Przejdź do menu Przejdź do treści

Honorowy Profesor UE Katowice, Honorowy Kierownik Katedry, prof. dr hab. Ewa Kieżel

Prof. dr hab. Ewa Kieżel jest nietuzinkową postacią, której Katedra Badań Konsumpcji zawdzięcza nie tylko swoje powstanie oraz wzorowe funkcjonowanie w strukturze organizacyjnej naszego Uniwersytetu, ale także znaczny potencjał rozwojowy. W swoim życiu zawodowym Pani Profesor pełniła wiele różnych ról, a dzięki takim cechom, jak pracowitość, rzetelność badawcza, odpowiedzialność oraz uczciwość, w każdej z nich osiągnęła wysoki stopień profesjonalizmu. Współpracownikom i studentom Prof. Ewa Kieżel dała się poznać jako niestrudzony badacz konsumpcji i zachowań konsumentów, wybitny naukowiec, doświadczony nauczyciel akademicki, mistrz i mentor, sprawny organizator prac zespołowych, propagator wiedzy ekonomicznej, ale także, a może przede wszystkim jako serdeczna, pełna empatii osoba, na której wsparcie zawsze można liczyć.

Swoją karierę akademicką Pani Profesor trwale złączyła z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, gdzie rozpoczęła pracę zawodową zaraz po zakończeniu studiów i uzyskaniu tytuł magistra ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych nadała jej w 1977 r. Rada Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, a stopień naukowy doktora habilitowanego w 1986 r. Rada Wydziału Ekonomiki Produkcji i Obrotu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych otrzymała Pani Profesor na mocy decyzji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 14 stycznia 1994 r. Na stanowisko profesora zwyczajnego została mianowana z dniem 1 kwietnia 1999 r. na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej.

Zainteresowania naukowo-badawcze Pani Profesor z dużą konsekwencją zorganizowane są wokół komplementarnych obszarów związanych z problematyką poziomu, struktury i prawidłowości spożycia (w tym spożycia żywności), organizacji spożycia, potrzeb i preferencji konsumpcyjnych, oceny racjonalności spożycia i zachowań konsumentów, a także samych zachowań konsumentów i ich determinant. Bogaty dorobek naukowy Prof. Ewy Kieżel obejmuje 209 publikacji naukowych, w tym 6 publikacji autorskich zwartych, oraz 20 publikacji współautorskich w postaci monografii naukowych i redakcji naukowych. Wielce owocna jest także jej działalność związana z recenzowaniem prac promocyjnych, naukowo-badawczych, opiniowaniem projektów grantów naukowych oraz raportów z badań. W ramach tych aktywności Pani Profesor opracowała 16 recenzji dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego w związku z postępowaniem habilitacyjnym oraz 35 recenzji prac doktorskich. Rezultatem jej wsparcia dla młodych pracowników nauki jest m. in. wypromowanie 15 doktorów nauk ekonomicznych. Pod opieką promotorską Prof. Ewy Kieżel powstało też ponad 600 prac magisterskich i 150 prac licencjackich.

W latach 1993-1999 i 2002-2005 Pani Profesor pełniła funkcje prodziekana ds. nauki na Wydziale Zarządzania. W 1992 r. była inicjatorem powstania w naszej Uczelni Katedry Badań Konsumpcji, którą kierowała do 2016 r. Dzięki wsparciu Pani Profesor 5 pracowników Katedry uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego, a jeden tytuł naukowy profesora.

Za swoją działalność naukowo-badawczą Prof. Ewa Kieżel została uhonorowana 3 nagrodami Ministra Edukacji Narodowej i licznymi nagrodami JM Rektora. Została odznaczona Srebrnym (1987 r.) i Złotym (1990 r.) Krzyżem Zasługi, medalem Komisji Edukacji Narodowej (1994 r.), a także Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1997 r.).

Jako wychowankowie i współpracownicy Pani Profesor szczególnie dumni jesteśmy z tego, że w 2016 r. zgodziła się przyjąć z naszych rąk tytuł Honorowego Kierownika Katedry Badań Konsumpcji. Po zakończeniu pracy zawodowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, co nastąpiło 30 września 2020 r., na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Prof. Ewa Kieżel została wyróżniona tytułem Honorowego Profesora naszej Uczelni.

Wybrane publikacje naukowe

  1. E. Kieżel: Wiedza ekonomiczna polskich konsumentów jako podstawa innowacyjnej konsumpcji, „Handel Wewnętrzny” nr 3 (374)/2018;
  2. E. Kieżel, U. Grzega: Wydatki konsumpcyjne polskich gospodarstw domowych jako miara rozwoju gospodarki, [w:] Nowe koncepcje w nauce o marketingu i rynkach. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Żabińskiemu, red. K. Żyminkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018, s. 89-100;
  3. E. Kieżel, S. Smyczek: Rozwój badań nad konsumpcją i zachowaniami konsumentów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, [w:] Nauki o zarządzaniu: dokonania, trendy, wyzwania, red. K. Jędralska, W. Dyduch, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, s. 46-58;
  4. U. Grzega, E. Kieżel: Trendy w zachowaniach konsumentów, [w:] Zachowania konsumentów. Globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe, red. Małgorzata Bartosik-Purgat, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017, s. 29-51;
  5. Wiedza ekonomiczna konsumentów a racjonalność ich zachowań, red. E. Kieżel, A. Burgiel Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, 246 s;
  6. E. Kieżel, Wiedza ekonomiczna polskich konsumentów jako podstawa podejmowania i racjonalizacji decyzji konsumpcyjnych, [w:] Wiedza ekonomiczna konsumentów a racjonalność ich zachowań, red. E. Kieżel, A. Burgiel Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 13-43;
  7. E. Kieżel, S. Smyczek, Analfabetyzm finansowy jako bariera w akceptacji innowacji na rynku usług finansowych, „Marketing i Rynek”, nr 2/2015 CD, s. 132-141;
  8. E. Kieżel: Wiedza ekonomiczna polskich konsumentów jako podstawa racjonalizacji zachowań, "Marketing i Rynek" nr 8/2015 CD, s. 246-256;
  9. Zachowania konsumentów. Procesy unowocześniania konsumpcji, red. S. Smyczek, E. Kieżel, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2015, 237s;
  10. E. Kieżel, Konsumpcjonizm i dekonsumpcja w zachowaniach polskich konsumentów, [w:] Zachowania konsumentów. Procesy unowocześniania konsumpcji, red. S. Smyczek, E. Kieżel, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2015, s. 78-96.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3