. dr R. Pregiel
32. Anna Łuckoś Metody ustalania ikontroli kosztów iwyników ekonomicznych jakości produkcji wsystemie kompleksowego sterowania jakością Doc. Dr Bernard Binkowski 1984 Prof. dr . P. Tendera
Prof dr hab. K. Sawicki
33. Barbara Zakrzewska-Derylak Sterowanie liniowymi systemami ekonomicznymi na przykładzie polityki monetarnej ifiskalnej USA Doc. dr hab. Krzysztof Zadora 1984 Doc. dr A. Barczak
Doc. dr H. Bieniok
34. Grażyna Billewicz Ocena ekonomicznej efektywności komputerowych systemów sterowania procesami technologicznymi Doc. dr hab. Ryszard Pregiel 1985 Doc. dr E. Niedzielska
Prof. dr hab. Z. Messner
35. Józef Pfaff Rachunek kosztów zmiennych wzarządzaniu przedsiębiorstwem przemysłowym Prof. dr Paweł Tendera 1985 Prof dr hab. K. Sawicki
Prof. dr hab. Z. Stropek
36. Maria Balcerowicz-Szkutnik Modele ekonometryczne z losowymi parametrami. Estymacja izastosowanie Doc. dr hab. Krzysztof Zadora 1987 Prof. dr hab. A. Barczak
Prof. dr hab. A. Zeliaś
37. Lesław Fornal Analiza i synteza systemów ekonomicznych wwielkiej skali Doc. dr hab. Krzysztof Zadora 1988 Doc. dr A. Baborski
Doc. dr R. Pregiel
38. Jerzy Gołuchowski Interakcyjne wspomagania procesów podejmowania decyzji gospodarczych Doc. dr hab. Ryszard Pregiel 1988 Doc. dr A. Nowakowski Doc. dr H. Halama
39. Saad H. Jassim Economic analysis in evaluation of industrial projects inIraq Prof. AE dr hab. Halina Buk 1993 Prof. dr hab. J. Duraj
Prof. dr hab. U. Gros
40. Waleed Alimam Kierunki rozwoju imodernizacji rachunkowości w Polsce i możliwości wykorzystania tych doświadczeń wIraku Prof. dr hab. Włodzimierz Brzezin 1993 Prof. dr hab. W. Malc
Prof. zw. dr hab. Z. Messner
41. Andrzej Piosik Implementacja ogólnych zasad budżetowania w przedsiębiorstwie przemysłowym Prof. dr hab. Krzysztof Zadora 1997 Prof. dr hab. E. Nowak
Prof. zw. dr hab. Z. Messner
42. Monika Łada-Cieślak Model budżetowania zysku operacyjnego w przedsiębiorstwie przemysłowym Prof. AE. dr hab. Halina Buk 1999 Prof. dr hab. G. Świderska
Prof. zw dr hab. Z. Messner
43. Bogusława Bek-Gaik Budżetowanie kapitałowe w planowaniu finansowym przedsiębiorstwa Prof. AE dr hab. Halina Buk 1999 Prof. dr hab. G. Świderska
Prof. zw. dr hab. Z. Messner
44. Marzena Strojek Metody sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych a ich funkcja informacyjna Prof.zw. dr hab. Zbigniew Messner 1999 Prof. dr hab. K. Sawicki
Prof. AE dr hab. H. Buk
45. Iwona Kumor Faktoring wrachunkowości finansowej przedsiębiorstwa Prof. AE dr hab. Halina Buk 2000 Prof. dr hab. M. Gmytrasiewicz Prof. zw. dr hab. Z. Messner
46. Małgorzata Rówińska Terminowe operacje dewizowe wzarządzaniu aktywami ipasywami dewizowymi Prof. dr hab. Krzysztof Zadora 2001 Prof. dr hab. E. Nowak
Prof. zw. dr hab. Z. Messner
47. Anna Kuzior Leasing jako źródło pozyskiwania kapitału i jego finansowo ekonomiczne konsekwencje Prof.zw. dr hab. Zbigniew Messner 2001 Prof. dr hab. K. Sawicki
Prof. dr hab. K. Znaniecka
48. Lucyna Poniatowska Rezerwy jako instrument realizacji polityki bilansowej przedsiębiorstwa Prof. AE dr hab. Halina Buk 2001 Prof. dr hab. K. Sawicki
Prof. zw. dr hab. Z. Messner
49. Rafał Ptaś Wpływ międzynarodowych regulacji rachunkowości na rachunek zysków istrat banku komercyjnego w Polsce Prof. AE dr hab. Halina Buk 2001 Prof. dr hab. M. Gmytrasiewicz Prof. zw. dr hab. Z. Messner
50. Wioletta Kwaśny Model analizy finansowej przedsiębiorstwa maklerskiego Prof. AE dr hab. Halina Buk 2001 Prof. dr hab. E. Nowak
Prof. dr hab. K. Zadora
51. Jadwiga Pawłowska Planowanie i analiza rentowności sprzedaży produktów mleczarskich Prof. AE dr hab. Halina Buk 2001 Prof. dr hab. J. Duraj
Prof. zw. dr hab. Z. Messner
52. Jolanta Wartini-Twardowska Model oceny rentowności kapitału i jego zastosowanie w kształtowaniu wartości wielopoziomowej grupy kapitałowej Prof. AE dr hab. Halina Buk 2002 Prof. dr hab. J. Duraj
Prof. zw. dr hab. Z. Messner
53. Grażyna Witoszek Efektywność inwestycji proekologicznych wrealizacji strategii rozwoju przedsiębiorstwa – producenta energii elektrycznej Prof. AE dr hab. Halina Buk 2002 Prof. dr hab. E. Nowak
Prof. dr hab. K. Marcinek
54. Dariusz Michalski Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa dystrybucji i handlu energią elektryczną w warunkach rozwijającego się rynku dostaw energii w Polsce Prof. AE dr hab. Halina Buk 2002 Prof. dr hab. W. Skoczylas
Prof. AE dr hab. M. Smejda
55. Marek Palowski Dostosowanie rachunku kosztów standardowych do potrzeb informacyjnych procesu zarządzania współczesnym koncernem międzynarodowym Prof. AE dr hab. Maria Smejda 2004 Prof. dr hab. K. Sawicki
Dr hab. A. Kostur
56. Aneta Wszelaki Wpływ rezerw celowych na ryzyko kredytowe oraz kształtowanie wyniku finansowego banku komercyjnego Prof. zw. dr hab. Zbigniew Messner 2004 Prof. dr hab. B. Micherda
Prof. AE dr hab. H. Buk
57. Magdalena Głębocka Wpływ polityki bilansowej w zakresie majątku trwałego oraz obraz sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego Prof. AE dr hab. Halina Buk 2005 Prof. dr hab. K. Sawicki
Prof. dr hab. G. Łukasik
58. Edyta Piątek Wpływ instrumentów polityki bilansowej na obraz sytuacji majątkowej i finansowej grupy kapitałowej Prof. AE dr hab. Halina Buk 2005 Prof. dr hab. B. Micherda
Prof. dr hab. G. Łukasik
59. Beata Dratwińska- Kania Ryzyko bankowe wteorii i praktyce rachunkowości Prof. dr hab. Krzysztof Zadora 2005 Prof. dr hab. E. Nowak
Prof. zw. dr hab. Z. Messner
Prof. dr hab. K. Znaniecka
60. Izabela Emerling Odzwierciedlenie działalności kredytowej wsprawozdaniach finansowych banku komercyjnego Prof. AE dr hab. Halina Buk 2006 Prof. dr hab. B.Micherda
Prof. zw. dr hab. Z. Messner
61. Ewa Maćkowiak Wykorzystanie koncepcji ekonomicznej wartości dodanej do oceny sytuacji finansowej iwartości przedsiębiorstwa Prof. AE dr hab. Halina Buk 2006 Prof. dr hab. B. Micherda
Prof. dr hab. K. Marcinek
62. Ewa Maruszewska Wpływ regulacji rachunkowości łączenia się spółek kapitałowych na sytuację majątkową i finansową przedsiębiorcy połączonego Prof. AE dr hab. Halina Buk 2006 Prof. dr hab. S. Sojak
Prof. AE dr hab. A. Kostur
63. Magdalena Wójcik-Jurkiewicz Wpływ kapitału intelektualnego na wartość przedsiębiorstwa Prof. zw. dr hab. Zbigniew Messner 2006 Prof. dr hab. M. Dobija
Prof. dr hab. K. Zadora
64. Izabela Jakubiec Rachunek kosztów działań wprzedsiębiorstwie budowlano- montażowym Prof. AE dr hab. Andrzej Piosik 2007 Prof. dr hab. E. Nowak
Prof. dr hab. K. Zadora
65. Krystyna Barczyk Zastosowanie instrumentów pochodnych do zabezpieczania pozycji bilansowych przed ryzykiem utraty wartości Prof. AE dr hab. Halina Buk 2007 Prof. AE dr hab. A. Kostur
Prof. zw. dr hab. A. Kopiński
