Przejdź do menu Przejdź do treści

·       

Monografie

 • Poezja Janusza St. Pasierba w odbiorze młodego czytelnika u schyłku wieku XX. Katowice 2000.
 • Ars, fides et ratio. Esej teologiczny? Tischner – Pasierb – Szymik. Siedlce 2012.

 

  Prace redakcyjne

 •  Religia i Kultura u Progu III Tysiąclecia. Red. Wojciech Świątkiewicz, Aleksandra Pethe. IX sympozjum naukowe. Pod patronatem honorowym Metropolity Górnośląskiego abp. dra Damiana Zimonia. Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris – Instytut Górnośląski, Katowice 2000, ss. 266. Śląski Wawrzyn Literacki. Red. Jan Malicki,  Aleksandra Pethe. Biblioteka Śląska, Katowice 2002, ss. 132.  
 • Śląski Wawrzyn Literacki. Red. Jan Malicki,  Aleksandra Pethe. Biblioteka Śląska, Katowice 2003, ss. 106.
 • Śląski Wawrzyn Literacki. Red. Jan Malicki,  Aleksandra Pethe. Biblioteka Śląska, Katowice 2004, ss. 104.  
 • „Guliwer” 2003 , nr 1-4 oraz  „Guliwer” 2004, nr 1-4. (Zastępca redaktora naczelnego).
 • Porządkowanie wolności. 25 lat Śląska w mediach. Red. Marek Łuczak, Aleksandra Pethe. Katowice 2014. 

 

 Hasła słownikowe

 • Nowy Słownik Ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji. Red. Edward Polański. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, ss. 944.

·       

Artykuły  

 • VI Jesienna Szkoła Dydaktyków Literatury i Języka Polskiego. „Polonistyka” 1994, nr 6, ss. 377-378.
 • Jan Józef Szczepański w lekturze szkolnej. W: Twórczość literacka i filmowa Jana Józefa Szczepańskiego. Red. Stefan Zabierowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1995, ss. 146-158.
 • Dydaktyka 2. Zeszyty naukowe WSP w Rzeszowie. Seria Filologiczna. W: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego. Red. Edward Polański, Zenon Uryga. T.14. Uniwersytet Śląski, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Katowice-Kraków 1995, ss.164-168. (Rec.).
 •  „Poezja i dobroć ... i więcej nic”. Doktorat honoris causa Stanisława Barańczaka. „Polonistyka” 1995, nr 10, s. 696.
 • Poeta czasu otwartego. Janusz S. Pasierb: Ksiądz – pracownik kultury. ”Gość Niedzielny” 1995, nr 5, s. 19.
 • Porozmawiajmy o ... Biblii – czyli jakie wartości może przynieść poloniście lektura książki Anny Świderkówny. „Język Polski w Szkole Średniej” 1995/96, z. 3, ss. 109-113.  
 • „Młodzi ogłuszeni przez miłość” (w poezji Janusza Stanisława Pasierba). „Polonistyka” 1996, nr 1, ss. 24-28.
 • O sakralnym horyzoncie sztuki i nauki. „Polonistyka” 1997, nr 1, ss. 60-61.
 • Straszliwa nagość umierania...Uwagi o odbiorze wiersza „ècorchè” J. S. Pasierba. W: Interpretacje i metodologie. Red. Anna Opacka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1997, ss. 52-63.
 • Poloniści o nowej maturze. „Polonistyka” 1998, nr 10, ss.685 - 687.
 • Zrozumieć siebie–wiersz Janusza Stanisława Pasierba „Dwoje” w interpretacji uczniów. W: Podmiotowy wymiar szkolnej polonistyki. Materiały z konferencji „Antropocentryczno-kulturowy nurt w kształceniu polonistycznym”. Red. Zenon Uryga. Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1998, ss. 122-129.  
 • „Metafizyczne” w poezji ks. J. S. Pasierba. W: Religia i Kultura u Progu III Tysiąclecia. Red. Wojciech Świątkiewicz, Aleksandra Pethe. IX sympozjum naukowe. Pod patronatem Metropolity Górnośląskiego abp. dra Damiana Zimonia. Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris – Instytut Górnośląski, Katowice 2000. ss.231-245.
 • Poetae primi theologisantes. Posłowie. W: ks. J. Szymik: Śmiech i płacz. Biblioteka Śląska, Katowice 2000, ss. 197-215.
 • Między erotyką i mistyką.  Niektóre aspekty liryki sióstr zakonnych. „Przegląd Powszechny” 2001, nr 10, ss. 40-55.
 • Pomiędzy „zrozumieniem zapisanego” a „zapisaniem zrozumianego”. W: Śląski Wawrzyn Literacki. Red. Jan Malicki, Aleksandra Pethe. Biblioteka Śląska, Katowice 2002, ss. 113-118.
 • Nieufni wobec piękna. „Zeszyty Karmelitańskie” 2002, nr 4, ss. 113-119.
 • Literatura w literaturze i wobec literatury. W: Śląski Wawrzyn Literacki. Red. Jan Malicki, Aleksandra Pethe. Biblioteka Śląska, Katowice 2003, ss. 96-101.
 • Doroty Terakowskiej książki dla każdego. „Guliwer” 2003, nr 2, ss .60-62.
 •  „Duchowość poplątanych kłączy”, czyli kilka luźnych uwag o kryzysie tożsamości. „Zeszyty Karmelitańskie” nr 4, 2003, ss. 7-12.
 • Tajemnica tekstu: twórca to ktoś wyjątkowy.  W: Śląski Wawrzyn Literacki. Red. Jan Malicki,  Aleksandra Pethe. Biblioteka Śląska, Katowice 2004, ss. 95-99.
 • Magia ognia w „Małej Księżniczce” F. H. Burnett. W: Zapomniani pisarze, zapomniane książki dla małego i młodego czytelnika. Red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, ss.80-90.
 • Dlaczego „literatura katolicka”? Z dziejów zagadnienia. W: Paradygmat pamięci w kulturze. Prace dedykowane Antoniemu Czyżowi. Red. Andrzej Borkowski, Marcin Pliszka, Artur Ziontek. Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Siedlce  2005, ss. 629-648.
 •  „A moja wiara szuka zrozumienia” czyli dialog o świetle według ks. Jerzego Szymika.  „Zeszyty Karmelitańskie” nr 1, 2006, ss.122-126.
 • Archetyp rodziny i ojcostwa w twórczości ks. Janusz S. Pasierba i ks. Jerzego Szymika. W: Konflikty i integracje pokoleniowe w świetle literatury i innych dziedzin nauki.  Red. Eugenia Łoch, Elżbieta Flis-Czerniak. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2006, ss. 44-58.  
 • „Idea Ojca” czyli funkcja i znaczenie ojcostwa duchowego w utworach ks. Janusza S. Pasierba i ks. Jerzego Szymika. „Polonistyka” nr 1, 2009, s. 14-18.
 •  „Zobaczyłeś – zapisz”. Sensualna percepcja życia w utworach ks. Jerzego Szymika. W: Symbolika oka w literaturze i sztuce. Od religii do popkultury. Red. Andrzej Borkowski, Ewa Borkowska, Jolanta Sawicka-Jurek. Stowarzyszenie tutajteraz, Instytut Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009, ss. 183-202.
 • O posłannictwie słowa doskonałego. Janusza St. Pasierba doświadczanie poezji Rainera Marii Rilkego. „Conversatoria Litteraria”. Międzynarodowy Rocznik Naukowy. T.2. W kręgu zagadnień komparatystyki: Teoria i praktyka związków literackich. Instytut Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej, Uniwersytet Mateja Bela, Siedlce-Banskà Bystrica 2009, ss. 363-376.
 • Dzieło Czesława Miłosza – w oczach współczesnych teologów. Wybrane aspekty zagadnienia. W: Czesław Miłosz: tradice – současnost  - recepe. Red. Mieczysław Balowski, Jiři Muryc. Ostravská univerzita, Ostrava 2009, ss. 211-228.
 •  „Gdyby święty Franciszek był współczesnym poetą....”. O wierszach ks. Jana Twardowskiego. „Rudzki Rocznik Muzealny” nr 11, 2008 (2009), ss. 120-131.
 •  „Jesteś tak blisko...”. O poezji sióstr zakonnych. „Rudzki Rocznik Muzealny” nr 11, 2008 (2009), ss. 143-157.
 • “Gdy zabłyśnie to, co ledwie przeczuwamy ...” Ks. Janusz S. Pasierb – twórca czasu otwartego.. „Rudzki Rocznik Muzealny” nr 11, 2008 (2009), ss. 132-143.
 • Symbolika chrześcijańska we współczesnym dialogu literatury pięknej i teologii – polski fenomen twórczości osób duchownych. Tezy wstępne. „Colloquia Litteraria Sedlcensia. Studia Minora” 2010, vol. II, ss. 59-65.
 • Symbolika chrześcijańska we współczesnym dialogu literatury pięknej i teologii – polski fenomen twórczości osób duchownych W: Symbol w kulturze: funkcja i semantyka. „Colloquia Litteraria Sedlcensia”. Red. Andrzej Borkowski, Justyna Urban. Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2011, ss. 193-209.
 • Filozof z Łopusznej. Ks. Józefa Tischnera geo-grafia zbawienia. W: Prace dedykowane prof. Janinie Gardzińskiej. Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej UPH w Siedlcach 2013.
 •  „Dziennikarz i teolog wobec współczesności. Wizerunek interlokutorów, sytuacja komunikacyjna i przekaz medialny w wywiadach-rzekach (Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek)”. W: (Ko)media. Konteksty dyskursu medialnego. Red. Jerzy Gołuchowski i inni. Katowice 2014.  
 • „Kocham mój świat i mój czas” - ks. Jerzy Szymik o chrześcijaństwie i współczesności. „Śląsk” 2014, nr 7, s. 60.  
 • Hilasterion. Logos, prawda, piękno i opowieść o człowieku swojego czasu. ”Śląsk” 2014,  nr 8, s. 61.  
 • O rodowodzie Ślązaków, śląskiej tożsamości i konfrontacji ze światem w wywiadach prasowych z ks. Jerzym Szymikiem. W: Porządkowanie wolności. 25 lat Śląska w mediach. Red. Marek Łuczak, Aleksandra Pethe. Katowice 2014.  

 

Pozostałe publikacje (artykuły popularnonaukowe i inne)  

 • Jeśli kiedyś odejdziesz o poezji Agnieszki Magierskiej. Przedmowa. W: Agnieszka Magierska: Jeśli kiedyś odejdziesz…. Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach – Klub Literacki „Ogród”, Siedlce 2010, ss. 3-7. (Szkic krytyczny).
 • Kongres Metafizyczny. „Śląsk” 2000, nr 9, s.78.
 • Wspominając Poetę. A wszystko sprowadza się do miłości. W: Wstępujący na wzgórze. Red. Maria Wilczek. Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2000, s. 273-277.
 • „Klub Dobrej Książki w Bibliotece Śląskiej”. „Poradnik Bibliotekarza” 2001, nr 5, s. 32.
 • Śląski Wawrzyn Literacki 2000 dla tomu poezji Czesława Miłosza „To”. „Poradnik Bibliotekarza”  2001, nr 7-8, s. 48.
 • „Guliwer” – czasopismo o książce dla dziecka. Komunikat. W: Dziecko i książka. Red. Grażyna Lewandowicz-Nosal. Biblioteka Narodowa, Warszawa 2004, s. 35-37. (Współautor: Jan Malicki).  
 • Czas mi sprzyja. Wywiad z Dorotą Terakowską. „Guliwer” nr 3, 2003, ss. 25-27.

 

·        Prace w przygotowaniu oraz publikacje oczekujące na druk: 

 • Stefanii Skwarczyńskiej rozumienie roli i znaczenia pojęcia „literatura katolicka” na gruncie nauki o literaturze. W: Stefania Skwarczyńska: osoba, myśl, spełnienia. Tom pokonferencyjny. Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej UPH w Siedlcach.  (Art.).  
 • Nazywając coś głęboko własnego ....  uwagi na  marginesie „wierszy dla Jana Pawła II” Andrzeja W. Wodzińskiego. „Ogród. Kwartalnik Humanistyczny”. Wydawnictwo UPH w Siedlcach.    
 • Gdy belles lettres i teo-logia spotykają się we wzajemności…W: Teologia i my. Prace dedykowane ks. prof. Jerzemu Szymikowi. Księga Jubileuszowa. Katowice 2014.    
 • Silentium jako miejsce spotkania w intymistycznych wypowiedziach współczesnych pisarzy i myślicieli. W: Milczenie. Antropologia. Hermeneutyka.  Red. Adam Regiewicz, Artur Żywiołek. Częstochowa 2014.  
 • „Kartki z kalendarza”.  Kornela Makuszyńskiego felieton nie całkiem „dorosły”… czyli mądrością dziecka patrząc na świat. „Guliwer” 2014.  
 •  Początki „Gościa Niedzielnego” w Katowicach (1923-1939); przyczynek do dziejów prasy katolickiej na Śląsku. Pokłosie XIV Katowickiej Konferencji „Katowice w II Rzeczypospolitej”. Katowice 2014.    

·       

Udział w radach, zespołach i kolegiach redakcyjnych:  

 •  Zastępca redaktora naczelnego czasopisma o książce dla dziecka: „Guliwer” 2003 , nr 1-4 oraz  „Guliwer” 2004, nr 1-4.
 • Członek kolegium redakcyjnego „Conversatoria Litteraria. Międzynarodowego Rocznika Naukowego”: W kręgu mitologii i mitopoetyki. Rok I: 2007. Instytut Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008.
 • Członek kolegium redakcyjnego: „Mirgorod” („Миргород: Журнал, посвящённый вопросам эпистемологии литературоведения”)  2008, nr 1. Katedra Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej w Siedlcach.
 • Członek Zespołu redakcyjnego i stały współpracownik „Zeszytów Karmelitańskich” (interdyscyplinarnego pisma poświęconego duchowości) od roku 2003. „Flos Carmeli”  Wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych, Poznań.  

·       

Recenzje wydawnicze  

 • Lustro (zwierciadło) w literaturze i kulturze. Rozprawy – szkice – eseje. Red. Andrzej Borkowski, Ewa Borkowska, Małgorzata Burta. Instytut Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddział Siedlecki. Siedlce 2006, ss. 244.  
 • Obraz kobiecych inności w tekstach literackich – „niegrzeczne dziewczynki”. Red. Beata Walenciuk-Dejneka, Łukasz Wawryniuk. Siedlce 1014 (NCN).  
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3