Przejdź do menu Przejdź do treści

Pamięci Profesor dr hab. Kornelii Karcz

(16. 09. 1956 – 15. 05. 2007)

Prof. dr hab. Kornelia Karcz

Życiorys

Prof. dr hab. Kornelia Karcz urodziła się 16 września 1956 roku w Katowicach. Po ukończeniu w roku 1971 Szkoły Podstawowej nr 62 w Katowicach rozpoczęła naukę w IV Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1975 roku rozpoczęła studia na Wydziale Handlu, Transportu i Usług Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Studia z zakresu ekonomiki handlu zagranicznego ukończyła w 1980 roku uzyskując tytuł magistra ekonomii oraz dyplom z wyróżnieniem. W okresie studiów odznaczona została odznaką „Primus inter Pares”. W marcu 1989 obroniła pracę doktorską pt.: „Międzynarodowe porównania konsumpcji – metody, zastosowania” na Wydziale Handlu, Transportu i Usług Akademii Ekonomicznej w Katowicach, zaś Rada Wydziału dnia 17 marca 1989 roku nadała jej stopień doktora nauk ekonomicznych. W październiku 1997 roku Centralna Komisja do spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych zatwierdziła uchwałę Rady Wydziału Zarządzania AE w Katowicach z dnia 3 lipca 1997 roku o nadaniu jej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii – marketingu, teorii zachowań konsumenta na podstawie przebiegu kolokwium i dyskusji nad pracą habilitacyjną pt.: „Proces dyfuzji innowacji – podejście marketingowe”. Od 2000 r. zatrudniona była na stanowisku profesora nadzwyczajnego Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Przebieg pracy zawodowej

Cała kariera zawodowa prof. dr hab. Kornelii Karcz związana była z Akademią Ekonomiczną im. K. Adamieckiego w Katowicach. Pracę zawodową podjęła 1 października 1980 roku na stanowisku asystenta stażysty w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych w Instytucie Obrotu Towarowego i Usług. Po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki szkoły wyższej kolejno awansowała na stanowisko asystenta i starszego asystenta w tym Zakładzie.
Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych 1 października 1989 roku powołana została na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ekonomiki Handlu Zagranicznego w Instytucie Rynku i Konsumpcji.
W związku z rozwojem jej zainteresowań naukowych i zmianami organizacyjnymi w strukturze Uczelni zatrudniona została na stanowisku adiunkta w Katedrze Badań Rynkowych i Marketingowych na Wydziale Zarządzania, gdzie pracowła do chwili obecnej, pełniąc od 1 października 1999 roku funkcję kierownika Zakładu Międzynarodowych Badań Rynku i Konsumpcji.

