Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek Finanse i Rachunkowość - studia 1 stopnia

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac

studia 1-go stopnia

Aleksandra Ferens

Problematyka: Sprawozdawczość finansowa.    Sprawozdawczość zintegrowana. Sprawozdawczość społecznej odpowiedzialności biznesu - CSR. Rachunkowość środowiskowa.   Systemy rachunku kosztów. Rachunkowość zarządcza. Rachunkowość podatkowa. Rachunkowość finansowa. Polityka rachunkowości.

Wybrane tytuły prac:

 • Kapitał intelektualny oraz jego pomiar w wybranych spółkach giełdowych
 • Biegły rewident, a wiarygodność sprawozdania finansowego
 • Amortyzacja środków trwałych w prawie bilansowym oraz podatkowym na przykładzie spółki x
 •  Etyka w rachunkowości oraz obszary jej naruszeń
 •  Bilans jako podstawa oceny sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa
 • Polityka rachunkowości jako podstawa systemu informacyjnego rachunkowości w jednostce gospodarczej
 • Inwentaryzacja jako podstawowa metoda weryfikacji majątku przedsiębiorstwa
 • Fundusze unijne jako źródła finansowania projektów na przykładzie Gminy X
 • Rola raportowania społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach branży energetycznej
 • Uproszczone formy ewidencji podatkowej
 • Ewidencja i analiza kosztów podstawowej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa 
 • Analiza rentowności przy wykorzystaniu analizy wstępnej oraz wskaźnikowej na przykładzie Spółki X
 
Iwona Franczak

Problematyka: Organizacja rachunkowości. Problemy podatkowe w rachunkowości. Rachunkowość podatkowa a bilansowa. Uproszczone formy ewidencji podatkowych. Dokumentacja , wycena i ewidencja aktywów i pasywów. Sprawozdawczość finansowa. Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Problematyka prowadzenia ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem systemów informatycznych. Wpływ cyfryzacji na współczesną księgowość. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych.

Wybrane tytuły prac:

 • Ocena działalności przedsiębiorstwa XYZ na podstawie sprawozdań finansowych
 • Wpływ zmian prawa podatkowego na organizację pracy księgowego
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako jedna z uproszczonych form rozliczeń podatkowych małych przedsiębiorstw
 • Wybór optymalnej formy opodatkowania przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą
 • Wynik finansowy w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego na przykładzie…
 • Automatyzacja pracy w księgowości na przykładzie…
 • Rola audytu wewnętrznego i rewizji finansowej na przykładzie…..
 • Organizacja rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie…
 

 

Iwona Kumor

Problematyka: Rachunkowość finansowa. Sprawozdawczość finansowa. Analiza finansowa. Rachunkowość podatkowa. Rachunek kosztów. Rachunkowość  mikro i małych podmiotów gospodarczych. Polityka rachunkowości.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Wybór optymalnej formy opodatkowania przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą
 • Amortyzacja środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym
 • Ocena sytuacji majątkowej i finansowej na przykładzie……..
 • Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności operacyjnej
 • Rachunek przepływów pieniężnych jako element sprawozdania finansowego
 • Ocena płynności finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa………
Anna Kuzior

Problematyka: Wycena i ewidencja zmian w stanie składników majątkowych. Wycena i ewidencja rozrachunków. Sprawozdawczość finansowa  - wycena bilansowa, zawartość informacyjna elementów sprawozdań finansowych, wykorzystanie informacji ze sprawozdania finansowego do oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej. Zasady i procedury ewidencji i  rozliczania kosztów. Zasady ustalania i analizy wyniku finansowego. Polityka rachunkowości. Koszty pracy w rachunkowości. Rachunkowość jednostek sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ewidencje podatkowe przedsiębiorców.

