Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek Informatyka

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
prof. dr hab. Marek Szopa

Problematyka: teoria gier i podejmowanie decyzji.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Metody sprawiedliwego podziału
 • Rynki i algorytmy kojarzenia
 • Metody i systemy wspomagania decyzji
 • Zastosowania metod statystyki Bayesowskiej do podejmowania decyzji
 • Gry z naturą i ich zastosowanie do podejmowania decyzji
 • Schemat arbitrażowy Nasha
 • Paradoks Braessa i optymalizacji sieci komunikacyjnych
 • Stosunek do ryzyka a podejmowanie decyzji
 • Rywalizacja a współpraca i ich konsekwencje w świetle Dylematu Więźnia
dr hab. inż. Krzysztof Targiel, prof. UE

Problematyka: analizy metod zarządzania projektami w optyce standardu PMBok-a; analiza opcyjna w zarządzaniu projektami; uczenie maszynowe we wspomaganiu decyzji oraz prognozowaniu; analiza sentymentu za pomocą narzędzi informatycznych i głębokich sieci neuronowych; wykorzystanie analizy tekstu i sentymentu do prognozowania za pomocą złożonych sieci neuronowych (ang. ensemble models).

 

Wybrane tytuły prac:

 • Zastosowanie metodyki PMI w zarządzaniu projektami informatycznymi na przykładzie projektu migracyjnego.
 • Badania kosztów, budżetów oraz planów budżetowych w chmurze AWS.
 • Analiza skuteczności sztucznych sieci neuronowych do prognozowania szeregów czasowych na przykładzie prognozowania falowania morza.
 • Analiza i prognozowanie wyników meczów piłkarskich z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych.
 • Wykorzystanie złożonych sieci neuronowych do prognozowania zmienności rynku finansowego.
 • Analiza sentymentu wiadomości przekazywanych w języku polskim w serwisie Twitter.
dr hab. Ewa Michalska

Problematyka: metody ilościowe w praktyce decyzyjnej; optymalizacja i wspomaganie decyzji w sytuacji ryzyka, niepewności, niepełnej informacji i konfliktu; zastosowania zbiorów rozmytych.

 

Wybrane tytuły prac:   

 • Ocena efektywności funduszy akcyjnych w warunkach niepełnej informacji.
 • Wykorzystanie algorytmów wyznaczania sum kontrolnych do wykrywania błędów danych w systemach komputerowych.
 • Kryptografia i jej zastosowanie w aplikacji dziennik elektroniczny.
dr Renata Dudzińska-Baryła

Problematyka: metody optymalizacyjne w praktyce; teoria perspektywy w ocenie papierów wartościowych; analiza portfelowa na rynku papierów wartościowych; średnia-wariancja-skośność w wyborze portfela akcji.

 

Wybrane tytuły prac: 

 • Portfele drobnego inwestora na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • Wybór funduszu inwestycyjnego wspomagany metodami AHP i Promethee.
 • Analiza efektów kalendarzowych na polskiej giełdzie papierów wartościowych.

Kierunek Informatyka i ekonometria

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr Agata Gluzicka 

Problematyka: metody ilościowe w podejmowaniu decyzji; zastosowanie metod optymalizacyjnych w praktyce; analiza ryzyka inwestycyjnego; zastosowanie analizy portfelowej do giełdy papierów wartościowych; analiza statystyczna wybranych zjawisk ekonomicznych.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Ocena poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce.
 • Występowanie efektów kalendarzowych na rynku metali szlachetnych.
 • Analiza zmienności i zależności wybranych kursów walutowych.
 • Ryzyko inwestowania w kryptowaluty.
 • Analiza poziomu przestępczości w wybranych krajach UE.
 • Analiza wybranych wskaźników demograficznych w wybranych krajach UE.
 • Ocena poziomu rozwoju turystyki krajowej i zagranicznej w Polsce na tle wybranych państw Unii Europejskiej.
 • Analiza ryzyka inwestycyjnego wybranych spółek technologicznych notowanych na GPW.

Kierunek Informatyka i ekonometria (specjalność Zarządzanie projektami)

PromotorPrzykładowe tematy prac
prof. dr hab. Marek Szopa 
Wybrane tematy prac:   

 • Metody sprawiedliwego podziału kosztów w oparciu o teorię gier.
 • Optymalizacja wyników negocjacji z zastosowaniem obiektywnych kryteriów.
 • Zastosowanie algorytmów kojarzenia do optymalizacji przydziału dóbr.

dr hab. Jerzy Michnik,

prof. UE

Wybrane tematy prac:
 • Metody eksperckie w zarządzaniu portfelem projektów.
 • Metody scenariuszowe w zarządzaniu portfelem projektów.
 • Wielokryterialne metody wyboru projektów do portfela.

  dr hab. inż. Krzysztof Targiel,

  prof. UE

  Wybrane tematy prac:  
  •  Analiza sentymentu komunikacji w projekcie.
  • Zastosowanie metodyki PMBoK w projektach migracji danych.
  • Określanie struktury interesariuszy w projektach. 

   Kierunek Logistyka

   PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
   prof. dr hab. Maciej Nowak 

   Problematyka: wykorzystanie modeli jedno- i wielokryterialnych we wspomaganiu decyzji logistycznych; optymalizacja w zarządzaniu zapasami; optymalizacja w transporcie; sterowanie procesami produkcyjnymi; zarządzanie projektami logistycznymi.

    

   Wybrane tytuły prac:

   • Wielokryterialne sterowanie zapasami na przykładzie firmy X.
   • Rozwiązania logistyczne jako podstawa budowania przewagi konkurencyjnej na przykładzie przedsiębiorstwa X.
   • Ranking atrakcyjności nieruchomości komercyjnych jako przykład zastosowania metod wielokryterialnego wspomagania podejmowania decyzji.
   • Planowanie tras pojazdów za pomocą procedury heurystycznej na przykładzie firmy Z.
   • Planowanie i harmonogramowanie produkcji na przykładzie spółki X.