Przejdź do menu Przejdź do treści

Seminaria dyplomowe / magisterskie

Zarządzanie

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Urszula Grzega, prof. UE

Problematyka: Konsumpcja i jej determinanty (uwarunkowania i czynniki konsumpcji indywidualnej, wydatki konsumpcyjne, spożycie ilościowe, prawidłowości rozwoju spożycia, racjonalność konsumpcji i jej mierniki), gospodarstwo domowe jako podmiot gospodarujący (metody badań, sytuacja ekonomiczna, zachowania konsumpcyjne, zróżnicowanie regionalne), poziom życia ludności, jego uwarunkowania i sposoby pomiaru (metodologia badan, determinanty, analizy i oceny w ujęciu podmiotowym, czasowym i przestrzennym).

Wybrane tytuły prac:

 • Stopień zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych w gospodarstwach wielodzietnych.
 • Poziom życia ludności śląskiej w świetle badań bezpośrednich.
 • Sposoby zagospodarowania czasu wolnego w gospodarstwach emerytów i rencistów.
 • Trendy w zachowaniach konsumenckich w rozwiniętych europejskich gospodarkach rynkowych.
 • Zarządzanie budżetem pieniężnym w 1- i 2-osobowych gospodarstwach pracujących na własny rachunek.
 • "Nowy" konsument i konsumpcja nowoczesna jako efekt wpływu procesów globalizacyjnych i integracyjnych.
 • Upadłość i bankructwo polskich gospodarstw domowych w dobie kryzysu gospodarczego.
 • Wpływ kryzysu gospodarczego na kształtowanie się warunków życia ludności w Polsce.
 • Sytuacja społeczno-zawodowa i ekonomiczna młodych kobiet w Polsce.
 • Wyzwania społeczeństwa informacyjnego a dostępność nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w polskich gospodarstwach domowych.
dr hab. Agata Małysa-Kaleta, prof. UE

Problematyka:Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Marketing w działaniach współczesnych przedsiębiorstw, Zachowania konsumentów na rynku międzynarodowym, Zachowania podmiotów rynkowych w kontekście nowych uwarunkowań, Skuteczność i efektywność działań marketingowych.


Wybrane tytuły prac:

 • Budowanie marki osobistej poprzez media społecznościowe na wybranym przykładzie.
 • Zachowania ekologiczne konsumentów z wybranych krajów w oparciu o badania bezpośrednie.
 • Promocja wydarzeń kulturowych z wykorzystaniem narzędzi marketingu internetowego.
 • Racjonalność w zachowaniach konsumentów na wybranym rynku branżowym.
 • Decyzje i preferencje konsumentów na rynku usług turystycznych w dobie pandemii w oparciu o badania bezpośrednie.
 • Wykorzystanie i znaczenie strategii błękitnego oceanu w działaniach przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej.
 • Clienting w działaniach współczesnego przedsiębiorstwa na wybranym przykładzie.
 • Komunikacja marketingowa w kreowaniu wizerunku marki na wybranym przykładzie.
 • Funkcjonowanie branży e-commerce w dobie pandemii.
dr hab. Jolanta Zrałek, prof. UE

Problematyka: Zrównoważone style życia konsumentów oraz ich uwarunkowania, dekonsumpcyjne zachowania konsumentów, prosty styl życia (voluntary simplicity), zrównoważona konsumpcja, konsumpcja wspólna w gospodarce kołowej, ochrona interesów konsumenta, komunikacja marketingowa a zachowania konsumentów, wykorzystanie wiedzy o zrównoważonych zachowaniach konsumentów w działalności marketingowej firm i organizacji non-profit, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), zrownoważony marketing. 


Wybrane tytuły prac:

 • Postawy konsumentów wobec zrównoważonego handlu elektronicznego.
 • Minimalizm w zachowaniach konsumentów.
 • Przejawy dekonsumpcji w zachowaniach konsumentów z pokolenia Z w świetle badań pierwotnych.
 • Ekologiczne oznakowania produktów żywnościowych w procesie decyzyjnym konsumenta.
 • Czynniki kształtujące zrównoważone zachowania konsumentów na rynku odzieżowym.
 • Portale społecznościowe jako narzędzie komunikacji zrównoważonych konsumentów.
 • Zachowania e-konsumentów w czasie pandemii.
 • Syndrom ocalonego - wpływ pandemii COVID-19 na psychospołeczne warunki funkcjonowania pracowników w organizacjach.
 • Storytelling w działalności promocyjnej firm i jego wpływ na postawy konsumentów wobec marki.
 • Znajomość praw konsumenckich i stopień ich wykorzystania przez konsumentów na rynku finansowym.
dr Izabela Sowa

Problematyka: Badania marketingowe, metody badań zachowań konsumentów, zachowania konsumentów, nowe zjawiska i trendy w zrachowaniach konsumentów, konsumpcja współdzielona, ochrona interesów konsumenta, działalność marketingowa przedsiębiorstw a wykorzystanie wiedzy o konsumentach, aplikacja wyników badań marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwami.


Wybrane tytuły prac:

 • Ochrona interesów konsumenta na wybranych rynkach.
 • Ocena skuteczności wykorzystania marketingu internetowego na przykładzie firmy X.
 • Wydarzenia kulturalne jako narzędzie promocji na przykładzie miasta Y
 • Marketingowa strategia produktu na przykładzie marki X.
 • Reputacja (wizerunek) firmy jako determinanta wyborów konsumentów.
 • Social media jako narzędzie komunikacji z klientami w przedsiębiorstwie X.
 • Postawy konsumentów wobec zrównoważonej konsumpcji.
 • Wykorzystanie urządzeń mobilnych w procesie zakupu ….
 • Nowe trendy w zachowaniach konsumenckich.
 • Wykorzystanie wskaźników marketingowych w procesie podejmowania decyzji marketingowych przez przedsiębiorstwo X.
 • Marketing relacji w przedsiębiorstwie Y.
 

Logistyka w biznesie

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Urszula Grzega, prof. UE

Problematyka: Konsumpcja i jej determinanty (uwarunkowania i czynniki konsumpcji indywidualnej, wydatki konsumpcyjne, spożycie ilościowe, prawidłowości rozwoju spożycia, racjonalność konsumpcji i jej mierniki), gospodarstwo domowe jako podmiot gospodarujący (metody badań, sytuacja ekonomiczna, zachowania konsumpcyjne, zróżnicowanie regionalne), poziom życia ludności, jego uwarunkowania i sposoby pomiaru (metodologia badan, determinanty, analizy i oceny w ujęciu podmiotowym, czasowym i przestrzennym).

Wybrane tytuły prac:

 • Stopień zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych w gospodarstwach wielodzietnych.
 • Poziom życia ludności śląskiej w świetle badań bezpośrednich.
 • Sposoby zagospodarowania czasu wolnego w gospodarstwach emerytów i rencistów.
 • Trendy w zachowaniach konsumenckich w rozwiniętych europejskich gospodarkach rynkowych.
 • Zarządzanie budżetem pieniężnym w 1- i 2-osobowych gospodarstwach pracujących na własny rachunek.
 • "Nowy" konsument i konsumpcja nowoczesna jako efekt wpływu procesów globalizacyjnych i integracyjnych.
 • Upadłość i bankructwo polskich gospodarstw domowych w dobie kryzysu gospodarczego.
 • Wpływ kryzysu gospodarczego na kształtowanie się warunków życia ludności w Polsce.
 • Sytuacja społeczno-zawodowa i ekonomiczna młodych kobiet w Polsce.
 • Wyzwania społeczeństwa informacyjnego a dostępność nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w polskich gospodarstwach domowych.
dr hab. Agata Małysa-Kaleta, prof. UE

Problematyka: Wsparcie logistyczne w działaniach wybranych podmiotów; Działania logistyczne w biznesie międzynarodowym, Zarządzanie łańcuchami dostaw, Działania proekologiczne w kontekście logistycznych rozwiązań, Wyzwania współczesnej logistyki; Systemy informatyczne i ich wykorzystanie w praktyce działań podmiotów logistycznych.

Wybrane tytuły prac:

 • Wykorzystanie i ocena wsparcia logistycznego w działaniach podmiotu X.
 • Proekologiczne rozwiązania w transporcie lądowym w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej.
 • Nowoczesne systemy informatyczne w działaniach wybranych podmiotów logistycznych – porównanie i ocena.
 • Obsługa klienta i jakość usług operatorów tanich linii lotniczych w oparciu o badania bezpośrednie.
 • Organizacja łańcuchów dostaw w branży odzieżowej w oparciu o funkcjonowanie podmiotu X.
 • Atrakcyjność i nowoczesność rozwiązań logistycznych w przestrzeni miejskiej na wybranych przykładach.
 • Techniki sprzedażowe i manipulacyjne w działaniach wybranego podmiotu.
 • Budowanie sieci łączności z klientem w działaniach wybranego podmiotu.
dr Izabela Sowa

Problematyka:  Obsługa klientów, metody i techniki sprzedaży, badanie poziomu obsługi klienta, badanie satysfakcji klientów w branży logistycznej, tworzenie i ocena  relacji w przedsiębiorstwach logistycznych,  jakość i skuteczność wybranych narzędzi marketingowych (technik sprzedażowych) w praktyce działań przedsiębiorstwa logistycznego, wykorzystanie wyników badań marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem logistycznym.


Wybrane tytuły prac:

 • Poziom satysfakcji klientów transportu kolejowego na przykładzie ...
 • Ocena poziomu zadowolenia z usług oferowanych przez komunikację miejską w ...
 • Wykorzystanie employer brandingu w firmie Y. • Ocena satysfakcji klientów przedsiębiorstwa X.
 • Logistyczna obsługa klienta oraz jego satysfakcja w branży usług kurierskich na przykładzie firmy X.
 • Obsługa logistyczna imprez sportowych.

Logistyka

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Urszula Grzega, prof. UE

Problematyka: logistyczna obsługa klienta, badania podmiotów, procesów oraz zjawisk rynkowych, badania satysfakcji klientów indywidualnych.

Wybrane tytuły prac:

 • Wpływ kryzysu wywołanego Covid-19/konfliktem zbrojnym na funkcjonowanie firm transportowych w Polsce
 • Logistyczna obsługa klienta w branży energetycznej na przykładzie PGNiG
 • Preferencje konsumentów na rynku usług kurierskich w świetle badań bezpośrednich
 • Dostępność i wykorzystanie nowoczesnych technologii telematycznych w polskich firmach transportowych
 • Handel elektroniczny w Polsce w opinii klientów sklepów odzieżowych
 • Obsługa klienta w branży telekomunikacyjnej na przykładzie firmy X
 • Zarządzanie logistyczne w transporcie w obliczu zmian klimatu
 • Satysfakcja klientów Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.
dr Izabela Sowa

Problematyka:  Obsługa klientów, metody i techniki sprzedaży, badanie poziomu obsługi klienta, badanie satysfakcji klientów w branży logistycznej, tworzenie i ocena  relacji w przedsiębiorstwach logistycznych,  jakość i skuteczność wybranych narzędzi marketingowych (technik sprzedażowych) w praktyce działań przedsiębiorstwa logistycznego, wykorzystanie wyników badań marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem logistycznym.


Wybrane tytuły prac:

 • Poziom satysfakcji klientów transportu kolejowego na przykładzie ...
 • Ocena poziomu zadowolenia z usług oferowanych przez komunikację miejską w ...
 • Wykorzystanie employer brandingu w firmie Y.
 • Ocena satysfakcji klientów przedsiębiorstwa X.
 • Logistyczna obsługa klienta oraz jego satysfakcja w branży usług kurierskich na przykładzie firmy X.
 • Obsługa logistyczna imprez sportowych.
dr Marta Grybś-Kabocik

Problematyka:  Zachowania konsumentów na rynku usług logistycznych (determinanty, nowe trendy), badania marketingowe rynku usług logistycznych, metody badań zachowań konsumentów, zrównoważona konsumpcja


Wybrane tytuły prac:

 • Etnocentryzm konsumencki na rynku usług transportowych
 • Zrównoważona konsumpcja a jej wpływ na wybór środku transportu przez konsumentów w aglomeracji śląskiej
 • Ocena siły marki firm kurierskich przez konsumentów pokolenia Z
 • Ścieżka wyboru przewoźnika autobusowego przez konsumentów pokolenia... (Y, Z, silvers)
 • Postawy konsumentów wobec koncepcji smart city

Gospodarka cyfrowa

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Aleksandra Burgiel-Szewc, prof. UE

Problematyka: Zachowania konsumentów i ich determinanty, procesy decyzyjne i zakupowe współczesnych konsumentów; Zmiany w zachowaniach konsumentów w obliczu przemian społeczno-kulturowych oraz w warunkach kryzysu i pandemii, nowe trendy konsumenckie; Konsekwencje i obszary wykorzystania nowych technologii przez konsumentów; Zrównoważona konsumpcja, bariery i stymulanty jej upowszechnienia; Wykorzystanie nowych technologii dla rozwoju sharing economy i innych nowych modeli gospodarowania; Zastosowanie nowych technologii w różnych obszarach działalności przedsiębiorstw.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Zmiany w zwyczajach zakupowych konsumentów w warunkach lockdown’u
 • Wykorzystanie urządzeń mobilnych w procesie decyzyjnym konsumentów na rynku dóbr/usług Y
 • Postawy konsumentów wobec różnych form płatności wykorzystywanych w e-commerce
 • Advergaming jako nowoczesne narzędzie promocji (na przykładzie XXXX)
 • Wykorzystanie e-marketingu w przedsiębiorstwie handlowym (na przykładzie X)
 • Social media jako narzędzie komunikacji z klientami w przedsiębiorstwie X
 • Formy promocji online wykorzystywane w małych i średnich firmach
 • Recommerce i transumeryzm oraz ich przejawy w zachowaniach młodych konsumentów
 • Wpływ marki (ceny, opakowania itp.) na decyzje konsumentów
 • Stosunek konsumentów z pokoleń X i Y do alternatywnych form konsumowania (konsumpcja współdzielona, konsumpcja oparta na dostępie)
Dołącz do nas

Nasi partnerzy