Wybrane tytuły prac: 

 • Środki trwałe i ich metody amortyzacji na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ
 • Polityka rachunkowości i jej zastosowanie w jednostce gospodarczej
 • Wynik finansowy jako miara rezultatów działalności jednostki gospodarczej na przykładzie wybranych spółek rynku Newconnect
 • Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń i ich ewidencja księgowa na przykładzie spółki X
 • Rachunkowość kreatywna i agresywna oraz jej postrzeganie przez społeczeństwo
 • Ewidencja oraz wycena rozrachunków z odbiorcami i dostawcami na przykładzie jednostki X,
 • Wartości niematerialne i prawne w sprawozdaniach finansowych wybranych jednostek z sektora farmaceutycznego za lata 2017-2020,
 • Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji do oceny sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa
 • Leasing jako źródło finansowania środków trwałych na przykładzie przedsiębiorstwa X,
 • Koszty reprezentacji i reklamy w księgach rachunkowych jednostki gospodarczej XYZ,
 • Dylematy etyczne zawodu księgowego,
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą na przykładzie działalności F.H.U. “X”,

 

Bartłomiej Lisicki

Problematyka: Sprawozdawczość finansowa (ze szczególnym uwzględnieniem spółek publicznych z rynku podstawowego GPW). Badania rynków kapitałowych w rachunkowości (dane księgowe w realiach funkcjonowania rynków kapitałowych). Ocena sytuacji finansowej podmiotu w oparciu o dane pochodzące ze sprawozdań finansowych-analiza wstępna i wskaźnikowa (płynność, rentowość, zadłużenie, obrotowość itp.). Analiza techniczna i fundamentalna podmiotów giełdowych (wykorzystanie podstawowych wskaźników). Rachunkowość finansowa-formy ewidencji majątku i kapitału jednostki gospodarczej, elementy kształtujące wynik finansowy. Polityka (zasady) rachunkowości.

Wybrane tytuły prac:

 • Sprawozdanie finansowe jako źródło oceny rentowności podmiotów giełdowych w dobie pandemii COVID-19.
 • Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności operacyjnej na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.
 • Kształtowanie poziomu płynności podmiotów handlowych na GPW
  w Warszawie w latach 2018-2021.
 • Amortyzacja środków trwałych na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.
 • Ocena rentowności podmiotów sektora ochrony zdrowia w dobie pandemii COVID-19.
 • Wpływ pandemii Covid-19 na kształtowanie wyniku finansowego podmiotów handlu materiałami budowlanymi.
 • Inwentaryzacja jako narzędzie weryfikacji aktywów i pasywów przedsiębiorstwa.
 • Leasing w ujęciu podatkowym i księgowym na przykładzie leasingobiorcy.
 
Ewa Maćkowiak

Problematyka:Koszty pracy w rachunkowości. Polityka rachunkowości. Analiza finansowa.Rachunkowość budżetowa. Sprawozdawczość finansowa.Rachunkowość jednostek sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Standardy rachunkowości. Wycena w rachunkowości. Nowoczesna analiza finansowa.

Wybrane tytuły prac:

 • Polski system rachunkowości w odniesieniu do niemieckich standardów rachunkowości,
 • Wpływ kreatywnych aspektów rachunkowości na wiarygodność przedsiębiorstw
 • Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej mikro i małych przedsiębiorstw
 • Inwentaryzacja jako podstawa weryfikacji majątku przedsiębiorstwa
 • Księgowy w systemie rachunkowości
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na podstawie firm TARCZYŃSKI S.A. oraz
 • INDYKPOL S.A.
 • Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw

 

Lucyna Poniatowska

Problematyka: Sprawozdawczość finansowa - wycena bilansowa, elementy sprawozdania finansowego, wykorzystanie sprawozdania finansowego do oceny sytuacji finansowej jednostki. Zagadnienia rachunkowość finansowej - ujęcie w księgach rachunkowych poszczególnych grup rodzajowych aktywów i pasywów, koszty i przychody w rachunkowości. Rachunkowość podatkowa - problemy podatkowe w rachunkowości, podatek odroczony. Polityka (zasady) rachunkowości. Formy i instrumenty polityki bilansowej, Rachunkowość  kreatywna. Analiza sprawozdań finansowych - analiza wstępna i wskaźnikowa sprawozdania finansowego (analiza płynności, rentowności, zadłużenia, sprawności działania itp). Wycena w rachunkowości - zasady i modele, wpływ na sprawozdanie finansowe, wycena jako instrument polityki bilansowej. Wynik finansowy w rachunkowości - zasady ustalania, analiza wyniku finansowego i kategorii kształtujących. Rezerwy w rachunkowości - wycena, zasady ustalania odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym, rezerwy jako instrument polityki bilansowej. Konsolidacja sprawozdań finansowych - metody, procedury sporządzania sprawozdań finansowych. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.

Wybrane tytuły prac:

 • Ocena sytuacji majątkowo – finansowej na podstawie sprawozdań finansowych na przykładzie (...)
 • Rezerwy na zobowiązania jako instrument kształtujący obraz jednostki prezentowany w sprawozdaniu finansowym na przykładzie (...)
 • Wykorzystanie analizy wskaźnikowej sprawozdania finansowego do oceny sytuacji majątkowej na przykładzie (.....)
 • Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie (....)
 • Analiza płynności i rentowności na podstawie sprawozdania finansowego na przykładzie (...)
 • Wycena środków trwałych jako instrument polityki rachunkowości z uwzględnieniem polskich oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • Wynik finansowy w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego na przykładzie (....)
 • Ocena sytuacji finansowej spółek GKS GIEKSA Katowice s.a. i Ruch Chorzów S.A. na podstawie sprawozdań finansowych za lata 2016-2018
 • Wpływ odroczonego podatku dochodowego na sprawozdanie finansowe na przykładzie wybranych spółek giełdowych
 • Koszty jako kategoria kształtująca całkowity dochód
 • Bilans jako źródło danych do analizy finansowej na przykładzie (....)
 • Bilans jako źródło informacji o sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa
 • Amortyzacja środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym na przykładzie przedsiębiorstwa usługowego
 • Wynagrodzenia i ich ujęcie w księgach rachunkowych
 • Analiza rachunku zysków i strat jako narzędzie oceny wyniku finansowego i kategorii go kształtujących
 • Koszty działalności operacyjnej i ich ujęcie w księgach rachunkowych na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Aleksandra Sulik-Górecka

Problematyka: Zasady wyceny i ewidencji poszczególnych grup składników majątku w regulacjach prawa o rachunkowości i prawa podatkowego. Sprawozdawczość finansowa. Badanie sprawozdań finansowych. Analiza sprawozdań finansowych - analiza wstępna i wskaźnikowa sprawozdania finansowego (analiza płynności, rentowności, zadłużenia, sprawności działania itp). Polityka rachunkowości. Zasady ustalania i analizy wyniku finansowego. Uproszczone modele ewidencyjne działalności gospodarczej (ewidencje podatkowe, rachunkowość i sprawozdawczość w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach). Ewidencja i rozliczanie kosztów podstawowej działalności operacyjnej. Organizacja rachunkowości. Rachunek kosztów i jego wykorzystanie na cele sprawozdawcze i zarządcze. Wpływ pandemii COVID-19 na rachunkowość.

Wybrane tytuły prac:

 • Zasady ewidencji i rozliczania kosztów działalności operacyjnej na przykładzie przedsiębiorstwa
 • Formy opodatkowania dochodów w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów na przykładzie spółki cywilnej
 • Metody oceny efektywności inwestycji rzeczowych
 • Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o płynności finansowej przedsiębiorstwa
 • Rzeczowe aktywa trwałe w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego na podstawie przedsiębiorstwa …
 • Ujęcie księgowe i znaczenie należności na przykładzie Nadleśnictwa Katowice
 • Wynik finansowy jako jeden z podstawowych mierników oceny działalności przedsiębiorstwa

 • Leasing jako forma finansowania w przedsiębiorstwie
 • Amortyzacja środków trwałych w ujęciu bilansowym i podatkowym na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego
 • Metody badania sprawozdania finansowego na podstawie przykładowej spółki produkcyjnej
 • Zarządzanie obrotem towarowym na przykładzie hurtowni materiałów budowlanych
 • Znaczenie rewizji finansowej dla wiarygodności sprawozdań finansowych w przykładowym przedsiębiorstwie transportowym
 • Wpływ rezerw na sytuację majątkową i finansową na przykładzie spółki …
 • Ujęcie księgowe wynagrodzeń na przykładzie spółki …
 • Analiza finansowa wybranych przedsiębiorstw z branży chemicznej w oparciu o sprawozdania finansowe za lata 2014-2018
Aleksandra Szewieczek

Problematyka: Organizacja systemu rachunkowości (biura rachunkowe. działy księgowości). Problematyka rachunkowości finansowej (dokumentacja, wycena, ewidencja), sprawozdawczości finansowej i rachunkowości podatkowej.  Rachunkowość i sprawozdawczość jednostek non-profit (fundacji i stowarzyszeń), zakładów ubezpieczeń, podmiotów leczniczych. Zarządzanie finansami i kosztami podmiotów leczniczych. Uproszczone modele ewidencyjne działalności gospodarczej (ewidencje podatkowe, rachunkowość i sprawozdawczość w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach). Rachunek kosztów i jego wykorzystanie na cele sprawozdawcze i zarządcze. Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych. Analiza sprawozdań finansowych i jej wykorzystanie na cele zarządcze. Systemy informatyczne rachunkowości - założenia, problemy praktyczne. Wyzwania i problemy związane z edukacją i nauką rachunkowości. Krajowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego (IPSAS). Sprawozdawczość związana z CSR, modelami biznesu, ESG, niefinansowa, zintegrowana. Wpływ pandemii COVID-19 na rachunkowość.

Wybrane tytuły prac: 

 • Prowadzenie rachunkowości z wykorzystaniem systemów informatycznych - w świetle opinii ich użytkowników
 • Organizacja i ewidencja procesów inwentaryzacyjnych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
 • Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację finansową przedsiębiorstw branży hotelarskiej na podstawie przedsiębiorstwa Arłamów SA
 • Centrum usług wspólnych jako alternatywa dla outsourcingu usług księgowych
 • Rozrachunki związane z płacami w księgach rachunkowych placówki oświatowej
 • Wynagrodzenia za pracę i ich ewidencja księgowa - ujęcie teoretyczne i praktyczne
 • Procedury rozliczania i dokumentacja w podatku VAT
 • Ocena aspektów finansowych i majątkowych spółdzielni mieszkaniowej na przykładzie (...)
 • Ustalanie i badanie wyniku finansowego w księgach rachunkowych w przedsiębiorstwie handlowym
 • Inwentaryzacja jako narzędzie kontroli w przedsiębiorstwie
 • Środki unijne i ich odzwierciedlenie w systemie rachunkowości jednostki gospodarczej 
 • Gospodarowanie środkami trwałymi i ich odzwierciedlenie w rachunkowości przedsiębiorstwa (...)
 • Samochody w działalności gospodarczej - ujęcie podatkowe i księgowe
 • Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe na przykładzie (...)
 • Wynik księgowy i wynik podatkowy w jednostce gospodarczej (...)
 • Środki trwałe i ich amortyzacja w świetle prawa bilansowego i podatkowego
 
Katarzyna Tkocz-Wolny

Problematyka: Rachunkowość finansowa. Rachunkowość jednostek sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Uproszczone formy ewidencji podatkowych małych i średnich przedsiębiorstw. Problemy podatkowe w rachunkowości.Polityka rachunkowości. Rachunek kosztów. Rachunek wyników. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Problematyka prowadzenia ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem systemów informatycznych. Koszty pracy w rachunkowości.

Wybrane tytuły prac:

 • Ocena wiedzy przedsiębiorców w zakresie wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności oraz konsekwencji podatkowych z nią związanych
 • Uproszczone formy opodatkowania podatkiem dochodowym przedsiębiorstw sektora MŚP
 • Dokumentacja, ewidencja i ujęcie czynności opodatkowanych podatkiem VAT na przykładzie spółki handlowej
 • Charakterystyka podatku VAT w obrocie międzynarodowym na przykładzie transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w firmie 
 • Rozrachunki w systemie rachunkowości wspólnot mieszkaniowych 
 • Zasady ustalania i ewidencji wyniku finansowego w ujęciu bilansowym na przykładzie Spółki handlowo-produkcyjnej
 • Ujęcie, ewidencja i prezentacja kosztów podstawowej działalności operacyjnej 
 • Ewidencja i rozliczanie kosztów podstawowej działalności operacyjnej 
 • Organizacja rachunkowości w jednostkach sektora budżetowego
 • Wynik finansowy w ujęciu bilansowym na przykładzie Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego
 • Amortyzacja środków trwałych w ujęciu bilansowym i podatkowym na przykładzie Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako jedna z uproszczonych form rozliczeń podatkowych małych przedsiębiorstw.

 

Aneta Wszelaki

Problematyka: Zagadnienia rachunkowości finansowej i sprawozdawczości finansowej. Rachunkowość  jednostek budżetowych. Rachunkowość jednostek sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego. Polityka rachunkowości. Koszty pracy w rachunkowości. Rachunkowość organizacji non profit. Etyka zawodu księgowego.

Wybrane tytuły prac:

 • Wynik finansowy w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego na przykładzie (...)
 • Zasady ustalania i rozliczania wyniku finansowego w ujęciu bilansowym na przykładzie (...)
 • Analiza polityki rachunkowości w przedsiębiorstwie (...)
 • Ujęcie i ewidencja kosztów podstawowej działalności operacyjnej na przykładzie przedsiębiorstwa
 • Uproszczone formy ewidencji podatkowych w małych i średnich przedsiębiorstwach - analiza porównawcza
 • Organizacja rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych 
 • Gospodarka finansowa gminy na przykładzie...
 • Amortyzacja środków trwałych w ujęciu bilansowym i podatkowym na przykładzie (...)
 • Organizacja działań inwentaryzacyjnych na przykładzie przedsiębiorstwa
 • Obrót pieniężny w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa
 • Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego na przykładzie…

 

Kierunek Rachunkowość i Podatki

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
Dorota Adamek-Hyska  

Problematyka: Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych. Krajowe Standardy Rachunkowości. Rachunkowość umów partnerstwa  publiczno-prywatnego. Rachunek kosztów. Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Rachunkowość jednostek ochrony zdrowia. Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw. Rachunkowość organizacji non profit. Sprawozdawczość budżetowa. Sprawozdawczość finansowa.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Rachunkowość podatków i opłat na przykładzie Gminy ...
 • Analiza i ocena systemu sprawozdawczości w jednostce samorządu terytorialnego
 • Inwentaryzacja jako element kontroli wewnętrznej jednostki non profit 
 • Analiza i ocena podatkowej książki przychodów i rozchodów na przykładzie przedsiębiorstwa ...
 • Rachunkowość leków w aptece ...
 • Rachunkowość darowizn w szpitalu ...
 • Organizacja rachunkowości w stowarzyszeniu 
 • System sprawozdawczości fundacji ...
 • Rachunkowość środków trwałych w jednostce …
 • Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - wycena, ewidencja i sprawozdawczość
 • Analiza rentowności na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego 
 • Specyfika rachunkowości państwowej jednostki budżetowej.
 • Zasady funkcjonowania biura rachunkowego w Polsce
 • Zapasy w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa odzieżowego