Kierunek Zarządzanie

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Izabela Sztangret, prof. UE

 

Problematyka: zarządzanie, zarządzanie marketingowe, strategie marketingowe, zarządzanie wiedzą, zrównoważony rozwój, zarządzanie w ujęciu sektorowym, negocjacje.


Wybrane tytuły prac:

  • Integracja transportu miejskiego na rzecz koncepcji zrównoważonego rozwoju sektora usług
  • Media społecznościowe jako narzędzie marketingu internetowego destynacji turystycznych
  • Strategie wizerunkowe przedsiębiorstw na rynku nieruchomości w Polsce
  • Strategia marketingowa przedsiębiorstwa zdywersyfikowanego na rynku e-commerce
  • Negocjacje transakcji międzynarodowych 
dr hab. Monika Kulikowska-Pawlak, prof. UE 

 

Problematyka: przedsiębiorczość, innowacyjność, zarządzanie, zarządzanie kapitałem intelektualnym, zarządzanie strategiczne, paradoksy strategiczne, efektywność organizacyjna, politykowanie organizacyjne, strategiczne zarządzanie polityczne, umiejętność polityczna, wola polityczna.

 

Wybrane tytuły prac:

 

  • Wpływ bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania ryzykiem na wartość przedsiębiorstwa 
  • Zarządzanie zespołami w organizacji turkusowej
  • Implementacja Industry 4.0 w zakładach produkcyjnych
  • Wpływ satysfakcji pracowników na zaangażowanie
  • Zarządzanie różnorodnością pokoleniową
  • Determinanty umiejętności politycznej
  • Wpływ strategicznego zarządzania politycznego na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa
  • Przywództwo w organizacji uczącej się
dr Milena Gojny-Zbierowska

Problematyka: zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, zachowania organizacyjne, psychologia biznesu, rozwój zasobów ludzkich, przywództwo, pozytywna nauka o organizacji, psychologia pozytywna, systemy wysokiej efektywności, postrzegane wsparcie organizacyjne, kapitał psychologiczny, kontrakt psychologiczny, zaangażowanie, wymiana społeczna w organizacji, przywództwo autentyczne, improwizacja, poczucie bezpieczeństwa psychologicznego, sprawiedliwość organizacyjna

 

Wybrane tytuły prac:

  • Rodzaj kontraktu psychologicznego a wybrane zachowania organizacyjne
  • Znaczenie osobowości pracownika w kształtowaniu się jego poczucia sprawiedliwości organizacyjnej
  • Wpływ praktyk zarządzania zasobami ludzkimi na klimat organizacyjny
  • Charakterystyka wysoce efektywnych systemów pracy - studium przypadku
  • Relacja pomiędzy poczuciem wsparcia organizacyjnego a zachowaniami dewiacyjnymi
  • Porównanie przywództwa autentycznego i służebnego ze względu na ich znaczenie dla wybranych zachowań organizacyjnych
dr Rafał Kozłowski

Problematyka: zarządzanie, zarządzanie strategiczne, nadzór korporacyjny, przedsiębiorczość, przywództwo w organizacji, efektywność w organizacji.

 


Wybrane tytuły prac:

  • Ocena wpływu umiejętności sprzedażowych na wyniki sprzedaży
  • Ocena poziomu satysfakcji zawodowej nauczycieli
  • Analiza poziomu stresu w wybranych grupach zawodowych
  • Analiza kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa