Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacja wstępna

Katedra Logistyki Ekonomicznej rozpoczęła swoją działalność dydaktyczno-naukową w 1991 roku.

Organizatorem i pierwszym kierownikiem Katedry został Śp. Prof. zw. dr hab. Marian Sołtysik

W latach 2009-2015 funkcję kierownika Katedry sprawowała Śp. Prof. zw. dr hab. Danuta Kempny, a następnie Prof. UE dr hab. Danuta Kisperska-Moroń. Obecnie Katedrą kieruje Prof. dr hab. Artur Świerczek

W chwili obecnej w Katedrze Logistyki Ekonomicznej zatrudnionych jest 10 pracowników.

Obsługiwane kierunki studiów: Logistyka (główny kierunek), Analityka Gospodarcza, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz International Business.

 

Sylwetki Kierowników Katedry Logistyki Ekonomicznej

 

Prof. zw. dr hab. Marian Sołtysik (1938-2010)

Profesor Marian Sołtysik karierę naukową związał z Wyższą Szkołą Ekonomiczną, później Akademią Ekonomiczną w Katowicach. Studiował w tej Uczelni w latach 1955-1960. Później, poza krótkim okresem pracy w kopalni węgla kamiennego w Jaworznie, pracował w Akademii Ekonomicznej w Katowicach kolejno na stanowiskach asystenta, adiunkta, docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1967 roku, a stopień doktora habilitowanego w 1975 roku. Tytuł profesora nauk ekonomicznych otrzymał w 1981 roku, zaś na stanowisko profesora zwyczajnego został powołany w 1991 roku.

Jednym z obszarów zainteresowań naukowych profesora Sołtysika była logistyka, która jako nowa dziedzina wiedzy naukowej zaczęła rozwijać się w Polsce na początku lat 90. Profesor Sołtysik był inicjatorem wielu przedsięwzięć i projektów, począwszy od 1992 roku. Pierwszym było utworzenie w tym samym roku Katedry Logistyki Ekonomicznej na Wydziale Zarządzania. Należy przypomnieć, że na początku lat 90. w Polsce nie było podręczników i opracowań naukowych z dziedziny logistyki. Stąd niezbędne były działania na rzecz stworzenia odpowiedniej bazy naukowej procesu dydaktycznego. Ogromne znaczenie miały dwa projekty kierowane przez profesora Sołtysika. W latach 1992-1994 kierował zespołem, który opracował 3-etapowy projekt badawczy „Koncepcje logistyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem” (kierownik projektu, współautor). Stanowił on podstawę opracowywania skryptów uczelnianych z dziedziny logistyki. W 2003 roku kierował zespołem, który opracował projekt badawczy „Teoretyczno-metodyczne problemy współczesnej logistyki” (kierownik projektu i współautor). Był on podstawą dalszych prac nad tworzeniem podstaw programowych kierunku „logistyka”.

Działalność naukowa profesora Sołtysika w obszarze logistyki koncentrowała się głównie na teorii logistyki, organizacji logistyki oraz zarządzaniu łańcuchami dostaw. Wyniki swoich rozważań i badań przedstawił w publikacjach wydanych przez wydawnictwa: Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu oraz w czasopismach: „Logistyka”, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” oraz „Eurologistics”.

Systematyczne działania profesora Sołtysika doprowadziły do utworzenia najpierw specjalności „logistyka” na kierunku zarządzanie w 2001 roku, a później w 2008 roku do utworzenia kierunku „logistyka” na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Profesor Sołtysik był zawsze aktywnym członkiem różnych organów zarządzania Akademią. W okresie swojej pracy w Akademii pełnił funkcję Kierownika Zakładu, Kierownika Studium Doktoranckiego, Prodziekana Wydziału, Prorektora, kierownika Katedry Logistyki Ekonomicznej, której był organizatorem w 1992 roku. Był także przewodniczącym Senackiej Komisji Finansowej oraz przewodniczącym Uczelnianej Komisji ds. Odbioru Prac Naukowo-Badawczych. Osiągnięcia profesora Sołtysika w działalności naukowej, dydaktycznej i kształceniu kadr zostały wysoko ocenione. Za te osiągnięcia otrzymał następujące odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski OOP, Krzyż Oficerski OOP.

Pamięci Śp. Profesora Mariana Sołtysika poświęcona została Tablica pamiątkowa umieszczona przed Aulą im. Mariana Sołtysika w budynku B Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

 

 *********************************************************************************

 

Prof. zw. dr hab. Danuta Kempny (1951-2020)

 

Całe życie zawodowe Pani Profesor było związane z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Pracę zawodową rozpoczęła w 1974 roku na stanowisku asystenta stażysty w Instytucie Ekonomiki Przemysłu (Wydział Przemysłu), awansując kolejno na stanowisko asystenta (1975) i starszego asystenta (1977). Pracę w Instytucie kontynuowała po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych w roku 1981, obejmując stanowisko adiunkta. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w roku 1992 rozpoczęła pracę w nowotworzonej wówczas Katedrze Logistyki Ekonomicznej. Dekadę później uzyskała tytuł naukowy profesora, a w 2008 roku objęła funkcję Kierownika Katedry Logistyki Ekonomicznej. Pełniła ją do momentu przejścia na emeryturę w roku 2015.

Dorobek naukowy Pani Profesor jest bardzo bogaty i różnorodny. Obejmuje wiele autorskich monografii, artykułów naukowych i referatów konferencyjnych. Spośród dużej liczby publikacji, szczególne miejsce w dorobku polskiej myśli logistycznej zajmuje monografia pt. „Logistyczna obsługa klienta” (PWE, Warszawa 2001). Do ważnych publikacji na polskim rynku wydawniczym należy również zaliczyć monografię przygotowaną we współautorstwie z E. Gołembską i J. Witkowskim pt. „Eurologistyka w zarządzaniu międzynarodowym” (PWN, Warszawa 2005) oraz autorską monografię pt. „Umysły organizacji informacyjnej” (PWN, Warszawa 2006). Wyróżnione publikacje znalazły szerokie grono czytelników, stając się obowiązkową lekturą wielu pokoleń studentów oraz kadry menedżerskiej różnych szczebli. W rezultacie zdołały już one na trwałe wpisać się do klasycznego kanonu polskiej literatury logistycznej.

W szczególny sposób Pani Profesor troszczyła się o rozwój naukowy pracowników Katedry Logistyki Ekonomicznej. Dla wielu z nich była Mentorem, odkrywającym tajniki warsztatu naukowego, zachęcającym do podejmowania wzmożonych wysiłków badawczych, a przede wszystkim Przyjacielem zarażającym swym dążeniem do pracy nad samym sobą. Pod opieką naukową Pani Profesor powstało 6 prac doktorskich oraz ponad 700 prac magisterskich i licencjackich. Dzięki staraniom Pani Profesor zostało powołane do życia jedno z pierwszych w Polsce studenckich kół naukowych w obszarze logistyki - Naukowe Koło Logistyki "DIALOG", którego była długoletnim Opiekunem. Działalność Koła znana jest obecnie w całym kraju i poza jego granicami. Pani Profesor była również recenzentem w wielu przewodach doktorskich i habilitacyjnych, a także w postępowaniach o nadanie tytułu naukowego profesora.  

Zainteresowania pozanaukowe Pani Profesor koncentrowały się w szczególności na współczesnej poezji polskiej, eseistyce, literaturze faktu oraz problematyce ochrony zwierząt. Na co dzień Pani Profesor Kempny była osobą bardzo rodzinną, dla której relacje z najbliższymi były najwyższą wartością. Czerpała z nich siłę do stawiana czoła trudom życia codziennego. Pani Profesor była również niezwykle wrażliwa na niesprawiedliwość i krzywdę innych. Nieustannie i bezinteresownie służyła swym wsparciem, nie bacząc na własne koszty i przeciwności losu. Odeszła od nas osoba o nieskazitelnej postawie moralno-etycznej, będąca autentycznym wzorem kultury i postawy akademickiej.

Swym zróżnicowanym i bogatym dorobkiem naukowym, jak również pełną pasji i zaangażowania pracą dydaktyczno-organizacyjną, Pani Profesor wywarła istotny wpływ na rozwój teorii logistyki, pozostawiając po sobie wielkie dzieło życia, jakie wnosi poprzez swoich wychowanków do nauki polskiej. Była naszym Mentorem, Mistrzynią w życiu zawodowym, niedoścignionym wzorem człowieka prawego, pełnego ciepła i życzliwości ludziom. W naszej wdzięcznej pamięci na zawsze pozostanie troska Pani Profesor o rozwój kadry naukowej, właściwą organizację życia naukowego Katedry, a w naszych sercach nade wszystko Jej skromność, wrażliwość społeczna i uśmiech, którym nas zawsze obdarzała. 

 

**********************************************************************************

 

Prof. UE. dr hab. Danuta Kisperska-Moroń

Studia: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (AE Katowice) – mgr 1977; stopnie i tytuły naukowe: dr – AE Katowice 1987, dr hab. – AE Katowice 2001; dyscyplina naukowa: logistyka, ekonomika przemysłu; zatrudnienie w AE/UE: od 1977; stanowiska: asystent – Instytut Ekonomiki Przemysłu (Wydział Przemysłu) 1977-1981, starszy asystent – tamże 1982-1987, adiunkt – tamże 1988-1992, adiunkt – Katedra Logistyki Ekonomicznej (Wydział Zarządzania) 1992-2002, profesor nadzwyczajny – tamże od 2003; funkcje: kierownik – Katedra Logistyki Ekonomicznej; publikacje: ogółem - 165, autorskie zwarte – 6, współautorskie zwarte i redakcje naukowe – 17; ważniejsze publikacje: Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego = Impact of integrative tendencies on development of logistics management. Katowice, Academy of Economics Publishing House, 1999 (in Polish) [Wyd. 2., 2000]; Logistyka. Red nauk. D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak. Poznań, Instytut Logistyki i Magazynowania, 2009; liczba wypromowanych doktorów: 5; liczba wypromowanych magistrów: 250; odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (2000), Medal Złoty za Długoletnią Służbę (2009), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2011); wyróżnienia i nagrody: Wyróżnienie za długoletnią służbę w International Society for Inventory Research (2004); przynależność do: Polskie Towarzystwo Logistyczne (PTL) – członek Zarządu od 1996; przewodnicząca Zarządu 2002-2005, zastępca przewodniczącego – od 2006; członek Zarządu European Logistics Association od 2016;  Research & Development Committee of the European Logistics Association (ELA) – członek od 2003, Global Manufacturing Research Group (GMRG) – od 1993, International Society for Inventory Research - członek Zarządu 1992-1998, 2006-2014; inne: Główny Asesor w procedurze nadawania w Polsce europejskiego certyfikatu Junior Logistics Certificate ELA od 2003, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk (PAN) – członek Sekcji Logistyki od 2008; zainteresowania: kinematografia, muzyka, podróże. 

**********************************************************************************

 

Prof. dr hab. Artur Świerczek

Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Logistyki Ekonomicznej od 2007 roku. W 2006 roku obronił pracę doktorską, a w roku 2014 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Od 2016 roku zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego, w czerwcu 2021 roku uzyskał tytuł profesora nauk społecznych.

W pracy naukowej Prof. dr hab. Artura Świerczka można wyróżnić trzy główne nurty badawcze, z których wszystkie są skoncentrowane wokół problematyki funkcjonowania łańcuchów dostaw. Pierwszy z nurtów badawczych dotyczy strategicznych aspektów zarządzania łańcuchami dostaw, drugi jest związany z działalnością produkcyjną w łańcuchach dostaw, trzeci natomiast koncentruje się na zagadnieniach zarządzania ryzykiem i tworzeniem rezylientnych łańcuchów dostaw.

Autor ponad 100 publikacji poświęconych powyższej problematyce. Ukazały się one w postaci autorskich monografii naukowych, artykułów w czasopismach umieszczonych w Journal Citation Reports – JCR (tzw. „liście filadelfijskiej”), skryptów, referatów konferencyjnych i raportów badawczych. Uczestniczył również w ponad 60 konferencjach naukowych (m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Kanadzie, USA, Korei, Hong Kongu, Japonii, Indonezji, Chinach). Jest kierownikiem kilku krajowych grantów badawczych (własnych i zespołowych) finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN) oraz zagranicznych projektów naukowych realizowanych z uczelniami w USA. 

Prof. dr hab. Artur Świerczek prowadził zajęcia dydaktyczne na uczelniach w Holandii –  Universiteit van Tilburg (w roku 2007, 2008 oraz 2010), Słowenii – Uniwersytet w Ljublianie (w 2009 roku), Turcji – Okan University w Istambule (w roku 2008 i 2009), Dokuz Eylul University w Izmirze (w roku 2011), Maltepe University w Istambule (w roku 2012), w Stanach Zjednoczonych – Arizona State University (w roku 2015) oraz w Niemczech – Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (w 2016 roku). Jest członkiem i współpracownikiem wielu stowarzyszeń naukowych i organizacji branżowych, w tym przede wszystkim Polskiego Towarzystwa Logistycznego (PTL), Production and Operations Management Society (POMs), International Society for Inventory Research (ISIR), Decision Sciences Institute (DSI), North-East Decision Sciences Institute (NEDSI), Global Manufacturing Research Group (GMRG), Center for Supply Networks (CaSN) oraz Instytutu Badawczego CAPS Research. 

 

 

 

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3