Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacja wstępna

Historia Katedry Rachunkowości

Katedra Rachunkowości w Katowicach powstała w 1948 roku jako jednostka organizacyjna ówczesnego Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach. Pierwszym kierownikiem Katedry Rachunkowości był Prof. dr Stefan Górniak. Do grona dydaktyków Katedry należeli wtedy: Paweł Tendera, Maria Wisłocka, Marian Frank, Tadeusz Karbowiak, Władysław Jędral, Piotr Emil Erlich, Adam Bildziukiewicz, Józef Lisak jak również wybitni praktycy rachunkowości: Jan Bujak, Ludwik Rywik, Fryderyk Kraszyna, Tadeusz Muszyński, Wincenty Filipowicz, Zbigniew Winiarski, Roman Szulc, Robert Cop, Karol Wierzbicki i wielu innych.

W 1950 roku po upaństwowieniu Uczelni Katedra Rachunkowości została usytuowana na Wydziale Finansów i Rachunkowości Przemysłuowym Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach. Kierownictwo Katedry powierzono Mgr Witoldowi Gawdzikowi.

W 1956 roku zmieniono nazwę Katedry na Katedrę Rachunkowości i Analizy, a kierownictwo objął Prof. dr Marian Frank.

W 1958 roku kierownikiem Katedry Rachunkowości został Prof. dr Paweł Tendera i kierował Katedrą do 1969 roku.

W 1969 roku zgodnie z Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego nastąpiła reorganizacja Uczelni, dokonano likwidacji katedr, a w miejsce nich powołano instytuty. W początkowej fazie Katedra Rachunkowości została włączona jako zakład do Instytutu Metod Rachunku Ekonomicznego, którego dyrektorem był prof. dr hab. Zbigniew Pawłowski. Instytut ten był włączony w strukturę Wydziału Przemysłu.

W kolejnych latach powołano w ramach Wydziału Przemysłu Instytut Finansów i Rachunkowości z trzema zakładami:

 • Zakładem Finansów
 • Zakładem Rachunkowości
 • Zakładem Organizacji Przetwarzania Danych.

W 1972 roku Instytut Finansów i Rachunkowości został podzielony, a w wyniku tego powstała Katedra Finansów oraz Instytut Organizacji Przetwarzania Danych z trzema zakładami:

 • Zakładem Informatyki
 • Zakładem Rachunkowości (funkcję Kierownika Zakładu Rachunkowości pełnił Prof. dr Paweł Tendera)
 • Ośrodkiem Obliczeniowym.

Dyrektorem Instytutu został Prof. zw. dr hab. Zbigniew Messner, zastępcą Prof. dr hab. Jan Bujak oraz Doc. dr hab. Zdzisław Stropek.

W latach 1982-1992 Dyrektorem Instytutu Organizacji Przetwarzania Danych był Doc. dr Bernard Binkowski, a jego zastępcą Doc. dr hab. Zdzisław Stropek.

W 1992 roku Instytut Organizacji Przetwarzania Danych został zlikwidowany, a w jego miejsce powstały dwie katedry:

 • Katedra Informatyki
 • Katedra Rachunkowości z następującymi zakładami:
  • Zakład Rachunkowości Finansowej
  • Zakład Rachunkowości Zarządczej
  • Zakład Sprawozdawczości i Analizy Finansowej

Od 1992 roku Katedra Rachunkowości funkcjonowała w ramach Wydziału Ekonomii, a od 2003 roku wchodzi w skład Wydziału Finansów i Ubezpieczeń.

Kierownikiem Katedry Rachunkowości został  Prof. zw. dr hab. Zbigniew Messner. Funkcję tę pełnił do 2008 roku.

Od 2008 roku do października 2012 roku funkcję Kierownika Katedry Rachunkowości pełniła Prof. dr hab. Halina Buk, a od listopada 2012 roku - Prof. UE dr hab. Józef Pfaff.

Od września 2020 roku funkcję Kierownika Katedry Rachunkowości pełni Prof. UE dr hab. Andrzej Piosik.

Do 2019 roku w skład Katedry Rachunkowości wchodziły oprócz Zakładu Rachunkowości Finansowej oraz Zakładu Rachunkowości Zarządczej także Zakład Sprawozdawczości i Rewizji Finansowej oraz Pracownia Rachunkowości Informatycznej. Obecnie nie ma podziału na Zakłady.

 

             Ważniejsze konferencje (zjazdy, seminaria) 

 

Lp.

Data

Miejsce

Tytuł (temat/cel) konferencji

Organizator

1.

13-15.05. 1964r.

Wisła

Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości „Nowe programy nauczania rachunkowości w związku z planowaną reformą studiów ekonomicznych”

Katedra Rachunkowości Wyższej Szkoły Ekonomicznej
w Katowicach

2.

25-28.05. 1965r.

Szczyrk

Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości „Zagadnienia organizacji rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i techniki przetwarzania danych; problemy dydaktyczne,
a w szczególności związane
z koniecznością wprowadzenia zagadnień przetwarzania danych
do planów studiów w zakresie rachunkowości branżowej”

Katedra Rachunkowości Wyższej Szkoły Ekonomicznej
w Katowicach

3.

25-28.05. 1966r.

