Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek Finanse i Rachunkowość

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac

studia 1-go stopnia

Andrzej Piosik

Problematyka: Systemy rachunku kosztów - kalkulacja, rozliczanie kosztów podstawowej działalności operacyjnej, rachunek kosztów zmiennych, rachunek kosztów działań, rachunek cyklu życia produktu, rachunek kosztów docelowych. Metody rachunkowości zarządczej (podział kosztów na stałe i zmienne, standaryzacja kosztów, analiza CVP, optymalizacja propozycji budżetu sprzedaży, budżetowanie, kontrola budżetowa, systemy zarządzania dokonaniami, budżetowanie kapitałowe, ocena finansowej efektywności projektów inwestycyjnych, zastosowanie drzew decyzyjnych). Analiza finansowa przedsiębiorstwa na tle dokonań w branży. Sprawozdawczość finansowa (wg rozwiązań krajowych i MSSF, wycena bilansowa, grupy kapitałowe, wartości niematerialne i prawne, identyfikacja przychodów, zobowiązania finansowe, aktywa finansowe, podatek odroczony w rachunkowości, sprawozdanie z dochodów całkowitych, rachunek przepływów pieniężnych, rzeczowe aktywa trwałe, rezerwy, aktywa obrotowe). Polityka bilansowa podmiotu sprawozdawczego, księgowe i rzeczowe kształtowanie wyniku finansowego (ang. earnings management) - determinanty i narzędzia kształtowania wyniku finansowego, wygładzanie wyniku finansowego.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Ocena systemu rozliczania kosztów podstawowej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa na przykładzie ….
 • Rachunek kosztów docelowych jako strategiczne  narzędzie rachunkowości zarządczej
 • Rachunek kosztów procedur medycznych w podmiotach leczniczych na przykładzie Przychodni Wielospecjalistycznej Z Podstawową Opieką Zdrowotną
 • Rozliczanie i kalkulacja kosztów na przykładzie Jednostki Organizacyjnej Zbiorowego Zaopatrzenia W Wodę I Zbiorowego Odprowadzenia Ścieków
 • Ocena systemu budżetowania /kontroli budżetowej na przykładzie Spółki …. 
 • Analiza koszt-wolumen-zysk jako narzędzie sterowania rentownością na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego Beta
 • Inwestycje jako element budżetu miasta i jego rozwoju na przykładzie Radlina
 • Ocena projektów inwestycyjnych w sektorze publicznym na podstawie Gminy
 • Budżetowanie w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Marklowice
 • Proces i finansowe efekty restrukturyzacji w Górnictwie Węgla Kamiennego na przykładzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
 • Rachunkowość zarządcza w raportowaniu dla potrzeb zarządzania na przykładzie przedsiębiorstwa z branży hotelarskiej
 • Budżet zadaniowy jako narzędzie sprawowania kontroli zarządczej nad finansami jednostki sektora publicznego na przykładzie wdrażania projektu budżetowania zadaniowego w Prokuraturze Okręgowej W Bielsku-białej
 • Budżetowanie i analizy przedbudżetowe w zarządzaniu operacyjnym przedsiębiorstwem
 • Formułowanie strategii inwestycyjnej za pomocą analizy fundamentalnej i technicznej na przykładzie Asseco Poland S.A.
 • Budżetowanie działalności i projektów realizowanych przez powiaty na przykładzie Powiatu
 • Analiza porównawcza metodyki i procedur opracowania budżetu na różnych szczeblach samorządu terytorialnego
 • Ocena działalności przedsiębiorstwa … na podstawie sprawozdań finansowych
 • Związek płynności finansowej z rentownością w przemyśle spożywczym
 • Analiza działalności kredytowej liderów sektora bankowego w Polsce w latach 2015-2017
 • Rachunek przepływów pieniężnych jako element wspomagający analizę finansową przedsiębiorstwa na przykładzie Spółki Komputronik S.A.
 • Fundusze inwestycyjne w Polsce. Analiza wyników i efektywności zarządzania Towarzystwa Bph Tfi w odniesieniu do pozostałych Funduszy Inwestycyjnych w latach 2014-2016
 • Financial statement as a source of financial analysis of the company on the example of Lpp Spółka Akcyjna
 • Znaczenie wiedzy finansowej dla wyboru formy opodatkowania mikroprzedsiębiorstw
 • Środki trwałe i ich amortyzacja według krajowych przepisów o rachunkowości oraz podatkowych
 • Rachunkowość w zarządzaniu podmiotami gospodarki mieszkaniowej na przykładzie Raciborza
 • Zastosowanie i ocena konsolidacji sprawozdań finansowych na przykładzie Spółki 
 • Konsekwencje ekonomiczne umiędzynarodowienia i ich wpływ na chińskie standardy rachunkowości
 • Sprawozdanie finansowe i jego przekształcenie z polskich standardów rachunkowości na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
 • Analiza porównawcza polityki bilansowej Spółek Giełdowych Sektora Przemysłu Elektromaszynowego
 • Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jako instrument kształtowania wyniku finansowego na przykładzie podmiotów sektora energetycznego w Polsce
 • Odpisy amortyzacyjne jako instrument kształtowania wyniku finansowego na przykładzie wybranych podmiotów sektora hutniczego
 • Rezerwy na świadczenia pracownicze jako instrument polityki bilansowej – MSSF a ustawa o rachunkowości
Józef Pfaff

Problematyka: Organizacja rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw. Badanie sprawozdań finansowych. Dokumentacja , wycena i ewidencja aktywów i pasywów.Polityka rachunkowości. Prowadzenie ksiąg rachunkowych. Outsourcing usług księgowych. Inwentaryzacja aktywów i pasywów. Kontrola wewnętrzna w systemie rachunkowości.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Inwentaryzacja jako procedura kontroli wewnętrznej w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa handlowego
 • Analiza i ocena organizacji rachunkowości w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym
 • Przekształcenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe w małych i średnich przedsiębiorstw
 • Uproszczone formy ewidencji podatkowych mikro i małych przedsiębiorstw na przykładzie  przedsiębiorstwa usługowego
Małgorzata Rówińska-Kráľ

Problematyka: Modele wyceny bilansowej w regulacjach rachunkowości. Wycena i ewidencyjne ujęcie poszczególnych grup bilansowych w ujęciu regulacji rachunkowości. Sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych. Wykorzystanie sprawozdania finansowego do oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej. Zasady ewidencji i rozliczania kosztów w rachunkowości. Wynik finansowy w rachunkowości. Polityka rachunkowości jednostek gospodarczych.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń i ich ewidencyjne ujęcie na przykładzie…
 • Sprawozdawczość finansowa jednostki gospodarczej i jej wykorzystanie do oceny rentowności i płynności finansowej
 • Kalkulacja kosztu wytworzenia na podstawie wybranych  przedsiębiorstw
 • Obrót towarowy, jego zasady, dokumentacja oraz ewidencja księgowa na przykładzie wybranej jednostki handlu detalicznego
 • Organizacja rachunkowości jednostek pożytku publicznego na przykładzie ...
 • Zasady ewidencji kosztów działalności operacyjnej przedsiębiorstwa
 • Amortyzacja środków trwałych w ujęciu polskiego prawa bilansowego i podatkowego
 • Rola audytu wewnętrznego i rewizji finansowej na przykładzie wybranej spółki
 • Ewolucja systemu rachunkowości na tle przemian społeczno-gospodarczych w Polsce
 • Wynik finansowy w ujęciu bilansowym
 • Rachunek kosztów działań i jego zastosowanie na przykładzie wybranych podmiotów
 • Bilans jako podstawowe źródło informacji o sytuacji majątkowej jednostki dla jego użytkowników
 • Analiza dochodów i wydatków jednostki budżetowej na przykładzie...
Marzena Strojek-Filus

Problematyka: Sprawozdawczość finansowa.Rachunkowość grup kapitałowych.Ocena sytuacji finansowej jednostki na podstawie sprawozdań finansowych (w szczególności problematyka pomiaru płynności, rentowności). Standardy krajowe i międzynarodowe rachunkowości. Wycena w rachunkowości (metody, modele, parametry wyceny, zasady). Wycena i ewidencja księgowa składników majątkowych i kapitałów jednostki gospodarczej. Polityka rachunkowości, rachunkowość kreatywna. Rachunkowość jednostek mikro, małych i średnich. Rachunkowość podatkowa (problemy podatkowe w rachunkowości). Raportowanie danych niefinansowych. Problemy rachunku kosztów. Sprawozdawczość finansowa.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Wpływ działalności badawczo-rozwojowej na prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Znaczenie kreatywnej rachunkowości w kształtowaniu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego
 • Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o zagrożeniu kontynuacji działalności przedsiębiorstwa
 • Finanse behawioralne jako nowy kierunek analizy zachowania inwestorów
 • Ocena płynności finansowej w spółce z branży węglowej na podstawie sprawozdań finansowych na przykładzie ZPMW POL-CARBON Sp.z o.o.
 • Strategie w zakresie podatku od towarów i usług w obrocie krajowym oraz ich wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstwa
Beata Dratwińska-Kania

Problematyka: Rachunkowość w instytucjach finansowych. Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawozdawczość i analiza finansowa. Wynik finansowy - metody i treść ekonomiczna. Zagadnienia z rachunkowości finansowej. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Modele wyceny w rachunkowości. Raportowanie niefinansowe. Rachunkowość kreatywna i polityka rachunkowości.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Analiza kosztów przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w latach 2014-2018
 • Sprawozdanie z przepływów pieniężnych jako źródło informacji o płynności finansowej przedsiębiorstw.
 • Wynik finansowy z działalności gospodarczej w ujęciu bilansowym i podatkowym.
 • Rozrachunki z tytułu dostaw i usług - wycena, ewidencja i ujęcie sprawozdawcze
 • Inwentaryzacja jako sposób weryfikacji majątku przedsiębiorstwa na podstawie spółki XYZ
 • Sprawozdawczość finansowa i podstawowe kierunki analizy finansowej jednostek sektora małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących pełne księgi rachunkowe
 • Źródła finansowania działalności gospodarczej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
 • Formy ewidencji podatkowej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
 • Wybór optymalnej formy opodatkowania  małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa X.
 • Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa handlowego X.
Dorota Adamek-Hyska

Problematyka: Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych. Krajowe Standardy Rachunkowości. Rachunkowość umów partnerstwa  publiczno-prywatnego. Rachunek kosztów. Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Rachunkowość jednostek ochrony zdrowia. Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw. Rachunkowość organizacji non profit. Sprawozdawczość budżetowa. Sprawozdawczość finansowa.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Rachunkowość podatków i opłat na przykładzie Gminy ...
 • Analiza i ocena systemu sprawozdawczości w jednostce samorządu terytorialnego
 • Inwentaryzacja jako element kontroli wewnętrznej jednostki non profit 
 • Analiza i ocena podatkowej książki przychodów i rozchodów na przykładzie przedsiębiorstwa ...
 • Rachunkowość leków w aptece ...
 • Rachunkowość darowizn w szpitalu ...
 • Organizacja rachunkowości w stowarzyszeniu 
 • System sprawozdawczości fundacji ...
 • Rachunkowość środków trwałych w jednostce …
 • Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - wycena, ewidencja i sprawozdawczość
 • Analiza rentowności na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego 
 • Specyfika rachunkowości państwowej jednostki budżetowej.
 • Zasady funkcjonowania biura rachunkowego w Polsce
 • Zapasy w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa odzieżowego
Łukasz Bielecki

Problematyka: Rachunkowość finansowa. Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw. Rachunkowość jednostek małych i jednostek mikro. Problemy podatkowe w rachunkowości. Polityka rachunkowości. Sprawozdawczość finansowa. Problemy rewizji finansowej.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Ewidencja i rozliczanie kosztów przedsiębiorstwa na przykładzie
 • Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • Wycena i ewidencja środków trwałych na przykładzie
 • Leasing jako forma finansowania środków trwałych przedsiębiorstwa
Aleksandra Ferens

Problematyka: Sprawozdawczość finansowa. Sprawozdawczość zintegrowana. Sprawozdawczość społecznej odpowiedzialności biznesu - CSR. Rachunkowość środowiskowa. Systemy rachunku kosztów. Rachunkowość zarządcza. Rachunkowość podatkowa. Rachunkowość finansowa. Polityka rachunkowości.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Kapitał intelektualny oraz jego pomiar w wybranych spółkach giełdowych
 • Biegły rewident, a wiarygodność sprawozdania finansowego
 • Amortyzacja środków trwałych w prawie bilansowym oraz podatkowym na przykładzie spółki x
 •  Etyka w rachunkowości oraz obszary jej naruszeń
 •  Bilans jako podstawa oceny sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa
 • Polityka rachunkowości jako podstawa systemu informacyjnego rachunkowości w jednostce gospodarczej
 • Inwentaryzacja jako podstawowa metoda weryfikacji majątku przedsiębiorstwa
 • Fundusze unijne jako źródła finansowania projektów na przykładzie Gminy X
 • Rola raportowania społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach branży energetycznej
 • Uproszczone formy ewidencji podatkowej
 • Ewidencja i analiza kosztów podstawowej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa X
 • Analiza rentowności przy wykorzystaniu analizy wstępnej oraz wskaźnikowej na przykładzie Spółki X
Magdalena Głębocka

Problematyka: Analiza finansowa sprawozdań finansowych. Budżet gospodarstwa domowego- zasady tworzenia- pojemność informacyjna. Ewidencja i rozliczanie kosztów podstawowej działalności operacyjnej. Organizacja rachunkowości. Polityka rachunkowości - zasady jej tworzenia i jej znaczenie w tworzeniu obrazu sytuacji ekonomicznej jednostki. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Rachunkowość jednostek sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (w tym uproszczone formy ewidencji księgowych- zasady prowadzenia, użyteczność decyzyjna). Rachunkowość kreatywna, polityka bilansowa- zakres pojęcia, granice, instrumenty. Sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych. Systemy informatyczne rachunkowości. Wynagrodzenia jako koszt działalności podmiotu gospodarczego. Wynik finansowy- zasady ustalania według prawa o rachunkowości.Zasady wyceny i ewidencji poszczególnych grup składników majątku w regulacjach prawa o rachunkowości i prawa podatkowego.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Bilans jako podstawowe źródło informacji o sytuacji finansowo- majątkowej przedsiębiorstwa
 • Organizacja rachunkowości jako element polityki rachunkowości
 • Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej mikro i małych przedsiębiorstw 
 • Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
 • Outsourcing jako sposób redukcji kosztów zatrudnienia w mikroprzedsiębiorstwach
 • Granica między rachunkowością kreatywną a agresywną
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako forma ewidencji podatkowej na przykładzie Firmy X
 • Bilans jako źródło informacji do oceny sytuacji majątkowo- finansowej jednostki
 • Gospodarstwo domowe i jego finanse.
Iwona Kumor

Problematyka: Rachunkowość finansowa. Sprawozdawczość finansowa i analiza finansowa. Rachunkowość podatkowa. Rachunek kosztów. Rachunkowość  mikro i małych podmiotów. Polityka rachunkowości.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Wybór optymalnej formy opodatkowania przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą
 • Amortyzacja środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym
 • Ocena sytuacji majątkowej i finansowej na przykładzie……..
 • Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności operacyjnej
Anna Kuzior

Problematyka: Wycena i ewidencja zmian w stanie składników majątkowych. Wycena i ewidencja rozrachunków. Sprawozdawczość finansowa  - wycena bilansowa, zawartość informacyjna elementów sprawozdań finansowych, wykorzystanie informacji ze sprawozdania finansowego do oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej. Zasady i procedury ewidencji i  rozliczania kosztów. Zasady ustalania i analizy wyniku finansowego. Polityka rachunkowości. Koszty pracy w rachunkowości. Rachunkowość jednostek sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Wybrane tytuły prac: 

 • Środki trwałe i ich metody amortyzacji na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ
 • Polityka rachunkowości i jej zastosowanie w jednostce gospodarczej
 • Wynik finansowy jako miara rezultatów działalności jednostki gospodarczej na przykładzie wybranych spółek rynku Newconnect
 • Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń i ich ewidencja księgowa na przykładzie spółki X
 • Rachunkowość kreatywna i agresywna oraz jej postrzeganie przez społeczeństwo
 • Ewidencja oraz wycena rozrachunków z odbiorcami i dostawcami na przykładzie jednostki X
 • Środki trwałe i ich amortyzacja na przykładzie spółki Dino polska S.A.

 

Ewa Maćkowiak

Problematyka: Koszty pracy w rachunkowości. Polityka rachunkowości. Analiza finansowa. Rachunkowość budżetowa. Sprawozdawczość finansowa. Rachunkowość jednostek sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Standardy rachunkowości. Wycena w rachunkowości. Nowoczesna analiza finansowa.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Polski system rachunkowości w odniesieniu do niemieckich standardów rachunkowości,
 • Wpływ kreatywnych aspektów rachunkowości na wiarygodność przedsiębiorstw
 • Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej mikro i małych przedsiębiorstw
 • Inwentaryzacja jako podstawa weryfikacji majątku przedsiębiorstwa
 • Księgowy w systemie rachunkowości
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na podstawie firm TARCZYŃSKI S.A. oraz
 • INDYKPOL S.A.
 • Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
Lucyna Poniatowska

Problematyka: Sprawozdawczość finansowa - wycena bilansowa, elementy sprawozdania finansowego, wykorzystanie sprawozdania finansowego do oceny sytuacji finansowej jednostki. Zagadnienia rachunkowość finansowej - ujęcie w księgach rachunkowych poszczególnych grup rodzajowych aktywów i pasywów, koszty i przychody w rachunkowości. Rachunkowość podatkowa - problemy podatkowe w rachunkowości, podatek odroczony. Polityka (zasady) rachunkowości. Formy i instrumenty polityki bilansowej, Rachunkowość  kreatywna. Analiza sprawozdań finansowych - analiza wstępna i wskaźnikowa sprawozdania finansowego (analiza płynności, rentowności, zadłużenia, sprawności działania itp). Wycena w rachunkowości - zasady i modele, wpływ na sprawozdanie finansowe, wycena jako instrument polityki bilansowej. Wynik finansowy w rachunkowości - zasady ustalania, analiza wyniku finansowego i kategorii kształtujących. Rezerwy w rachunkowości - wycena, zasady ustalania odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym, rezerwy jako instrument polityki bilansowej. Konsolidacja sprawozdań finansowych - metody, procedury sporządzania sprawozdań finansowych. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Ocena sytuacji majątkowo – finansowej na podstawie sprawozdań finansowych na przykładzie (...)
 • Rezerwy na zobowiązania jako instrument kształtujący obraz jednostki prezentowany w sprawozdaniu finansowym na przykładzie (...)
 • Wykorzystanie analizy wskaźnikowej sprawozdania finansowego do oceny sytuacji majątkowej na przykładzie (.....)
 • Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie (....)
 • Analiza płynności i rentowności na podstawie sprawozdania finansowego na przykładzie (...)
 • Wycena środków trwałych jako instrument polityki rachunkowości z uwzględnieniem polskich oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • Wynik finansowy w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego na przykładzie (....)
 • Ocena sytuacji finansowej spółek GKS GIEKSA Katowice s.a. i Ruch Chorzów S.A. na podstawie sprawozdań finansowych za lata 2016-2018
 • Wpływ odroczonego podatku dochodowego na sprawozdanie finansowe na przykładzie wybranych spółek giełdowych
 • Koszty jako kategoria kształtująca całkowity dochód
 • Bilans jako źródło danych do analizy finansowej na przykładzie (....)
 • Bilans jako źródło informacji o sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa
 • Amortyzacja środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym na przykładzie przedsiębiorstwa usługowego
 • Wynagrodzenia i ich ujęcie w księgach rachunkowych
 • Analiza rachunku zysków i strat jako narzędzie oceny wyniku finansowego i kategorii go kształtujących
 • Koszty działalności operacyjnej i ich ujęcie w księgach rachunkowych na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Aleksandra Sulik-Górecka

Problematyka: Rachunkowość finansowa. Organizacja rachunkowości. Sprawozdawczość i analiza finansowa. Systemy rachunku kosztów. Rewizja finansowa. Rachunkowość funduszy inwestycyjnych. Ceny transferowe. Rachunkowość behawioralna. Rachunkowość zarządcza. Budżetowanie i controlling.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Księgowe i podatkowe ujęcie amortyzacji środków trwałych na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego
 • Wpływ procedur badania sprawozdania finansowego na jego wartość informacyjną na przykładzie spółki My Center S.A.
 • Znaczenie rachunkowości kreatywnej w ocenie księgowych w Polsce
 • Rola rewizji finansowej w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa
 • Ocena płynności finansowej spółki na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej JSW
 • Znaczenie rezerw w rachunkowości na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego Logstor Polska Sp. z o.o.
 • Rola budżetowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie firmy OFI Sp. z o.o.
 • Wykorzystanie instrumentów optymalizacji podatkowej do minimalizacji obciążeń fiskalnych
 • Ujęcie księgowe i analiza kosztów zwykłej działalności operacyjnej na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego

 

Aleksandra Szewieczek

Problematyka: Organizacja systemu rachunkowości. Rachunkowość finansowa i rachunkowość podatkowa. Rachunkowość i sprawozdawczość jednostek non-profit (fundacji i stowarzyszeń), zakładów ubezpieczeń, zakładów opieki zdrowotnej. Zarządzanie finansami podmiotów leczniczych. Uproszczone modele ewidencyjne działalności gospodarczej (podatkowa karta przychodów i rozchodów, podatki dochodowe zryczałtowane, rachunkowość i sprawozdawczość finansowa mikro i małych podmiotów gospodarczych). Sprawozdawczość zintegrowana (finansowa i niefinansowa). Systematyczny rachunek kosztów i rachunki problemowe kosztów. Kontrola zarządcza w podmiotach leczniczych.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Centrum usług wspólnych jako alternatywa dla outsourcingu usług księgowych
 • Uproszczone modele ewidencyjne działalności gospodarczej mikro- i małych przedsiębiorstw - analiza porównawcza
 • Procedury rozliczania i dokumentacja w podatku VAT
 • Ocena aspektów finansowych i majątkowych spółdzielni mieszkaniowej na przykładzie (...)
 • Ustalanie i badanie wyniku finansowego w księgach rachunkowych w przedsiębiorstwie handlowym
 • Organizacja i ewidencja procesów inwentaryzacyjnych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
 • Środki unijne i ich odzwierciedlenie w systemie rachunkowości jednostki gospodarczej 
 • Gospodarowanie środkami trwałymi i ich odzwierciedlenie w rachunkowości przedsiębiorstwa (...)
 • Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe na przykładzie (...)
Katarzyna Tkocz-Wolny

Problematyka: Rachunkowość finansowa. Rachunkowość jednostek sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Uproszczone formy ewidencji podatkowych małych i średnich przedsiębiorstw. Problemy podatkowe w rachunkowości. Polityka rachunkowości. Rachunek kosztów. Rachunek wyników. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Problematyka prowadzenia ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem systemów informatycznych. Koszty pracy w rachunkowości.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Zasady ustalania i ewidencji wyniku finansowego w ujęciu bilansowym na przykładzie Spółki handlowo-produkcyjnej
 • Ujęcie i ewidencja kosztów podstawowej działalności operacyjnej na przykładzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych,
 • Ewidencja i rozliczanie kosztów podstawowej działalności operacyjnej na przykładzie Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
 • Uproszczone formy ewidencji podatkowych w małych przedsiębiorstwach
 • Źródła finansowania instytucji kultury na przykładzie Rydułtowskiego Centrum Kultury
 • Organizacja rachunkowości w jednostkach sektora budżetowego
 • Wynik finansowy w ujęciu bilansowym na przykładzie Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego
 • Uproszczone formy opodatkowania dla mikro i małych przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa usługowego
 • Amortyzacja środków trwałych w ujęciu bilansowym i podatkowym na przykładzie Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako jena z uproszczonych form rozliczeń podatkowych małych przedsiębiorstw.

 

Aneta Wszelaki

Problematyka: Zagadnienia rachunkowości finansowej i sprawozdawczości finansowej. Rachunkowość  jednostek budżetowych. Rachunkowość jednostek sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego. Polityka rachunkowości. Koszty pracy w rachunkowości. Rachunkowość organizacji non profit. Etyka zawodu księgowego.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Wynik finansowy w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego na przykładzie (...)
 • Zasady ustalania i rozliczania wyniku finansowego w ujęciu bilansowym na przykładzie (...)
 • Analiza polityki rachunkowości w przedsiębiorstwie (...)
 • Ujęcie i ewidencja kosztów podstawowej działalności operacyjnej na przykładzie przedsiębiorstwa
 • Uproszczone formy ewidencji podatkowych w małych i średnich przedsiębiorstwach - analiza porównawcza
 • Organizacja rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych 
 • Gospodarka finansowa gminy na przykładzie...
 • Amortyzacja środków trwałych w ujęciu bilansowym i podatkowym na przykładzie (...)
 • Organizacja działań inwentaryzacyjnych na przykładzie przedsiębiorstwa
 • Obrót pieniężny w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa
 • Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego na przykładzie…
 • Podatek VAT w rachunkowości przedsiębiorstwa

 

studia 2-go stopnia

 

Andrzej Piosik

Problematyka: Systemy rachunku kosztów - kalkulacja, rozliczanie kosztów podstawowej działalności operacyjnej, rachunek kosztów zmiennych, rachunek kosztów działań, rachunek cyklu życia produktu, rachunek kosztów docelowych. Metody rachunkowości zarządczej (podział kosztów na stałe i zmienne, standaryzacja kosztów, analiza CVP, optymalizacja propozycji budżetu sprzedaży, budżetowanie, kontrola budżetowa, systemy zarządzania dokonaniami, budżetowanie kapitałowe, ocena finansowej efektywności projektów inwestycyjnych, zastosowanie drzew decyzyjnych). Analiza finansowa przedsiębiorstwa na tle dokonań w branży. Sprawozdawczość finansowa (wg rozwiązań krajowych i MSSF, wycena bilansowa, grupy kapitałowe, wartości niematerialne i prawne, identyfikacja przychodów, zobowiązania finansowe, aktywa finansowe, podatek odroczony w rachunkowości, sprawozdanie z dochodów całkowitych, rachunek przepływów pieniężnych, rzeczowe aktywa trwałe, rezerwy, aktywa obrotowe). Polityka bilansowa podmiotu sprawozdawczego, księgowe i rzeczowe kształtowanie wyniku finansowego (ang. earnings management) - determinanty i narzędzia kształtowania wyniku finansowego, wygładzanie wyniku finansowego.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Ocena systemu rozliczania kosztów podstawowej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa na przykładzie ….
 • Rachunek kosztów docelowych jako strategiczne  narzędzie rachunkowości zarządczej
 • Rachunek kosztów procedur medycznych w podmiotach leczniczych na przykładzie Przychodni Wielospecjalistycznej Z Podstawową Opieką Zdrowotną
 • Rozliczanie i kalkulacja kosztów na przykładzie Jednostki Organizacyjnej Zbiorowego Zaopatrzenia W Wodę I Zbiorowego Odprowadzenia Ścieków
 • Ocena systemu budżetowania /kontroli budżetowej na przykładzie Spółki …. 
 • Analiza koszt-wolumen-zysk jako narzędzie sterowania rentownością na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego Beta
 • Inwestycje jako element budżetu miasta i jego rozwoju na przykładzie Radlina
 • Ocena projektów inwestycyjnych w sektorze publicznym na podstawie Gminy
 • Budżetowanie w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Marklowice
 • Proces i finansowe efekty restrukturyzacji w Górnictwie Węgla Kamiennego na przykładzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
 • Rachunkowość zarządcza w raportowaniu dla potrzeb zarządzania na przykładzie przedsiębiorstwa z branży hotelarskiej
 • Budżet zadaniowy jako narzędzie sprawowania kontroli zarządczej nad finansami jednostki sektora publicznego na przykładzie wdrażania projektu budżetowania zadaniowego w Prokuraturze Okręgowej W Bielsku-białej
 • Budżetowanie i analizy przedbudżetowe w zarządzaniu operacyjnym przedsiębiorstwem
 • Formułowanie strategii inwestycyjnej za pomocą analizy fundamentalnej i technicznej na przykładzie Asseco Poland S.A.
 • Budżetowanie działalności i projektów realizowanych przez powiaty na przykładzie Powiatu
 • Analiza porównawcza metodyki i procedur opracowania budżetu na różnych szczeblach samorządu terytorialnego
 • Ocena działalności przedsiębiorstwa … na podstawie sprawozdań finansowych
 • Związek płynności finansowej z rentownością w przemyśle spożywczym
 • Analiza działalności kredytowej liderów sektora bankowego w Polsce w latach 2015-2017
 • Rachunek przepływów pieniężnych jako element wspomagający analizę finansową przedsiębiorstwa na przykładzie Spółki Komputronik S.A.
 • Fundusze inwestycyjne w Polsce. Analiza wyników i efektywności zarządzania Towarzystwa Bph Tfi w odniesieniu do pozostałych Funduszy Inwestycyjnych w latach 2014-2016
 • Financial statement as a source of financial analysis of the company on the example of Lpp Spółka Akcyjna
 • Znaczenie wiedzy finansowej dla wyboru formy opodatkowania mikroprzedsiębiorstw
 • Środki trwałe i ich amortyzacja według krajowych przepisów o rachunkowości oraz podatkowych
 • Rachunkowość w zarządzaniu podmiotami gospodarki mieszkaniowej na przykładzie Raciborza
 • Zastosowanie i ocena konsolidacji sprawozdań finansowych na przykładzie Spółki 
 • Konsekwencje ekonomiczne umiędzynarodowienia i ich wpływ na chińskie standardy rachunkowości
 • Sprawozdanie finansowe i jego przekształcenie z polskich standardów rachunkowości na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
 • Analiza porównawcza polityki bilansowej Spółek Giełdowych Sektora Przemysłu Elektromaszynowego
 • Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jako instrument kształtowania wyniku finansowego na przykładzie podmiotów sektora energetycznego w Polsce
 • Odpisy amortyzacyjne jako instrument kształtowania wyniku finansowego na przykładzie wybranych podmiotów sektora hutniczego
 • Rezerwy na świadczenia pracownicze jako instrument polityki bilansowej – MSSF a ustawa o rachunkowości
Józef Pfaff

