Przejdź do menu Przejdź do treści

Prof. dr hab. Maciej Mitręga

1.     Publikacje:

  (pogrubiono publikacje traktowane jako kluczowe)

 

1.    M. Mitręga, Proces budowy relacji z klientami na rynku usług turystycznych w świetle badań bezpośrednich, [w:], Kierunki rozwoju marketingu usług. Teoria i praktyka, pr. zb. pod red. A. Czubały i J. W. Wiktora, WSPiM, Chrzanów, 2002, ss. 265-277

2.    M. Mitręga, Monitoring customer satisfaction in the Polish tourist sector from the perspective of relationship marketing, [w:], Multidimenzionalne aspekty kvality, Univerzita Mateja Bela v Banskiej Bystrici, Banska Bystrica, 2002, ss. 74-78

3.    M. Mitręga, Uwarunkowania decyzji nabywczych na rynku telefonii komórkowej, [w:], Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych, pr. zb. pod red. Z. Kędzior i E. Kieżel, PWE, Warszawa, 2002, ss. 176-181

4.    M. Mitręga, Rozwój relacji z klientami na skalę masową, Marketing w Praktyce, nr 11 (57), listopad 2002, ss. 56-59

5.    M. Mitręga, Marketing relacji na rynku usług turystycznych w świetle badań bezpośrednich, w: Warunki rozwoju turystyki w regionie, pr. zb. pod red. J. Karwowskiego, Zachodniopomorska Szkoła biznesu, Szczecin, 2002, ss. 451 - 470

6.    M. Mitręga, Internetowe kształtowanie relacji z klientami, Marketing w Praktyce, nr 12 (58), grudzień 2002, ss. 53-55

7.    M. Mitręga, Firma o rozmytych granicach, Marketing w Praktyce, nr 14(60), luty 2003, ss. 55-57

8.    K. Karcz, M. Mitręga, O. Witczak, W kierunku przyszłości Akademii Ekonomicznej – rozwój Ścieżki Angielskiej…, AE forum, Biuletyn AE w Katowicach, nr 5, marzec 2003, ss. 42-43

9.    M. Mitręga, Odpowiedź marketingu na wyzwania współczesnego otoczenia, Inicjatywy Gospodarcze,  nr 2 (24), maj-czerwiec 2003, ss. 26-27

10. Internet w marketingu, pr. zb. pod red. A. Bajdaka, PWE, Warszawa, 2003 (współautor)

11. M. Mitręga, Miary relacji firma – klient, Marketing w Praktyce, nr 9 (67), wrzesień 2003, ss. 36‑41

12. M. Mitręga, O. Witczak, Internet marketing in Polish companies before the entry to European Union from the perspective of field research, [w:] Marketing of the companies in V4 countries one step before the entry to European Union, Univerzita Mateja Bela v Banskiej Bystrici, Banska Bystrica, 2003, ss. 268-276.

13. M. Mitręga, Relacje pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumentem na rynku usług konsumpcyjnych w świetle badań bezpośrednich, [w:], Innowacje w marketingu. Młodzi o marketingu II, Uniwersytet Gdański, Sopot, 2003, ss. 249-261.

14. M. Mitręga, M. Kucia, Internet w marketingu, AE forum, Biuletyn AE w Katowicach, nr 8, grudzień 2003, ss. 28-29.

15. M. Mitręga, Metody i techniki gromadzenia informacji z zakresu relacji przedsiębiorstwo ‑ konsument, [w:], Badania marketingowe. Metody. Tendencje. Zastosowania, pr. zb. pod red. K. Mazurek-Łopacińskiej, AE we Wrocławiu, Wrocław, 2003, ss. 150-155

16. M. Mitręga, Proces rekrutacji studentów na zajęcia w ramach English Programme in Business and Economics – studium przypadku Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, [w:], Kształcenie w językach obcych - doświadczenia polskich uczelni, Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej, 2004 (materiały konferencyjne w formie CD-ROM)

17. M. Mitręga, O. Witczak, Obiekt a przedmiot badań na przykładzie relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumentem indywidualnym, [w:], Konsument. Przedsiębiorstwo. Przestrzeń, Tom I, pr. zb. pod red. Z. Kędzior, J. Pyki, U. Zagóry-Jonszty, K. Znanieckiej, T. Żabińskiej, AE w Katowicach, Katowice, 2004, ss. 259-272.

18. M. Mitręga, Wymiary relacji z konsumentem na rynku usług w świetle wyzwań nowej gospodarki, [w:], Marketing-Handel-Konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym, pr. zb. pod red. B. Gregora, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2004, ss. 265-271

19. M. Mitręga, K. Karcz, Marketing relacji w otoczeniu wielokulturowym, [w:] Kontrowersje wokół marketingu w Polsce, pr. zb. pod red. L. Garbarskiego, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa, 2004, ss. 359-367

20. M. Mitręga, A. Nizielska, Komunikowanie się w otoczeniu wielokulturowym – sposoby przezwyciężania barier, zastosowanie w życiu społecznym i pracy, [w:], Komunikacja międzykulturowa w integrującej się Europie – aspekty metodyczne, wyniki badań, pr. zb. pod red. K. Karcz, AE Katowice, Katowice, 2004, ss. 211-226

21. M. Mitręga, Pomiar relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumentem, Marketing i Rynek, 2/2005, ss. 2-7

22. M. Mitręga, Zarządzanie wartością dla klienta w organizacji o rozmytych granicach, Przegląd Organizacji, 2/2005, ss. 39-41.

23. M. Mitręga, O. Witczak, Koncepcja kształcenia na odległość w ramach anglojęzycznej specjalności studiów – przypadek Akademii Ekonomicznej w Katowicach, [w:], Multimedia w Biznesie i Edukacji, pr. zb. pod red. L. Kiełtyki, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok, 2005, ss. 111 ‑ 116.

24. Wartość w naukach ekonomicznych, pr. zb. pod red. H. Zadory, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2004 (współautor)

25. M. Mitręga, Marketing relacji. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa, 2005

26. M. Mitręga, Teoria gier w marketingu relacji, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 6/2005, ss. 50-54

27. M. Mitręga, Jakość relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a klientem, [w:], Rynkowe mechanizmy kształtowania jakości, pr. zb. pod red. S. Makarskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, ss. 45-51

28. M. Mitręga, Rozwój rynku internetowych badań marketingowych, [w:], Badania marketingowe w Internecie, pr. zb. pod red. K. Karcz i A. Bajdaka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, 2005, ss. 79-81

29. M. Mitręga, Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych w przedsiębiorstwach – case 6, [w:], Badania marketingowe w Internecie, pr. zb. pod red. K. Karcz i A. Bajdaka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, 2005, ss. 127-136

30. M. Mitręga, M. Jaśniok, Segmentacja marketingowa na rynku politycznym, Marketing i Rynek, 9/2005, ss. 22-28.

31. M. Mitręga, Zastosowanie marketingu relacji w przedsiębiorstwach – wybrane kryteria diagnostyczne, [w:], Trans’05. Wspólna Europa. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, pr. zb. pod red. H. Brdulak i T. Gołębiowskiego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005, ss. 523-526

32. M. Mitręga, Programy budowania lojalności klientów, [w:], Jak utrzymać przewagę konkurencyjną firmy?, pr. zb. pod red. K. Lisieckiej, RWTUV Polska, Katowice 2005, ss. 73-80

33. M. Mitręga, Geneza i rozwój marketingu relacji jako koncepcji działań na rynku, [w:] Marketing relacji w przedsiębiorstwach i instytucjach rynkowych, pr. zb. pod red. A. Limańskiego i R. Milic-Czerniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice 2005, ss. 11-18.

34. M. Mitręga, O. Witczak, Research on Business to Business relationships as a challenge for Polish enterprises operating in global conditions, [w:] Globalization influences on local markets, pr. zb. pod red. J. Dado, H. Cierna, E. Poliackova, Papers of the 5th International Scientific Symposium, Matej Bel University, 2006, pp. 222-230.

35. M. Mitręga, Market Analysis, The Karol Adamiecki University of Economics, Katowice 2006

36. M. Mitręga, Badanie relacji pomiędzy sprzedawcą i nabywcą w sferze Business to Business – aspekty metodyczne, [w:] Zarządzanie. Kierunki badań, pr. zb. pod red. D. Kisperskiej-Moroń, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006, ss. 233-244.

37. M. Mitręga, The formation of strong relationships with key customers on the example of the Wampar company, CRM 2006, The International Scientific Conference, Proceedings of the Papers, pr. zb. pod red. J. Vávra, University of Pardubice, Lázně Bohdaneč, 2006, ss. 143-150

38. M. Mitręga, Building Strong Relationships between Services’ Providers and Consumers: Evidence from Poland, Transformations in Business & Economics, Vol. 5, No 2 (10), 2006, ss. 148-162.

39. Marketing relacji na rynku B2B. Wybrane Zagadnienia, pr. zb. pod red. M. Mitręgi, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007

40. M. Mitręga, Uwarunkowania lojalności klientów instytucjonalnych wobec dostawców, [w:] Marketing relacji na rynku B2B. Wybrane Zagadnienia, pr. zb. pod red. M. Mitręgi, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007, ss. 137-153.

41. M. Mitręga, Zarządzanie relacjami poprzez strony internetowe, [w:] Informatyczne wsparcie marketingu i sprzedaży szkoleń, Centrum Promocji Informatyki, Warszawa 2008, ss. 29 – 39.

42. M. Mitręga, Measurement of customer loyalty as an element of building B2B relationships – perspective of field research realized in Poland, [w:], The electronic proceedings of The 23rd IMP Conference, Manchester 2007, http://www.impgroup.org

43. M. Mitręga, Customer loyalty on B2B market in Poland, [w:], MIC 2007. Managing Global Transitions: Globalisation, Localisation, Regionalisation, Proceedings of the 8th International Conference of the Faculty of Management Koper, Portorož 2007, ss. 245-252.

44. M. Mitręga, Relationship marketing auf internationalen märkten, [w:], Internationales Marketing und Management, pr. zb. pod red. M. Glowik i S. Smyczek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008, ss. 93-108.

45. M. Mitręga, Determinanty korzystnych relacji z klientami. W poszukiwaniu różnych strategii marketingu relacji na rynku B2B, Marketing i Rynek, 3/2008, ss. 13-19.

46. M. Mitręga, S. V. Halliday, Getting closer to business customers in the eye of sales staff, [w:] Evolution And Revolution In The Global Knowledge Economy: Enhancing Innovation And Competitiveness Worldwide, Readings Book of The Global Business And Technology Association, Madrid, 2008, pp. 768-773.

47. M. Mitręga, Restrictions Of The Loyalty Of Business Customers – Customer And Sales Representatives Perspectives, [w:] The electronic proceedings of The 24rd IMP Conference, Uppsala 2008, http://www.impgroup.org

48. M. Mitręga, O. Witczak, Przyczyny i metody budowania przez małe przedsiębiorstwa związków z interesariuszami, [w:], Współczesny marketing. Strategie, pr. zb. pod red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2008, ss. 215-221.

49. M. Mitręga, Motywy i problemy czeskich, polskich i słowackich przedsiębiorstw dotyczące budowania związków z innymi podmiotami, [w:] Zarządzanie. Współczesne problemy badawcze, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008, ss. 233-243.

50. M. Mitręga, G. Pfajfar, Using Mystery Shopper Technique in Relation to Distribution Partners – The Case Study, [w:] Marketing and Entrepreneurship. The proceedings of International Conference. AUMEC 2009, Ankara, 2009, ss. 1064-1074.

51. M. Mitręga, Nie daj się nabić w… torebkę!, Nowe Zagłębie, nr 2 (2), kwiecień 2009, s. 45

52. M. Mitręga, Concept of relationship marketing, [w:] Relationship marketing in micro and small enterprises and local authorities – international comparisons, Publisher of the Karol Adamiecki University of Economics, Katowice 2009, ss. 22-38.

53. M. Mitręga, Barriers and Conflicts in Relationships of Small Firms – Insights from Central Europe, World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. 54, June 2009, ss. 632-635.

54. M. Mitręga, Selected Dimensions of Network Capability and Customer Relationships Quality -Insights from the Polish Study, [w:] 9th International Conference on Relationship Marketing Proceedings, Freie Universität Berlin, 2009 (CD Proceedings)

55. M. Mitręga, Zależność i zaufanie w relacjach na rynku B2B, [w:] Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, pr. zb. pod red. L. Garbarskiego i J. Tkaczyk, Wydawnictwo Akademii Leona Koźmińskiego, Warszawa 2009, ss. 463-474.

56. M. Mitręga, Klienci i rekiny, Nowe Zagłębie, nr. 5, 2009, s. 47

57. A. Wieczorek, M. Mitręga, Problems of teaching in a multicultural environment – some insights from Poland, [w:], Internationalisation and the Role of University Networks, Proceedings of the 2009 EMUNI Conference on Higher Education and Research, Portorož, Slovenia, 2009, ss. 1-10.

58. M. Mitręga, Relationship Building by CEE Small Firms, The Business Review, Cambridge, Vol. 13, No. 2, December 2009, ss 201 – 207.

59. M. Mitręga, J. M. Katrichis, Benefiting from dedication and constraint in buyer–seller relationships, Industrial Marketing Management, Industrial Marketing Management 39, 2010, ss. 616–624.

60. A. Wieczorek, M. Mitręga, Bariery dydaktyczne związane z grupami obcojęzycznymi – studium przypadku, [w:] Internacjonalizacja procesu kształcenia na kierunkach studiów ekonomicznych. Materiały III Wydziałowej Konferencji Dydaktyczno-Naukowej, pr. zb. pod red. E. Gatnara, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, 2010, ss. 83-90

61. G. Pfajfar, M. Knehtl, M. Mitrega, The Value of Aesthetics in the Process of Hiring New Employees in the Service Industry and its Impact on Service Quality, The Business Review, Cambridge, Vol. 15, No. 2, July 2010, ss. 272-281.

62. M. Mitręga, Uwarunkowania budowania sieci marketingowej przedsiębiorstwa, [w:], Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego, pr. zb. pod. red. S. Figiel, PWE, Warszawa 2010, ss. 239-246.

63. G. Pfajfar, M. Mitrega, Network Knowledge, Internal Communication and Customer Relationship Quality in the Light of Study Conducted in Slovenia, [w:], The electronic proceedings of The 26th IMP Conference, Budapeszt, 2010, http://www.impgroup.org

64. M. Mitrega, J. M. Katrichis, Dancing with Network-Based Concepts and Relationship-Based Concepts, ISBM Academic Conference - “Advances in B-to-B Marketing”, Boston USA, August 2010

65. M. Mitrega, Zdolnosc sieciowa jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku przedsiebiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, 2010

66. M. Mitręga, A. Wieczorek, Prezentowanie badań jakościowych – zalecenia redaktorów, przykład projektu badań, [w:] Zarządzanie. Informatyka. Dylematy i kierunki rozwoju, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, 2010, ss. 147-159.

67. M. Mitręga, G. Pfajfar, The Business Partner Knowledge and Internal Relationships as the Driving Forces For Success In Customer Relationships – Moderating Role of Social Ties’ Intensification, EMAC 2011 Annual Conference, CD Proceedings, The Faculty of Economics at the University of Ljubljana, 24-27 May, 2011

68. M. Mitręga, G. Pfajfar, The ability to anticipate change in the business network – preliminary findings, EURAM 2011 Annual Conference, Track: 15. Collaborative networks and knowledge sharing in open innovation environments, Estonian Business School, Tallinn, 1-4 June, 2011  http://www.euram2011.org/userfiles/EILHMJM_MJFGK_OC7RN7SU.pdf

69. M. Mitrega, C. Ramos, S. Forkmann, S. C. Henneberg, 'Networking capability, networking outcomes, and company performance', 27th Annual Conference of the IMP Group, Glasgow, 2011, http://www.impgroup.org/uploads/papers/7658.pdf

70. M. Mitręga, J. Zolkiewski, Handling Relationship Problems, 27th Annual Conference of the IMP Group, Glasgow, 2011, http://www.impgroup.org/paper_view.php?viewPaper=7659

71. M. Mitręga, G. Pfajfar, Sales people and CRM Systems in b2b context, [in:] Advancing Sales. GSSI 4.0, (ed.) Kaniewska-Sęba, P. Kwiatek, G. Leszczyński, M. Zieliński, Wydawnictwo: Advertiva S.C., Poznań, 2011, ISBN: 978-83-926900-9-2, pp. 111-129

72. M. Mitręga, Zdolności sieciowe małych i średnich przedsiębiorstw a jakość relacji z klientami, Handel Wewnętrzny, wrzesień-październik 2011 (tom II), ss. 27-32

73. Pfajfar, Gregor, Maciej Mitręga, Maja Makovec Brenčič, and Aviv Shoham (2011), “The Impact Of Cultural Values, Industry Type And Company Size On Standardization / Adaptation Of International Marketing Strategy,” 37th EIBA Annual Conference, Bucharest, Romania, 8-10/12/2011.

74. A. Wieczorek, M. Mitręga, International Fellowship As a Challenge For a Scholar – a Case Study of a Marie Curie Fellow, w: Challenges for Foreign Philologies. Part II: Interdyscyplinarity and New Teaching Methods, pr. zb. pod red. Agnieszka Będkowska – Kopczyk, Ljiljana Sarić i Libor Pavera, Akademia Techniczna Humanistyczna, Promix, Bielsko Biała, 2011, ss. 93-104.

75. M. Mitręga, Reklama w grach komputerowych – wstępne badania postaw graczy w Polsce, Marketing i Rynek, nr 6, czerwiec 2012, ss. 30- 36.

76. Mitręga, M. and J. Zolkiewski (2012). "Negative consequences of deep relationships with suppliers: An exploratory study in Poland." Industrial Marketing Management 41(5):886-894.

77. M. Mitrega, S. Forkmann, C. Ramos, S. C. Henneberg, Networking Capability in Business Relationships, electronic conference proceedings of 2012 ISBM Academic Conference, Chicago, August 2012

78. Mitrega, M., S. Forkmann, et al. (2012). "Networking capability in business relationships—Concept and scale development." Industrial Marketing Management 41(5):739-751.

79. M. Mitręga, Tajny agent jako technika monitorowania relacji biznesowych, Przegląd Organizacji, 2012, numer 8, ss. 7-10.

80. M. Mitręga, Network partner knowledge and internal relationships influencing customer relationship quality and company performance. Journal of Business & Industrial Marketing, 2012, 27(6), 486-496.

81. M. Mitręga, O. Witczak, Prosumpcja jako przejaw przedsiębiorczości konsumenckiej, Zeszyty Naukowe nr 724, Ekonomiczne Problemy Usług nr 97, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012, ss. 431-444.

82. M. Mitręga, Wykorzystanie metodyki badań interaktywnych w marketingu, Marketing i Rynek, nr 12, 2012, ss. 18-22.

83. M. Mitręga, Czy prosumpcja w dobie kryzysu to zjawisko jednowymiarowe? Eksploracja wśród użytkowników portali społecznościowych, Problemy Zarządzania, vol. 11, nr 1 (40), 2013, ss. 40-63.

84. G. Zaefarian, S. Forkman, M. Mitrega, S. Henneberg, P. Naude, A capability perspective on relationship ending and its impact on innovation and performance, [w:] Conference Proceedings of Academy of Marketing Science,  AMS Annual Conference: Ideas in Marketing: Finding the New & Polishing the Old, red. nauk. K. Kubacki, AMS, Monterey, US, 2013.

85. M. Mitręga, Marketing mobilny w świetle postaw użytkowników telefonów komórkowych, Handel Wewnętrzny, maj - czerwiec, tom 3, 2013, ss. 170-177. 

86. M. Mitręga, Niechęć wobec product placement w grach komputerowych - propozycja zastosowania modelu SEM, [w:] Tendencje w zarządzaniu - konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, 2013, ss. 166-177.

87. M. Mitręga, Advergaming jako rozwijająca się forma komunikacji marketingowej, [w:] Komunikacja marketingowa. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2013, ss. 133-143.

88. M. Berger, M. Mitręga, Uwarunkowania skutecznego zarządzania konfliktem w relacjach przedsiębiorstwa z reklamującym, Marketing i Rynek, luty, 2/2014, ss. 9‑14.

89. A. L. Wieczorek, M. Mitręga, Language Skills and Affective Barriers as Factors Influencing Research Productivity of Scholars in Business Discipline in Poland, [in] Human Capital without Borders: Knowledge and Learning for Quality of Life, Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2014, 25–27 June 2014, Portorož, Slovenia, ss. 389-396, ISBN 978-961-6914-09-3 (PDF)

90. A. L. Wieczorek, M. Mitręga, Professors struggling with teaching and research – stimulating human resource in “publish or perish” reality, Proceedings of 5th International Research Meeting in Business and Management, IRMBAM-2014, Nice, France.

91. M. Mitręga, Pomiar w badaniach naukowych w marketingu – standardy w Polsce i za granicą okiem recenzenta, Marketing i Rynek, sierpień 8/2014, ss. 135-138

92. M. Berger, M. Mitręga, Istota i konsekwencje konfliktu w relacjach między przedsiębiorstwem a klientem, [w:] Zarządzanie Relacjami w Biznesie. Współczesne Wyzwania, red. M. Mitręga, Studia Ekonomiczne, nr 182, Katowice, 2014, ss. 43-54

93. J. Laskowska, M. Mitręga, Czynniki zachęcające i zniechęcające konsumentów do udziału w punktowych programach lojalnościowych, [w:] Zarządzanie Relacjami w Biznesie. Współczesne Wyzwania, red. M. Mitręga, Studia Ekonomiczne, nr 182, Katowice, 2014, ss. 87-98

94. M. Chęcińska, M. Mitręga, Czynniki warunkujące zarządzanie relacjami z klientami – studium przypadku placówki medycznej X, [w:] Zarządzanie Relacjami w Biznesie. Współczesne Wyzwania, red. M. Mitręga, Studia Ekonomiczne, nr 182, Katowice, 2014, ss. 109-120.

95. M. Mitręga, Introduction and research summary, [w:] Leveraging success of young scholars in business discipline, (M. Mitręga, eds.), CeDeWu, Warszawa 2014, ss. 7-10.

96. M. Mitręga, The participation of young Visegrad scholars in academic networking, [w:] Leveraging success of young scholars in business discipline, (M. Mitręga, eds.), CeDeWu, Warszawa 2014, ss. 135-154.

97.  G. Pfajfar, M. Mitrega, Leveraging Business Partnerships with Internal Relationships - Moderating Effects of Special Investments in Social Ties under Pressure of Recession, Transformations in Business & Economics, 13 (3), 2014, 79-95

98. Laskowska-Witek, Justyna and Mitręga, Maciej, Brand promotion throught computer games on the example of second life, Studia Ekonomiczne, 205 (2014), 34-48.

99. M. Mitręga, Rutyny biznesowe w networkingu – wyzwania pomiarowe, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 849, Tom 4, 2015, ss. 179 – 190. 

100. M. Mitręga, J. Lakowska – Witek, Rutyny współtworzenia wartości z klientem – konceptualizacja i pomiar, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 849, Tom 2, 2015, ss. 25 – 36. 

101. M. Mitręga, A. Małecka, Konsumpcja kolaboratywna – wyzwania pomiarowe i menedżerskie w kontekście tzw. ride sharing, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 849, Tom 2, 2015, ss. 139 –150. 

102. Mitrega, Maciej and Pfajfar, Gregor (2015), Business relationship process management as company dynamic capability improving relationship portfolio, Industrial Marketing Management, 46 (April), 193-203.

103. Mitręga, M. i A. Wieczorek (2015), Stimulating the productivity of scholars. The conceptual model in the context of post-communist countries. Proceedings of International Conference on Contemporary Management (ICCM) – 2015. Jaffna, Sri Lanka, ss. 596-606.  ISSN-2448-9883

104. M. Mitręga, Prosumpcja racjonalizatorska użytkowników tzw. nowych mediów w kontekście ogólnoeuropejskiego kryzysu gospodarczego, Handel Wewnętrzny, styczeń – luty 2015, ss. 172-181.

105. Małecka, A., & Mitręga, M. (2015). Konsumpcja kolaboratywna jako innowacja w zachowaniach konsumenckich i bodziec innowacyjny dla przedsiębiorstw. Logistyka, marzec - kwiecień, 961-968.

106. Mitręga, M., Małecka A. (2015), Uwarunkowania uczestnictwa w tzw. ride sharing (wspólnych przejazdach) – wyniki badań użytkowników BlaBlaCar, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 875, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, Nr 41, Tom 2, ss. 153-164

107. Witczak, O. & Mitręga, M. (2015), Zarządzanie produktywnością naukową w kontekście budowania marki uczelni wyższej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 875, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, Nr 41, Tom 1, ss. 415-424

108. Berger M. & Mitręga M. (2015), Menadżerska perspektywa reklamacji konsumenckich na rynku usług ubezpieczeniowych w dobie regulacji Unii Europejskiej, Handel Wewnętrzny, nr 6 (359), ss. 3-12.

109. Berger M. & Mitręga M. (2015) Funkcjonalny wymiar konfliktu na rynku usług bankowych w Polsce, Nauki o Zarządzaniu, 3 (24), ss. 20-32.

110. Mitręga, M. (2015). Bariery wdrożenia marketingu relacji w polskich przedsiębiorstwach. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach(233), 139-147

111. Mitręga, M. & Wieczorek A. (2016), Opening the Black Box of Academic Collaboration in Relation to Researchers’ Cumulative Productivity, Proceedings of 2016 AHRD International Research Conference in the Americas, February 18-20, Jacksonville, US, pp. 1-10, Direct Link: http://bit.ly/20EQn8r 

112. Mitręga M. & Małecka A. (2016), Targeting at Consumers as Human Resource: Towards Understanding of Customer-related Antecedents of Customer Citizenship Behavior, Proceedings of 2016 AHRD International Research Conference in the Americas, February 18-20, Jacksonville, US, pp. 1-11, Direct Link: http://bit.ly/1RA5cr8

113. Berger M., Mitręga M., Zarządzanie reklamacjami na rynku usług turystycznych z perspektywy kompetencji personelu biur podróży, Studia Ekonomiczne, nr 254, 2016, ss. 9-18.

114. Małecka A., Mitręga M., Eksploracja motywów związanych z partycypacją w konsumpcji kolaboratywnej, Studia Ekonomiczne, nr 254, 2016, ss. 118-127.

115. Mitręga, M., Dynamiczne zdolności marketingowe jako obiekt badań w zarządzaniu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 422, 2016, ss. 313-321.

116. Pfajfar, G., & Mitręga, M. (2016). Global dynamic capabilities revitalized–a novel approach and future research directions, Proceedings of the 2016 Global Marketing Conference at Hong Kong, ss. 995-997.

117. Mitrega, M. (2016). Redesigning marketing resources for product innovations–the evidence from polish companies, Proceedings of the 2016 Global Marketing Conference at Hong Kong, ss. 74-78.

118. Mitręga, M. (2016). Koncepcja produktów systemowych a prosumpcja. Studia Ekonomiczne, 262, 5-13.

119. Networking jako czynnik produktywności pracowników naukowych, red. nauk. Mitręga M., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2016, s. 201

120. Mitręga M. (2016), Networking akademicki – pojęcie, stan wiedzy i pomiar, [w:], Networking jako czynnik produktywności pracowników naukowych, red. nauk. Mitręga M., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, ss. 15-28

121. Mitręga M. (2016), Networking i produktywność naukowa w świetle wyników badań ilościowych, [w:], Networking jako czynnik produktywności pracowników naukowych, red. nauk. Mitręga M., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, ss. 146-177

122. Siemieniako D., Mitręga M. (2016), Is Disarming Goliath Possible? Benefiting From Relationship with Powerful Customer, Conference proceedings of 32nd Annual IMP Conference, Poznań

123. Czernek K., Mitręga M., (2016), Dark side of network embeddedness on the example of tourist region in Poland, Conference proceedings of 32nd Annual IMP Conference, Poznań

124. Forkmann, S., Henneberg, S. C., Naudé, P., & Mitrega, M. (2016). Supplier relationship management capability: a qualification and extension. Industrial Marketing Management, 57, 185–200.

125. Mitręga M., Małecka A. (2016), Konsument jako członek organizacji – szersza perspektywa koprodukcji, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, ss. 261-270

126. Mróz-Gorgoń B., Mitręga M. (2016), Strategie Rebrandingu – potencjał i bariery, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, Tom XVII, Zeszyt 11, Część II, ss. 137–150

127. Małecka M., Mitręga M. (2016), Prosumpcja i konsumpcja kolaboratywna jako uwarunkowania e-biznesu, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, Tom XVII, Zeszyt 11, Część II, ss. 443–454

128. Zaefarian, Ghasem, Forkmann, Sebastian, Mitręga, Maciej, & Henneberg, Stephan C. (2017). A Capability Perspective on Relationship Ending and Its Impact on Product Innovation Success and Firm Performance. Long Range Planning, 50(2), 184-199. doi: https://doi.org/10.1016/j.lrp.2015.12.023

129. Wieczorek A. L. & Mitręga M. (2017), Between Teaching, English Language, and Supervisor: Young Business Scholars Under the Pressure of Transforming Academia, in: Financial Environment and Business Development, Proceedings of the 16th Eurasia Business and Economics Society Conference, Eurasian Studies in Business and Economics, Vol. 4, Bilgin, M.H., Danis, H., Demir, E., Can, U. (Eds.), pp. 563-573, http://www.springer.com/gp/book/9783319399188

130. Mitrega, Maciej, Forkmann, Sebastian, Zaefarian, Ghasem, & Henneberg, Stephan C. (2017). Networking capability in supplier relationships and its impact on product innovation and firm performance. International Journal of Operations & Production Management, 37(5), 577-606. doi:10.1108/IJOPM-11-2014-0517  

131. Mitręga M., (2017) Dynamiczne zdolności - wzloty i upadki paradygmatu strategii, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 48/2, ss. 55-64.

132. Dewalska-Opitek Anna, Mitręga Maciej (2017), Zachowania obywatelskie konsumentów jako wyłaniający się obszar badawczy, Marketing i Rynek, nr 4, ss. 40-48.

133. Wieczorek A., Mitręga M. (2017), Academic teachers under stress in the publish or perish era, CeDeWu, Warszawa, p. 132

134. Mitręga M., Małecka A. (2017), Prosumption among young consumers: Some research insights from Poland [w] The 21st Century Consumer: Vulnerable, Responsible, Transparent. Proceedings of the International Conference, (red.) Bala Christian & Schnuldzinski W., Consumer Association of North Rhine-Westphalia, Dusseldorf, ss. 257-268

135. Wieczorek A., Mitręga M. (2017), Personal dynamic capabilities in the context of a corporate success, Proceedings of DIEM2017, Dubrovnik International Economic Meeting, University of Dubrovnik, ss. 545-551. 

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3