Seminaria dyplomowe / magisterskie

Zarządzanie

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Urszula Grzega, prof. UE

Problematyka: Konsumpcja i jej determinanty (uwarunkowania i czynniki konsumpcji indywidualnej, wydatki konsumpcyjne, spożycie ilościowe, prawidłowości rozwoju spożycia, racjonalność konsumpcji i jej mierniki), gospodarstwo domowe jako podmiot gospodarujący (metody badań, sytuacja ekonomiczna, zachowania konsumpcyjne, zróżnicowanie regionalne), poziom życia ludności, jego uwarunkowania i sposoby pomiaru (metodologia badan, determinanty, analizy i oceny w ujęciu podmiotowym, czasowym i przestrzennym).

 

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Stopień zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych w gospodarstwach wielodzietnych.
 • Poziom życia ludności śląskiej w świetle badań bezpośrednich.
 • Sposoby zagospodarowania czasu wolnego w gospodarstwach emerytów i rencistów.
 • Trendy w zachowaniach konsumenckich w rozwiniętych europejskich gospodarkach rynkowych.
 • Zarządzanie budżetem pieniężnym w 1- i 2-osobowych gospodarstwach pracujących na własny rachunek.
 • "Nowy" konsument i konsumpcja nowoczesna jako efekt wpływu procesów globalizacyjnych i integracyjnych.
 • Upadłość i bankructwo polskich gospodarstw domowych w dobie kryzysu gospodarczego.
 • Wpływ kryzysu gospodarczego na kształtowanie się warunków życia ludności w Polsce.
 • Sytuacja społeczno-zawodowa i ekonomiczna młodych kobiet w Polsce.
 • Wyzwania społeczeństwa informacyjnego a dostępność nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w polskich gospodarstwach domowych.
dr hab. Agata Małysa-Kaleta, prof. UE

Problematyka: Zachowania konsumentów, porównania międzynarodowe konsumpcji i zachowań konsumentów, działalność marketingowa i strategiczna podmiotów rynkowych, techniki i metody sprzedażowe, marketing, zarządzanie przedsiębiorstwem, clienting.


Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Nowoczesne formy reklamy i ich skuteczność w kontekście wpływu na zachowania konsumentów w oparciu o badania ankietowe.

 • Budowanie i rola marki osobistej  w działaniach wybranych podmiotów.
 • Specyfika i determinanty zachowań konsumentów na wybranym rynku w świetle badań bezpośrednich.
 • Formy i narzędzia marketingu internetowego  w działaniach współczesnych przedsiębiorstw na wybranym przykładzie.
 • Ekologiczne aspekty działań marketingowych współczesnych podmiotów gospodarczych w branży X na wybranym przykładzie.
 • Strategia błękitnego oceanu w budowaniu konkurencyjności wybranego podmiotu.
dr hab. Jolanta Zrałek, prof. UE

Problematyka: Zrównoważona konsumpcja i zrównoważone zachowania konsumentów oraz ich uwarunkowania, koncepcja zrównoważenia w badaniach ekonomicznych – ekonomia ekologiczna, dekonsumpcyjne zachowania konsumentów i prosty styl życia (voluntary simplicity), ochrona interesów konsumenta, komunikacja a zachowania konsumentów, wykorzystanie wiedzy o zrównoważonych zachowaniach konsumentów w działalności marketingowej firm i organizacji non-profit, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR). 


Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Postawy konsumentów wobec zrównoważonego handlu elektronicznego.
 • Minimalizm w zachowaniach konsumentów.
 • Przejawy dekonsumpcji w zachowaniach konsumentów z pokolenia Z w świetle badań pierwotnych.
 • Ekologiczne oznakowania produktów żywnościowych w procesie decyzyjnym konsumenta.
 • Czynniki kształtujące zrównoważone zachowania konsumentów na rynku odzieżowym.
 • Portale społecznościowe jako narzędzie komunikacji zrównoważonych konsumentów.
 • Zachowania e-konsumentów w czasie pandemii.
 • Syndrom ocalonego - wpływ pandemii COVID-19 na psychospołeczne warunki funkcjonowania pracowników w organizacjach.
 • Storytelling w działalności promocyjnej firm i jego wpływ na postawy konsumentów wobec marki.
 • Znajomość praw konsumenckich i stopień ich wykorzystania przez konsumentów na rynku finansowym.
dr Izabela Sowa

Problematyka: Badania marketingowe, metody badań zachowań konsumentów, zachowania konsumentów, nowe zjawiska i trendy w zachowaniach konsumentów, konsumpcja współdzielona, ochrona interesów konsumenta, działalność marketingowa przedsiębiorstw a wykorzystanie wiedzy o konsumentach, aplikacja wyników badań marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwami.


Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Ocena skuteczności wykorzystania marketingu internetowego na przykładzie firmy X.
 • Wpływ lidera - przedsiębiorcy na funkcjonowanie mikrofirmy na przykładzie spółki Y.
 • Strategia działania na rynkach zagranicznych polskich przedsiębiorstw branży IT.
 • Rola festiwalu muzycznego w promocji gminy.
 • Wydarzenia kulturalne jako narzędzie promocji na przykładzie miasta.
 • Marketingowa strategia produktu na przykładzie marki X.
 • Reputacja (wizerunek) firmy jako determinanta wyborów konsumentów.
 • Segmentacja konsumentów na przykładzie wybranego rynku.
 • Ochrona interesów konsumenta na wybranych rynkach.
 • Wpływ reklamy na zachowania konsumentów na przykładzie marki X.

Logistyka

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Agata Małysa-Kaleta 

Problematyka: Zachowania konsumentów, porównania międzynarodowe konsumpcji i zachowań konsumentów, działalność marketingowa i strategiczna podmiotów rynkowych, techniki i metody sprzedażowe, marketing, zarządzanie przedsiębiorstwem, clienting.

 

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Techniki sprzedażowe w działalności podmiotu X i ich skuteczność w oparciu o badania bezpośrednie.
 • Rola logistycznej obsługi klienta  w budowaniu jego lojalności na wybranych przykładach.
 • Preferencje klientów w kontekście działań marketingowych wybranych operatorów logistycznych.
 • Funkcjonowanie podmiotów branży e-commerce w dobie pandemii na wybranym przykładzie.
 • Internetowe wyszukiwarki lotów i ich przydatność w branży turystycznej.
 • Stosowanie nowoczesnych technologii w logistyce i ich ocena w oparciu o działalność wybranego przedsiębiorstwa.
 • Organizacja pracy w przedsiębiorstwie X z uwzględnieniem wsparcia logistycznego.
dr Izabela Sowa

Problematyka: Obsługa klientów, techniki i metody sprzedaży, badanie poziomu obsługi klienta, badanie satysfakcji klientów w branży logistycznej, jakość i skuteczność wybranych narzędzi marketingowych (technik sprzedażowych) w praktyce działań przedsiębiorstwa logistycznego, wykorzystanie wyników badań marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem logistycznym.


Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Poziom satysfakcji klientów transportu kolejowego na przykładzie ...
 • Ocena poziomu zadowolenia z usług oferowanych przez komunikację miejską w ...
 • Wykorzystanie employer brandingu w firmie Y.
 • Ocena satysfakcji klientów przedsiębiorstwa X.
 • Badanie satysfakcji klienta w firmie Y.
 • Logistyczna obsługa klienta oraz jego satysfakcja w branży usług kurierskich na przykładzie firmy X.
 • Marketing i sprzedaż usług logistycznych. 
 • Obsługa klienta w kanale dystrybucji produktów branży motoryzacyjnej.