Przejdź do menu Przejdź do treści

Archiwum publikacji

2012

 • Joanna Palonka, Teresa Porębska-Miąc: Innovative Telecommunication Technologies in Logistics. [In:] Innovations in Management and Production Engeenering. Edited by R. Knosala. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2012,
 • Wolny W.: Prosumpcja – konsumencka kreatywność w gospodarce elektronicznej. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 703 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 88 2012 Gospodarka elektroniczna Wyzwania rozwojowe. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012,
 • M. Żytniewski “ INTEROPERABILITY OF UBIQUITOUS SYSTEMS WITH THE USE OF SOFTWARE AGENTS” (w:) red. H. Sroka, S.Stanek, M.Pańkowska, “Computer Support for innovation and creativity 2012” UE Katowice 2012 (w opracowaniu),
 • M. Żytniewski, S. Stanek “Negocjacje w systemach wieloagentowych” (w:) red S. Stanek „Autonomiczne systemy w negocjacjach” Zeszyty Naukowe UE Katowice 2012 (w opracowaniu, współautorstwo),
 • M. Żytniewski, P. Zadora „Modelowanie procesów biznesowych” (w:) red. M. Pańkowska, S. Stanek, „Wyzwania w rozwoju podstaw metodycznych projektowania systemów informatycznych zarządzania” Zeszyty Naukowe UE Katowice 2012 (współautorstwo),
 • S. Stanek, P. Zadora, M. Żytniewski, R. Kowal „SYSTEMY WSZECHOBECNE I TECHNIOLOGIE AGENTOWE” (w:) red. R. Knosala „INNOWACJE W ZARZĄDZANIU I INŻYNIERII PRODUKCJI” Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole 2012,
 • M. Żytniewski, A. Sołtysik-Piorunkiewicz “Rozwój systemów e-administracji na tle nowoczesnych rozwiązań informatycznych z zastosowaniem technologii agentowych” “Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia” Warszawa 2012,
 • Sołtysik-Piorunkiewicz: Implementation of IT system in health protection. [w:] Knosala R.: Innovations in management and production engineering. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2012,.
 • Abramek E., Banasikowska J: Анализ и оценка платежных сайтов в контексте развития платежей по нуждам электронного правительства. «Вестник НГУЭУ - Бизнес-информатика» 2012 №1. 230-235,
 • Банасиковска Я. Тихомирова Е.И. Концепция и ожидаемые экономические выгоды полной реализации е-Администрации в Польше. «Информационные системы и технологии» № 3 (71), 59-64 c. 2012,
 • Банасиковска Я. Тихомирова Е.И. Концепция системы е-Администрации в Силезском воеводстве в Польше и состояние ей реализации. «Вестник НГУ Серия: Информационные технологии» 2012,
 • M. Żytniewski “ INTEROPERABILITY OF UBIQUITOUS SYSTEMS WITH THE USE OF SOFTWARE AGENTS” (w:) red. H. Sroka, S.Stanek, M.Pańkowska, “Computer Support for innovation and creativity 2012” UE Katowice 2012 (w opracowaniu),
 • S. Stanek, P. Zadora, M. Żytniewski, R. Kowal „SYSTEMY WSZECHOBECNE I TECHNIOLOGIE AGENTOWE” (w:) red. R. Knosala „INNOWACJE W ZARZĄDZANIU I INŻYNIERII PRODUKCJI” Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole 2012,
 • E. Abramek, St. Stanek. R. Kowal: Projektowanie systemów interorganizacyjnych, W; Wyzwania w rozwoju podstaw metodycznych projektowania systemów informatycznych zarządzania, Studia Ekonomiczne , Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach, ed. Nauk. St. Stanek i M. Pańkowska, UE Katowice 2012 ,
 • Sołtysik Andrzej, Kostrubała Sebastian, Sołtysik-Piorunkiewicz Anna, Stanek Stanisław: Wspieranie procesu rekrutacji pracowników w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem systemów wieloagentowych. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie : zbiór prac pod redakcją Ryszarda Knosali. Opole Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2009 (wygłoszony Zakopane luty 2012)
 • M. Pańkowska, Metody badań wdrażania systemów informatycznych zarządzania w: Zintegrowane Systemy Informatyczne, Kisielnicki J., Pańkowska M., Sroka H. (red.) PWN W-wa 2012, 11-34
 • M. Pańkowska, International Week as educational challenge, In: Internet Communication Management. International Week, W.Dyduch, M Pankowska (red) University of Economics, Katowice, 22-31
 • M.Pańkowska, Inicjatywy nowych technologii dla ograniczenia wykluczenia cyfrowego [w:] Współczesne obrazy polityki społecznej i gospodarczej, W.Koczur, A.Rączaszek (red.) Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe 87, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2012, 225-239

Monografie 2012:

 • W. Dyduch, M. Pańkowska (eds.) Internet Communication Management. International Week, University of Economics, Katowice, 2012.
 • Zintegrowane Systemy Informatyczne, Kisielnicki J., Pańkowska M., Sroka H. (red.) PWN W-wa 2012

Publikacje: 

2011

 • M.Pańkowska, Możliwości wykorzystania technologii mobilnych we współczesnym biznesie, Joanna Palonka, Teresa Porębska-Miąc [w:] Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Komunikacja elektroniczna, (red.) UE, Katowice,
 • M.Pańkowska, Architektura platformy hybrydowej wspomagającej kreatywność decydentów, Sebastian Kostrubała, Stanisław Stanek [w:] Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Komunikacja elektroniczna, (red.) UE, Katowice,
 • M. Żytniewski “HUMAN RESOURCES MANAGEMENT SUPPORTED BY THE SOFTWARE AGENT TECHNOLOGY” Red. H. Sroka, S.Stanek, M.Pańkowska, “Computer Support for innovation and creativity 2011” UE Katowice (Współautorzy: Stanisław Stanek, Bartosz Kopka, Sebastian Kostrubała,
 • M. Pańkowska (red.), Asymetria informacji w gospodarce elektronicznej, [w:] Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Komunikacja elektroniczna, UE, Katowice,
 • Stanek, S., Sołtysik-Piorunkiewicz, A.: Analiza porównawcza mind i concept mapperów, w. Pańkowska, M.: Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydawnictwo UE Katowice, Katowice, 2011 str. 446-464,
 • Joanna Palonka, Teresa Porębska-Miąc: „IT Solutions for the Customer Contact Center”[in:]Creativity Support Systems. Edited by H. Sroka, S. Stanek. Zeszyty Naukowe Wydziałowe, UE, Katowice 2011,
 • Joanna Palonka, Teresa Porębska-Miąc: „Możliwości wykorzystania technologii mobilnych we współczesnym biznesie”. [w:] Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Komunikacja elektroniczna. Praca pod red. M. Pańkowskiej, UE Katowice 2011,
 • S. Stanek, A. Sołtysik-Piorunkiewicz: Building creative decission support systems for project management: mind and concept mapping. [w:] Sroka H., Stanek S.: Creativity Support Systems, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011,
 • M. Żytniewski (Współautorstwo) „Metodologiczne aspekty projektowania systemów wszechobecnych” kierownik projektu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2011,
 • Wolny W.: Procesy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, w ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 651 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 68 2011. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011,
 • Abramek E., Banasikowska J: Значение активных электронных документов в повышении эффективности организации W: Инновационное развитие экономики России: институциональная среда. Konferencja, Moskiewski Uniwersytet im. Łomonosowa, kwiecień Moskwa 2011r.,
 • Banasikowska J.: Analiza przydatności Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP do realizacji e-usług w województwie śląskim. W:Technologie wiedzy w zarzadzaniu publicznym`11. Redakcja: J. Goluchowski, A. Frackiewicz-Wronka. Prace Naukowe UE Katowice 2011,
 • Banasikowska J.: Банасиковска Я.: Оценка уровня внедрения е-администрации в Польше на основании статистических источников. «Вестник НГУ Серия: Информационные технологии», Том 9 выпуск 4, 2011. 86-93 c.,
 • Banasikowska J.: Лугачев М.И., Банасиковска Я.: Концепция и состояние реализации е-Администрации в Европейском Союзе. «Актуальные проблемы экономики и права» №4, декабрь 2011. 185-189 c.,
 • Banasikowska J.: Банасиковска Я.: Анализ результатов испытаний качества и концепция стандартизации построения интернет-сайтов учреждений, предоставляющих государственные услуги в Польше. «Информационные системы и технологии», №6 (68), ноябрь-декабрь 2011. 95-101 с.,
 • Banasikowska J.: Банасиковска Я.{ Анализ полезности Системы Электронной Коммуникации Государственной Администрации SEKAP для реализации электронных услуг в Силезском воеводстве в Польше. «Актуальные проблемы экономики и права» №4 2011, декабрь 115-120 с.,
 • Banasikowska J.: Банасиковска Я.: Оценка уровня зрелости услуг е-Администрации в повятовых городах Силезского воеводства Польши. «Вестник НГУЭУ - Бизнес-информатика» 2011 №2. 193-201 c.,
 • P. Zadora Współczesne podejścia do tworzenia oprogramowania W: Systemy wspomagania organizacji SWO'2011 : praca zbiorowa pod red. Teresy Porębskiej-Miąc, Henryka Sroki. - Katowice 2011.,
 • St. Stanek, P. Zadora, M. Żytniewski, R. Kowal, Systemy wszechobecne oraz technologie agentowe, W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie /pod red. Ryszarda Knosali. T. 2.- Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2011.,
 • Twardowski Z., Wartini-Twardowska, J., Stanek, S.: A Decision Support System for the Strategic Management of Capital Groups based on the DDMCC Paradigm, Research Papers of Wroclaw University of Economics, 206, 2011, p. 192-203,
 • Kostrubała, S., Stanek, S.: Architektura platformy hybrydowej wspomagającej kreatywność decydentów, w. Pańkowska, M.: Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydawnictwo UE Katowice, Katowice, 2011 str. 227-243,
 • Kowal, R., Nowak, P., Stanek, S.: Wdrożenie systemu SAP Business One w firmie produkcyjnej, w. Zintegrowane Systemy Informatyczne klasy ERP - dobre praktyki wdrożeń, PWN, str. 143-161,
 • E. Abramek, T. Wachowicz: Chosen methods and techniques for websites evaluation, W:Creativity Support Systems, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach nr 88, red. Naukow. H. Sroka i St. Stanek, UE Katowice 2011,
 • E. Abramek, P. Zadora: Cloud Computing jako nowy sposób wykorzystania zasobów IT, referat przygotowany w ramach Górnośląskiego Forum Informatycznego w 2011 roku , www.gfi.katowice.pl,

Monografie 2011:

 • M.Pańkowska (red) Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Komunikacja elektroniczna, UE Katowice, 2011,
 • Banasikowska J.: Stan realizacji i perspektywy rozwoju e-Administracji w Polsce. UE, Katowice 2011, 232s.,
 • H.Sroka, T. Porębska-Miąc, „Systemy wspomagania decyzji” UE, Katowice 2011,
 • H. Sroka., St. Stanek, Creativity Support Systems, UE Katowice 2011

Publikacje:

2010

 • M.Pańkowska, Metody i systemy wspomagania kreatywności w rozwijaniu wiedzy w: Rozwój metod i narzędzi dla potrzeb komputerowych systemów wspomagania kreatywności, pr.zbior. pod red S.Stanka i M Pańkowskiej, Akademia Ekonomiczna, Katowice, 109-128,
 • M.Pańkowska, Nowe obszary w metodzie Project Management Institute, w: Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia, Goliński J., Kobyliński A., Sobczak A.(red.), SGH Warszawa, Monografie i opracowania nr 569, 275-285,
 • M.Pańkowska, IT Audit for Information Logistics [w:] Service Science and Logistics Informatics: Innovative Perspectives edited by Dr.Zongwei Luo, IGI Global Hershey, 2010, p.128-143, ISBN 13:9781615206032,
 • M.Pańkowska, H.Sroka, Virtual Heterarchy: Information Governance Model, [w:] Infonomics for Distributed Business and Decision-Making Environments: Creating Information System Ecology M. Pankowska (red) Business Science Reference IGI Global, Hershey, New York (2010), 132-152,
 • M.Pańkowska, Analiza mozliwości rozwoju publikacji ogólnodostępnych, Systemy Informacyjne w Zarządzaniu, Korczak J., Chomiak-Orsa I., Sroka H. (red) Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, 383-393,
 • M.Pańkowska, Model biznesowy przetwarzania rozproszonego cloud computing [w:] Technologie Wiedzy w Zarządzaniu Publicznym, J.Gołuchowski., A.Frączkiewicz-Wronka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 339-349,.
 • M.Pańkowska, Środowiska projektowe przedsięwzięć informatycznych [w:] Informatyka ekonomiczna,Informatyka w zarządzaniu Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, J.Sobieska-Karpińska (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 238-253,
 • M.Pańkowska, Strategie innowacji w projektach informatycznych [w:] Systemy Wspomagania Organizacji T. Porębska-Miąc, H Sroka (red) Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 23-33.,
 • M.Pańkowska, Prosumpcja jako innowacja współczesnego przedsiębiorstwa w: Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw, L.Kiełtyka (red) Difin Warszawa, 424-437,
 • M.Pańkowska, Technologie integracji systemow ERP w gospodarce wirtualnej [w:] Zintegrowane Systemy Zarządzania ERP w gospodarce wirtualnej, pod red H.Sroki, 95-120,
 • M.Pańkowska, Prosumpcja w inżynierii systemów informatycznych zarządzania (H.Sroka współautor) [w:] Komputerowe Systemy Zarządzania, W.Chmielarz, J. Turyna (red.) Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 43-57,
 • M.Pańkowska, Agreements in Virtual Organizations [w:] Papadopoulos, G. A., Wojtkowski, W., Wojtkowski, W. G., Wrycza, S., & Zupancic, J. (eds), Information Systems Development: Towards a Service Provision Society, Springer-Verlag: New York, 519-525,
 • Palonka J., Porębska-Miąc T., Integracja w inteligentnych systemach wspomagania decyzji. W: Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Systemy ekspertowe wczoraj, dziś i jutro. WiK 2010 Praca zbiorowa pod red. J.Gołuchowskiego i B.Filipczyk, UE, Katowice 2010,
 • Palonka J., Smolarek M.,: Dorobek pracowników Akademii Ekonomicznej w Katowicach w zakresie systemów ekspertowych. W: Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Systemy ekspertowe wczoraj, dziś i jutro. WiK 2010 Praca zbiorowa pod red. J.Gołuchowskiego i B.Filipczyk, UE, Katowice 2010,
 • Palonka J., Jendrzok K.: Chatterbot, Wirtualny doradca klienta. W: Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Systemy ekspertowe wczoraj, dziś i jutro. WiK 2010 Praca zbiorowa pod red. J.Gołuchowskiego i B.Filipczyk, UE, Katowice 2010,
 • Palonka J., Wpływ Internetu na rentowność firm w branży. W: Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2010, Praca zbiorowa pod red. T.Porębskiej-Miąc, H.Sroki, AE, Katowice 2010,
 • Sołtysik-Piorunkiewicz A., „Modele e-commerce we współczesnej gospodarce elektronicznej. Case studies. [w] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie. Tom II, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2010, ss. 468-475 (8 stron),
 • Sołtysik-Piorunkiewicz A., „Zastosowanie Google AdWords jako narzędzia wspomagającego tworzenie kampanii reklamowej w Internecie” [w] Systemy Wspomagania Organizacji 2010, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, AE Katowice 2010, ss. 113-121 (8 stron),
 • M. Żytniewski, „Hybrydowe systemy wieloagentowe w komputerowym wspomaganiu kreatywności” (w:) Rozwój metod i narzędzi dla potrzeb komputerowych systemów wspomagania kreatywności, red. S. Stanek M. Pańkowska, AE Katowice 2010,
 • M. Żytniewski, “Process Approach in Multi-agent Systems“ (współautor: S. Stanek) red. Jerzy Korczak, Helena Dudycz, Mirosław Dyczkowski, Advanced Information Technologies for Management - AITM 2010, Research Papers of Wrocław University of Economics No. 147, Wrocław 2010,
 • M. Żytniewski, „Ontologie w systemach wieloagentowych” W: Systemy Wspomagania Organizacji SWO'2010. red. T. Porębska-Miąc i H. Sroka, AE Katowice 2010,
 • M. Żytniewski “Perfecting synergic effect in hybrid multi-agent systems” W: Business Inteligence and Data mining , red. J. Korczak, Publishing House of the University of Economics, Wroclaw 2010,
 • Stanek, S., Pańkowska, M.: Rozwój metod i narzędzi dla potrzeb komputerowych systemów wspomagania kreatywności, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2010, s. 174 ,
 • Stanek, S., Twardowski, Z., Kreatywność w systemie człowiek-komputer, w. S. Stanek, M. Pańkowska: Rozwój metod i narzędzi dla potrzeb komputerowych systemów wspomagania kreatywności, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2010 s. 11-47,
 • Stanek, S., Kowal, R., Enterprise widgets, Rola mikroaplikacji w systemach wspomagania zarządzania, w. Knosala, R.: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010 str. 476-482,
 • Stanek, S., Ubiquitous Computing Infrastructure as a Basis for Creativity Support, w. Respicio, A., Fredric, A., Philips-Wren, G.: Bridging the Socio-technical Gap in Decision Support Systems. Challenges for the Next Decade, IOS Press, 2010, p. 99-108,
 • Banasikowska J., S. Stanek, Wybrane aspekty międzyuczelnianego e-learningu e-connect, Moskiewski Uniwersytet im. Łomonosowa, Moskwa 2010,
 • Banasikowska J., S. Stanek, Избранные аспекты межвузовской системы электронного обучения ЕКОНЕТ, W: Инновационное развитие экономики России: роль университетов. Konferencja, Moskiewski Uniwersytet im. Łomonosowa, kwiecień Moskwa 2010,
 • Banasikowska J., S. Stanek, Е-администрация в воеводстве силезском в Польше, ISDN 987-5-9940-0219-3 Moskwa 6-12.12.2009 I Kongres Ekonomiczny Rosji,
 • Banasikowska J., Wyniki badań poziomu rozwoju elektronicznej administracji w województwie śląskim. W: Systemy Wspomagania Organizacji. Redakcja M. Pańkowska, T. Porębska-Miąc, H. Sroka. Prace Naukowe UE Katowice 2010,
 • Abramek E., Banasikowska J., Значение активных электронных документов в повышении эффективности организаци W: Инновационное развитие экономики России: институциональная среда. Konferencja, Moskiewski Uniwersytet im. Łomonosowa, kwiecień Moskwa 2011,
 • Wolny W., Zadora P., Systemy hybrydowe jako nowa generacja systemów wspomagania decyzji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr. 597 Ekonomiczne Problemy Usług NR 57 2010 E-gospodarka w Polsce, Stan obecny i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010
 • Sroka H., Palonka J., (red): Wpływ systemów e-biznesu na organizacje w aspekcie mikro- i makroekonomicznym. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2010
 • Rozwój metod i narzędzi dla potrzeb komputerowych systemów wspomagania kreatywności, praca zbiorowa / pod red. S. Stanka i M. Pańkowskiej. - Katowice : Wydaw. Uczelniane AE, 2010 (str. 129-146)
 • A.Strzelecki, M.Wałach, K.Deja, Wyszukiwanie sponsorowane jako wsparcie procesu rekrutacji na studia na wydziale Informatyki i Komunikacji, [w:] Zarządzanie i Informatyka - Dylematy i kierunki rozwoju, pod red A. Bajdak, M.Nowak, A. Samborski, H. Zawadzki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2010, s. 637-650 ISBN 978-83-89072-21-4
 • A.Strzelecki, Zachowania uzytkowników wyszukiwarki internetowej [w:] Systemy Wspomagania Organizacji SWO'2010, pod red. T.Porębskiej-Miąc i H.Sroki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2010.,
 • A.Strzelecki, Zarządzanie reputacją w wyszukiwarkach internetowych [w:] Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Praca pod redakcją naukową:, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2010.,
 • A.Strzelecki, Google Online Marketing Challenge i jego wdrożenie w programie kształcenia Rozdział w monografii: E-learning w szkolnictwie wyższym - potencjał i wykorzystanie, Praca pod redakcją naukową: M.Dąbrowskiego i M.Zając, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2010, s. 79-86, ISBN 978-83-927446-7-2,
 • T.Piesiur, M.Słaboń, A.Strzelecki, Wpływ systemów e-biznesu na organizację w aspekcie mikro i makroekonomicznym w Polsce i na świecie, [w:] Konferencja , Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, pod red. R.Knosali, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole 2010, T II.,
 • H.Sroka, T. Porębska-Miąc, „Systemy wspomagania decyzji” UE, Katowice 2010,
 • H. Sroka., St. Stanek, Creativity Support Systems, UE Katowice 2010.
 • A. Sołtysik, „Rozwój badań nad technikami wizualizacji w komputerowym wspomaganiu kreatywności” W: Rozwój metod i narzędzi dla potrzeb komputerowych systemów wspomagania kreatywności. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Stanka, Prace naukowe AE w Katowicach, Katowice 2010 (str. 129-146) ISBN 978-83-7246-494-1

Monografie 2010:

 • Palonka J., Sroka H.: Wpływ systemów e-biznesu na organizację w aspekcie mikro i makroekonomicznym. UE Katowice 2010.

Publikacje:

2009

 • Metody i systemy wspomagania kreatywności w rozwijaniu wiedzy w: Rozwój metod i narzędzi dla potrzeb komputerowych systemów wspomagania kreatywności, pr.zbior. pod red S. Stanka i M Pańkowskiej, Akademia Ekonomiczna, Katowice, 109-128,
 • Nowe obszary w metodzie Project Management Institute, w: Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia, Goliński J., Kobyliński A., Sobczak A.(red.), SGH Warszawa, Monografie i opracowania nr 569, 275-285,
 • IT Audit for Information Logistics [w:] Service Science and Logistics Informatics: Innovative Perspectives edited by Dr.Zongwei Luo, IGI Global Hershey, 2010, p.128-143, ISBN 13:9781615206032,
 • Virtual Heterarchy: Information Governance Model, H.Sroka (współautor) [w:] Infonomics for Distributed Business and Decision-Making Environments: Creating Information System Ecology M. Pańkowska (red) Business Science Reference IGI Global, Hershey, New York (2010), 132-152,
 • Analiza mozliwości rozwoju publikacji ogólnodostępnych, Systemy Informacyjne w Zarządzaniu, Korczak J., Chomiak-Orsa I., Sroka H. (red) Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, 383-393,
 • Model biznesowy przetwarzania rozproszonego cloud computing [w:] Technologie Wiedzy w Zarządzaniu Publicznym, J.Gołuchowski., A.Frączkiewicz-Wronka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 339-349,
 • Środowiska projektowe przedsięwzięć informatycznych [w:] Informatyka ekonomiczna,Informatyka w zarządzaniu Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, J.Sobieska-Karpińska (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 238-253,
 • Strategie innowacji w projektach informatycznych [w:] Systemy Wspomagania Organizacji T. Porębska-Miąc, H Sroka (red) Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 23-33,
 • Prosumpcja jako innowacja współczesnego przedsiębiorstwa w: Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw, L.Kiełtyka (red) Difin Warszawa, 424-437,
 • Zastosowanie architektur i technologii hybrydowych w projektowaniu systemów GIS, S.Stanek, M Zytniewski, A. Sołtysik (współautorzy) [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, R.Knosala (red.), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2009, 450-459,
 • Audyt informatyczny w jednostkach sektora finansów publicznych [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, R.Knosala (red.), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2009, 274-284,
 • Technologie integracji systemow ERP w gospodarce wirtualnej [w:] Zintegrowane Systemy Zarządzania ERP w gospodarce wirtualnej, pod red H.Sroki, 95-120,
 • Prosumpcja w inżynierii systemów informatycznych zarządzania (H.Sroka współautor) [w:] Komputerowe Systemy Zarządzania, W.Chmielarz, J. Turyna (red.) Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 43-57,
 • Agreements in Virtual Organizations [w:] Papadopoulos, G. A., Wojtkowski, W., Wojtkowski, W. G., Wrycza, S., & Zupancic, J. (eds), Information Systems Development: Towards a Service Provision Society, Springer-Verlag: New York, 519-525,
 • Hybrydyzacja metod zarządzania projektami informatycznymi [w:] Systemy Wspomagania Organizacji, SWO’2009, pr.zbior pod red T.Porębskiej-Miąc, H.Sroki, 199-208,
 • Podstawy zarządzania w organizacjach wirtualnych (współautor H.Sroka) [w:] Informatyka ekonomiczna, Aspekty informatyzacji organizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, A.Nowicki (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2009, 296-204,
 • Palonka J., Porębska-Miąc T.: Istota systemów zarządzania dokumentami i ich obiegiem. W: Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2009, Praca zbiorowa pod red. T.Porębskiej-Miąc, H.Sroki, AE, Katowice 2009,
 • A.Strzelecki Wyszukiwanie sponsorowane jako element strategii promocji organizacji, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji SWO'2009, pod red. T. Porębskiej-Miąc i H. Sroki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009, Tom II, s. 99-109 ISBN 978-83-7246-428-6,
 • A.Strzelecki Wykorzystanie platformy Google AdWords w programie kształcenia na specjalności biznes elektroniczny e-mentor 2009 numer 4(31), s.80-86 ISSN 1731-6758,
 • A.Strzelecki, T. Bacewicz, M. Ściański Robot sieciowy w eksploracji internetowego systemu aukcyjnego i ocena handlu C2C w Polsce, [w:] Konferencja Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, pod red. R.Knosali, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole 2009, T II s. 459-468 ISBN 978-83-923797-7-5,
 • K.Gembala, T.Piesiur, Analiza i synteza wybranych narzędzi audytowych stosowanych w Polsce. Systemy Wspomagania Organizacji. Teoretyczne podstawy tworzenia SWO i strategie budowy e-biznesu. Ustroń październik 2009. Praca zbiorowa p.red. H.Sroki,
 • J.Banasikowska, K.Gembala, Wdrożenie ERP w e-biznesie (przykłady). Zintegrowane systemy zarządzania ERP w gospodarce wirtualnej. AE Katowice 2009. Praca zbiorowa pod red. H.Sroki. Podręcznik materiały dydaktyczne ISBN 978-83-7246-594-8,
 • K.Gembala, J.Palonka, Wpływ systemów e-biznesu na organizacje w aspekcie mikro- i makroekonomicznym. Praca zbiorowa p.red. H.Sroki i J.Palonki Prace naukowe UE Katowice 2010. ISBN 978-83-7246-612-9,
 • H.Sroka, T. Porębska-Miąc, „Systemy wspomagania organizacji ” UE, Katowice 2009,
 • A. Sołtysik, Hurtownie danych i narzędzia OLAP w procesach wspomagania decyzji. W: Inteligentne Systemy Wspomagania Decyzji. Praca zbiorowa pod red. H. Sroki i W. Wolnego. - Katowice : Wydaw. Uczelniane AE, 2009 (str. 198-228) ISBN 978-83-7246-484-2
 • A. Sołtysik, Zagrożenia dla danych przetwarzanych przez witryny internetowe wspomagające rekrutację pracowników w przedsiębiorstwie. W: Systemy wspomagania organizacji : SWO' 2009 : praca zbiorowa / pod red. Teresy Porębskiej-Miąc i Henryka Sroki. - Katowice : Wydaw. AE, 2009 (konferencja SWO Ustroń 2009) (T. 2 - str. 341-349) ISBN 978-83-7246-428-6
 • Sołtysik Andrzej, Stanek Stanisław, Pańkowska Małgorzata, Żytniewski Mariusz: Zastosowanie architektur i technologii hybrydowych w projektowaniu systemów GIS. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie : zbiór prac pod redakcją Ryszarda Knosali. Opole Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2009 (wygłoszony Zakopane styczeń 2009)(T.2 - str. 450-458)ISBN 978-83-923797-7-5
 • M. Żytniewski „Normative multi-agent enriched data mining to support e-citizens” W: Data Mining and Multiagent Integration, red. Philip S Yu, Springer 2009 s.291‑304 (współautor: S. Stanek),
 • M. Żytniewski “Mechanizmy reprezentacji wiedzy w hybrydowych systemach wieloagentowych” W: Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach WiK 2010 Systemy ekspertowe – wczoraj, dziś i jutro, AE Katowice 2010 ,
 • M. Żytniewski „Zastosowanie norm w hybrydowych systemach wieloagentowych” W: Systemy Wspomagania Organizacji SWO'2009. red. T. Porębska-Miąc i H. Sroka, AE Katowice 2009,
 • M. Żytniewski „Technologie agentowe w rozwoju e-Administracji” W: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '09 : konwersja wiedzy : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Gołuchowskiego i Aldony Frączkiewicz-Wronki, AE Katowice 2009. s. 83 – 90,
 • M. Żytniewski „Zastosowanie architektur i technologii hybrydowych w projektowaniu systemów GIS” W: Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie. red. R. Knosala. Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole 2009 s. 450 - 458 (współautorzy: S. Stanek, M. Pańkowska, A. Sołtysik).

Monografie 2009

 • Palonka J., Porębska-Miąc T.: ISWD w organizacji., W: Inteligentne systemy wspomagania decyzji. Praca zbiorowa pod red. H.Sroki i W.Wolnego, AE, Katowice 2009.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3