Problematyka: Organizacja rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw. Badanie sprawozdań finansowych. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej. Dokumentacja, wycena i ewidencja aktywów i pasywów. Polityka rachunkowości. Prowadzenie ksiąg rachunkowych. Outsourcing usług księgowych. Inwentaryzacja aktywów i pasywów. Kontrola wewnętrzna w systemie rachunkowości. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. 

 

Wybrane tytuły prac:

 • Analiza kapitału własnego jako źródło finansowania działalności spółki akcyjnej
 • Ustalanie, rozliczanie i analiza wyniku finansowego na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego
 • Analiza płynności finansowej wybranych spółek giełdowych sektora górniczego
 • Rola rewizji finansowej w wykrywaniu błędów i oszustw w sprawozdaniach finansowych na przykładzie procedur stosowanych w firmie audytorskiej
 • Aktualizacja wartości aktywów w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych na przykładzie spółki akcyjnej sektora IT
 • Kalkulacja jednostkowego kosztu wytworzenia produktu w spółce jawnej grupa Buena
 • Metody rozliczania kosztów działalności pomocniczej na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego
 • Ustalenie wyniku finansowego w ujęciu bilansowym i podatkowym na przykładzie spółki handlowo - usługowej
 •  Organizacja inwentaryzacji rocznej na przykładzie przedsiębiorstwa handlowo - usługowego
Małgorzata Rówińska-Kráľ

Problematyka: Modele wyceny bilansowej w regulacjach ustawy o rachunkowości i MSSF. Sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych. Wykorzystanie sprawozdania finansowego w analizie finansowej. Rachunkowość podatkowa. Polityka rachunkowości jednostek gospodarczych. Rewizja finansowa.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Narzędzia polityki rachunkowości stosowane w jednostkach gospodarczych na przykładzie…
 • Środki trwałe w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego
 • Modele wyceny bilansowej aktywów i ich zastosowanie w spółkach branży...
 • Systemy rachunku kosztów i ich wykorzystanie przez jednostki gospodarcze na przykładzie...
 • Podatek odroczony w rachunkowości jednostek gospodarczych
 • Wynik finansowy w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego na przykładzie.
 • Ocena użyteczności sprawozdania finansowego na przykładzie…
 • Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródło informacji w ocenie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej na przykładzie…
 • Znaczenie rewizji finansowej w poświadczeniu wiarygodności informacji sprawozdawczych na przykładzie…
Marzena Strojek-Filus

Problematyka: Sprawozdawczość finansowa. Rachunkowość grup kapitałowych. Ocena sytuacji finansowej jednostki na podstawie sprawozdań finansowych (w szczególności problematyka pomiaru płynności, rentowności). Standardy krajowe i międzynarodowe rachunkowości. Wycena w rachunkowości (metody, modele, parametry wyceny, zasady). Wycena i ewidencja księgowa składników majątkowych i kapitałów jednostki gospodarczej. Polityka rachunkowości, rachunkowość kreatywna. Rachunkowość jednostek mikro, małych i średnich. Rachunkowość podatkowa (problemy podatkowe w rachunkowości). Raportowanie danych niefinansowych. Problemy rachunku kosztów. Sprawozdawczość finansowa.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Wpływ działalności badawczo-rozwojowej na prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Znaczenie kreatywnej rachunkowości w kształtowaniu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego
 • Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o zagrożeniu kontynuacji działalności przedsiębiorstwa
 • Finanse behawioralne jako nowy kierunek analizy zachowania inwestorów
 • Ocena płynności finansowej w spółce z branży węglowej na podstawie sprawozdań finansowych na przykładzie ZPMW POL-CARBON Sp.z o.o.
 • Strategie w zakresie podatku od towarów i usług w obrocie krajowym oraz ich wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstwa
Beata Dratwińska-Kania

Problematyka: Problemy controllingu i rachunkowości zarządczej. Budżetowanie i analiza odchyleń jako narzędzie rachunkowości zarządczej. Sprawozdawczość finansowa  i analiza finansowa. Wynik finansowy - metody, treść ekonomiczna, kierunki analizy. Problemy rachunku kosztów - rozliczanie kosztów pośrednich, ustalenie kosztu wytworzenia produktu, kalkulacje kosztów. Modele wyceny w rachunkowości. Raportowanie niefinansowe. Rachunkowość kreatywna i polityka rachunkowości. Sprawozdawczość finansowa w instytucjach finansowych. Problemy controllingu i rachunkowości zarządczej w instytucjach finansowych.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Akcje jako instrument finansowy według regulacji krajowych i międzynarodowych
 • Znaczenie polityki rachunkowości dla kształtowania wyniku finansowego przedsiębiorstwa
 • Analiza wariancji jako narzędzie rachunkowości zarządczej
 • Budżetowanie jako narzędzie rachunkowości zarządczej
 • Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa handlowego X
 • Analiza rentowności przedsiębiorstwa X
 • Analiza kosztów przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w latach 2014-2018
 • Sprawozdanie z przepływów pieniężnych jako źródło informacji o płynności finansowej przedsiębiorstw
 • Wynik finansowy z działalności gospodarczej w ujęciu bilansowym i podatkowym
Dorota Adamek-Hyska

Problematyka: Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych. Krajowe Standardy Rachunkowości. Rachunkowość umów partnerstwa  publiczno-prywatnego. Rachunek kosztów. Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Rachunkowość jednostek ochrony zdrowia. Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw. Rachunkowość organizacji non profit. Sprawozdawczość budżetowa. Sprawozdawczość finansowa.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Analiza płynności finansowe przedsiębiorstwa handlowego
 • Zasada współmierności przychodów i kosztów na przykładzie Amica S.A.
 • Analiza i ocena rachunku przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa  produkcyjnego
 • Inwentaryzacja jako element rachunkowości przedsiębiorstwa - perspektywa biegłego rewidenta
 • Znaczenie kontroli zarządczej na przykładzie jednostki samorządu terytorialnego
 • Organizacja audyty wewnętrznego Namysłowskiego Ośrodka Kultury
 • Wydatki i dochody budżetowe Gminy Niegowa - analiza i ocena
 • Przedrealizacyjna analiza finansowa przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków europejskich
 • Sprawozdanie finansowe jako źródło podstawowej informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Mostostal Zabrze S.A.
 • Podatek VAT w rachunkowości przedsiębiorstwa XYZ
Łukasz Bielecki

Problematyka: Rachunkowość finansowa. Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw. Rachunkowość jednostek małych i jednostek mikro. Problemy podatkowe w rachunkowości. Polityka rachunkowości. Sprawozdawczość finansowa. Problemy rewizji finansowej.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Formy ewidencji podatkowej i bilansowej jednostek sektora małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie
 • Ewidencja i analiza kosztów podstawowej działalności gospodarczej na przykładzie
 • Różnice w bilansowym i podatkowym ujęciu amortyzacji środków trwałych na przykładzie
 • Sprawozdanie finansowe jako źródło oceny sytuacji majątkowo - finansowej przedsiębiorstwa
 • Wynik finansowy a dochód do opodatkowania na przykładzie
Aleksandra Ferens

Problematyka: Sprawozdawczość finansowa. Sprawozdawczość zintegrowana. Sprawozdawczość społecznej odpowiedzialności biznesu - CSR. Rachunkowość środowiskowa. Systemy rachunku kosztów. Rachunkowość zarządcza. Rachunkowość podatkowa. Rachunkowość finansowa. Polityka rachunkowości.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Raport zintegrowany jako źródło kompleksowej informacji o spółce
 • Sprawozdanie finansowe sporządzone według Ustawy o Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej jako informacja o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie Spółki X
 • Rachunkowość jednostek oświatowych na przykładzie szkoły podstawowej
 • Sprawozdawczość społecznej odpowiedzialności biznesu jako jeden z podstawowych elementów raportowania zintegrowanego przedsiębiorstw
 • Wpływ instrumentów polityki bilansowej na obraz sytuacji finansowej wybranych przedsiębiorstw
 • Analiza i ocena modelu biznesowego w raporcie zintegrowanym na przykładzie wybranych podmiotów z sektora energetycznego
 • Wpływ aktualizacji wyceny aktywów na obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • Wykorzystanie sprawozdań budżetowych do analizy i oceny strumieni finansowych gminy
 • Aktywa pieniężne i ich rola w kształtowaniu płynności finansowej
Magdalena Głębocka

Problematyka: Analiza finansowa sprawozdań finansowych. Organizacja rachunkowości. Polityka rachunkowości - zasady jej opracowania i jej wpływ na wiarygodność sprawozdań finansowych. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Rachunkowość jednostek sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (w tym uproszczone formy ewidencji księgowych- zasady prowadzenia, użyteczność decyzyjna). Rachunkowość kreatywna, polityka bilansowa a wiarygodność sprawozdań finansowych. Sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych. Zasady prowadzenia rachunkowości w środowisku informatycznym. Wynagrodzenia jako koszt działalności podmiotu gospodarczego. Wynik finansowy- zasady ustalania według prawa o rachunkowości. Zasady wyceny i ewidencji poszczególnych grup składników majątku w regulacjach krajowego prawa o rachunkowości,  prawa podatkowego i MSR/MSSF.

 

Wybrane tytuły prac: 

 • Bilans jako podstawowe źródło informacji o sytuacji finansowo- majątkowej przedsiębiorstwa
 • Organizacja rachunkowości jako element polityki rachunkowości
 • Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej mikro i małych przedsiębiorstw 
 • Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
 • Outsourcing jako sposób redukcji kosztów zatrudnienia w mikroprzedsiębiorstwach
 • Granica między rachunkowością kreatywną a agresywną
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako forma ewidencji podatkowej na przykładzie Firmy X
 • Bilans jako źródło informacji do oceny sytuacji majątkowo- finansowej jednostki
 • Gospodarstwo domowe i jego finanse

 

Iwona Kumor

Problematyka: Rachunkowość finansowa. Sprawozdawczość finansowa według regulacji krajowych i międzynarodowych. Analiza finansowa. Polityka rachunkowości. Rachunkowość mikro i małych przedsiębiorstw. Problemy podatkowe w rachunkowości. Ewidencja, rozliczanie i kalkulacja kosztów.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o płynności finansowej przedsiębiorstwa
 • Rola audytu wewnętrznego i zewnętrznego jako procesu usprawniającego działanie jednostki
 • Utrata wartości środków trwałych w świetle polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości
 • Wpływ koncepcji wyniku całkowitego na przejrzystość sprawozdań finansowych na przykładzie spółek WIG 20
Anna Kuzior

Problematyka: Krajowe i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej - wycena i prezentacja sprawozdawcza składników majątkowych, wykorzystanie informacji ze sprawozdania finansowego do oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej. Wycena i ewidencja zmian w stanie składników majątkowych. Zasady i procedury ewidencji, rozliczania kosztów. metody kalkulacji kosztów. Zasady ustalania i analizy wyniku finansowego. Polityka bilansowa i zarządzanie zyskami. Rachunkowość jednostek sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Rachunkowość i opodatkowanie transakcji leasingowych. Rachunkowość podatkowa – podatek dochodowy w rachunkowości, rachunkowość podatku od towarów i usług.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Inwestycje w świetle międzynarodowych standardów rachunkowości
 • Zasady funkcjonowania podatku od towarów i usług na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji  do analizy finansowej na przykładzie Seko S.A.
 • Aktywa finansowe i ich wycena w okresie zmian międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej
 • Ocena rentowności  i płynności  finansowej spółek giełdowych na  przykładzie PKN Orlen S.A oraz Lotos S.A.
 • Rezerwy na zobowiązania w sprawozdaniach finansowych wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie
 • Wartość godziwa w realizacji celu sprawozdawczości finansowej ogólnego przeznaczenia
 • Środki trwałe podmiotów leczniczych według ustawy o rachunkowości oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej
 • Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstwa oraz jego wpływ na zawartość informacyjną sprawozdań finansowych
Ewa Maćkowiak

Problematyka: Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Nowoczesna analiza finansowa. Rachunkowość kreatywna, behawioralna. Sprawozdawczość finansowa. Sprawozdawczość  budżetowa. Rachunek kosztów. Wycena wartości przedsiębiorstw. Koszt kapitału. Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw. 

 

Wybrane tytuły prac:

 • Nawiązanie stosunku pracy oraz czynniki wpływające na wynagrodzenie
 • Logistyczny rachunek kosztów na przykładzie przedsiębiorstwa transportowego
 • Wykorzystanie analizy finansowej w ocenie kondycji finansowej małych i średnich przedsiębiorstw
 • Modele wyceny aktywów zawarte w polityce rachunkowości w kontekście rachunkowości kreatywnej
Lucyna Poniatowska

Problematyka: Sprawozdawczość finansowa. Rachunkowość finansowa. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Polityka rachunkowości. Formy i instrumenty polityki bilansowej. Analiza sprawozdań finansowych. Rezerwy w rachunkowości. Wycena w rachunkowości. Wynik finansowy w rachunkowości. Dochód całkowity. Prawo bilansowe. Podatek odroczony w rachunkowości. Rachunkowość obrotu towarowego. Konsolidacja sprawozdań finansowych.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Ocena sytuacji majątkowo – finansowej na podstawie sprawozdań finansowych na przykładzie (...)
 • Rezerwy na zobowiązania jako instrument kształtujący obraz jednostki prezentowany w sprawozdaniu finansowym na przykładzie (...)
 • Wykorzystanie analizy wskaźnikowej sprawozdania finansowego do oceny sytuacji majątkowej na przykładzie (.....)
 • Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie (....)
 • Analiza płynności i rentowności na podstawie sprawozdania finansowego na przykładzie (...)
 • Wycena środków trwałych jako instrument polityki rachunkowości z uwzględnieniem polskich oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • Wynik finansowy w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego na przykładzie (....)
 • Ocena sytuacji finansowej spółek GKS GIEKSA Katowice s.a. i Ruch Chorzów S.A. na podstawie sprawozdań finansowych za lata 2016-2018
 • Wpływ odroczonego podatku dochodowego na sprawozdanie finansowe na przykładzie wybranych spółek giełdowych
 • Koszty jako kategoria kształtująca całkowity dochód
 • Bilans jako źródło danych do analizy finansowej na przykładzie (....)
 • Bilans jako źródło informacji o sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa
 • Amortyzacja środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym na przykładzie przedsiębiorstwa usługowego
 • Wynagrodzenia i ich ujęcie w księgach rachunkowych
 • Analiza rachunku zysków i strat jako narzędzie oceny wyniku finansowego i kategorii go kształtujących
 • Koszty działalności operacyjnej i ich ujęcie w księgach rachunkowych na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Aleksandra Sulik-Górecka

Problematyka: Rachunkowość finansowa. Organizacja rachunkowości. Sprawozdawczość i analiza finansowa. Systemy rachunku kosztów. Rewizja finansowa. Rachunkowość funduszy inwestycyjnych. Ceny transferowe. Rachunkowość behawioralna. Rachunkowość zarządcza. Budżetowanie i controlling. 


Wybrane tytuły prac:

 • Księgowe i podatkowe ujęcie amortyzacji środków trwałych na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego
 • Wpływ procedur badania sprawozdania finansowego na jego wartość informacyjną na przykładzie spółki My Center S.A.
 • Znaczenie rachunkowości kreatywnej w ocenie księgowych w Polsce
 • Rola rewizji finansowej w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa
 • Ocena płynności finansowej spółki na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej JSW
 • Znaczenie rezerw w rachunkowości na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego Logstor Polska Sp. z o.o.
 • Rola budżetowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie firmy OFI Sp. z o.o.
 • Wykorzystanie instrumentów optymalizacji podatkowej do minimalizacji obciążeń fiskalnych
 • Ujęcie księgowe i analiza kosztów zwykłej działalności operacyjnej na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego
Aleksandra Szewieczek

Problematyka: Rachunkowość finansowa. Wycena w rachunkowości i jej wpływ na sprawozdanie finansowe. Tradycyjne i współczesne systemy rachunku kosztów. Środki międzynarodowe (unijne) i ich odzwierciedlenie w systemie rachunkowości jednostki gospodarczej. Problemy rachunkowości finansowej i zarządczej podmiotów leczniczych. Wycena świadczeń zdrowotnych. Podatki w rachunkowości. Modele biznesu w sprawozdawczości zintegrowanej spółek.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Analiza finansowa jako narzędzie wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Wybrane systemy rachunku kosztów - analiza porównawcza
 • Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji o przedsiębiorstwie produkcyjnym na przykładzie (...)
 • Relacje wyniku finansowego bilansowego i podatkowego na przykładzie (...)
 • Podatek u źródła w kontekście ewidencji i opodatkowania osób prawnych
 • Ocena form opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Wpływ zmian wybranych regulacji w podatku od towarów i usług na otoczenie gospodarcze i zawód księgowego
 • Wykorzystanie rachunkowości w zarządzaniu finansami gospodarstwa domowego
 • Wpływ zmian w transakcjach leasingowych wynikających z wprowadzenia MSSF 16 “Leasing” na sprawozdania finansowe wybranych spółek WIG30
 • Rachunkowość kreatywna i agresywna w kształtowaniu sprawozdań finansowych a rola biegłego rewidenta 
 • Znaczenie etyki zawodu księgowego w kształtowaniu wiarygodnych informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • Forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa a konsekwencje ewidencyjne i gospodarcze
 • Wykorzystanie rachunkowości w planowaniu finansowym w publicznych zakładach opieki zdrowotnej
Katarzyna Tkocz-Wolny

Problematyka: Rachunkowość finansowa. Rachunkowość jednostek sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Uproszczone formy ewidencji podatkowych małych i średnich przedsiębiorstw. Problemy podatkowe w rachunkowości. Polityka rachunkowości. Rachunek kosztów. Rachunek wyników. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Problematyka prowadzenia ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem systemów informatycznych. Koszty pracy w rachunkowości.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Optymalizacja formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne na przykładzie firmy handlowo usługowej,
 • Pojęcie, ewidencja i rozliczenie kosztów podstawowej działalności operacyjnej,
 • Funkcjonowanie podatku od towarów i usług w przedsiębiorstwie produkcyjnym,
 • Środki trwałe i ich amortyzacja na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego,
 • Podatkowa ewidencja sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
 • Wynagrodzenia – istota, pojęcie oraz ewidencja księgowa na podstawie przedsiębiorstwa handlowego Wynagrodzenia – istota, pojęcie oraz ewidencja księgowa na podstawie przedsiębiorstwa handlowego,
 • Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym,
 • Wdrożenie systemu ERP w polskim oddziale zagranicznej korporacji w świetle ustawy o rachunkowości i US GAAP,
 • Uproszczone formy ewidencji podatkowych w małych przedsiębiorstwach na przykładzie działalności usługowej,
 • Rozrachunki w spółdzielni mieszkaniowej na przykładzie wybranej Spółdzielni mieszkaniowej.
Aneta Wszelaki

Problematyka: Zagadnienia rachunkowości finansowej i sprawozdawczości finansowej. Rachunkowość  jednostek budżetowych. Rachunkowość jednostek sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego. Polityka rachunkowości. Koszty pracy w rachunkowości. Rachunkowość organizacji non profit. Etyka zawodu księgowego.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Wynik finansowy w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego na przykładzie (...)
 • Zasady ustalania i rozliczania wyniku finansowego w ujęciu bilansowym na przykładzie (...)
 • Analiza polityki rachunkowości w przedsiębiorstwie (...)
 • Ujęcie i ewidencja kosztów podstawowej działalności operacyjnej na przykładzie przedsiębiorstwa
 • Uproszczone formy ewidencji podatkowych w małych i średnich przedsiębiorstwach - analiza porównawcza
 • Rezerwy w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa 
 • Organizacja rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych 
 • Kapitały własne w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w świetle prawa bilansowego na przykładzie (...)
 • Gospodarka finansowa gminy na przykładzie...
 • Amortyzacja środków trwałych w ujęciu bilansowym i podatkowym na przykładzie (...)
 • Organizacja działań inwentaryzacyjnych na przykładzie przedsiębiorstwa
 • Znaczenie etyki w zawodzie księgowego w świetle badań ankietowych
 • Obrót pieniężny w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa
 • Rachunkowość jednostek w upadłości na przykładzie (...)
 • Organizacja rachunkowości jednostek non profit na przykładzie fundacji
 • Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego na przykładzie (...)
 • Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie (...)
 • Dokumentacja i ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń na przykładzie (...)
 • Podatek VAT w rachunkowości przedsiębiorstwa

Kierunek Finance and Accounting for Business

 Promotor

Problematyka i przykładowe tematy prac
Anna Kuzior

Problematyka: Polish and international financial reporting standards. Financial accounting. Analysis of financial statements. Small and Medium - sized entities and their tax and accounting books.Cost accounting.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Analysis of the financial statement on the example of "Ruch" Chorzów inc.
 • Variable costing and its application in the production company X
 • An analysis of the liquidity risk in the aviation industry based on example of ‘Boeing’ and ‘Airbus’
 • Evaluation of financial position of the “Nestlé” company based on financial statements
 • Depreciation of fixed assets in a concept of accounting and taxation,
 • on the example of manufacturing and trading company Lena Lighting inc.

Kierunek Finance and Accounting for International Business

Promotor 

Problematyka i przykładowe tematy prac
Andrzej Piosik

Problematyka: Cost accounting systems - identifying product costs, cost allocation, variable costing, activity-based costing, life-cycle costing, target costing. Methods and instruments of management accounting (variable and fixed costs,standard costing, CVP analysis, budgeting, budgetary control, measuring and managing performance, capital budgeting, decision trees). Financial Analysis. Financial reporting (according to Polish standards and IFRS, valuation of assets and liabilities, consolidated financial statements, intangible assets, revenue recognition, financial liabilities, financial assets, deferred income tax, statement of comprehensive income, cash-flow statement, non-current tangible assets, provisions). Accounting policy, accounting and real earnings management - determinants and instruments of earnings management, income smoothing.

 

Wybrane tytuły prac

 • Mergers and acquisitions In Cee Area
 • Liquidity and profitability relationship analysis – case of WSE automotive industry

 

Kierunek Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
studia 1 -go stopnia
Aleksandra Szewieczek 

Problematyka: Organizacja systemu rachunkowości. Rachunkowość finansowa i rachunkowość podatkowa. Rachunkowość i sprawozdawczość jednostek non-profit (fundacji i stowarzyszeń), zakładów ubezpieczeń, zakładów opieki zdrowotnej. Zarządzanie finansami podmiotów leczniczych. Uproszczone modele ewidencyjne działalności gospodarczej (podatkowa karta przychodów i rozchodów, podatki dochodowe zryczałtowane, rachunkowość i sprawozdawczość finansowa mikro i małych podmiotów gospodarczych). Sprawozdawczość zintegrowana (finansowa i niefinansowa). Systematyczny rachunek kosztów i rachunki problemowe kosztów. Kontrola zarządcza w podmiotach leczniczych.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Centrum usług wspólnych jako alternatywa dla outsourcingu usług księgowych
 • Uproszczone modele ewidencyjne działalności gospodarczej mikro- i małych przedsiębiorstw - analiza porównawcza
 • Procedury rozliczania i dokumentacja w podatku VAT
 • Ocena aspektów finansowych i majątkowych spółdzielni mieszkaniowej na przykładzie (...)
 • Ustalanie i badanie wyniku finansowego w księgach rachunkowych w przedsiębiorstwie handlowym
 • Organizacja i ewidencja procesów inwentaryzacyjnych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
 • Środki unijne i ich odzwierciedlenie w systemie rachunkowości jednostki gospodarczej 
 • Gospodarowanie środkami trwałymi i ich odzwierciedlenie w rachunkowości przedsiębiorstwa (...)
 • Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe na przykładzie (...)
studia 2-go stopnia
Aleksandra Szewieczek

Problematyka: Rachunkowość finansowa. Wycena w rachunkowości i jej wpływ na sprawozdanie finansowe. Tradycyjne i współczesne systemy rachunku kosztów. Środki międzynarodowe (unijne) i ich odzwierciedlenie w systemie rachunkowości jednostki gospodarczej. Problemy rachunkowości finansowej i zarządczej podmiotów leczniczych. Wycena świadczeń zdrowotnych. Podatki w rachunkowości. Modele biznesu w sprawozdawczości zintegrowanej spółek.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Analiza finansowa jako narzędzie wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Wybrane systemy rachunku kosztów - analiza porównawcza
 • Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji o przedsiębiorstwie produkcyjnym na przykładzie (...)
 • Relacje wyniku finansowego bilansowego i podatkowego na przykładzie (...)
 • Podatek u źródła w kontekście ewidencji i opodatkowania osób prawnych
 • Ocena form opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Wpływ zmian wybranych regulacji w podatku od towarów i usług na otoczenie gospodarcze i zawód księgowego
 • Wykorzystanie rachunkowości w zarządzaniu finansami gospodarstwa domowego
 • Wpływ zmian w transakcjach leasingowych wynikających z wprowadzenia MSSF 16 “Leasing” na sprawozdania finansowe wybranych spółek WIG30
 • Rachunkowość kreatywna i agresywna w kształtowaniu sprawozdań finansowych a rola biegłego rewidenta 
 • Znaczenie etyki zawodu księgowego w kształtowaniu wiarygodnych informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • Forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa a konsekwencje ewidencyjne i gospodarcze
 • Wykorzystanie rachunkowości w planowaniu finansowym w publicznych zakładach opieki zdrowotnej

Kierunek Rachunkowość i Podatki

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
Aleksandra Sulik-Górecka

Problematyka: Rachunkowość finansowa. Organizacja rachunkowości. Sprawozdawczość i analiza finansowa. Systemy rachunku kosztów. Rewizja finansowa. Rachunkowość funduszy inwestycyjnych. Ceny transferowe. Rachunkowość behawioralna. Rachunkowość zarządcza. Budżetowanie i controlling.

 

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Księgowe i podatkowe ujęcie amortyzacji środków trwałych na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego
 • Wpływ procedur badania sprawozdania finansowego na jego wartość informacyjną na przykładzie spółki My Center S.A.
 • Znaczenie rachunkowości kreatywnej w ocenie księgowych w Polsce
 • Rola rewizji finansowej w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa
 • Ocena płynności finansowej spółki na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej JSW
 • Znaczenie rezerw w rachunkowości na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego Logstor Polska Sp. z o.o.
 • Rola budżetowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie firmy OFI Sp. z o.o.
 • Wykorzystanie instrumentów optymalizacji podatkowej do minimalizacji obciążeń fiskalnych
 • Ujęcie księgowe i analiza kosztów zwykłej działalności operacyjnej na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego