Przejdź do menu Przejdź do treści

II Międzyuczelniane Seminarium Naukowe

Informacja o przebiegu II Międzyuczelnianego Seminarium Naukowego „Eksploratorzy współczesnych problemów logistycznych - przegląd wyników badań naukowych i inicjatyw badawczych”

22 kwietnia 2024 r.

W dniu 22 kwietnia 2024 r. odbyło się II Międzyuczelniane Seminarium Naukowe pn. „Eksploratorzy współczesnych problemów logistycznych - przegląd wyników badań naukowych i inicjatyw badawczych” organizowane przez Katedrę Logistyki Ekonomicznej UE Katowice. Rozpoczęty cykl seminariów poświęcony jest najnowszym badaniom naukowym i inicjatywom badawczym z zakresu współczesnych wyzwań w zarządzaniu łańcuchami dostaw oraz kierunkom rozwoju logistyki (m.in. modele zarządzania, technologie, aspekty społeczne i środowiskowe). 

Głównym celem cyklu seminariów jest:

 • upowszechnianie wyników najnowszych badań naukowych w obszarze logistyki,
 • wymiana informacji na temat realizowanych projektów badawczych z zakresu logistyki,
 • stworzenie platformy współpracy naukowej pomiędzy uczestnikami seminariów,
 • zachęcenia do dyskusji akademickiej, pozwalającej na podniesienie poziomu badań naukowych w realizowanych projektach,
 • wymiany wiedzy z zakresu metodyki badań naukowych.

W celu umożliwienia udziału jak najszerszemu gronu spotkanie odbyło się w formie on-line.

II Międzyuczelniane Seminarium zostało otwarte przez Kierownika Katedry Logistyki Ekonomicznej, prof. dr hab. Artura Świerczka. Zebranych w imieniu komitetu organizacyjnego przywitał dr Krzysztof Niestrój, prof. UE. 

Seminarium, zgodnie z przyjętą wcześniej koncepcją, podzielono na dwie sesje: 

 • „Topowy eksplorator” – poświęconą prezentacji najnowszych badań realizowanych przez wybitnych badaczy problemów logistycznych;
 • „Eksplorator na dorobku” – poświęconą prezentacji badań prowadzonych przez naukowców aspirujących do uzyskania awansu naukowego.

Referat w ramach pierwszej sesji wygłosiła dr hab. Natalia Szozda prof. UEW, laureatka XV Konkursu na prace Naukowe Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Prelegentka zaprezentowała najważniejsze wyniki badania zaprezentowanego w monografii „Zarządzanie produktem w łańcuchu dostaw w dobie transformacji cyfrowej”. Autorka w swojej monografii nie tylko prezentuje jedno z wielu podejść do zarządzania produktem w łańcuchu dostaw,  osadzając swoje badanie w kontekście zmieniającego się otoczenia i warunków funkcjonowania łańcuchów dostaw, mianowicie transformacji cyfrowej oraz tworzenia więzi międzyorganizacyjnych w wymiarze strukturalnym i relacyjnym. W pracy omówiono między innymi następujące zagadnienia: produkt jako przedmiot przepływu w łańcuchu dostaw, indywidualizacja oferty produktowej łańcucha dostaw w obliczu wyzwań transformacji cyfrowej, uwarunkowania rozwoju koncepcji zarządzania produktem w dobie transformacji cyfrowej łańcucha dostaw, zarządzanie produktem w łańcuchu dostaw z wykorzystaniem modeli referencyjnych ASCM, egzemplifikacja zarządzania produktem w łańcuchu dostaw w dobie transformacji cyfrowej w wybranych sektorach, zarządzanie produktem mody w łańcuchu dostaw grupy Inditex, zarządzanie produktem w łańcuchu dostaw – wyniki badań empirycznych, zarządzanie produktem w dobie transformacji cyfrowej łańcucha dostaw w świetle wyników badań własnych. Prezentowane w monografii studium przypadku oraz wyniki ilościowego badania empirycznego w triadach stanowią podstawę do przedstawienia rekomendacji oraz predykcji rozwoju dotyczących procesu zarządzania produktem w łańcuchu dostaw w dobie transformacji cyfrowej. 

Z kolei w sesji „Eksploratorzy na dorobku” wystąpiła dr Agnieszka Szmelter- Jarosz z Katedry Logistyki na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytet Gdańskiego. Prelegentka przedstawiła wyniki badań projektu „Rozwiązania ekonomii współdzielenia i mikromobilności w logistyce miast i stref podmiejskich”, finansowanego ze środków NCN SONATA, w którym pełni rolę Kierownika Projektu. Głównym celem wystąpienia było zaprezentowanie potencjalnego wpływu rozwiązań ekonomii współdzielenia oraz mikromobilności na funkcjonowanie systemu logistyki miasta w zakresie kształtowania przepływów osób i dóbr (ładunków) w granicach administracyjnych miasta i strefach podmiejskich będących częścią systemu logistyki miasta. W wyniku realizacji projektu stworzono zbiór modeli prognostycznych i scenariuszy dotyczących przepływów osób i dóbr. Gościni obecnie uczestniczy w realizacji 5-ciu projektów INTERREG-CENTRAL EUROPE i HORYZONT EUROPE dotyczących zrównoważonego i cyrkularnego publicznego transportu miejskiego, elektryfikacji transportu zbiorowego i komercjalizacji badań naukowych oraz współpracy międzynarodowej uczelni.

Wystąpienia stały się przyczynkiem do dyskusji pomiędzy uczestnikami seminarium.

W seminarium udział wzięli przedstawiciele kluczowych ośrodków naukowych z całego kraju, w tym z:

 • Politechniki Białostockiej
 • Politechniki Częstochowskiej
 • Politechniki Śląskiej
 • Politechniki Wrocławskiej
 • Sieci Badawczej Łukasiewicza - Poznańskiego Instytutu Technologicznego
 • Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • Uniwersytetu Gdańskiego
 • Uniwersytetu Łódzkiego
 • Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu

Serdecznie dziękujemy prelegentom i uczestnikom oraz zapraszamy na kolejne spotkania. Jednocześnie zachęcamy zainteresowanych do zgłaszania inicjatywy wystąpienia w kolejnych edycjach seminarium na adres poczty elektronicznej: kle@uekat.pl

Komitet organizacyjny seminarium:

dr inż. Danuta Zwolińska

dr Anna Mercik

dr Krzysztof Niestrój, prof. UE

 

I Międzyuczelniane Seminarium Naukowe

Katedra Logistyki Ekonomicznej w dniu 25 października 2023 r. zainaugurowała cykl seminariów naukowych „Eksploratorzy współczesnych problemów logistycznych - przegląd wyników badań naukowych i inicjatyw badawczych”. Seminaria poświęcone będą najnowszym badaniom naukowym i inicjatywom badawczym poświęconym problematyce współczesnych wyzwań w zarządzaniu łańcuchami dostaw oraz kierunkom rozwoju logistyki (m.in. modele zarządzania, technologie, aspekty społeczne i środowiskowe).

 

Ideą organizatorów jest zachęcenie naukowców zajmującymi się różnymi aspektami logistyki do cyklicznych spotkań, które przyczynią się do:

·       upowszechniania wyników najnowszych badań naukowych w obszarze logistyki,

·       informowania o realizowanych projektach badawczych z zakresu logistyki,

·       nawiązywania współpracy naukowej pomiędzy uczestnikami seminariów,

·       zachęcenia do dyskusji akademickiej, pozwalającej na podniesienie poziomu badań naukowych w realizowanych projektach,

·       wymiany wiedzy z zakresu metodyki badań naukowych.

W celu umożliwienia udziału jak najszerszemu gronu spotkanie odbyło się w formie on-line.

Seminarium zostało zainaugurowane przez Kierownika Katedry Logistyki Ekonomicznej, prof. dr hab. Artura Świerczka, który przedstawił uczestnikom koncepcję cyklu seminariów. Zebranych w imieniu komitetu organizacyjnego przywitał dr Krzysztof Niestrój, prof. UE.

Koncepcja seminarium przewiduje organizację różnych sesji, tj.:

·       „Topowy eksplorator” – poświęconą prezentacji najnowszych badań realizowanych przez wybitnych badaczy problemów logistycznych;

·       „Eksplorator na dorobku” – poświęconą prezentacji badań prowadzonych przez naukowców aspirujących do uzyskania awansu naukowego.

Wykład inauguracyjny wygłosiła dr hab. Maja Kiba-Janiak prof. UEW, Dyrektor Programu Executive MBA. Prelegentka zaprezentowała najważniejsze wyniki projektu „Zrównoważona logistyka miejska ostatniej mili i zwrotów na rynku e-commerce. Perspektywa różnych grup interesariuszy”. Jednym z kluczowych celów prezentowanego badania było rozpoznanie preferencji różnych grup interesariuszy i aktorów w zakresie dostaw ostatniej mili i zwrotów towarów oraz identyfikacja czynników, które mogą ich motywować do wyborów dostaw i zwrotów towarów w sposób bardziej zrównoważony. Badania zostały przeprowadzone w Polsce i w Brazylii z wykorzystaniem zarówno metod ilościowych, jak i jakościowych.

 

Z kolei w sesji „Eksploratorzy na dorobku” dr Krzysztof Zowada z Katedry Logistyki Ekonomicznej UE Katowice przedstawił swoje rozważania na temat „Uwarunkowań rozwoju niskoemisyjnej logistyki w łańcuchach dostaw”. Celem wystąpienia było przedstawienie uwarunkowań rozwoju niskoemisyjnej logistyki w łańcuchach dostaw oraz identyfikacja ewentualnych zmian, które nastąpiły w tym zakresie w okresie postpandemicznym. Podstawą prezentacji stały się wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w grupie 250 przedsiębiorstw w latach 2021 i 2023.

 

Wystąpienia stały się podstawą ciekawej dyskusji akademickiej.

W seminarium udział wzięli przedstawiciele kluczowych ośrodków naukowych z całego kraju, w tym z:

·       Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

·       Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

·       Uniwersytetu Łódzkiego

·       Uniwersytetu Opolskiego

·       Uniwersytetu Gdańskiego

·       Uniwersytetu Szczecińskiego

·       Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

·       Politechniki Śląskiej

·       Politechniki Częstochowskiej

·       Politechniki Białostockiej

·       Politechniki Wrocławskiej

·       Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu.

Serdecznie dziękujemy prelegentom i uczestnikom oraz zapraszamy na kolejne spotkania. Jednocześnie zachęcamy zainteresowanych do zgłaszania inicjatywy wystąpienia w kolejnych edycjach seminarium na adres poczty elektronicznej: kle@uekat.pl.

Komitet organizacyjny seminarium:

dr inż. Danuta Zwolińska

dr Anna Mercik

dr Krzysztof Niestrój, prof. UE

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3