Zakopane

Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości „Rachunek kosztów i analiza finansowo-rachunkowa”

Katedra Rachunkowości Wyższej Szkoły Ekonomicznej
w Krakowie przy współpracy Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Ekonomicznej
w Katowicach

4.

4-6.05.
1972r.

Jaszowiec

Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości „Rozważania problemów rozwoju rachunkowości jako dyscypliny naukowej i umiejętności praktycznej, określenie jej roli i miejsca wśród innych dyscyplin ekonomicznych na tle dokonujących się zmian w naszym systemie społeczno-ekonomicznym oraz odbywającej się ewolucji naukowo-technicznej, a także ustalenie profilu kształcenia i specjalizacji zawodowej
w rachunkowości w wyższym szkolnictwie ekonomicznym”

Katedra Rachunkowości Wyższej Szkoły Ekonomicznej
w Katowicach przy udziale Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce

5.

 

3-5.05. 
1973r.

Jaszowiec

Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości „Zaznajomienie się z aktualnie prowadzonymi badaniami naukowymi
w poszczególnych ośrodkach akademickich. W szczególności:

- dostosowanie rachunkowości
do potrzeb systemu zarządzania przedsiębiorstwem i gospodarką naukową;

- zastosowanie nowoczesnych technik obliczeniowych
w rachunkowości;

- kierunki badań naukowych
w rachunkowości
i unowocześnienie procesu dydaktycznego w wyższym szkolnictwie ekonomicznym”

Instytut Organizacji Przetwarzania Danych Wyższej Szkoły Ekonomicznej
w Katowicach oraz Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce

6.

13-16.09. 1989r.

Ustroń

Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości „Współczesne problemy rachunkowości i informatyki”.

Instytut Organizacji Przetwarzania Danych Akademii Ekonomicznej
w Katowicach przy współudziale Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce

7.

17-19.09. 1997r.

Ustroń Śląski

Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości „Rachunkowość jako nauka i praktyka w gospodarce rynkowej”

Katedra Rachunkowości Akademii Ekonomicznej
w Katowicach

8.

18-20.10. 2000r.

Ustroń

Konferencja jubileuszowa 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dra hab. Zbigniewa Messnera nt. „Rachunkowość – koncepcje, metody, modele”

Katedra Rachunkowości Akademii Ekonomicznej
w Katowicach

9.

29-31.01. 2001r.

Ustroń Zawodzie

Konferencja katedralna jubileuszowa 50-lecia pracy naukowo-dydaktyczniej doc. dra Bernarda Binkowskiego oraz prezentacja dorobku naukowego pracowników katedry

Katedra Rachunkowości Akademii Ekonomicznej
w Katowicach

10.

29-30.01. 2002r.

Ustroń Śląski

Konferencja katedralna

„Znowelizowana Ustawa o Rachunkowości – wybrane problemy”

Katedra Rachunkowości Akademii Ekonomicznej
w Katowicach

11.

28-30.01.

2003r.

Ustroń Śląski

Konferencja katedralna „Inwestycje w rachunkowości”

Katedra Rachunkowości Akademii Ekonomicznej
w Katowicach

12.

27-28.01. 2004r.

Ustroń Zawodzie

Konferencja wewnętrzna „Rezerwy w rachunkowości”

Katedra Rachunkowości Akademii Ekonomicznej
w Katowicach

13.

26-28.01. 2005r.

Ustroń

Konferencja wewnętrzna – prezentacja dorobku naukowo-badawczego pracowników katedry

Katedra Rachunkowości Akademii Ekonomicznej
w Katowicach

14.

19-21.09. 2006r.

Wisła

Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości „Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki”

Katedra Rachunkowości Akademii Ekonomicznej
w Katowicach

15.

28-30.05. 2008r.

Kocierz

Konferencja z okazji 60-lecia Katedry Rachunkowości „Wartość i wycena w ekonomii i rachunkowości”

Katedra Rachunkowości Akademii Ekonomicznej
w Katowicach

16.

10-11.09. 2009r.

Szczyrk

Konferencja z okazji Jubileuszu 60-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora zw. dr hab. Zbigniewa Messnera „Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości”

Katedra Rachunkowości Akademii Ekonomicznej
w Katowicach

17.

18-19.06. 2012r.

Szczyrk

Konferencja naukowa "Za i przeciw wartości godziwej”

Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach

18.

18.11.2014r.

Katowice

I Konferencja naukowa "Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego”

Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach

  19.21.10.2015r.Katowice

Międzynarodowa Konferencja Naukowa:

Finanse i rachunkowość w kształtowaniu obrazu sytuacji finansowej podmiotów sprawozdawczych

Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach
20.
7.04.2016r.Katowice

Standardy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych.  Wyzwania dla praktyki

Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach
21.
4-6.09.2016r.Koblenz (Niemcy)5th International Congress of Young Scientists „EUROPE IN CHANGING WORLD”Katedra Rachunkowości oraz Katedra Bankowości i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach
22.
28-30.09.2016r.Katowice

Ogólnopolski Zjazd katedr Rachunkowości:

Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej

Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach
23.26.10.2017r.Katowice

Międzynarodowa Konferencja Naukowa:

Wyzwania rachunkowości i finansów w procesach biznesowych

Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach
24.04-05.02.2019r.Podzamcze k/Ogrodzieńca

Konferencja naukowa

"Kierunki zmian w prawie bilansowym - teoria, praktyka, dydaktyka"

Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca