Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek Informatyka (2022/23, studia II stopnia, niestacjonarne)

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Jerzy Michnik, prof. UE

Problematyka:  wielokryterialne metody podejmowania decyzji i systemy wspomagania decyzji, podejście systemowe do rozwiązywania problemów decyzyjnych.

 

Wybrane tytuły prac:   

 • Zaprojektowanie graficznego interfejsu użytkownika dla metod WINGS/ALMODES i jego oprogramowanie z wykorzystaniem bibliotek/pakietów w językach Python/Julia/R.
 • Zastosowanie metod głębokiego uczenia w praktyce biznesowej z wykorzystaniem biblioteki Keras (Python).

Kierunek Logistyka (2022/23, studia I stopnia, stacjonarne)

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. inż. Krzysztof Targiel, prof. UE

Problematyka: Projektowanie systemów logistycznych zgodnie z zasadami Inżynierii Systemów. Wykorzystanie metod ilościowych do optymalizacji procesów logistycznych. Systemy informatyczne wspomagające procesy logistyczne.

 

Wybrane tytuły prac:   

 • Projekt systemu logistycznego dla małego start-upu.
 • Analiza efektywności wybranego systemu logistycznego.
 • Optymalizacja procesów logistycznych.
 • Wykorzystanie systemu ERP w procesach logistycznych.

Kierunek Logistyka (2022/23, studia I stopnia, niestacjonarne)

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr Sławomir Jarek

Problematyka: zastosowania pakietu R w analizie procesów logistycznych, przykłady zastosowań problemu komiwojażera w logistyce, heurystyki i metaheurystyki w kwadratowym problemie przydziału w sieciach logistycznych, wybrane zastosowania programowania dyskretnego w logistyce, zastosowania metaheurystyk w analizie decyzji logistycznych, zastosowania metod ilościowych w logistyce, wybrane zastosowania metody AHP w logistyce.

 

Wybrane tytuły prac:   

 • Rozwiązywanie problemu marszrutyzacji w oparciu o środowisko R i Concorde TSP Solver.
 • Przykład zastosowania AHP w analizie procesów logistycznych.
 • Zastosowanie środowiska R w planowaniu i kontroli procesów logistycznych.
 • Zastosowanie metaheurystyk w problemie paletyzacji.
 • Przykład zastosowania AHP w analizie systemowej w systemach logistycznych.

Kierunek Informatyka i ekonometria (2022/23, studia I stopnia)

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr Renata Dudzińska-Baryła

Problematyka: metody ilościowe w podejmowaniu decyzji; zastosowanie metod optymalizacyjnych w praktyce;  analiza portfelowa na rynku papierów wartościowych; teoria perspektywy w ocenie papierów wartościowych, średnia-wariancja-skośność w wyborze portfela akcji; analiza ryzyka inwestycyjnego; analiza statystyczno-ekonometryczna wybranych zjawisk ekonomicznych.

 

Wybrane obronione prace:

 • Determinanty rozwoju rynku e-commerce w Polsce.
 • Wykorzystanie metod wielokryterialnych do analizy rynku gier.
 • Portfele drobnego inwestora na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • Portfel fundamentalny spółek wchodzących w skład indeksu WIG20.
 • Wybór funduszu inwestycyjnego wspomagany metodami AHP i Promethee.
 • Analiza efektów kalendarzowych na polskiej giełdzie papierów wartościowych.