Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek Informatyka

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
prof. dr hab. Marek Szopa

Problematyka: teoria gier i podejmowanie decyzji.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Metody sprawiedliwego podziału
 • Rynki i algorytmy kojarzenia
 • Metody i systemy wspomagania decyzji
 • Zastosowania metod statystyki Bayesowskiej do podejmowania decyzji
 • Gry z naturą i ich zastosowanie do podejmowania decyzji
 • Schemat arbitrażowy Nasha
 • Paradoks Braessa i optymalizacji sieci komunikacyjnych
 • Stosunek do ryzyka a podejmowanie decyzji
 • Rywalizacja a współpraca i ich konsekwencje w świetle Dylematu Więźnia
dr hab. Jerzy Michnik, prof. UE

Problematyka: narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie organizacjami, zastosowanie narzędzi informatycznych w modelach wielokryterialnego podejmowania decyzji,zastosowanie narzędzi informatycznych do badania dynamiki procesów w organizacjach, projektowanie i tworzenie interfejsów graficznych w systemach wspomagających zarządzanie, projektowanie kokpitów menedżerskich w systemach zarządzania.


Wybrane tytuły prac:

 • Narzędzia do automatycznej analizy danych finansowych oraz kursu akcji spółek na GPW.
 • Ciągła integracja w testach automatycznych aplikacji internetowych.
 • Interaktywny interfejs graficzny użytkownika w systemie R dla modeli podejmowania decyzji.
 • System ekspertowy wspomagający podejmowanie decyzji.
dr hab. inż. Krzysztof Targiel, prof. UE

Problematyka: analizy metod zarządzania projektami w optyce standardu PMBok-a, analiza opcyjna w zarządzaniu projektami, uczenie maszynowe we wspomaganiu decyzji oraz prognozowaniu, analiza wydźwięku za pomocą narzędzi informatycznych.


Wybrane tytuły prac:

 • Zastosowanie metodyki PMI w zarządzaniu projektami informatycznymi na przykładzie projektu migracyjnego.
 • Zarządzanie projektami kampanii reklamowy internetowej w e-commerce.
 • Wykorzystanie praktyk Zwinnego Tworzenia Oprogramowania w środowisku świadczenia usług ciągłych.
 • Wpływ metodyk zwinnych w projektach globalnych na współpracę międzynarodową w organizacjach.
 • Badania kosztów, budżetów oraz planów budżetowych w chmurze AWS.
 • Analiza danych z wykorzystaniem narzędzi Big data - pojazdy samochodowe fabrycznie nowe zarejestrowane po raz pierwszy na terytorium Polski.
 • System rozpoznawania tabli rejestracyjnych z wykorzystaniem uczenia maszynowego, języka Python, bibliotek Open Source oraz RaspberryPi.
dr hab. Tomasz Wachowicz, prof. UE

Problematyka: wspomaganie negocjacji i decyzji grupowych, metody wielokryterialne i teoria gier we wspomaganiu decyzji, systemy wspomagani decyzji i negocjacji, negocjacje elektroniczne, behawioralne aspekty podejmowania decyzji i wykorzystania systemów wspomagania decyzji.


Wybrane tytuły prac:

 • Wspomaganie negocjacji wielokryterialnych z wykorzystaniem autorskiego systemu negocjacji elektronicznych.
 • Styl rozwiązywania konfliktów i jego wpływ na wynik negocjacji elektronicznych.
 • Komputerowe wspomaganie decyzji wielokryterialnych z wykorzystaniem metody WINGS.
 • Analiza porównawcza metod wielokryterialnych SAW, TOPSIS i zautomatyzowanej metody AHP.
 • Analiza porównawcza technologii ASP .NET i .NET Core"
 • Wykorzystanie metodyk zarządzania projektami w procesie organizacji larpów.
 
dr Agata Gluzicka

Problematyka: metody ilościowe w podejmowaniu decyzji, zastosowanie metod optymalizacyjnych w praktyce, analiza ryzyka inwestycyjnego, zastosowanie analizy portfelowej do giełdy papierów wartościowych.


Wybrane tytuły prac:

 • Statystyczna analiza rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce.
 • Występowanie efektów kalendarzowych na rynku metali szlachetnych.
 • Analiza zmienności i zależności wybranych kursów walutowych.
 • Ryzyko inwestowania w kryptowaluty.
 • Analiza ryzyka inwestycyjnego wybranych spółek technologicznych notowanych na GPW.
dr Sławomir Jarek

Problematyka: zastosowania pakietu R w analizie decyzji, przykłady zastosowań problemu komiwojażera i ich analiza, heurystyki i metaheurystyki w kwadratowym problemie przydziału, wybrane zastosowania programowania dyskretnego, zastosowania metaheurystyk w analizie decyzji, zastosowania metod ilościowych w marketingu, wybrane zastosowania metody AHP.


Wybrane tytuły prac:

 • Rozwiązywanie problemu marszrutyzacji w oparciu o środowisko R i Concorde TSP Solver.
 • Przykład zastosowania bibliotek R w metodzie hierarchicznej analizy problemów decyzyjnych.
 • Zastosowanie środowiska R w planowaniu i realizacji kampanii marketingowych.
 • Zastosowanie metody hierarchicznej analizy problemów decyzyjnych w procesie utrzymania sieci teleinformatycznych.

Kierunek Informatyka i ekonometria

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Ewa Michalska

Problematyka: zastosowanie metod optymalizacyjnych w analizie portfelowej, optymalizacja i wspomaganie decyzji w sytuacji ryzyka, niepewności, niepełnej informacji i konfliktu.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Ocena efektywności funduszy akcyjnych w warunkach niepełnej informacji.
 • Wykorzystanie algorytmów wyznaczania sum kontrolnych do wykrywania błędów danych w systemach komputerowych.
 • Kryptografia i jej zastosowanie w aplikacji dziennik elektroniczny.
dr Renata Dudzińska-Baryła

Problematyka: metody optymalizacyjne w praktyce, teoria perspektywy w ocenie papierów wartościowych,  analiza portfelowa na rynku papierów wartościowych, średnia-wariancja-skośność w wyborze portfela akcji.


Wybrane tytuły prac:

 • Portfele drobnego inwestora na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • Wybór funduszu inwestycyjnego wspomagany metodami AHP i Promethee.
 • Analiza efektów kalendarzowych na polskiej giełdzie papierów wartościowych.

Kierunek Logistyka

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr Sławomir Jarek

Problematyka: zastosowania pakietu R w analizie procesów logistycznych, przykłady zastosowań problemu komiwojażera w logistyce, heurystyki i metaheurystyki w kwadratowym problemie przydziału w sieciach logistycznych, wybrane zastosowania programowania dyskretnego w logistyce, zastosowania metaheurystyk w analizie decyzji logistycznych, zastosowania metod ilościowych w logistyce, wybrane zastosowania metody AHP w logistyce.


Wybrane tytuły prac:

 • Rozwiązywanie problemu marszrutyzacji w oparciu o środowisko R i Concorde TSP Solver.
 • Przykład zastosowania AHP w analizie procesów logistycznych.
 • Zastosowanie środowiska R w planowaniu i kontroli procesów logistycznych.
 • Zastosowanie metaheurystyk w problemie paletyzacji.
 • Zastosowanie AHP w analizie sieci logistycznych.