Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek Finanse i Rachunkowość

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac

studia 1-go stopnia

Dorota Adamek-Hyska

Problematyka: Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych. Krajowe Standardy Rachunkowości. Rachunkowość umów partnerstwa  publiczno-prywatnego. Rachunek kosztów. Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Rachunkowość jednostek ochrony zdrowia. Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw. Rachunkowość organizacji non profit. Sprawozdawczość budżetowa. Sprawozdawczość finansowa.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Rachunkowość podatków i opłat na przykładzie Gminy ...
 • Analiza i ocena systemu sprawozdawczości w jednostce samorządu terytorialnego
 • Inwentaryzacja jako element kontroli wewnętrznej jednostki non profit 
 • Analiza i ocena podatkowej książki przychodów i rozchodów na przykładzie przedsiębiorstwa ...
 • Rachunkowość leków w aptece ...
 • Rachunkowość darowizn w szpitalu ...
 • Organizacja rachunkowości w stowarzyszeniu 
 • System sprawozdawczości fundacji ...
 • Rachunkowość środków trwałych w jednostce …
 • Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - wycena, ewidencja i sprawozdawczość
 • Analiza rentowności na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego 
 • Specyfika rachunkowości państwowej jednostki budżetowej.
 • Zasady funkcjonowania biura rachunkowego w Polsce
 • Zapasy w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa odzieżowego
Iwona Franczak

Problematyka: Organizacja rachunkowości. Problemy podatkowe w rachunkowości. Rachunkowość podatkowa a bilansowa. Uproszczone formy ewidencji podatkowych. Dokumentacja , wycena i ewidencja aktywów i pasywów. Sprawozdawczość finansowa. Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Problematyka prowadzenia ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem systemów informatycznych. Wpływ cyfryzacji na współczesną księgowość. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Ocena działalności przedsiębiorstwa XYZ na podstawie sprawozdań finansowych
 • Wpływ zmian prawa podatkowego na organizację pracy księgowego
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako jedna z uproszczonych form rozliczeń podatkowych małych przedsiębiorstw
 • Wybór optymalnej formy opodatkowania przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą
 • Wynik finansowy w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego na przykładzie…
 • Automatyzacja pracy w księgowości na przykładzie…
 • Rola audytu wewnętrznego i rewizji finansowej na przykładzie…..
 • Organizacja rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie…
 
Magdalena Głębocka

Problematyka: Analiza finansowa sprawozdań finansowych. Budżet gospodarstwa domowego- zasady tworzenia- pojemność informacyjna. Ewidencja i rozliczanie kosztów podstawowej działalności operacyjnej. Organizacja rachunkowości. Polityka rachunkowości - zasady jej tworzenia i jej znaczenie w tworzeniu obrazu sytuacji ekonomicznej jednostki. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Rachunkowość jednostek sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (w tym uproszczone formy ewidencji księgowych- zasady prowadzenia, użyteczność decyzyjna). Rachunkowość kreatywna, polityka bilansowa- zakres pojęcia, granice, instrumenty.Sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych.Raportowanie informacji niefinansowych. Systemy informatyczne rachunkowości. Wynagrodzenia jako koszt działalności podmiotu gospodarczego. Wynik finansowy- zasady ustalania według prawa o rachunkowości.Zasady wyceny i ewidencji poszczególnych grup składników majątku w regulacjach prawa o rachunkowości i prawa podatkowego.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Bilans jako podstawowe źródło informacji o sytuacji finansowo- majątkowej przedsiębiorstwa,
 • Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe
 • Organizacja rachunkowości jako element polityki rachunkowości
 • Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej mikro i małych przedsiębiorstw 
 • Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
 • Outsourcing jako sposób redukcji kosztów zatrudnienia w mikroprzedsiębiorstwach
 • Ujęcie w księgach rachunkowych transakcji zagranicznych 
 • Aspekty podatkowe i księgowe transakcji zagranicznych,
 • Ocena płynności finansowej na podstawie rachunku przepływów pieniężnych,
 • Formy opodatkowania dochodów małych i średnich przedsiębiorstw,
 • Granica między rachunkowością kreatywną a agresywną
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako forma ewidencji podatkowej na przykładzie Firmy X
 • Bilans jako źródło informacji do oceny sytuacji majątkowo- finansowej jednostki
 • Gospodarstwo domowe i jego finanse.

 

Iwona Kumor

Problematyka: Rachunkowość finansowa. Sprawozdawczość finansowa i analiza finansowa. Rachunkowość podatkowa. Rachunek kosztów. Rachunkowość  mikro i małych podmiotów. Polityka rachunkowości.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Wybór optymalnej formy opodatkowania przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą
 • Amortyzacja środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym
 • Ocena sytuacji majątkowej i finansowej na przykładzie……..
 • Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności operacyjnej
Anna Kuzior

Problematyka: Wycena i ewidencja zmian w stanie składników majątkowych. Wycena i ewidencja rozrachunków. Sprawozdawczość finansowa  - wycena bilansowa, zawartość informacyjna elementów sprawozdań finansowych, wykorzystanie informacji ze sprawozdania finansowego do oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej. Zasady i procedury ewidencji i  rozliczania kosztów. Zasady ustalania i analizy wyniku finansowego. Polityka rachunkowości. Koszty pracy w rachunkowości. Rachunkowość jednostek sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Wybrane tytuły prac: 

 • Środki trwałe i ich metody amortyzacji na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ
 • Polityka rachunkowości i jej zastosowanie w jednostce gospodarczej
 • Wynik finansowy jako miara rezultatów działalności jednostki gospodarczej na przykładzie wybranych spółek rynku Newconnect
 • Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń i ich ewidencja księgowa na przykładzie spółki X
 • Rachunkowość kreatywna i agresywna oraz jej postrzeganie przez społeczeństwo
 • Ewidencja oraz wycena rozrachunków z odbiorcami i dostawcami na przykładzie jednostki X
 • Środki trwałe i ich amortyzacja na przykładzie spółki Dino polska S.A.

 

Bartłomiej Lisicki

Problematyka: Sprawozdawczość finansowa (ze szczególnym uwzględnieniem spółek publicznych z rynku podstawowego GPW). Badania rynków kapitałowych w rachunkowości (dane księgowe w realiach funkcjonowania rynków kapitałowych). Ocena sytuacji finansowej podmiotu w oparciu o dane pochodzące ze sprawozdań finansowych-analiza wstępna i wskaźnikowa (płynność, rentowość, zadłużenie, obrotowość itp.). Analiza techniczna i fundamentalna podmiotów giełdowych (wykorzystanie podstawowych wskaźników). Rachunkowość finansowa-formy ewidencji majątku i kapitału jednostki gospodarczej, elementy kształtujące wynik finansowy. Polityka (zasady) rachunkowości.

Wybrane tytuły prac:


 • Ocena sytuacji majątkowo-finansowej na przykładzie…
 • Analiza wstępna i wskaźnikowa podmiotu… jako element oceny sytuacji finansowej.
 • Wynik finansowy jako rezultat działalności gospodarczej wybranych spółek publicznych.
 • Wynik finansowy a reakcja rynku kapitałowego na jego ogłoszenie.
 • Formy prognozowania zmienności kursów papierów wartościowych na przykładzie wskaźników analizy technicznej/fundamentalnej.
 • Polityka rachunkowości w podmiocie...
Lucyna Poniatowska

Problematyka: Sprawozdawczość finansowa - wycena bilansowa, elementy sprawozdania finansowego, wykorzystanie sprawozdania finansowego do oceny sytuacji finansowej jednostki. Zagadnienia rachunkowość finansowej - ujęcie w księgach rachunkowych poszczególnych grup rodzajowych aktywów i pasywów, koszty i przychody w rachunkowości. Rachunkowość podatkowa - problemy podatkowe w rachunkowości, podatek odroczony. Polityka (zasady) rachunkowości. Formy i instrumenty polityki bilansowej, Rachunkowość  kreatywna. Analiza sprawozdań finansowych - analiza wstępna i wskaźnikowa sprawozdania finansowego (analiza płynności, rentowności, zadłużenia, sprawności działania itp). Wycena w rachunkowości - zasady i modele, wpływ na sprawozdanie finansowe, wycena jako instrument polityki bilansowej. Wynik finansowy w rachunkowości - zasady ustalania, analiza wyniku finansowego i kategorii kształtujących. Rezerwy w rachunkowości - wycena, zasady ustalania odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym, rezerwy jako instrument polityki bilansowej. Konsolidacja sprawozdań finansowych - metody, procedury sporządzania sprawozdań finansowych. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Ocena sytuacji majątkowo – finansowej na podstawie sprawozdań finansowych na przykładzie (...)
 • Rezerwy na zobowiązania jako instrument kształtujący obraz jednostki prezentowany w sprawozdaniu finansowym na przykładzie (...)
 • Wykorzystanie analizy wskaźnikowej sprawozdania finansowego do oceny sytuacji majątkowej na przykładzie (.....)
 • Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie (....)
 • Analiza płynności i rentowności na podstawie sprawozdania finansowego na przykładzie (...)
 • Wycena środków trwałych jako instrument polityki rachunkowości z uwzględnieniem polskich oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • Wynik finansowy w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego na przykładzie (....)
 • Ocena sytuacji finansowej spółek GKS GIEKSA Katowice s.a. i Ruch Chorzów S.A. na podstawie sprawozdań finansowych za lata 2016-2018
 • Wpływ odroczonego podatku dochodowego na sprawozdanie finansowe na przykładzie wybranych spółek giełdowych
 • Koszty jako kategoria kształtująca całkowity dochód
 • Bilans jako źródło danych do analizy finansowej na przykładzie (....)
 • Bilans jako źródło informacji o sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa
 • Amortyzacja środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym na przykładzie przedsiębiorstwa usługowego
 • Wynagrodzenia i ich ujęcie w księgach rachunkowych
 • Analiza rachunku zysków i strat jako narzędzie oceny wyniku finansowego i kategorii go kształtujących
 • Koszty działalności operacyjnej i ich ujęcie w księgach rachunkowych na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Aneta Wszelaki

Problematyka: Zagadnienia rachunkowości finansowej i sprawozdawczości finansowej. Rachunkowość  jednostek budżetowych. Rachunkowość jednostek sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego. Polityka rachunkowości. Koszty pracy w rachunkowości. Rachunkowość organizacji non profit. Etyka zawodu księgowego.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Wynik finansowy w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego na przykładzie (...)
 • Zasady ustalania i rozliczania wyniku finansowego w ujęciu bilansowym na przykładzie (...)
 • Analiza polityki rachunkowości w przedsiębiorstwie (...)
 • Ujęcie i ewidencja kosztów podstawowej działalności operacyjnej na przykładzie przedsiębiorstwa
 • Uproszczone formy ewidencji podatkowych w małych i średnich przedsiębiorstwach - analiza porównawcza
 • Organizacja rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych 
 • Gospodarka finansowa gminy na przykładzie...
 • Amortyzacja środków trwałych w ujęciu bilansowym i podatkowym na przykładzie (...)
 • Organizacja działań inwentaryzacyjnych na przykładzie przedsiębiorstwa
 • Obrót pieniężny w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa
 • Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego na przykładzie…
 • Podatek VAT w rachunkowości przedsiębiorstwa

 

studia 2-go stopnia

 

Andrzej Piosik

Problematyka: Systemy rachunku kosztów - kalkulacja, rozliczanie kosztów podstawowej działalności operacyjnej, rachunek kosztów zmiennych, rachunek kosztów działań, rachunek cyklu życia produktu, rachunek kosztów docelowych. Metody rachunkowości zarządczej (podział kosztów na stałe i zmienne, standaryzacja kosztów, analiza CVP, optymalizacja propozycji budżetu sprzedaży, budżetowanie, kontrola budżetowa, systemy zarządzania dokonaniami, budżetowanie kapitałowe, ocena finansowej efektywności projektów inwestycyjnych, zastosowanie drzew decyzyjnych). Analiza finansowa przedsiębiorstwa na tle dokonań w branży. Sprawozdawczość finansowa (wg rozwiązań krajowych i MSSF, wycena bilansowa, grupy kapitałowe, wartości niematerialne i prawne, identyfikacja przychodów, zobowiązania finansowe, aktywa finansowe, podatek odroczony w rachunkowości, sprawozdanie z dochodów całkowitych, rachunek przepływów pieniężnych, rzeczowe aktywa trwałe, rezerwy, aktywa obrotowe). Polityka bilansowa podmiotu sprawozdawczego, księgowe i rzeczowe kształtowanie wyniku finansowego (ang. earnings management) - determinanty i narzędzia kształtowania wyniku finansowego, wygładzanie wyniku finansowego.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Ocena systemu rozliczania kosztów podstawowej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa na przykładzie ….
 • Rachunek kosztów docelowych jako strategiczne  narzędzie rachunkowości zarządczej
 • Rachunek kosztów procedur medycznych w podmiotach leczniczych na przykładzie Przychodni Wielospecjalistycznej Z Podstawową Opieką Zdrowotną
 • Rozliczanie i kalkulacja kosztów na przykładzie Jednostki Organizacyjnej Zbiorowego Zaopatrzenia W Wodę I Zbiorowego Odprowadzenia Ścieków
 • Ocena systemu budżetowania /kontroli budżetowej na przykładzie Spółki …. 
 • Analiza koszt-wolumen-zysk jako narzędzie sterowania rentownością na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego Beta
 • Inwestycje jako element budżetu miasta i jego rozwoju na przykładzie Radlina
 • Ocena projektów inwestycyjnych w sektorze publicznym na podstawie Gminy
 • Budżetowanie w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Marklowice
 • Proces i finansowe efekty restrukturyzacji w Górnictwie Węgla Kamiennego na przykładzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
 • Rachunkowość zarządcza w raportowaniu dla potrzeb zarządzania na przykładzie przedsiębiorstwa z branży hotelarskiej
 • Budżet zadaniowy jako narzędzie sprawowania kontroli zarządczej nad finansami jednostki sektora publicznego na przykładzie wdrażania projektu budżetowania zadaniowego w Prokuraturze Okręgowej W Bielsku-białej
 • Budżetowanie i analizy przedbudżetowe w zarządzaniu operacyjnym przedsiębiorstwem
 • Formułowanie strategii inwestycyjnej za pomocą analizy fundamentalnej i technicznej na przykładzie Asseco Poland S.A.
 • Budżetowanie działalności i projektów realizowanych przez powiaty na przykładzie Powiatu
 • Analiza porównawcza metodyki i procedur opracowania budżetu na różnych szczeblach samorządu terytorialnego
 • Ocena działalności przedsiębiorstwa … na podstawie sprawozdań finansowych
 • Związek płynności finansowej z rentownością w przemyśle spożywczym
 • Analiza działalności kredytowej liderów sektora bankowego w Polsce w latach 2015-2017
 • Rachunek przepływów pieniężnych jako element wspomagający analizę finansową przedsiębiorstwa na przykładzie Spółki Komputronik S.A.
 • Fundusze inwestycyjne w Polsce. Analiza wyników i efektywności zarządzania Towarzystwa Bph Tfi w odniesieniu do pozostałych Funduszy Inwestycyjnych w latach 2014-2016
 • Financial statement as a source of financial analysis of the company on the example of Lpp Spółka Akcyjna
 • Znaczenie wiedzy finansowej dla wyboru formy opodatkowania mikroprzedsiębiorstw
 • Środki trwałe i ich amortyzacja według krajowych przepisów o rachunkowości oraz podatkowych
 • Rachunkowość w zarządzaniu podmiotami gospodarki mieszkaniowej na przykładzie Raciborza
 • Zastosowanie i ocena konsolidacji sprawozdań finansowych na przykładzie Spółki 
 • Konsekwencje ekonomiczne umiędzynarodowienia i ich wpływ na chińskie standardy rachunkowości
 • Sprawozdanie finansowe i jego przekształcenie z polskich standardów rachunkowości na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
 • Analiza porównawcza polityki bilansowej Spółek Giełdowych Sektora Przemysłu Elektromaszynowego
 • Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jako instrument kształtowania wyniku finansowego na przykładzie podmiotów sektora energetycznego w Polsce
 • Odpisy amortyzacyjne jako instrument kształtowania wyniku finansowego na przykładzie wybranych podmiotów sektora hutniczego
 • Rezerwy na świadczenia pracownicze jako instrument polityki bilansowej – MSSF a ustawa o rachunkowości
Józef Pfaff

Problematyka: Organizacja rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw. Badanie sprawozdań finansowych. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej. Dokumentacja, wycena i ewidencja aktywów i pasywów. Polityka rachunkowości. Prowadzenie ksiąg rachunkowych. Outsourcing usług księgowych. Inwentaryzacja aktywów i pasywów. Kontrola wewnętrzna w systemie rachunkowości. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. 

 

Wybrane tytuły prac:

 • Analiza kapitału własnego jako źródło finansowania działalności spółki akcyjnej
 • Ustalanie, rozliczanie i analiza wyniku finansowego na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego
 • Analiza płynności finansowej wybranych spółek giełdowych sektora górniczego
 • Rola rewizji finansowej w wykrywaniu błędów i oszustw w sprawozdaniach finansowych na przykładzie procedur stosowanych w firmie audytorskiej
 • Aktualizacja wartości aktywów w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych na przykładzie spółki akcyjnej sektora IT
 • Kalkulacja jednostkowego kosztu wytworzenia produktu w spółce jawnej grupa Buena
 • Metody rozliczania kosztów działalności pomocniczej na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego
 • Ustalenie wyniku finansowego w ujęciu bilansowym i podatkowym na przykładzie spółki handlowo - usługowej
 •  Organizacja inwentaryzacji rocznej na przykładzie przedsiębiorstwa handlowo - usługowego
Małgorzata Rówińska-Kráľ

Problematyka: Modele wyceny bilansowej w regulacjach ustawy o rachunkowości i MSSF. Sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych. Wykorzystanie sprawozdania finansowego w analizie finansowej. Rachunkowość podatkowa. Polityka rachunkowości jednostek gospodarczych. Rewizja finansowa.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Narzędzia polityki rachunkowości stosowane w jednostkach gospodarczych na przykładzie…
 • Środki trwałe w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego
 • Modele wyceny bilansowej aktywów i ich zastosowanie w spółkach branży...
 • Systemy rachunku kosztów i ich wykorzystanie przez jednostki gospodarcze na przykładzie...
 • Podatek odroczony w rachunkowości jednostek gospodarczych
 • Wynik finansowy w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego na przykładzie.
 • Ocena użyteczności sprawozdania finansowego na przykładzie…
 • Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródło informacji w ocenie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej na przykładzie…
 • Znaczenie rewizji finansowej w poświadczeniu wiarygodności informacji sprawozdawczych na przykładzie…
Marzena Strojek-Filus

Problematyka: Sprawozdawczość finansowa. Rachunkowość grup kapitałowych. Ocena sytuacji finansowej jednostki na podstawie sprawozdań finansowych (w szczególności problematyka pomiaru płynności, rentowności). Standardy krajowe i międzynarodowe rachunkowości. Wycena w rachunkowości (metody, modele, parametry wyceny, zasady). Wycena i ewidencja księgowa składników majątkowych i kapitałów jednostki gospodarczej. Polityka rachunkowości, rachunkowość kreatywna. Rachunkowość jednostek mikro, małych i średnich. Rachunkowość podatkowa (problemy podatkowe w rachunkowości). Raportowanie danych niefinansowych. Problemy rachunku kosztów. Sprawozdawczość finansowa.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Wpływ działalności badawczo-rozwojowej na prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Znaczenie kreatywnej rachunkowości w kształtowaniu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego
 • Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o zagrożeniu kontynuacji działalności przedsiębiorstwa
 • Finanse behawioralne jako nowy kierunek analizy zachowania inwestorów
 • Ocena płynności finansowej w spółce z branży węglowej na podstawie sprawozdań finansowych na przykładzie ZPMW POL-CARBON Sp.z o.o.
 • Strategie w zakresie podatku od towarów i usług w obrocie krajowym oraz ich wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstwa
Beata Dratwińska-Kania

Problematyka: Problemy controllingu i rachunkowości zarządczej. Budżetowanie i analiza odchyleń jako narzędzie rachunkowości zarządczej. Sprawozdawczość finansowa  i analiza finansowa. Wynik finansowy - metody, treść ekonomiczna, kierunki analizy. Problemy rachunku kosztów - rozliczanie kosztów pośrednich, ustalenie kosztu wytworzenia produktu, kalkulacje kosztów. Modele wyceny w rachunkowości. Raportowanie niefinansowe. Rachunkowość kreatywna i polityka rachunkowości. Sprawozdawczość finansowa w instytucjach finansowych. Problemy controllingu i rachunkowości zarządczej w instytucjach finansowych.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Akcje jako instrument finansowy według regulacji krajowych i międzynarodowych
 • Znaczenie polityki rachunkowości dla kształtowania wyniku finansowego przedsiębiorstwa
 • Analiza wariancji jako narzędzie rachunkowości zarządczej
 • Budżetowanie jako narzędzie rachunkowości zarządczej
 • Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa handlowego X
 • Analiza rentowności przedsiębiorstwa X
 • Analiza kosztów przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w latach 2014-2018
 • Sprawozdanie z przepływów pieniężnych jako źródło informacji o płynności finansowej przedsiębiorstw
 • Wynik finansowy z działalności gospodarczej w ujęciu bilansowym i podatkowym
Aleksandra Ferens

Problematyka: Sprawozdawczość finansowa. Sprawozdawczość zintegrowana. Sprawozdawczość społecznej odpowiedzialności biznesu - CSR. Rachunkowość środowiskowa. Systemy rachunku kosztów. Rachunkowość zarządcza. Rachunkowość podatkowa. Rachunkowość finansowa. Polityka rachunkowości.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Raport zintegrowany jako źródło kompleksowej informacji o spółce
 • Sprawozdanie finansowe sporządzone według Ustawy o Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej jako informacja o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie Spółki X
 • Rachunkowość jednostek oświatowych na przykładzie szkoły podstawowej
 • Sprawozdawczość społecznej odpowiedzialności biznesu jako jeden z podstawowych elementów raportowania zintegrowanego przedsiębiorstw
 • Wpływ instrumentów polityki bilansowej na obraz sytuacji finansowej wybranych przedsiębiorstw
 • Analiza i ocena modelu biznesowego w raporcie zintegrowanym na przykładzie wybranych podmiotów z sektora energetycznego
 • Wpływ aktualizacji wyceny aktywów na obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • Wykorzystanie sprawozdań budżetowych do analizy i oceny strumieni finansowych gminy
 • Aktywa pieniężne i ich rola w kształtowaniu płynności finansowej
Magdalena Głębocka

Problematyka: Analiza finansowa sprawozdań finansowych.Organizacja rachunkowości.Polityka rachunkowości - zasady jej opracowania i jej wpływ na wiarygodność sprawozdań finansowych. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych.Rachunkowość jednostek sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (w tym uproszczone formy ewidencji księgowych- zasady prowadzenia, użyteczność decyzyjna). Rachunkowość kreatywna, polityka bilansowa a wiarygodność sprawozdań finansowych. Sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych. Zasady prowadzenia rachunkowości w środowisku informatycznym. Wynagrodzenia jako koszt działalności podmiotu gospodarczego. Wynik finansowy- zasady ustalania według prawa o rachunkowości.

 

Wybrane tytuły prac: 

 • Bilans jako podstawowe źródło informacji o sytuacji finansowo- majątkowej przedsiębiorstwa
 • Organizacja rachunkowości jako element polityki rachunkowości
 • Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej mikro i małych przedsiębiorstw 
 • Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
 • Outsourcing jako sposób redukcji kosztów zatrudnienia w mikroprzedsiębiorstwach
 • Granica między rachunkowością kreatywną a agresywną
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako forma ewidencji podatkowej na przykładzie Firmy X
 • Bilans jako źródło informacji do oceny sytuacji majątkowo- finansowej jednostki
 • Gospodarstwo domowe i jego finanse.

Bartłomiej Lisicki

Problematyka: Sprawozdawczość finansowa (ze szczególnym uwzględnieniem spółek publicznych notowanych na rynku podstawowym oraz w ASO). Badania rynków kapitałowych w rachunkowości (dane księgowe w realiach funkcjonowania rynków kapitałowych, cenotwórczy charakter zmiennych księgowych, metody pomiaru i modele prognozowania zmienności cen papierów wartościowych w oparciu o dane finansowe, reakcja rynku). Ocena sytuacji finansowej podmiotu w oparciu o dane pochodzące ze sprawozdań finansowych-analiza wstępna i wskaźnikowa (statyczna i dynamiczna). Analiza techniczna i fundamentalna podmiotów giełdowych (zastosowanie wskaźników, kierunki rozwoju, trendy itp.). Rachunkowość finansowa-wynik finansowy, wycena, formy ewidencji majątku i kapitału jednostki gospodarczej. Polityka (zasady) rachunkowości.

Wybrane tytuły prac:

 • Funkcjonowanie jednostek gospodarczych w warunkach ujemnych kapitałów własnych na przykładzie…
 • Analiza płynności podmiotu… w oparciu o dane pochodzące z bilansu i rachunku zysków/rachunku przepływów pieniężnych.
 • Zmienne księgowe w kontekście kształtowania oczekiwań inwestorów dotyczących kształtowania cen papierów wartościowych.
 • Analiza zdarzeń-metoda oceny reakcji rynku na dane księgowe.
 • Rachunek zysków i strat jako sprawozdawczy element oceny wyniku finansowego jednostki na przykładzie…
Lucyna Poniatowska

Problematyka: Sprawozdawczość finansowa. Rachunkowość finansowa. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Polityka rachunkowości. Formy i instrumenty polityki bilansowej. Analiza sprawozdań finansowych. Rezerwy w rachunkowości. Wycena w rachunkowości. Wynik finansowy w rachunkowości. Dochód całkowity. Prawo bilansowe. Podatek odroczony w rachunkowości. Rachunkowość obrotu towarowego. Konsolidacja sprawozdań finansowych.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Ocena sytuacji majątkowo – finansowej na podstawie sprawozdań finansowych na przykładzie (...)
 • Rezerwy na zobowiązania jako instrument kształtujący obraz jednostki prezentowany w sprawozdaniu finansowym na przykładzie (...)
 • Wykorzystanie analizy wskaźnikowej sprawozdania finansowego do oceny sytuacji majątkowej na przykładzie (.....)
 • Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie (....)
 • Analiza płynności i rentowności na podstawie sprawozdania finansowego na przykładzie (...)
 • Wycena środków trwałych jako instrument polityki rachunkowości z uwzględnieniem polskich oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • Wynik finansowy w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego na przykładzie (....)
 • Ocena sytuacji finansowej spółek GKS GIEKSA Katowice s.a. i Ruch Chorzów S.A. na podstawie sprawozdań finansowych za lata 2016-2018
 • Wpływ odroczonego podatku dochodowego na sprawozdanie finansowe na przykładzie wybranych spółek giełdowych
 • Koszty jako kategoria kształtująca całkowity dochód
 • Bilans jako źródło danych do analizy finansowej na przykładzie (....)
 • Bilans jako źródło informacji o sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa
 • Amortyzacja środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym na przykładzie przedsiębiorstwa usługowego
 • Wynagrodzenia i ich ujęcie w księgach rachunkowych
 • Analiza rachunku zysków i strat jako narzędzie oceny wyniku finansowego i kategorii go kształtujących
 • Koszty działalności operacyjnej i ich ujęcie w księgach rachunkowych na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Aleksandra Sulik-Górecka

Problematyka: Rachunkowość finansowa. Organizacja rachunkowości. Sprawozdawczość i analiza finansowa. Systemy rachunku kosztów. Rewizja finansowa. Rachunkowość funduszy inwestycyjnych. Ceny transferowe. Rachunkowość behawioralna. Rachunkowość zarządcza. Budżetowanie i controlling. 


Wybrane tytuły prac:

 • Księgowe i podatkowe ujęcie amortyzacji środków trwałych na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego
 • Wpływ procedur badania sprawozdania finansowego na jego wartość informacyjną na przykładzie spółki My Center S.A.
 • Znaczenie rachunkowości kreatywnej w ocenie księgowych w Polsce
 • Rola rewizji finansowej w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa
 • Ocena płynności finansowej spółki na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej JSW
 • Znaczenie rezerw w rachunkowości na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego Logstor Polska Sp. z o.o.
 • Rola budżetowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie firmy OFI Sp. z o.o.
 • Wykorzystanie instrumentów optymalizacji podatkowej do minimalizacji obciążeń fiskalnych
 • Ujęcie księgowe i analiza kosztów zwykłej działalności operacyjnej na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego
Aleksandra Szewieczek

Problematyka: Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość finansowa. Sprawozdawczość niefinansowa, sprawozdawczość zintegrowana. Wycena w rachunkowości i jej wpływ na sprawozdanie finansowe. Tradycyjne i współczesne systemy rachunku kosztów. Środki międzynarodowe (unijne) i ich odzwierciedlenie w systemie rachunkowości jednostki gospodarczej. Problemy rachunkowości finansowej i zarządczej podmiotów leczniczych, wycena uslug zdrowotnych. Powiązania podatków i rachunkowości. Aspekty behawioralne i edukacyjne w rachunkowości. Modele biznesu w sprawozdawczości zintegrowanej spółek


Wybrane tytuły prac:

 • Analiza finansowa jako narzędzie wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Wybrane systemy rachunku kosztów - analiza porównawcza
 • Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji o przedsiębiorstwie produkcyjnym na przykładzie (...)
 • Relacje wyniku finansowego bilansowego i podatkowego na przykładzie (...)
 • Podatek u źródła w kontekście ewidencji i opodatkowania osób prawnych
 • Ocena form opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Wpływ zmian wybranych regulacji w podatku od towarów i usług na otoczenie gospodarcze i zawód księgowego
 • Wykorzystanie rachunkowości w zarządzaniu finansami gospodarstwa domowego
 • Wpływ zmian w transakcjach leasingowych wynikających z wprowadzenia MSSF 16 “Leasing” na sprawozdania finansowe wybranych spółek WIG30
 • Rachunkowość kreatywna i agresywna w kształtowaniu sprawozdań finansowych a rola biegłego rewidenta 
 • Znaczenie etyki zawodu księgowego w kształtowaniu wiarygodnych informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • Forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa a konsekwencje ewidencyjne i gospodarcze
 • Wykorzystanie rachunkowości w planowaniu finansowym w publicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • Narzędzia wspomagające pracę współczesnego księgowego na przykładzie programu SALDEOSMART
Katarzyna Tkocz-Wolny

Problematyka: Rachunkowość finansowa. Rachunkowość jednostek sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Uproszczone formy ewidencji podatkowych małych i średnich przedsiębiorstw. Problemy podatkowe w rachunkowości. Polityka rachunkowości. Rachunek kosztów. Rachunek wyników. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Problematyka prowadzenia ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem systemów informatycznych. Koszty pracy w rachunkowości.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Optymalizacja formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne na przykładzie firmy handlowo usługowej,
 • Pojęcie, ewidencja i rozliczenie kosztów podstawowej działalności operacyjnej,
 • Funkcjonowanie podatku od towarów i usług w przedsiębiorstwie produkcyjnym,
 • Środki trwałe i ich amortyzacja na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego,
 • Podatkowa ewidencja sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
 • Wynagrodzenia – istota, pojęcie oraz ewidencja księgowa na podstawie przedsiębiorstwa handlowego Wynagrodzenia – istota, pojęcie oraz ewidencja księgowa na podstawie przedsiębiorstwa handlowego,
 • Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym,
 • Wdrożenie systemu ERP w polskim oddziale zagranicznej korporacji w świetle ustawy o rachunkowości i US GAAP,
 • Uproszczone formy ewidencji podatkowych w małych przedsiębiorstwach na przykładzie działalności usługowej,
 • Rozrachunki w spółdzielni mieszkaniowej na przykładzie wybranej Spółdzielni mieszkaniowej.

Kierunek Rachunkowość i Podatki

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
Ewa Maćkowiak

Problematyka: Koszty pracy w rachunkowości. Polityka rachunkowości. Analiza finansowa. Rachunkowość budżetowa. Sprawozdawczość finansowa. Rachunkowość jednostek sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Standardy rachunkowości. Wycena w rachunkowości. Nowoczesna analiza finansowa.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Polski system rachunkowości w odniesieniu do niemieckich standardów rachunkowości,
 • Wpływ kreatywnych aspektów rachunkowości na wiarygodność przedsiębiorstw
 • Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej mikro i małych przedsiębiorstw
 • Inwentaryzacja jako podstawa weryfikacji majątku przedsiębiorstwa
 • Księgowy w systemie rachunkowości
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na podstawie firm TARCZYŃSKI S.A. oraz
 • INDYKPOL S.A.
 • Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorst