Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek Informatyka (2022/23, studia I stopnia)

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Ewa Michalska, prof. UE

Problematyka: metody ilościowe w praktyce decyzyjnej; optymalizacja i wspomaganie decyzji w sytuacji ryzyka, niepewności, niepełnej informacji i konfliktu; zastosowania zbiorów rozmytych.

 

Wybrane tytuły prac:   

 • Ocena efektywności funduszy akcyjnych w warunkach niepełnej informacji.
 • Wykorzystanie algorytmów wyznaczania sum kontrolnych do wykrywania błędów danych w systemach komputerowych.
 • Kryptografia i jej zastosowanie w aplikacji dziennik elektroniczny.
dr Sławomir Jarek

Problematyka: projektowanie i wykorzystanie systemów informatycznych bazujących na zastosowaniu metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu; zastosowania pakietu R i metaheurystyk w analizie decyzji; przykłady zastosowań problemu komiwojażera oraz kwadratowego problemu przydziału; wybrane zastosowania programowania dyskretnego; zastosowania metod ilościowych w marketingu; zastosowania metod programowania nieliniowego w analizie portfelowej; wybrane zastosowania metody AHP.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Rozwiązywanie problemu marszrutyzacji w oparciu o środowisko R i Concorde TSP Solver.
 • Przykład zastosowania bibliotek R w metodzie hierarchicznej analizy problemów decyzyjnych.
 • Zastosowanie środowiska R w planowaniu i realizacji kampanii marketingowych.
 • Zastosowanie metody hierarchicznej analizy problemów w procesach decyzyjnych związanych z tworzeniem i eksploatacją systemów teleinformatycznych.
 

Kierunek Informatyka i ekonometria (2022/23, studia I stopnia)

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr Renata Dudzińska-Baryła

Problematyka: metody ilościowe w podejmowaniu decyzji; zastosowanie metod optymalizacyjnych w praktyce;  analiza portfelowa na rynku papierów wartościowych; teoria perspektywy w ocenie papierów wartościowych, średnia-wariancja-skośność w wyborze portfela akcji; analiza ryzyka inwestycyjnego; analiza statystyczno-ekonometryczna wybranych zjawisk ekonomicznych.

 

Wybrane obronione prace:

 • Determinanty rozwoju rynku e-commerce w Polsce.
 • Wykorzystanie metod wielokryterialnych do analizy rynku gier.
 • Portfele drobnego inwestora na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • Portfel fundamentalny spółek wchodzących w skład indeksu WIG20.
 • Wybór funduszu inwestycyjnego wspomagany metodami AHP i Promethee.
 • Analiza efektów kalendarzowych na polskiej giełdzie papierów wartościowych.