Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek Informatyka - I stopień

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr Barbara Filipczyk 

Problematyka: Projektowanie UI/UX, Tworzenie gier, Projektowanie i programowanie aplikacji mobilnych, Projektowanie i programowanie aplikacji webowych, Interfejsy dialogowe / w grach.

 

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Gra typu Escape Room z zastosowaniem technologii wirtualnej rzeczywistości
 • Design Thinking w procesie tworzenia interfejsu graficznego
 • Psychologia behawioralna w projektowaniu gier
 • Aplikacja mobilna wspomagająca gracza League of Legends
 • Aplikacja mobilna wspomagającą grywalizację procesu onboardingu studentów
dr Grzegorz Filipczyk

Problematyka: Projektowanie i programowanie gier w środowisku Unity 3D oraz Unreal, Projektowanie i programowanie aplikacji mobilnych, Projektowanie i programowanie aplikacji rozszerzonej rzeczywistości (Vuforia, ARCore), Programowanie baz danych


Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Internetowy planer wspomagający zarządzanie zadaniami w projektach
 • Aplikacja mobilna wspomagająca dobór felg samochodowych z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości
 • Wykorzystanie maszyny stanów w sterowaniu zachowań postaci niezależnych w grach
 • Zastosowanie algorytmów proceduralnej generacji zawartości w grach

Kierunek Informatyka - II stopień

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski 

Problematyka: Technologie semantyczne, Komunikacja cyfrowa, Gry jako narzędzia komunikacji cyfrowej, Modelowanie wiedzy i danych /ontologie, Systemy z bazą wiedzy, Systemy wspomagania decyzji, Kokpity menedżerskie, Wspomaganie decyzji zespołowych.

 

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Komunikacja cyfrowa wybranej organizacji
 • Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikowaniu z klientami
 • Tworzenie chatbotów w komunikacji klientów organizacji
 • Automatyzacja rozpoznawania fake-newsów we współczesnych mediach cyfrowych
 • Zarządzanie technologią w organizacji informatycznej
 • Automatyzacja testowania oprogramowania
dr Barbara Filipczyk

Problematyka: Grywalizacja, Gry poważne, Aplikacje wspomagające osoby z dysfunkcjami, Interfejsy głosowe, Metodyki zarządzania projektami informatycznymi


Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Grywalizacja jako narzędzie motywacji i skutecznej zmiany nawyków w zakresie uczenia się
 • Zastosowanie bota w e-learningowym kursie języka obcego
 • Bot wspierający proces rekrutacji
 • Przetwarzanie tekstu pisanego w języku polskim na polski język migowy
 • Uczenie maszynowe we wspomaganiu osób z dysleksją
 • Narzędzia wspomagające zarządzanie incydentami w operacyjnym centrum bezpieczeństwa
dr Grzegorz Filipczyk

Problematyka: Organizacja i sterowanie dialogiem w grach, Sztuczna inteligencja w grach, Gry poważne, Rozszerzona rzeczywistość, Programowanie baz danych


Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Uczenie maszynowe. Analiza logów strony internetowej z wykorzystaniem algorytmu klastrowania
 • Metody uwierzytelniania i autoryzacji użytkownika w Web API

Kierunek Informatyka i Ekonometria - I stopień

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr Barbara Filipczyk 

Problematyka: Aspekty kulturowe i językowe w projektowaniu aplikacji internetowych, Użyteczność i dostępność serwisów internetowych, Wizualna reprezentacja wiedzy/ mapy myśli, Modelowanie wiedzy systemów dialogowych/botów.

 

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Aplikacja mobilna FindHospital
 • Aplikacja mobilna wspomagająca ewidencjonowanie kosztów użycia samochodu prywatnego w działalności gospodarczej
 • Realizacja chatbota wyposażonego w funkcję syntezy mowy
 • Proces tworzenia prototypu i testowania chatbota
 • Tworzenie dodatków dla systemu zarządzania treścią na przykładzie systemu Joomla!

Kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - I stopień

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr Aleksandra Fudala-Barańska 

Problematyka: Telewizja jako medium, dziennikarstwo ekonomiczne, dziennikarstwo śledcze, telewizja regionalna (w różnych aspektach: historia, najważniejsze pozycje, wybrane pasma, misja), przemiany w telewizyjnych programach informacyjnych, formaty telewizyjne, dziennikarstwo telewizyjne, mistrzowie dziennikarstwa.

 

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Dzieciobójstwo w wybranych tabloidach na przykładzie sprawy Katarzyny Waśniewskiej
 • Dziennikarstwo ekonomiczne. O specjalizacji w dziennikarstwie.
 • YouTube jako alternatywa dla oferty programowej współczesnej telewizji
 • Rola prezentera w newsach na przykładzie programów informacyjnych TVP
dr Anna Losa-Jonczyk

Problematyka: Komunikowanie wewnętrzne organizacji, Komunikacja organizacji z otoczeniem, Komunikowanie społecznej odpowiedzialności organizacji


Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Wykorzystanie społecznej odpowiedzialności biznesu w budowie wizerunku firmy na przykładzie...
 • Plan promocji i komunikacji dla...
 • Zarządzanie komunikacją w sytuacji kryzysowej na przykładzie...
 • Wykorzystanie mediów społecznościowych w employer branding na przykładzie...
dr Karina Cicha

Problematyka: 


Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Architektura informacji jako element procesu komunikacji firm i instytucji
 • Funkcja marketingowa opakowania produktu
 • Komunikacja wizualna w przestrzeni publicznej na przykładzie Muzeum Śląskiego w Katowicach
 • System identyfikacji wizualnej jako marketingowa strategia komunikacji z klientem – projekt biznesowy
 • Środki perswazji stosowane w fotografii billboardowej
 • Infografika jako element efektywnej komunikacji w społeczeństwie informacyjnym
 • Komunikacja wizualna jako narzędzie wspomagające proces coachingu
 • Visual branding wybranych domów modowych - analiza
dr Anna Musialik-Chmiel

Problematyka: Narodziny i ewolucja dziennikarstwa ekonomicznego w Polsce, Popularyzacja ekonomii w mediach akademickich (OFMA), „Mówisz – Mosz” – EKG Ekonomia – programy ekonomiczne Tadeusza Mosza w radiu, telewizji i online, Dziennikarstwo radiowe w dobie cyfryzacji, Przemiany radia w procesach cyfryzacji i konwergencji, Formaty radiowe w programach radia publicznego; komercyjnego; społecznego, Techniki manipulacji w mediach, Perswazja - Manipulacja – Propaganda w mediach, Problemy etyczne współczesnego dziennikarstwa, „Grupy fejkowe” w mediach społecznościowych, Kompetencja komunikacyjna i retoryka dziennikarska, Media jako przestrzeń dialogu wiary i kultury

dr Jakub Parnes

Problematyka: Media a polityka – wzajemne relacje między działalnością mediów masowych a strukturą i praktyką funkcjonowania systemu politycznego; Wykorzystanie komunikowania internetowego w lokalnym dialogu obywatelskim (konsultacje społeczne, budżety partycypacyjne, panele obywatelskie, internetowe dyskusje na tematy publiczne); Analiza procesów komunikowania politycznego, w tym działań z zakresu marketingu politycznego; Społeczno-polityczny wymiar funkcjonowania nowych mediów, ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i stymulowaniu obywatelskiej partycypacji w życiu publicznym; Kierunki ewolucji i wyzwania rozwojowe mediów lokalnych, regionalnych i środowiskowych w Polsce; Przejawy tabloidyzacji dziennikarstwa w mediach tradycyjnych i internetowych; Monetyzacja działalności twórczej realizowanej w nowych mediach.


Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Wykorzystanie mediów internetowych do stymulowania lokalnego dialogu obywatelskiego na przykładzie miasta / gminy / powiatu X.
 • Komunikowanie internetowe jako narzędzie wspierania realizacji celów statutowych organizacji pozarządowych na przykładzie X.
 • Możliwości i ograniczenia mediów internetowych jako narzędzia wspierającego samoorganizację obywatelską na przykładzie X.
 • Wykorzystanie mediów społecznościowych w kampanii wyborczej partii / polityka X w wyborach do Y.
 • Ewolucja sektora dzienników regionalnych / telewizyjnych kanałów tematycznych w Polsce po 1989 roku.
 • Tabloidyzacja dziennikarstwa ekonomicznego / politycznego / sportowego na przykładzie portalu X.
 • Monetyzacja działalności twórczej realizowanej na portalu YouTube na przykładzie X.

Kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - II stopień

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Aleksandra Pethe, prof. UE 

Problematyka: Obecność tekstów kultury w mediach; Współczesne formy wypowiedzi; Eseistyka prasowa, telewizyjna i radiowa; Niepełnosprawność w mediach i komunikacji społecznej (różne aspekty); Problematyka medyczna w mediach; Sylwetki i osiągnięcia mistrzów reportażu prasowego, radiowego, telewizyjnego; Problematyka z zakresu komunikacji społecznej i pracy wydawniczej; Popularyzacja nauki w mediach; Historia, rozwój i ontologia mediów wyznaniowych; Etyka i media; Elementy marketingu wydawniczego; Komunikacja audiowizualna w promocji kultury i sztuki; Język mediów masowych; Kreowanie wizerunku w mediach.

 

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Zjawisko konsumpcjonizmu w internetowych i telewizyjnych przekazach medialnych kierowanych do rodzin
 • Wizerunek hakera w mediach masowych
 • Kult młodości w komunikacji marketingowej na przykładzie marek kosmetycznych
 • Wizerunek osób niedosłyszących i słabosłyszących w mass mediach
 • Problem łamania i naruszania praw kobiet w Rosji na przykładzie doniesień medialnych
prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski

Problematyka: Komunikacja cyfrowa organizacji. Media społecznościowe w komunikacji organizacji, Dziennikarstwo cyfrowe (data journalism, online journalism), Analityka mediów i jej wykorzystanie w biznesie, Zarządzanie wiedzą i komunikacją organizacji, Zaufanie w mediach społecznościowych


Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikowaniu z klientami
 • Chatboty w dziennikarstwie
 • Generowanie komentarzy sportowych
 • Fact checking we współczesnych mediach cyfrowych
 • Zarządzanie komunikacją wybranej organizacji
 • Dezinformacja (fake news) w mediach społecznościowych
 • Rozpowszechniania i zwalczanie fake news w mediach i organizacjach biznesowych
dr hab. Wiesław Walentukiewicz, prof. UE

Problematyka: komunikacja w ogóle, wszelkie formy komunikacji, wszelkie obszary komunikacji, np. w marketingu a nawet w sztuce, szum komunikacyjny


Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Wpływ celebrytów na odbiór reklamy przez konsumentów
 • Komunikacja niewerbalna na przykładzie Japonii
 • Manipulacja w mediach
 • Perswazja w życiu codziennym
 • Poprawność polityczna i jej wpływ na proces komunikacji
 • Substytuty zachodniej kultury popularnej w PRL
 • Improwizacja teatralna jako sposób komunikacji
 • Język emocji i jego wpływ na podejmowanie decyzji zakupowych w sektorze dóbr luksusowych
 • Porównanie mediów społecznościowych browaru rzemieślniczego oraz komercyjnego
dr Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak

Problematyka: narracje nowych mediów (m.in. digital storytelling, culture jamming, narracje w grach, literatura elektroniczna, gatunki cyfrowe), kultura konwergencji i transformacji w mediach, storytelling w mediach i biznesie, analiza wybranych społeczności internetowych i ich strategii komunikacji (netnografia), reality TV: problematyka synkretycznych gatunków telewizyjnych, kreacji bohaterów medialnych, narracji autobiograficznych.


Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Specyfika komunikacji wybranej społeczności internetowej
 • Typologia bohaterek kobiecych w grach komputerowych
 • Storytelling jako strategia komunikacji wybranej firmy/organizacji
 • Narracje w mediach społecznościowych jako przejaw narcyzmu cyfrowego