Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacje wstępne

Logistyka w swoim rozwoju ewoluuje w kierunku projektów istotnych społecznie, tj. takich, które wynikają z potrzeb społeczeństwa i zapewniają jego prawidłowe funkcjonowanie nie dzięki swojemu dojrzewaniu jako dyscyplina wiedzy, lecz nadążając za zmieniającymi się potrzebami społecznymi. Do takich należą liczne zastosowania logistyki m.in. usprawniające funkcjonowanie wielu podmiotów ochrony zdrowia, instytucji służących realizacji procesów demokracji, wspierających działania socjalne itp., np. organizacji non-profit. Dylematy logistyków w takich sytuacjach, związane są z przyjęciem jednolitej perspektywy zarządczej, gdy we wspólnym zarządzaniu próbujemy objąć nie tylko ściśle określoną grupę podmiotów funkcjonujących nie dla zysku, lecz szerzej – taką grupę podmiotów, w których realizacja celu doprowadza do poprawy jakości życia poprzez:

 • Poprawę stanu zdrowia obywateli, 
 • Ratowanie zagrożonego życia, 
 • Zapewnienie bezpieczeństwa (publicznego, oraz w przestrzeni publicznej), 
 • Zapewnienie realizacji zadań wynikających z zasad samorządności i demokracji i równości, 
 • Dążenie do eliminowania wykluczenia społecznego, związanego z mobilnością obywateli.

Przyjmując, że logistyka społeczna jest kategorią tego samego szczebla teorii, co typy tradycyjnie - militarna i gospodarcza, określiliśmy ją jako:

„kształtowanie przepływów materialnych (oraz towarzyszących im informacji) o szczególnej roli społecznej w celu uzyskania określonych walorów czasoprzestrzennych, wynikających z potrzeb społeczeństwa i zapewniających jego prawidłowe funkcjonowanie"

 Przykładem zastosowań logistyki społecznej mogą być:

 

 • logistyka miejska, która w istocie zaczyna być uznawanym zastosowaniem koncepcji logistyki do zarządzania przepływami ładunków, osób i towarzyszących informacji w obszarach zurbanizowanych, z tym, że część z tych zastosowań powinna być poddana rygorom logistyki społecznej (mam tu na myśli np. kreowanie przestrzeni publicznej, ustalanie zmian w dostępie do przestrzeni miejskiej, kształtowanie mobilności mieszkańców itp.
 • logistyka akcji humanitarnych, która w całości powinna być podporządkowana zasadom logistyki społecznej i w pewnym zakresie militarnej, logistyka gospodarcza winna być stosowana to szczątkowo (np. kwestie zakupu środków pomocowych, wyposażania ekip pomocowych itp., gdyż w tym obszarze zauważamy szereg niegospodarności, często wynikających z nieznajomości lub lekceważenia praw rynkowych)
 • logistyka imprez masowych, będąca mieszanką logistyki militarnej w większym stopniu i logistyki społecznej w mniejszym stopniu, logistyka gospodarcza występuje tu zazwyczaj w znacznej mniejszości. Do tych zastosowań należy również kategoria zgromadzeń publicznych, coraz intensywniej współcześnie w Polsce organizowanych. • sytuacji kryzysowych, będąca mieszanką logistyki militarnej i społecznej z proporcjami, zależnymi każdorazowo od charakteru zagrożeń i ich zakresu oraz możliwości sprzętowo-kadrowych
 • w sporcie, wypraw wysokogórskich, będąca mieszanką logistyki społecznej i gospodarczej, kompetencje logistyki militarnej występują w fazie realizacyjnej i są tym większe, im trudniejszy w opanowaniu (społeczno-politycznej) sytuacji jest region wyprawy
 • logistyka wyborów (municypalnych, krajowych), będąca mieszanką logistyki społecznej i w sporym, chociaż nie przeważającym stopniu logistyki militarnej. Do tej grupy zaliczamy też problematykę referendów
 • logistyka zakładów odosobnienia (np. zakładów penitencjarnych), będąca mieszanką logistyki militarnej i w mniejszym stopniu logistyki społecznej oraz gospodarczej. Coraz powszechniej krytykowany system penitencjarny w Polsce wymusi prawdopodobnie zmianę priorytetów w kierunku zwiększenia roli logistyki gospodarczej kosztem logistyki militarnej
 • logistyka w ochronie zdrowia. W tym obszarze najtrudniej wycenić udziały dwóch podstawowych odmian logistyki – gospodarczej i społecznej. Nie wdając się w szczegóły można wprowadzić następujące rozgraniczenie – tam, gdzie ratujemy szczególnie zdrowie i życie (czyli sytuacje wymagające natychmiastowej pomocy), wówczas stosujemy zasady logistyki społecznej w powiązaniu (w mniejszym stopniu) z zasadami logistyki militarnej, zaś tam, gdzie mamy do czynienia z planowym leczeniem, bądź ze schorzeniami, których leczenie wymaga czasu, zaś sama choroba nie jest dla pacjenta uciążliwa i zmniejszająca zdecydowanie jego jakość życia, powinniśmy stosować w przeważającym zakresie zasady gospodarcze, zaś na drugim miejscu – społeczne

Powołana 1 czerwca 2014 roku na mocy zarządzenia JM Rektora Prof. zw. dr. hab. Leszka Żabińskiego Katedra Logistyki Społecznej jest pierwszą taką jednostką w skali Polski.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3