Przejdź do menu Przejdź do treści

Prof. UE dr hab. Andrzej Bajdak

 • A. Bajdak: Polska w Unii Europejskiej, szansa czy zagrożenie dla małych i średnich przedsiębiorstw, w: Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej, praca zbiorowa pod red. U. Janeczek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, 2001.
 • A. Bajdak: Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z partnerami zagranicznymi u progu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w: Konsument i przedsiębiorstwo w otoczeniu wielokulturowym, praca zbiorowa pod red. J. Kramer i U. Janeczek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, 2002.
 • U. Janeczek, A. Bajdak: Małe i średnie firmy wobec internacjonalizacji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 930, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki, red. nauk. J. Rymarczyk, W. Michalczyk, Wrocław, 2002.
 • A. Bajdak: Wpływ kluczowych osób w przedsiębiorstwie na decyzje zakupu, w: Marketing – koncepcje, badania, zarządzanie, praca zbiorowa pod red. L. Żabińskiego i K. Śliwińskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2002.
 • A. Bajdak, U. Janeczek: Preferencje nabywców produktów przemysłowych w zakresie form przekazywania informacji przez oferentów, w: Zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach, red. nauk. S. Kaczmarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2002.
 • A. Bajdak: Perspektywy rozwoju zakupów w Internecie z punktu widzenia ich wad i zalet, w: Internet w marketingu, praca zbiorowa pod red. A. Bajdaka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2003.
 • A. Bajdak: Uwarunkowania wykorzystania Internetu w badaniach marketingowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1004, Badania marketingowe. Metody, tendencje, zastosowania, red. nauk. K. Mazurek-Łopacińska, Wrocław, 2003.
 • A. Bajdak: Badania marketingowe preferencji przedsiębiorstw jako nabywców produktów przemysłowych – wybrane podstawy teoretyczne i metodyczne, Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, 20, Katowice, 2003.
 • A. Bajdak: Badania marketingowe nabywców instytucjonalnych – wybrane podstawy teoretyczne i metodyczne, w: Systemy komunikacji marketingowej, praca zbiorowa pod red. T. Kramer. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice, 2004.
 • A. Bajdak: Badania marketingowe preferencji nabywców instytucjonalnych a koncepcja marketingu relacji, w: Konsument, Przedsiębiorstwo, Przestrzeń, red. nauk. Z. Kędzior, J. Pyka, U. Zagóra-Jonszta, K. Znaniecka, T. Żabińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, 2004.
 • A. Bajdak, K. Karcz: Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych, t. I, red. nauk. B. Gregor, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 179, Łódź, 2004.
 • A. Bajdak: Determinanty rozwoju badań marketingowych w Internecie, w: Badania marketingowe w Internecie, praca zbiorowa pod red. K. Karcz i A. Bajdaka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, 2004.
 • K. Karcz, A. Bajdak: Specyfika badań marketingowych w Internecie, w: Badania marketingowe w Internecie, praca zbiorowa pod red. K. Karcz i A. Bajdaka Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, 2005.
 • A. Bajdak: Znajomość preferencji jako podstawa budowania relacji z klientem instytucjonalnym, w: Marketing relacji w przedsiębiorstwach i instytucjach rynkowych, red. A. Limański i R. Milic-Czerniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice, 2005.
 • A. Bajdak: Zmiany w zakresie zbierania i wykorzystywania informacji o klientach przedsiębiorstwa wywołane przyjęciem koncepcji marketingu relacji, w: Zmiany zachowań podmiotów rynkowych, cz.1, red. R. Milic-Czerniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice, 2006.
 • A. Bajdak: Komunikacja marketingowa z klientem instytucjonalnym w warunkach stosowania koncepcji marketingu relacji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, nr 42, 2006.
 • Internet w marketingu, praca zbiorowa pod red. A. Bajdaka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2003.
 • Badania marketingowe w Internecie, praca zbiorowa pod red. K. Karcz i A. Bajdaka Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, 2005.
 • A. Bajdak: Modele zachowań nabywczych jako podstawa teoretyczna badania preferencji przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod red. nauk. E. Kieżel, Prace Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, nr 36, Katowice, 2007.
 • A. Bajdak: Proces wyboru dostawcy na rynku instytucjonalnym – uwarunkowania, modele, w: Marketing relacji na rynku business to business, wybrane zagadnienia, praca zbiorowa pod red. M. Mitręgi, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, 2007.
 • A. Bajdak: Organisational buyer preferences as research subject, w: Research in the area of economics and company management. Education and development of competencies in managerial and economic disciplines. European structural funds projects : conference proceedings : International conference on the occasion of 15 th anniversary of the establishment of Faculty of Business and Management - Brno University of Technology, ed. T. Heralecky, J. Kolenak, L. Masterova, P. Novak, Brno, 2007, CD-ROM.
 • A. Bajdak: Zastosowanie metod jakościowych w badaniach relacji z klientem instytucjonalnym, w: Badania marketingowe: metody, nowe technologie, obszary aplikacji, praca zbiorowa pod red. K. Mazurek-Łopacinskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2008.
 • A. Bajdak: Relacje między małymi przedsiębiorstwami a władzami lokalnymi w Polsce, w: Współczesny marketing: trendy, działania, praca zbiorowa pod red. G. Sobczyk. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2008.
 • A. Bajdak: Relacje pomiędzy władzami lokalnymi a małymi przedsiębiorstwami w aspekcie marketingowym – wyniki międzynarodowych badań porównawczych, w: Zarządzanie. Współczesne problemy badawcze, praca zbiorowa pod red. A. Bajdaka i W. Czakona, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, 2008.
 • Zarządzanie. Współczesne problemy badawcze, praca zbiorowa pod red. A. Bajdaka i W. Czakona, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, 2008.
 • A. Bajdak: Usługi w procesie budowania trwałych relacji z klientem na rynku maszyn i urządzeń, w: Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na wiedzy, praca zbiorowa pod red. I. Rudawskiej i M. Soboń, Difin, 2009.
 • A. Bajdak, L. Kaňovská: Znajomość, stosowanie i rozumienie pojęcia „marketing relacji” w małych przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce i Czechach, w: Tożsamość i wizerunek marketingu, praca zbiorowa pod red. R. Niestroja, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2009.
 • Relationship marketing in micro and small enterprises and local authorities – international comparison, ed. A. Bajdak, R. Lukášová, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, 2009.
 • A.Bajdak, Wizerunek marketing w Polsce, Marketing i Rynek nr 11/ 2009
 • A.Bajdak, R.Lukášová: Local authorities and their attitudes towards stakeholders:comparison of Polish and Czech local authorities. Verejná správa a spoločnost’. Faculta verejnej správy UPJŠ v Košiciach, ročnik X. 2/2009.
 • A.Bajdak: Wybór podmiotu badania a wiarygodność informacji o preferencjach nabywców instytucjonalnych. W: Badania marketingowe – skuteczność w zarządzaniu przedsiębiorstwem pr. Zb. Pod red. Naukową K.Mazurek-Łopacińskiej, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 97, Wydawnictwo UEW, Wrocław 2010.
 • A.Bajdak: Formy pomocy preferowane przez przedsiębiorstwa zainteresowane budowaniem relacji z podmiotami otoczenia na rynkach krajów europejskich. W: Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju. Red. naukowa  J.W.Wiktor, A.Żbikowska, PWE, Warszawa 2010.
 • A.Bajdak: Budowanie trwałych relacji polskich przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia na rynkach europejskich. W:Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe. Sz. Figiel [red. naukowa]. PWE, Warszawa 2010.
 • Zarządzanie Informatyka. Dylematy i kierunki rozwoju. A.Bajdak, M.Nowak, A.Samborski, H.Zawadzki [red]. IV Forum Naukowe UE Katowice, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice 2010.
 • A.Bajdak: Regionalne zróżnicowanie wydatków na towary i usługi konsumpcyjne w Polsce w latach 2002-2008. W: Tendencje zachowań konsumenckich na regionalnym rynku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Nr 609 Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 • A.Bajdak: Digital signage jako nowy kanał komunikacji marketingowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr. 660, Ekonomiczne problemy Usług nr 72, Szczecin 2011.
 • A.Bajdak: Budowanie relacji polskich przedsiębiorstw z partnerami biznesowymi na rynkach krajów sąsiedzkich.w: "Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – internacjonalizacja i konkurencyjność międzynarodowa - wybrane problemy", T. Sporek [red.], Studia Ekonomiczne Nr 116, Katowice 2012.
 • A.Bajdak, M.Drzazga: Komunikacja marketingowa w procesie tworzenia wartości  w przedsiębiorstwach  handlu detalicznego. Handel Wewnętrzny 2013, maj-czerwiec.
 • A.Bajdak, M.Drzazga: Digital signage jako kanał komunikacji marketingowej w handlu detalicznym. Handel Wewnętrzny 2013, maj-czerwiec.
 • Tendencje w zarządzaniu. Konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne. Red. A. Bajdak, M. Nowak, A.Samborski, H. Zawadzki. UE w Katowicach, Katowice 2013.
 • A. Bajdak, U.Janeczek, Marketing Communication Strategies of Polish Enterprises In EU Markets (Chosen Aspects). ЛОГІСТИКА. BІСНИК, НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”, Wydawnictwo Politechniki Lwowskiej, Lwów 2013, Nr. 762.
 • Komunikacja marketingowa – współczesne wyzwania i kierunki rozwoju,[red].A.Bajdak, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, nr 140, UE w Katowicach, Katowice 2013.
 • A.Bajdak: Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw a budowanie relacji z podmiotami otoczenia na   rynkach zagranicznych, [w]: Komunikacja marketingowa – współczesne wyzwania i kierunki rozwoju,[red].A.Bajdak, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, nr 140, UE w Katowicach, Katowice 2013.
 • A.Bajdak: Nowe media w komunikacji przedsiębiorstw z klientami, [w:] Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, A.Czubała, P.Hadrian, J.W.Wiktor [red.], PWE, Warszawa 2014, ss. 291-300 (10 str.), ISBN 978-83-208-2163-5
 • A.Bajdak: Konsumenci wobec wykorzystywania nowych mediów w komunikacji marketingowej. Marketing i Rynek 4/2014
 • Marketing Communications – selected issues. Edited by Andrzej Bajdak. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 205, UE w Katowicach, Katowice 2014
 • A.Bajdak: Marketing automation – systemy wspierające prace sprzedawców na rynku b2c, Marketing i Rynek. - 2015, nr 8 (CD), s. 25-32  ISSN 1231-7853.
Dołącz do nas

Nasi partnerzy