Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr Olgierd Witczak

 Publikacje:

 • Polski sektor telekomunikacyjny a proces integracji europejskiej, [w:] Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej, red. U. Janeczek, CBiE, Katowice 2001, ss. 456-462.
 • Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw z krajów spoza Unii Europejskiej - badania porównawcze, [w:] TRANS’01 Wspólna Europa. Przedsiębiorstwo wobec globalizacji, red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, ss. 209-220. [współautorzy: A. Nizielska, M. Włosik]
 • Specyfika międzynarodowych badań porównawczych na przykładzie badania postaw polskich, czeskich i norweskich menedżerów wobec integracji z Unią Europejską, [w:] Marketing. Metody i techniki badawcze, red. Z. Kędzior, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2002, ss. 169-177. [współautor: M. Włosik]
 • SME's competitive advantage on the European Market - international comparison, [w:] Acta Oeconomica No. 12 - Economic theory and practice at present time and in the future, red. F. Liptak, M. Uramova, University Mateja Bela, Banská Bystrica 2002, ss. 152-154. [współautor: M. Włosik]
 • System całościowej identyfikacji banków w Polsce - uwarunkowania, cele, elementy, [w:] Marketing-koncepcje, badania, zarządzanie, red. L. Żabiński, K. Śliwińska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Katowice 2002, ss. 473-477.
 • Internet w systemie Zintegrowanej Komunikacji Marketingowej przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach. Stan, zastosowanie, tendencje i kierunki zmian, Tom II, red. S. Kaczmarczyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2002, ss. 189-198. [współautorzy: M. Włosik, M. Kucia]
 • Wartości i symbole tożsamości kulturowej w poszerzającej się Europie, [w:] Konsument i przedsiębiorstwo w otoczeniu wielokulturowym-wyniki badań, red. J. Kramer, U. Janeczek, CBiE, Katowice 2002, ss. 16-41. [współautorzy: K. Karcz, M. Włosik]
 • Poziom rozwoju infrastruktury Internetu w Polsce i na świecie, [w:] A. Bajdak, Internet w Marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, ss. 19-29.
 • Korzyści użytkowników z rozwiniętej infrastruktury Internetu, [w:] A. Bajdak, Internet w Marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, ss. 39-45. [współautor: M. Włosik]
 • Internet a promocja, [w:] A. Bajdak, Internet w Marketingu, PWE, Warszawa 2003, ss. 106-114. [współautor: M. Mitręga]
 • Wizerunek banków wśród klientów indywidualnych – wyniki badań, [w:] Innowacje w marketingu. Młodzi o marketingu II, Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2003, ss. 323-335.
 • Internet marketing in polish companies before the entry to European Union from the perspective of field research, [w:] Marketing of the companies in V4 countries one step before the entry to European Union, Matej Bel University, Banska Bystrica 2003, ss. 268-276. [współautor: M. Mitręga]
 • Badanie wizerunku przedsiębiorstw – zagadnienia metodologiczne, [w:] Badania marketingowe. Metody, tendencje, zastosowania, Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003, ss. 317-323.
 • Obiekt a przedmiot badań na przykładzie relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumentem indywidualnym, [w:] Konsument - Przedsiębiorstwo – Przestrzeń, Tom I, Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004, ss. 259-273. [współautor: M. Mitręga]
 • W kierunku przyszłości Akademii Ekonomicznej – rozwój Ścieżki Angielskiej. Przekształcenie Programme in Business and Economics w specjalność International Business, AE Forum 2003, nr 3, ss. 42-43. [współautor: K. Karcz, M. Mitręga]
 • Rozwój kształcenia w języku angielskim na Akademii Ekonomicznej w Katowicach w ramach Programme in Business and Economics, Materiały konferencyjne „Kształcenie w językach obcych - doświadczenia polskich uczelni”, Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej, Łódź 2003. [współautor: M. Mitręga]
 • Wartości i symbole tożsamości narodowej w integrującej się Europie, [w:] Komunikacja międzykulturowa w integrującej się Europie - aspekty metodyczne, wyniki badań, pr. zb. pod red. K. Karcz, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2004, ss. 175-189. [współautor: K. Karcz]
 • Postawy wobec idei integracji europejskiej, [w:] Komunikacja międzykulturowa w integrującej się Europie - aspekty metodyczne, wyniki badań, pr. zb. pod red. K. Karcz, Wydaw. Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2004, ss. 189-211.
 • Koncepcja kształcenia na odległość w ramach anglojęzycznej specjalności studiów – przypadek Akademii Ekonomicznej w Katowicach, [w:] Multimedia w biznesie i edukacji, red. nauk. L. Kiełtyka, Wydaw. Fundacja Współczesne Zarządzanie, tom II, Białystok 2005, ss. 111-116. [współautor: M. Mitręga]
 • Uwarunkowania technologiczne i infrastrukturalne badań w Internecie, [w:] Badania marketingowe w Internecie, pr. zb. pod red. K. Karcz, A. Bajdak, Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005, ss. 70-78.
 • Oferty agencji badawczych wykorzystujących Internet w realizacji badań marketingowych – case 4, [w:] Badania marketingowe w Internecie, pr. zb. pod red. K. Karcz, A. Bajdak, Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005, ss. 97-103.
 • Gemius S.A. – lider na rynku usług badawczych on-line w Polsce – case 5, [w:] Badania marketingowe w Internecie, pr. zb. pod red. K. Karcz, A. Bajdak, Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005, ss. 103-106.
 • Postawy i opinie klientów indywidualnych na temat banków funkcjonujących w Polsce - wyniki badań jakościowych, [w:] Innowacje w marketingu. Młodzi o marketingu III, Wydaw. Uniwersytet Gdański, Sopot 2005, ss. 612-622.
 • Kritéria výběru banky: mezinárodní srovnání. [w:] Proceedings material of The III. international scientific conference "Management, Economics and Business Development in the New European Conditions" (CD ROM), Brno University of Technology, Brno 2005, p. 6, ISBN 80-214-2953-4. [współautorzy: P. Hoffmann, R. Lukášová]
 • Research on Business to Business relationships as a challenge for Polish enterprises operating in global conditions, [w:] Globalization influences on local markets, pr. zb. pod red. J. Dado, H. Cierna, E. Poliackova, Papers of the 5th International Scientific Symposium, Matej Bel University, Banska Bystrica 2006, pp. 222-230. [współautor: M. Mitręga]
 • Determinants and conditions of customer relationship management on the hotel market – Hotel System case study, [w:] Proceedings of the International Scientific Conference “CRM 2006 Customer Relationship Management ’06” (CD-ROM), University of Pardubice, Technical University of Liberec, Lazne Bohdanec 2006, 6 p. (ISBN 80-7194-909-4).
 • Postawy personelu sprzedażowego wobec budowania związków z klientami instytucjonalnymi, [w:] Marketing relacji na rynku business to business. Wybrane zagadnienia, pr. zb. pod red. nauk. M. Mitręgi, Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007, ss. 155-162.
 • Budowanie związków z klientami na rynku business to business - teoria i praktyka, red. nauk. O. Witczak, CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Young people at the age of 15-24 on the labour market, [w:] Young people on the labour market in Czech Republic, Poland and Slovakia, ed. M. Malinowska, The Center of Research and Expertise, Katowice 2008, ss. 80-87.
 • Das funktionieren eines Unternehmens auf dem Markt in Bezug auf die kulturelle Vielfältigkeit, [w:] Internationales Marketing und Management, ed. M. Glowik, S. Smyczek, Wydaw. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008, ss. 47-64.
 • Przyczyny i metody budowania przez małe przedsiębiorstwa związków z interesariuszami, [w:] Współczesny marketing. Strategie, red. nauk. Genowefa Sobczyk, PWE, Warszawa 2008, ss. 215-221. [współautor: M. Mitręga]
 • Instruments used to establish and maintain relationships, [w:] Relationship marketing in micro and small enterprises and local authorities – international comparison, ed. R. Lukasova, A. Bajdak, Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, ss. 38-54.
 • Wykorzystanie badań marketingowych przez śląskie przedsiębiorstwa w zmniejszaniu niepewności funkcjonowania na rynku, [w:] Kontrowersje wokół Marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, red. L. Garbarski, J. Tkaczyk, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, ss. 580-590.
 • Postawy i opinie menedżerów śląskich przedsiębiorstw wobec użyteczności badań marketingowych, [w:] Badania marketingowe – skuteczność w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, ss. 243-252.
 • Uwarunkowania procesu obsługi logistycznej klienta, [w:] Sprawność i efektywność zarządzania łańcuchem dostaw, pr. zb. pod red. K. Kowalskiej, S. Markusika, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2011, ss. 191-218.
 • Prosumpcja jako przejaw przedsiębiorczości konsumenckiej, [w:] Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości, Zeszyty Naukowe 724, Ekonomiczne Problemy Usług nr 97, 2012, Tom I, ss. 431-444. [współautor: M. Mitręga]
 • Blog w kreowaniu wartości dla klienta – media społecznościowe w komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa, „Handel wewnętrzny”, 2013, nr 3, tom II, ss. 129-137.
 • Wykorzystanie potencjału serwisów społecznościowych w działalności marketingowej przedsiębiorstwa – uwarunkowania, tendencje [w:] Tendencje w zarządzaniu – konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne, red. A. Bajdak, M. Nowak, A. Samborski, H. Zawadzki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013, ss. 127-135.
 • Budowanie wartości marki w serwisie społecznościowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2013, nr 32, ss. 443-456.
 • Nowe media w budowaniu marki i wizerunku przedsiębiorstwa, [w:] Komunikacja marketingowa. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, red.  A. Bajdak, Studia Ekonomiczne 2013, nr 140, ss. 80-97.
 • Inbound marketing a koncepcja marketingu relacji, [w:] Zarządzanie relacjami w biznesie, red. M. Mitręga, Studia Ekonomiczne 2014, nr 182,  ss. 18-27.
 • Nowe media w komunikacji szkoły wyższej – opinie i preferencje studentów, [w:] (KO) media. Konteksty dyskursu medialnego, red. J. Gołuchowski, D. Konieczna, K. Zdanowicz-Cyganiak, Wydaw. CeDeWu, Warszawa 2014, ss. 61-71
 • Potencjał wykorzystania serwisów społecznościowych w badaniach jakościowych, [w:] Badania marketingowe – nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku, red. K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska, Wydaw. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 336, Wrocław 2014, ss. 321-338.
 • Postawy i opinie konsumentów indywidualnych wobec reklamy w nowych i tradycyjnych mediach, „Marketing i Rynek”, 2015, nr 8, ss. 830-838.
 • Zarządzanie produktywnością naukową w kontekście budowania marki uczelni wyższej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 41, ss. 415-424 [współautor: M. Mitręga]
 • Telefon komórkowy w konsumpcji mediów cyfrowych, „Studia Ekonomiczne” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016, nr 254, ss. 252-264.
 • Uwarunkowania społeczno-demograficzne korzystania z mediów cyfrowych w urządzeniach mobilnych, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 45, 1/2016, ss. 70-79.
 • Media w promocji usług systemowych na przykładzie Parku Śląskiego, „Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 262, ss. 37-46. [współautor: M. Buszman-Witańska]
 • Pojęcie i pomiar produktywności pracownika naukowego, [w:] Networking akademicki jako czynnik produktywności pracowników naukowych, red. M. Mitręga, Wydaw. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2016, ss. 29-53.
 • Pomiar zaangażowania wobec marki w mediach społecznościowych - ujęcie modelowe, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński, 2016, nr 43 T. 2., ss. 371-380.
 • Developing students’ knowledge, skills and social competences in international marketing research – cooperation of academia and business, “Journal of Economics and Management” 2016, Vol. 26(4), ss. 34-51. [współautor: D. Babińska]
 • Potrzeby konsumentów w prosumpcji treści w serwisach społecznościowych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 459, ss. 194-203.
 • Przedsiębiorstwo jako prosument mediów i serwisów społecznościowych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2016, Tom XVII, Zeszyt 11, Część II, ss. 293-305.
 • Komunikacja marketingowa portów lotniczych jako determinanta wyboru lotniska przez polskich i zagranicznych pasażerów, „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych” 2017, Vol. 23, Issue 1, ss. 97-126. [współautor: Z. Spyra]
 • Symboliczny wymiar komunikacji marketingowej w kształtowaniu sieci interakcji, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński, 2017, nr 48 T. 2., ss. 89-98.
 • Czynniki wpływające na wizerunek portów lotniczych, „Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2017, nr 313, ss. 161-172. [współautor: Z. Spyra
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3