66. Joanna Sklarz Zakres i metody kontroli kosztów wmodelu finansowym spółdzielni mieszkaniowych Prof. AE dr hab. Anna Kostur 2007 Prof. dr hab.   M. Dobija  
Prof. zw. dr hab. Z. Messner
67. Aleksandra Sulik-Górecka Ceny transferowe. Teoria i zastosowanie Prof. dr hab. Krzysztof Zadora 2007 Prof. dr hab.    E. Nowak   
Prof. AE dr hab. A. Piosik
68. Tomasz Lis Wpływ rozliczania i ewidencji kontraktów budowlanych według międzynarodowych i polskich standardów rachunkowości na wynik finansowy jednostki Prof. AE dr hab. Halina Buk 2009 Prof. dr hab.    E. Nowak   
Prof. zw. dr hab. Z. Messner
69. Dorota Machnik Audyt wewnętrzny instrumentem wspierającym racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi w jednostkach budżetowych na przykładzie sądów rejonowych Prof. dr hab. Kazimiera Winiarska 2009 Prof. US dr hab.  W.Skoczylas
Prof. AE dr hab.  A.Kostur
70. Katarzyna Tkocz-Wolny Ujęcie nieruchomości inwestycyjnych w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa na tle koncepcji i zasad rachunkowości Prof. AE dr hab. Anna Kostur 2009 Prof. dr hab.  B.Micherda  
Prof. zw. dr hab. Z.Messner
71. Andrzej Młynarczyk Metody szacowania ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych jako element rewizji finansowej Prof. AE dr hab. Jozef Pfaff 2009 Prof. dr hab. B.Micherda
Prof. zw. dr hab. Z.Messner
72. Gracjan Chrobak Wykorzystanie rachunku kosztów standardowych w planowaniu i kontroli kosztów produkcji Prof. AE dr hab. Halina Buk 2009 Prof. zw. dr hab. Edward Nowak Prof. AE dr hab. Anna Kostur
73.Bartosz KrystaIdentyfikacja i wycena kosztów zaangażowanego kapitału w handel i dystrybucję energii elektrycznej w warunkach liberalizacji rynku energii w PolsceProf. dr hab. Halina Buk2010Prof. zw. dr hab. E.Nowak
Prof. AE dr hab. A.Kostur
74.Maciej JurczygaWycena utraty aktywów a wiarygodność sprawozdań finansowychProf. dr hab. Halina Buk2010Prof. dr hab. B.Micherda
Prof. zw. dr hab. Z.Messner
75.Małgorzata SzulcZakres i metody analizy finansowej we współczesnym procesie badania sprawozdania finansowegoProf. dr hab. Halina Buk
2011Prof. UEP dr hab. W.Gabrusewicz 
Prof. zw. dr hab. Z.Messner
76.Roman SeredyńskiAnaliza porównawcza polskich i niemieckich standardów sprawozdawczości finansowej - model przekształceniaProf. UE dr hab. Anna Kostur2011Prof. zw. dr hab. K.Sawicki 
Prof. zw. dr hab. Z.Messner
77.Katarzyna OlejkoZasady i metody modelowania rachunku kosztów działań
w dostosowaniu do specyfiki przemysłu maszynowego
Prof. UE dr hab. Anna Kostur2011Prof. dr hab. A.Karmańska 
Prof. zw. dr hab. Z.Messner
78.Aleksandra SzewieczekRachunek kosztów zakładów opieki zdrowotnej w warunkach ograniczonych środków finansowania ochrony zdrowiaProf. UE dr hab. Anna Kostur2011Prof. US dr hab. M.Hass-Symotiuk 
Prof. UE dr hab. J.Pfaff
79.Anna KarmańskaOpcje menedżerskie – zasady implementacji
oraz konsekwencje bilansowo-wynikowe
Prof. UE dr hab. Andrzej Piosik2011Prof. dr hab. D.Wędzki 
Prof. dr hab. K.Zadora
80.Aleksandra FerensZałożenia i metody budowy rachunku kosztów środowiskowych w przedsiębiorstwie branży energetycznejProf. UE dr hab. Anna Kostur2013Prof. dr hab. H.Buk
Prof. dr hab. B.Micherda
81.Dorota Adamek-HyskaPrzedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie rachunkowości jednostki samorządu terytorialnegoProf. UE dr hab. Anna Kostur2013

Prof UE dr hab. J.Pfaff       

Prof UE dr hab. W.Dotkuś

82.Władysław ŚwiątekPomiar i prezentacja zasobów ludzkich w strukturze informacyjnej rachunkowościProf. UE dr hab. Anna Kostur2014

Prof. zw. dr hab. Z. Messner (w zastępstwie uczestniczyła Prof. zw. dr hab. H.Henzel)

Prof. zw. dr hab. K. Sawicki

83.Aleksandra Noga-MolawkaWpływ wartości szacunkowych na metody i efekty rewizji sprawozdań finansowychProf. UE dr hab. Józef Pfaff2015

Prof. dr hab. B.Micherda

Prof. UE dr hab. A.Kostur

84.Katarzyna Segeth-BonieckaModel struktur i transformacji kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem wydobywczym węgla kamiennegoProf. UE dr hab. Andrzej Piosik2015

Prof. UŁ dr hab. T.Wnuk-Pel

Prof. UE dr hab. A.Kostur

85.Rafał RydzakWykorzystanie procedur rewizji finansowej w wykrywaniu istotnych zniekształceń sprawozdań finansowychProf. UE dr hab. Józef Pfaff2015

Prof. UEK dr hab. M. Andrzejewski

Prof. UE dr hab. M. Rówińska
86.Łukasz Bielecki Ewolucja funkcji rewizji finansowej z perspektywy interesariuszy
informacji finansowych
Prof. UE dr hab. Małgorzata Rówińska2019 Prof. dr hab. Zbigniew Luty
Prof. PCz. dr hab. Jolanta Chluska  
87.Ewelina Papaj-WlisłockaUwarunkowania ujawnień danych niefinansowych w sprawozdaniach z działalności spółek notowanych na Giełdzie Papierów wartościowych w WarszawieProf. UE dr hab. Marzena Strojek-Filus2020

Prof. dr hab. Marzena Remlein

Prof. UEK dr hab. Katarzyna Świetla

88.Iwona FranczakPolityka rachunkowości w pomiarze i kształtowaniu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego Prof. UE dr hab. Andrzej Piosik 2021

Prof. SGH dr hab. Ewa Hellich                                                          

Prof. UEP dr hab. Elżbieta Szczepankiewicz

89.Bartłomiej LisickiZwiązek odpisów z tytułu utraty wartości aktywów z wyceną rynkową akcji na przykładzie spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie  Prof. UE dr hab. Andrzej Piosik  2021

Prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska

Prof. UEK dr hab. Bartosz Kurek

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3