Kolejne konferencje z cyklu „Modelowanie preferencji a ryzyko” oraz „Multiple criteria decision making” za nami

W dniach 07-09.04.2019 w Ustroniu odbyły się: XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Modelowanie preferencji a ryzyko’19”  oraz 8th International Workshop on „Multiple criteria decision making’19” zorganizowane przez Katedrę Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W konferencjach uczestniczyli pracownicy Katedry:

 • prof. dr hab. Donata Kopańska-Bródka (przewodnicząca sesji),
 • prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik (przewodniczący Komitetu Naukowego),
 • prof. UE dr hab. Jerzy Michnik (sekretarz Komitetu Naukowego, członek Komietu Organizacyjnego, prezentacja referatu pt.”The WINGS Method – Examing System Evolution”),
 • prof. UE dr hab. Maciej Nowak (przewodniczący sesji, prezentacja referatu pt. „An Interactive Procedure for a Multicriteria Product-Mix-Problem”, współautor dr Jacek Wrodarczyk),
 • prof. UE dr inż. hab.  Krzysztof Targiel (przewodniczący sesji, prezentacja referatów pt. "Ryzyko a harmonogramowanie programów projektów" oraz "Wielokryterialny dobór źródeł ogrzewania w kontekście gospodarki niskoemisyjnej", współautor dr St. Grygierczyk z Euro-Centrum),
 • prof. UE dr hab. Tomasz Wachowicz (kierownik Komitetu Organizacyjnego, prezentacja referatów pt. "Self-Serving Bias in Using DSS for Solving MCDM Problems", współautor prof. dr hab. Ewa Roszkowska (Uniwersytet w Białymstoku), „Profil decyzyjny i oczekiwania decydentów wobec reprezentacji preferencji w systemach wspomagania decyzji”, współautor prof. dr hab. Ewa Roszkowska (Uniwersytet w Białymstoku), „Wpływ stylów myślenia na sposób definiowania preferencji w wielokryterialnych problemach decyzyjnych”, współautorzy: prof. dr hab. Ewa Roszkowska (Uniwersytet w Białymstoku),  dr Marzena Filipowicz-Chomko (Politechnika Białostocka)),
 • dr Renata Dudzińska-Baryła (członek Komitetu Organizacyjnego),
 • dr Agata Gluzicka (członek Komitetu Organizacyjnego),
 • dr Sławomir Jarek (członek Komitetu Organizacyjnego , prezentacja referatu pt. "Application of SOCP to Create Raking in AHP with Missing Judgments"),
 • mgr inż. Dariusz Banaś (prezentacja referatu pt. "Koegzystencja modelowania ilościowego i jakościowego w ujęciu hybrydowym System Dynamics/Soft System Dynemics"),
 • mgr Marek Czekajski (członek Komitetu Organizacyjnego , prezentacja referatu pt. „Metody grupowego podejmowania decyzji w świetle wielu interesariuszy procesu tworzenia produktów turystyki kulturowej”),
 • mgr Monika Krysiak (prezentacja referatu pt. „Zastosowanie neuroanalizy w e-negocjacjach – przegląd literatury”).