Informacje o pracy naukowej

Początki pracy naukowej i badawczej prof. dr hab. Kornelii Karcz związane były z problematyką handlu zagranicznego i międzynarodowych stosunków ekonomicznych. Rozwój zainteresowań metodologią badań rynku i konsumpcji zwróciły jej uwagę na rolę międzynarodowych badań porównawczych. Efektem dociekań naukowych zakończonych pracą doktorską pt.: „Międzynarodowe porównania konsumpcji – metody, zastosowania” było rozwiązanie kwestii metodycznych oraz wskazanie możliwości wykorzystania międzynarodowych porównań konsumpcji w podejmowaniu decyzji makroekonomicznych. Międzynarodowe badania porównawcze prowadzone we wszystkich fazach procesu badania konsumpcji traktowane w niej były jako ważne informacyjne podstawy konstrukcji i doboru narzędzi polityki gospodarczej. W pracy przedstawiona została wieloetapowa procedura badawcza, w której obok warstwy diagnostycznej eksponowany był wątek prognostyczny. Podstawą wnioskowania o przyszłym przebiegu zjawisk w sferze konsumpcji było przyjęcie hipotezy o występowaniu procesu dyfuzji wzorów konsumpcji i upodobnianiu się struktur spożycia w skali międzynarodowej. Przyjęto jednocześnie, że poprawność i efektywność zastosowania międzynarodowych porównań do prognozowania poprzez analogie do kraju-wzorca uzależniona jest od skali i natężenia procesu dyfuzji.
Tezy postawione w rozprawie doktorskiej rozwinięte zostały zarówno w warstwie poznawczej i metodycznej, jak i aplikacyjnej.
W książce pt. „Międzynarodowe porównania konsumpcji – podstawa decyzji makro-
i mikroekonomicznych” wydanej w serii Monografie i Syntezy przez Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji w 1992 roku kierunki zastosowań badań prof. dr hab. Kornelia Karcz rozszerzyła na kwestie związane z podejmowaniem decyzji przez przedsiębiorstwa. Międzynarodowe porównania ulokowane zostały więc w podstawach informacyjnych decyzji podejmowanych nie tylko w skali makroekonomicznej , ale także mikroekonomicznej przez podmioty rynkowe, w tym zwłaszcza przedsiębiorstwa, które rozpoczęły proces internacjonalizacji.
W tym nurcie zainteresowań znalazły się także publikacje związane z problematyką standaryzacji strategii w marketingu międzynarodowym (Zakres standaryzacji strategii marketingowych na rynku światowym. „Handel Wewnętrzny” 1992, nr 1-3; oraz Standaryzacja strategii w marketingu międzynarodowym – korzyści i ograniczenia. W: Przedsiębiorstwo – Marketing – Strategie. CBiE AE, Katowice 1995).
Natomiast w warstwie teoriopoznawczej, metodycznej i empirycznej rozwój zainteresowań Pani Profesor dotyczył problematyki dyfuzji innowacji. Już w 1988 podjęła w badaniach bezpośrednich pierwszą próbę zdefiniowania przekrojów podmiotowych (segmentów konsumentów) i przedmiotowych (rodzajów potrzeb) procesu dyfuzji innowacji. Badania te były kontynuowane w latach 1989-1995, a ich zakresy podlegały modyfikacjom wraz z konkretyzowaniem hipotez badawczych. Sprzyjał temu rozwój jej zainteresowań z jednej strony problematyką zachowań konsumenta i przemian struktur konsumpcji, a z drugiej strony – problematyką marketingu międzynarodowego. Pewnym atutem, który został wykorzystany w części empirycznej przygotowanej rozprawy habilitacyjnej były zdobyte w latach 1989-1996 doświadczenia w projektowaniu i prowadzeniu badań bezpośrednich (w tym badań marketingowych). Ten nurt zainteresowań Pani Profesor reprezentowany jest w książce „Badania marketingowe w praktyce”. PWE, Warszawa 1996 (współautor Z. Kędzior, wydanie II zmienione–2001r.).
Rozpoznania literaturowe oraz badania empiryczne były podstawą przygotowanej rozprawy habilitacyjnej pt. „Proces dyfuzji innowacji – podejście marketingowe”. W warstwie poznawczej celem pracy była identyfikacja elementów strukturalnych procesu dyfuzji innowacji oraz relacji między nimi, zaś w warstwie metodycznej – operacjonalizacja badanej problematyki poprzez wskazanie metod gromadzenia i przetwarzania informacji oraz weryfikacja przydatności metod badań bezpośrednich w badaniach nad dyfuzją innowacji. Rozszerzenie analiz procesu dyfuzji związane ze wzbogaceniem ich o aspekt przestrzenny pozwoliło zwrócić uwagę na specyfikę międzynarodowego rozprzestrzeniania się innowacji.
Przyjęcie w analizie procesu dyfuzji innowacji marketingowego punktu widzenia spowodowało, że stworzone zostały możliwości nowego podejścia do badania tego procesu. Proces dyfuzji opisany został z punktu widzenia konsumenta indywidualnego, natomiast działania przedsiębiorstw uznane zostały za jego uwarunkowania. Wskazane zostały także możliwości wykorzystania wiedzy o zachowaniach konsumentów biorących udział w dyfuzji innowacji w procesie podejmowania decyzji marketingowych.
Rezultatem przedsięwzięć badawczych we wskazanych obszarach były również opublikowane artykuły naukowe (m.in. w czasopismach o zasięgu ogólnopolskim takich jak: „Handel Wewnętrzny”, „Marketing i Rynek”, „Aida Media”, „Gospodarstwo Domowe w Kraju i Na świecie”, „Życie Gospodarcze”) i referaty na krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe oraz opracowania niepublikowane.
W latach 1985-1995 prof. dr hab. Kornelia Karcz uczestniczyła ponadto w realizacji resortowych i uczelnianych projektów badawczych oraz grantów finansowanych przez KBN jako wykonawca zadań lub tematów badawczych. Były to:

 • badania centralne RP.III.39 „Zmiany w strukturze konsumpcji – lata 1986-1990”, temat 6.5 „Międzynarodowe badania porównawcze przemian w strukturze konsumpcji” oraz temat 4.21 „Możliwości oddziaływania na zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych” (współautor Z. Kędzior),
 • grant pt. „Zachowania podmiotów sfery konsumpcji w warunkach gospodarki rynkowej”, temat „Zachowania konsumentów i gospodarstw domowych w sytuacji niedojrzałej gospodarki rynkowej” (współautor Z. Kędzior),
 • grant pt. „Poziom życia – narzędzia badawcze” – raport z badań (współautor Z. Kędzior),
 • badania statutowe Katedry Badań Rynkowych i Marketingowych (m.in. „Orientacje marketingowe polskich przedsiębiorstw”, „Studium przypadku jako element treningu menedżerów w zakresie zarządzania marketingowego”, „Zachowania konsumpcyjne miejskich gospodarstw domowych w świetle badań ankietowych (próba identyfikacji)”, „Zmiany w zachowaniach konsumpcyjno-rynkowych gospodarstw domowych w świetle badań panelowych”, „Panel jako źródło informacji o wyznacznikach zamożności gospodarstw domowych” – wszystkie opracowania współautor Z. Kędzior),
 • badania własne (m.in. „Determinanty ewolucji struktury organizacyjnej przedsiębiorstw handlu zagranicznego”, „Badania procesu dyfuzji zagranicznych wzorów konsumpcji”, „Cechy i postawy innowatorów (w świetle badań bezpośrednich)”, „Modele dyfuzji innowacji”).

W latach 1995-1999 Pani Profesor była jednym z głównych wykonawców grantu finansowanego przez KBN pt. „Modele zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (lata 2000-2010)” i kierowała grupą problemową „Gospodarstwo domowe”. Rezultatem prac zrealizowanych w ramach grantu było opublikowanie wraz z prof. dr hab. Zofią Kędzior książki pt. „Modele zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (lata 2000-2010)”. Podstawowe wyniki badań opublikowane zostały także w języku angielskim („Models of households’ and enterprises’ behaviour 2000-2010 – Resume”. CBiE AE Katowice 1999). Rezultaty badań były również prezentowane na konferencjach naukowych w tym m.in.:

 • „Opinie ekspertów jako podstawa przewidywania zmian w zachowaniach podmiotów gospodarczych”. Konsument – Przedsiębiorstwo – Przyszłość. Materiały konferencyjne. CBiE AE Katowice 1997 (współautor Z. Kędzior),
 • „Orientation de marketing dans les enterprises polonaises. Cahiers Franco-Polonaise, GREG IUT II Grenoble, nr 18/1997 (współautor Z. Kędzior),
 • „Marketingowe strategie działania przedsiębiorstw – diagnoza, prognoza, model. Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce”. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej AE Kraków 1999.

W latach 1996-1998 uczestniczyła w wyjątkowym przedsięwzięciu, jakim było uporządkowanie terminologii marketingowej. Prace podjęte i zainicjowane przez prof. dr hab. J. Altkorna wraz z zespołem współpracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz prof. dr hab. T Kramera z zespołem jego współpracowników z Akademii Ekonomicznej w Katowicach zakończone zostały opublikowaniem w 1998 roku przez PWE książki pt. „Leksykon marketingu”, w której była autorem haseł z zakresu marketingu międzynarodowego.
Problematyka marketingu międzynarodowego, a zwłaszcza międzynarodowych badań marketingowych wyznacza główny obszar zainteresowań naukowych Prof. dr hab. Kornelii Karcz . W latach 1998- 2004 opublikowała szereg artykułów i opracowań monograficznych w pracach zbiorowych dotyczących tego zakresu w tym m.in.:

 • „Procedura międzynarodowych badań marketingowych” w: Marketing 2001. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Marketingowych , Uniwersytet Gdański 1998,
 • „Międzynarodowe badania marketingowe – istota, cele, zakresy” w: Konsument Przedsiębiorstwo – Przestrzeń. CBiE AE Katowice 1998
 • „Metodologia porównań międzynarodowych” w: Zachowania podmiotów rynkowych a proces integracji z Unią Europejską (aspekt metodyczny). CBiE AE Katowice 2000

Jako autorka referatów brała udział w konferencjach naukowych organizowanych przez Instytuty i Katedry Obrotu Towarowego i Usług, a następnie Katedry Marketingowe uczelni ekonomicznych oraz przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polskie Towarzystwo Ekonomiki Gospodarstwa Domowego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania oraz Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Od połowy lat dziewięćdziesiątych zainteresowania naukowe Pani Profesor poszerzone zostały o problematykę związaną z wpływem procesu integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej na zachowania podmiotów rynkowych. Mamy tu do czynienia z wielopłaszczyznowym procesem dostosowań i wzajemnych oddziaływań o bardzo złożonym charakterze. Jednym z istotnych aspektów zachowań konsumentów związanych z procesem integracji i globalizacji są ich postawy wobec produktów krajowych i zagranicznych. Badania dotyczące postaw konsumentów w tym obszarze prowadzone były w Katedrze Badań Rynkowych i Marketingowych w latach 1997-1998 (łącznie na próbie prawie 3,5 tys. konsumentów). Wymagały one rozwiązania wielu problemów metodycznych i teoretycznych związanych z procedurą badawczą. Badania miały również duży walor praktyczny. Wyniki analiz stanowić mogą przesłankę decyzji dotyczących budowania marek produktów polskich i dylematu związanego z kreowaniem pozytywnego stosunku do produktu poprzez eksponowanie Polski jako kraju pochodzenia produktów.
Rezultaty badań opublikowane zostały w 1999 roku w książce pt. „Postawy konsumentów wobec produktów krajowych i zagranicznych” (współautor Z. Kędzior). Wyniki badań upowszechnione zostały również na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych i opublikowane w materiałach konferencyjnych, w tym m.in.:

 • „Etnocentryzm konsumentów a strategie działania przedsiębiorstw na eurorynku”. Euromarketing. Koncepcje, strategie, metody. II Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, AE Kraków 1999
 • „Etnocentryzm polskich konsumentów – bariera czy szansa w procesie integracji gospodarczej?” Polskie gospodarstwa domowe w perspektywie integracji z Unią Europejską. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej SGGW Warszawa 1999
 • „Wpływ efektu kraju pochodzenia na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw”. Wspólna Europa. Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Praca zbiorowa pod red. H. Brdulak. Kolegium Gospodarki Światowej SGH Warszawa 1999
 • „Postawy konsumentów wobec produktów zagranicznych a strategie działania przedsiębiorstw międzynarodowych”. W: Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej. Tom 2, CBiE AE Katowice 1999

W 1998 roku prof. dr hab. Kornelia Karcz podjęła również próbę zrealizowania międzynarodowych badań porównawczych dotyczących postaw wobec produktów krajowych i zagranicznych. Badania pn. „Consumers attitude towards foreign goods – international comparison” przeprowadzone zostały w Belgii, Niemczech, Norwegii, Polsce oraz Grecji w ramach sieci Szkół Wyższych PRIME, zaś wyniki przedstawione zostały na konferencji EUROWEEK’99 w Gironie w Hiszpanii.
W 1999 roku koordynowała również międzynarodowe badania porównawcze pn. „Being outside European Union – threats or opportunities?” dotyczące postaw polskich, czeskich i norweskich menedżerów wobec Unii Europejskiej oraz opinii nt. konkurencyjności przedsiębiorstw krajów znajdujących się poza Unią Europejską. Wyniki badań zaprezentowane zostały w maju 2000 roku na Konferencji EUROWEEK 2000 w Mikkeli w Finlandii. Projekt nagrodzony został najwyższą nagrodą „Golden Euro”.
Doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji tych projektów badawczych oraz szerokie studia literaturowe skłoniły prof. dr hab. Kornelię Karcz do ubiegania się o grant KBN pt. „Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej – prawidłowości, relacje, porównania międzynarodowe”. Prace nad grantem rozpoczęła wraz z zespołem we wrześniu 1999, zaś zakończenie nastąpiło w grudniu 2001 roku. Rezultatem prac było opublikowanie książki pt. Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej. Relacje, prawidłowości, porównania międzynarodowe. Praca zbiorowa pod red. K. Karcz i Z. Kędzior. CBiE AE Katowice 2001. Synteza wyników badań została również opublikowana w j. angielskim w książce pt. Behaviour of market entities in Poland and the process of European Integration. CBiE AE Katowice 2001 (współautor Z. Kędzior). Wyniki badań upowszechnione zostały także w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w roku 2001 w Katowicach przez zespół grantowy pod moim kierunkiem. Referaty zgłoszone na konferencję opublikowane zostały w odrębnym zbiorze i stały się podstawą do pogłębionej i wielowątkowej dyskusji nad wpływem procesów integracji europejskiej na zachowania konsumentów i przedsiębiorstw.
Rozwojowi naukowemu prof. dr hab. Kornelii Karcz sprzyjały także odbyte staże zagraniczne (m.in. w Edinburgh University Management School w Wielkiej Brytanii – 1992, Ecole Superiere du Commerce w Tuluzie we Francji – 1994, na Uniwersytecie w Bristolu (1996) i Luton w Wielkiej Brytanii( 1997) oraz na Uniwersytecie Pierre Mendes-France, Grenoble II ( lata 1996-2002) i Uniwersytecie Burgundzkim w Dijon we Francji (2003) oraz Telemark College w Norwegii( 1999 i 2000).
W ostatnim okresie swojego życia prof. dr hab. Kornelia Karcz intensywnie rozwijała również współpracę naukowo- badawczą z różnymi ośrodkami naukowymi i badawczymi krajów Unii Europejskiej, prowadząc prace przygotowawcze do realizacji programów finansowanych w ramach VII Ramowego Programu Badań UE. Prace znajdują się w różnej fazie przygotowań. Dla przykładu wraz z Mikeli Polytechnic, Tampere oraz Wyższą Szkołą Bankowości w Rydze złożony został projekt badań w ramach tzw. projektów zintegrowanych pn. „ICT uptake in business processes of SMEs – Focus in end-users”. Przygotowano również projekt pn. Polsko-włoskie joint ventures – kulturowe czynniki sukcesu wraz z Uniwersytetem w Perugii i Uniwersytetem Pierre Mendes-France w Grenoble.
Za osiągnięcia w pracy naukowej otrzymała w roku 1990 nagrodę Indywidualną trzeciego stopnia, a w 1996 i 1998 Nagrodę Indywidualną drugiego stopnia Rektora Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Nagrody Zespołowe Rektora w latach 1997 i 1999. W roku 2005 Pani Profesor otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za opublikowaną książkę „Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe”, Wydawnictwo PWE 2004.

Informacja o pracy dydaktycznej

W pierwszym okresie pracy zawodowej prof. dr hab. Kornelia Karcz w Akademii Ekonomicznej w Katowicach prowadziła zajęcia (ćwiczenia i proseminaria) dla studentów studiów dziennych specjalności „Ekonomika handlu zagranicznego” m.in. z następujących przedmiotów: Ekonomika handlu zagranicznego, Analiza rynków zagranicznych, Problemy integracji gospodarczej, Teoria handlu międzynarodowego, Metody optymalizacyjne w handlu zagranicznym. W tym czasie była także opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych oraz współpracowałam z międzynarodową organizacją studentów szkół ekonomicznych AIESEC. W latach 1987-1993 prowadziła zajęcia dla studentów studiów dziennych specjalności: „Funkcjonowanie rynków krajowych i zagranicznych”. Zajęcia te obejmowały ćwiczenia, wykłady oraz seminaria kursowe z następujących przedmiotów: Analiza rynku, Badania rynkowe i marketingowe, Podstawy marketingu, Nauka o przedsiębiorstwie.
Od roku 1990 prowadziła seminaria magisterskie oraz wykłady dla studentów studiów dziennych i uzupełniających studiów magisterskich specjalności: „Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych” z przedmiotów: Badania marketingowe, Międzynarodowe badania porównawcze, Marketing międzynarodowy i Marketingowe badania rynków zagranicznych.
W latach 1994-2001 pracowała również jako wykładowca w Śląskiej Międzynarodowej Szkole Handlowej (studia dzienne i podyplomowe typu Mastere z zakresu Międzynarodowy Marketing Przemysłowy) oraz prowadziła wykłady z podstaw marketingu w ramach studiów MBA prowadzonych przez Akademię Ekonomiczną w Katowicach. Od roku 1996 była wykładowcą studiów MBA „International Business” prowadzonych przez Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
Od 1992 roku współpracowała z Kolegium Zarządzania AE Katowice prowadząc zajęcia w ramach studiów podyplomowych „Marketing”, „Zarządzanie firmą” i „Handel zagraniczny” oraz licencjonowanego programu menedżerskiego Harzburg Kolleg – Katowice, a także szkolenia dla menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw oraz szkolenia, seminaria i warsztaty decyzyjne organizowane na zlecenie przedsiębiorstw. Prowadziła także treningi menedżerskie z zakresu badań marketingowych i planowania marketingowego organizowane przez Centrum Badań i Ekspertyz AE Katowice.
Wraz z prof. dr hab. Zofią Kędzior przygotowałam skrypty i materiały do zajęć dydaktycznych (m.in. Marketing. Materiały do zajęć warsztatowych. Kolegium Zarządzania AE, Katowice, cztery wydania: 1993, 1994, 1995, 2003; Marketing w firmie. Podstawy teoretyczne, studia przypadków, Kolegium Zarządzania AE Katowice, 1999, Marketing przemysłowy – wybrane zagadnienia. Kolegium Zarządzania AE, Katowice 1995 i 1999 oraz Planowanie marketingowe. CBiE AE, Katowice 1996).
W ramach Programme in Business and Economics – English Track zainaugurowanego w Akademii Ekonomicznej w Katowicach w roku akademickim 1999/2000 rozpoczęła prowadzenie wykładów i zajęć warsztatowych z trzech przedmiotów: „Developing Management Skills in Cross-cultural Communication” oraz „Consumer behaviour” i”Marketing Research”.
W latach 1999-2002 w ramach programu Socrates-Erasmus pracowała w międzynarodowym zespole nad programem studiów (w wymiarze 300 godzin) pn. Developing Management Skills in Cross-Cultural Communication. Prace koordynowane były w ramach tzw. European Modules przez Karel de Grote Hogeschool w Antwerpii. Prowadziła również wykłady w szkołach wyższych w Belgii (Karel de Grote Hogeschool w Antwerpii), Norwegii (Telemark College), Francji (ESC Tulouse, ESC Lille, Uniwersytet Burgundzki Dijon, IUT Grenoble), Finlandii (Mikeli Politechnic) i Wielkiej Brytanii (Uniwersytet w Brystolu, Uniwersytet w Luton).
Pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Kornelii Karcz powstało 98 prac magisterskich i 14 prac końcowych na studiach MBA.

Rozwój młodej kadry naukowej

W roku 2003 zakończyły się powodzeniem obrony dwóch prac doktorskich, których była promotorem: w październiku 2003 praca pod tytułem „Zachowania konsumentów a proces integracji europejskiej – uwarunkowania, prawidłowości” napisana przez E. Stolarczyk ( recenzentami rozprawy były prof. zw. dr hab. J. Kramer i prof. dr hab. K. Gutkowska) oraz w listopadzie praca pod tytułem „Strategie marketingowe korporacji transnarodowych na rynku polskim” napisana przez A. Nizielską (recenzentami rozprawy byli prof. dr hab. J.W.Wiktor oraz prof. zw. dr hab. L. Żabiński). Ta ostatnia została na wniosek recenzentów zarekomendowana przez Radę Wydziału Zarządzania do nagrody Ministra MENiS oraz po pozytywnej recenzji wydawniczej prof. dr hab. T. Gołębiowskiego przyjęta do druku przez Wydawnictwo Uczelniane AE w Katowicach. W latach 2004-2006 odbyły się 4 kolejne obrony prac doktorskich prowadzonych pod kierunkiem prof. dr hab. Kornelii Karcz:

 1. M. Mitręga : Marketing relacji na rynku usług konsumpcyjnych – uwarunkowania, mierniki
 2. O. Witczak : Wizerunek banku w otoczeniu międzynarodowym – uwarunkowania kulturowe
 3. D. Babińska : Standaryzacja strategii produktu na rynku międzynarodowym
 4. Z. Spyra : Współdziałanie zagranicznych sieci handlowych i krajowych dostawców w sferze dystrybucji produktów konsumpcyjnych w Polsce.

Prof. dr hab. Kornelia Karcz pełniła funkcję recenzenta w 8 przewodach doktorskich, w tym 4 w AE Katowice, 2 na Uniwersytecie Gdańskim, 1 w AE w Krakowie, 1 w SGGW w Warszawie. Od roku 1998 była członkiem jedenastu Komisji Wydziałowych ds. wybranych czynności przewodu doktorskiego (w tym w siedmiu jako przewodnicząca).

Informacja o działalności organizacyjnej

W latach 1994-2002 prof. dr hab. Kornelia Karcz była członkiem senackiej Komisji Nauki, a latach 1999-2002 – członkiem senackiej Komisji ds. Rozwoju. W latach 1999- 2002 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Zarządzania ds. Nauki.
Od 1998 roku pracowała nad koncepcją programu studiów w języku angielskim. Program pn. „Programme in Business and Economics” obejmujący 38 przedmiotów zainaugurowany został w semestrze zimowym roku akademickiego 1999/2000 i w listopadzie 1999 powołana została na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. ścieżki angielskiej. Program skierowany był do studentów Akademii Ekonomicznej, jak również do studentów zagranicznych uczelni partnerskich i stworzył podstawy do pełnego zaangażowania się Uczelni w unijny program Socrates-Erasmus. Doświadczenia zgromadzone w czasie realizacji Programu umożliwiły podjęcie prac nad stworzeniem programu nowej specjalności magisterskiej pn. „International Business” (Biznes Międzynarodowy) w ramach kierunku Zarządzanie i Marketing. Zajęcia zainaugurowane zostały w roku akademickim 2004/2005.
Prof. dr hab. Kornelia Karcz wiele lat współorganizowała konferencje naukowe Katedry Badań Rynkowych i Marketingowych. W 1999 roku była przewodniczącą Rady Programowej V Międzynarodowej Konferencji Krajów Grupy Wyszehradzkiej (Reseau PGV) pn. „Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej – etnocentryzm czy globalizacja?”
Była członkiem Komitetu Pilotażowego Sieci Krajów Grupy Wyszehradzkiej (Reseau PGV) koordynowanej przez C. Martin z Uniwersytetu Pierre Mendes-France w Grenoble i skupiającego wybitnych uczonych reprezentujących takie dyscypliny naukowe jak nauki o zarządzaniu, stosunki międzynarodowe oraz regionalistyka. Była również członkiem komitetu redakcyjnego zeszytów polsko-francuskich wydawanych przez Uniwersytet Łódzki i GREG UIT Uniwersytetu Pierre Mendes-France ( Cahiers Franco-polonais).

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca