Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab. Beata Nowotarska-Romaniak, prof. UE

1. B. Nowotarska-Romaniak, Marketing usług zdrowotnych, Koncepcje i zastosowanie, Wyd.2 rozszerzone Wolters Kluwer , Warszawa, Kraków, 2008

2. B. Nowotarska-Romaniak, Analiza portfolio dla produktów ubezpieczeniowych na przykładzie PZU Życie S.A. i STU ERGO HESTIA S.A., w: Zarządzanie produktem – wyzwania przyszłości red. J. Kall, B. Sojki, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2006

3. B. Nowotarska-Romaniak, Obszary działań marketingu wewnętrznego w firmach ubezpieczeniowych, Handel Wewnętrzny, marketing. rynek. Przedsiębiorstwo, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2008 nr 4-5, lipiec- październik 2008

4. B. Nowotarska-Romaniak Strategie marketingowe w działalności firm ubezpieczeniowych, Marketing i Rynek PWE Warszawa 2009

5. B. Nowotarska-Romaniak, Marketing Strategies of Polish Insurance Companies ,COBPEMEHHbIN HAYCZHbiN BECTHNK nr13(69) 2009 Cerja EKONOMIKA Ukraina 2009

6. B. Nowotarska-Romaniak, Insurance Companien Internal Marketing Characterristics, Pridneprovky resarch journal 9(98), Ukraina 2009

7.  B. Nowotarska-Romaniak, Atmosfera w pracy jako istotny element marketingu wewnętrznego firm ubezpieczeniowych, Wiadomości Ubezpieczeniowe ,PIU Warszawa 2009 nr 3

8. B. Nowotarska-Romaniak, Marketing usług zdrowotnych, Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia OSOZ w trosce o zdrowsze społeczeństwo. Wyd. KAMSOFT , Katowice Marzec 2010 nr 3

9. B. Nowotarska-Romaniak, Wdrażanie nowych produktów w firmach ubezpieczeniowych: [w:] Zarządzanie produktem. Kreowanie produktu red. J. Kall, B. Sojki, Zeszyty Naukowe nr 153 wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2010

10. B. Nowotarska-Romaniak, Net Promotor Score w badaniach lojalności klientów firm ubezpieczeniowych [w:] Marketing przyszłości Trendy. Strategie, Instrumenty. Zachowania konsumentów trendy i kierunki zmian. Red. G. Rosa A. Smalec, I. Ostrowska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 660 Ekonomiczne Problemy Usług nr 72, Szczecin 2011

11. B. Nowotarska-Romaniak,  Komunikacja marketingowa na rynku usług zdrowotnych, [w:] Opieka   zdrowotna. Zagadnienia ekonomiczne. Red. naukowa I. Rudawska, E. Urbańczyk, Difin,  Warszawa 2012  część IV, rozdział 28

12. B. Nowotarska-Romaniak, Wdrażanie orientacji marketingowej w firmach ubezpieczeniowych,  [w:] Usługi  w Polsce,  2012 Usługi publiczne- usługi komercyjne .Red. nauk. B. Iwankiewicz-Rak, A. Panasiuk, K. Rogoziński, Zeszyt Naukowy   Nr   723 , Ekonomiczne  problemy usług nr 96  Uniwersytet Szczeciński, 

13. B. Nowotarska-Romaniak, Wdrażanie orientacji na klienta w firmach ubezpieczeniowych, Wiadomości  Ubezpieczeniowe, Kwartalnik Naukowy nr 1/2012 Warszawa 2012,

14. B. Nowotarska-Romaniak, Proces podejmowania decyzji zakupu ubezpieczenia w  transakcjach obrotu   międzynarodowego, Handel Wewnętrzny, maj – czerwiec 2012 tom I

15. B. Nowotarska-Romaniak, Marketing usług zdrowotnych, Wyd.3 zmienione, Wolters Kluwer, Warszawa 2013

16. B. Nowotarska-Romaniak, Zachowania klientów indywidualnych w procesie zakupu usługi Ubezpieczeniowej,  Wolters Kluwer, Warszawa 2013

17. B. Nowotarska-Romaniak, New trends in behaviour of  individual clients in the insurance Market, Современный научный вестник No 13 ( 152), Ukraina  2013

18. B. Nowotarska-Romaniak, Orientation marketing a new concept of the life insurance companies in Poland , Современный научный вестник, No 14 (153), Ukraina  2013 

19.  B. Nowotarska-Romaniak, The bahavior of clients in the insurance market, Современный научный вестник, No 55 ( 194)  Ukraina 2013

20 .  B. Nowotarska-Romaniak, Czynniki wpływające na zachowania klientów indywidualnych na rynku ubezpieczeń majątkowych.  Marketing przyszłości Trendy. Strategie, Instrumenty. Konsument jako uczestnik procesów rynkowych i odbiorca komunikatów marketingowych. Red Naukowa G. Rosa, A. Smalec Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 777 Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 32 Szczecin 2013 

21.  B. Nowotarska-Romaniak, Nowe uwarunkowania wpływające na zachowania klientów w procesie zakupu usługi ubezpieczeniowej. [ w:] Marketing przyszłości Trendy. Strategie, Instrumenty. Zachowania konsumentów i komunikacja marketingowa z zmieniającym się otoczeniu Red. Naukowa G. Rosa A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 825 Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 36 , Szczecin 2014

22.  B. Nowotarska-Romaniak, Implementation of the marketing orientation in Poland by life Insurance Companies, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie,  Finanse I Marketing Nr 12 ( 61) 2014

23.  B. Nowotarska-Romaniak, Ubezpieczenia mieszkaniowe. Konstrukcja, decyzje zakupu. {w:} Dylematy teorii i praktyki Ubezpieczeń red. naukowa Wanda Sułkowska , Grzegorz Strupczewski wydawnictwo, Warszawa , Poltext 2015

24.  B. Nowotarska-Romaniak, Seniorzy jako ważny segment dla zakładów ubezpieczeń [ w:] Wykluczenie społeczne osób starszych na wsi- mit czy rzeczywistość pod red.naukowa M. Janoś- Kresło, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2015

25. B. Nowotarska-Romaniak, Czynniki warunkujące zachowania klientów indywidualnych na rynku usług ubezpieczeń na życie. Marketing i Rynek Warszawa 2015 nr 8 

26. B. Nowotarska-Romaniak, Preferencje i motywy wyboru zakładu ubezpieczeń na życie przez klientów indywidualnych  [ w:] Marketing przyszłości Trendy. Strategie, Instrumenty. Konsument na tle zmian zachodzących w otoczeniu. Red. Naukowa G. Rosa A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 865 Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 38 , Szczecin 2015

27.  B. Nowotarska-Romaniak, Dzieci niepełnosprawne jako ryzykowny segment dla zakładów ubezpieczeń, [w:]Współczesne problemy rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością w Polsce pod red. Naukowa M. Janoś- Kresło , Olga Komorowska  Oficyna Wydawnicza SGH SGH w Warszawie, Warszawa 2016

28.  B. Nowotarska -Romaniak, The Diversity of Behaviour by Young People in the Process  of Purchasing Insurance Services  Handel  Wewnętrzny nr 4( 363)  lipiec - sierpień 2016

29.  B. Nowotarska- Romaniak, Preference and Motives of Consumer Behavior in the Process of Purchasing Travel Insurance  Ekonomiczne problem  turystyki nr 4 ( 36)  Szczecin 2016

30.  B. Nowotarska-Romaniak, The marketing meaning of customers as users of insurance services. Prace  Naukowe   Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 415 Ubezpieczenia  wobec wyzwań XXI wieku, Wrocław 2016

31.  B. Nowotarska-Romaniak, Anna Romaniak ,Zachowania ludzi starszych w procesie zakupu usługi ubezpieczeniowej, Marketing i Zarządzanie (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania , Finansów i Marketingu ) nr 3 ( 44) 2016 ,Szczecin 2016 

32. B. Nowotarska-Romaniak, M. Jaśniok, Zarządzanie procesem zmian przez jednostki samorządu terytorialnego w służbie zdrowia, Marketing i Rynek, 2017, Nr 7, CD s. 280-291

33. B. Nowotarska-Romaniak, Wykorzystywanie plastikowych kart chipowych przez zakłady ubezpieczeń, [w:] Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Orientacja na klienta we współczesnym świecie. Red. nauk. Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec, 2017, Nr 2 (48) s. 387-395

34. B. Nowotarska-Romaniak, Społeczna odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, Marketing i Rynek, 2017, Nr 12, CD s. 91-98

35. B. Nowotarska-Romaniak, Ryzyko w obrocie międzynarodowym, ubezpieczenia i decyzje zakupu, [w:] Ubezpieczenia w procesie zarządzania ryzykiem podmiotów gospodarczych. Red. nauk. Robert Dankiewicz, Anna Ostrowska-Dankiewicz: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2017,  S. 25-39

36. B. Nowotarska-Romaniak, Nowe koncepcje marketingu w usługach turystycznych, [w:] Innowacje w turystyce. Wybrane praktyki działań, Red. nauk. Beata Reformat, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017, S. 163-174

37. B. Nowotarska-Romaniak, Kierunki rozwoju ubezpieczeń w oparciu o rozwiązania innowacyjne, [w:] Kierunki rozwoju ubezpieczeń prywatnych i publicznych. Red. nauk. Wanda Sułkowska, Maciej Cycoń, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2017, S. 191-201

38. B. Nowotarska-Romaniak, Tradycyjne i nowe koncepcje marketingu w usługach ubezpieczeniowych, Marketing i Rynek, 2018, nr 9, CD s. 734-745

39. B. Nowotarska-Romaniak, Seniorzy jako konsumenci prywatnych usług zdrowotnych, Marketing i Zarządzanie, 2018, nr 3 (53) s. 121-132 

40. B. Nowotarska-Romaniak, A.Kasztalska, Relacje na rynku dóbr kultury na podstawie zarządzania Flag Fen, [w:] Biznes w kulturze - kultura w biznesie. Kierunki rozwoju relacji jednostek kultury z otoczeniem. Red. nauk. Beata Reformat, Anna Kwiecień, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018, S. 176-183

41. B. Nowotarska-Romaniak, Nowe techniki komunikacji wykorzystywane przez zakłady ubezpieczeń w kontaktach z klientami, Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2018, nr 357 s. 81-95

42. B. Nowotarska-Romaniak, J. Czyżewska, Młodzi wyzwaniem dla sektora ubezpieczeń zdrowotnych, Marketing i Rynek, 2018, nr 4, CD s. 427-437

43. B. Nowotarska-Romaniak, A.Kasztalska, Marketing management of a brand, [w:] European Journal of Service Management, 2018, vol. 28, no. 4 s. 223-230

44. B. Nowotarska-Romaniak, Potrzeby klientów indywidualnych na rynku usług ubezpieczeniowych, [w:] Ubezpieczenia. Wyzwania rynku. Red. nauk. Ilona Kwiecień, Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, S. 141-152 

45. B. Nowotarska-Romaniak, Factors influencing the behavior of individual clients on the life insurance market in Poland, [w:] The impact of socio-economic transformations on management in organizations and regional development / ed. Agnieszka Smalec, Grażyna Rosa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2020, S. 129-140

46. B. Nowotarska-Romaniak, Customer loyalty on the insurance services market in Poland = Lojalność klientów na rynku usług ubezpieczeniowych, Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, 2020, vol. 36, iss. 2 s. 77-89

47. B. Nowotarska-Romaniak, S.Szczepanik, Wykorzystanie naturalnych tendencji kobiet w marketingu wielopoziomowym, Zrównoważony rozwój w kontekście współczesnych zmian społeczno-gospodarczych / red. nauk. Artur Walasik, Hanna Ziętara, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2022, S. 336-347 

 

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3