Dr Karina Cicha

Moja praca ze studentami w ramach seminarium licencjackiego skupia się na 2 obszarach: komunikacji i zjawisk kultury. Komunikacja odbywa się codziennie, przybiera różne formy (werbalna, niewerbalna, wizualna) i dotyczy wielu poziomów (interpersonalny, instytucjonalny, masowy). Dzięki temu jest to ogromny obszar, dostarczający ciekawego materiału badawczego. Zagadnienia takie jak:

 • budowanie relacji interpersonalnych w środowisku internetowym
 • komunikacja mediowana komputerowo (CMC),
 • nowoczesne formy projektowania informacji (webinary, infografiki, www etc.),
 • komunikacja wizualna firm i instytucji,
 • nowoczesne rozwiązania komunikacyjne (gamifikacje, visual branding, visual merchandising, digital storytelling) dla marketingu

to tylko niektóre z propozycji kierunku badań. W ramach pracy ze studentami zachęcam także do tworzenia własnych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie komunikacji, które skutkują pracami
o charakterze projektowym.

Oprócz zagadnień komunikacyjnych interesuję się kulturą i jej wytworami (ze szczególnym uwzględnieniem filmu i sztuk wizualnych), ponieważ – obok komunikacji – jest to drugi element nierozerwalnie związany z funkcjonowaniem człowieka w społeczeństwie.

Na seminarium zapraszam w pierwszej kolejności zainteresowanych tą tematyką studentów specjalności „Projektowanie komunikacji wizualnej i narracji” oraz wszystkich, którzy chcieliby swoje prace licencjackie lokować w tym obszarze tematycznym.  

Przykładowe tematy prac:

 • Budowanie nowych kompetencji wizualnych na podstawie komunikowania w portach lotniczych
 • Infografika jako element efektywnej komunikacji w społeczeństwie informacyjnym
 • Wizualna strategia promocyjna specjalności „Projektowanie komunikacji wizualnej i narracji” – projekt
 • Gamifikacja jako narzędzie marketingowe uczelni wyższej – projekt
 • Amerykańskie kino kultu jako element kontrkultury

 

Dr Dorota Konieczna

Analiza dyskursu mediów internetowych

Media internetowe wywierają coraz większy wpływ na rzeczywistość. Zmieniają i kształtuję nie tylko formę przekazu informacji, ale i sposób funkcjonowania społeczeństwa. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej sposobom ich oddziaływania, zawartości, a także relacjom pomiędzy treścią i formą tych mediów a procesami społecznymi. Jedną z najbardziej efektywnych metod badania tej przestrzeni jest analiza dyskursu, która ułatwia odpowiedź na pytanie co, jak i dlaczego jest obecne/popularne/ważne w przestrzeni internetowej.

Zagadnienia:  dziennikarstwo internetowe (np. dziennikarstwo profesjonalne, dziennikarstwo obywatelskie); nowe media (np. serwisy społecznościowe, blogosfera)  

 Przykładowe tematy prac:

 • Dyskurs polskiej lewicy/prawicy na wybranych portalach internetowych
 • Stosunki władzy w dyskursie ekonomicznym dotyczącym OFE na polskojęzycznych portalach zajmujących się tematyką gospodarczą
 • Analiza porównawcza sposobów informowania o tym samym wydarzeniu w różnych mediach internetowych

 

  Dr Jakub Parnes

Tematyka spotkań seminaryjnych i przygotowywanych przez ich uczestników prac dyplomowych koncentrowała się będzie wokół następujących obszarów problemowych:

 • media a polityka – wzajemne relacje między działalnością mediów masowych a strukturą i praktyką funkcjonowania systemu politycznego;
 • analiza procesów komunikowania politycznego, w tym działań z zakresu marketingu politycznego;
 • społeczno-polityczny wymiar funkcjonowania nowych mediów, ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w kształtowaniu się informacyjnego społeczeństwa obywatelskiego;
 • wpływ lokalnych mediów internetowych na rozwój lokalnego dialogu obywatelskiego i pogłębienie partycypacji obywatelskiej w miejscowym życiu publicznym;
 • kierunki ewolucji i wyzwania rozwojowe prasy lokalnej i regionalnej w Polsce.

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

 • Wykorzystanie mediów internetowych do stymulowania lokalnego dialogu obywatelskiego na przykładzie miasta / gminy / powiatu X.
 • ICT jako instrument wspierania realizacji celów statutowych organizacji pozarządowych na przykładzie fundacji X.
 • Możliwości i ograniczenia ICT jako narzędzia wspierającego samoorganizację obywatelską na przykładzie X.
 • Wykorzystanie nowych mediów w kampanii wyborczej partii / polityka X w wyborach do Y. • Russia Today jako narzędzie dyplomacji publicznej Federacji Rosyjskiej.  
 • Ewolucja sektora dzienników regionalnych w Polsce po 1989 roku.

 

  Prof. UE dr hab. Wiesław Walentukiewicz  

Zakres prac dyplomowych, przygotowywanych przez uczestników seminarium będzie mieścił się w obszarze badań dotyczących kognitywnych aspektów komunikacji społecznej. W szczególności będzie można zajmować się kwestiami dotyczącymi: perswazji, pojęć, nabywania kompetencji językowych czy definicji. Studentom będę udostępniane wyniki badań psychologicznych, w szczególności z psychologii poznawczej oraz psychologii decyzji. Mogą być także wykorzystywane narzędzia logiczne, umożliwiające rzetelną analizę błędów popełnianych przez użytkowników języka. Tematy prac dyplomowych będą precyzowane indywidualnie, w zależności od zainteresowań studenta.

 Przykładowe tematy prac:

 • Problemy związane z definiowaniem niektórych pojęć ekonomicznych.
 • Wybrane błędy logiczne  popełniane przez dziennikarzy.
 • Analiza niektórych typów argumentacji stosowanych przez dziennikarzy.
 • Wykorzystywane pojęć prototypowych w procesie komunikacji społecznej