Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek Analityka Gospodarcza

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. inż. Wojciech Gamrot, prof. UE

Problematyka: wnioskowanie statystyczne: estymacja punktowa, przedziałowa, weryfikacja hipotez. Metody symulacyjne. Estymacja nieparametryczna. Narzędzia informatyczne wspomagające analizy statystyczne. Zastosowania metod ilościowych do analizy zjawisk społecznych i gospodarczych   


Wybrane tytuły prac:

 • Wielowymiarowa analiza statystyczna preferencji konsumentów podczas zakupów on-line
 • Mechanizmy interakcji z użytkownikiem w pakiecie mathematica
 • Analiza czynników wpływających na ceny energii elektrycznej w krajach unii europejskiej
 • Wybrane metody statystyczne i ich  wykorzystanie w analizie wyników meczów siatkarskich
 • Analiza statystyczna wypadków drogowych w polsce w latach 2005-2015
 • Predykcja przestrzenna zanieczyszczeń powietrza z wykorzystaniem metody krigingu
 • Statystyczna analiza wolności gospodarczej krajów europy
 • Comparison of prediction effectiveness of autoregressive models, autoregressive trees and random forest
 
Prof. dr hab. Grzegorz Kończak

Problematyka: Wnioskowanie statystyczne, symulacje komputerowe, metody analizy jakości, metody graficznej analizy i wnioskowania statystycznego.  

 

Wybrane tytuły prac:

 • Warunki życia gospodarstw domowych w województwie śląskim w wybranych latach
 • Statystyczna analiza szkód komunikacyjnych z ubezpieczenia OC na przykładzie Inspektoratu. 
 • Wykorzystanie metod statystycznej kontroli jakości w zakładzie produkcyjnym.
 • Analiza wydolności procesu produkcyjnego w firmie.
 • Wykorzystanie metod statystycznych do kontroli jakości w toku produkcji.
 • Proces walidacji metody pomiarowej jako przykład zastosowania statystycznej kontroli jakości z wykorzystaniem pakietu STATISTICA.
 • Wykorzystanie przełącznikowego modelu Markowa na giełdzie walutowej FOREX.
 • Losy zawodowe absolwentów studiów magisterskich pięciu największych uczelni ekonomicznych w Polsce w latach.
 • Perspektywy absolwentów wybranych uczelni ekonomicznych w Polsce.
prof. dr hab. Janusz Wywiał

Problematyka: Metody wnioskowania statystycznego i ich zastosowanie w analizach gospodarczych, badania sondażowe, wykorzystanie statystyki w audycie finansowym, prognozowanie, metody symulacyjne.  


Wybrane tytuły prac:

 • Zastosowanie losowania grupowego w kontroli finansowej.
 • Wykorzystanie losowania warstwowego w audycie finansowym.
 • Statystyczna analiza produkcji i prognozowania w wybranych segmentach gospodarki.
 • Ocena poziomu jakości życia studentów UE z wykorzystaniem metod statystycznych.
 • Analiza statystyczna wypadków drogowych w Polsce w latach x-y
 • Badanie statystyczne struktury wydatków budżetowych na określone cele społeczno-gospodarcze. 
 • Statystyczna analiza rozkładu płac
 • Statystyczna analiza finansowych skutków wprowadzania nowych regulacji prawnych w gospodarce.
 • Statystyczna analiza kształtowania się wskaźników finansowych.
 • Symulacyjna analiza mocy wybranych testów statystycznych.
 • Symulacyjna analiza dokładności wybranych metod estymacji.
dr hab. Adrianna Mastalerz-Kodzis, prof. UE

Problematyka: Statystyka i ekonometria przestrzenna w badaniach społeczno- gospodarczych, wnioskowanie statystyczne w analizach ekonomicznych i demograficznych, metody inwestycyjne stosowane na rynku kapitałowym.


Wybrane tytuły prac:

 • Zanieczyszczenie powietrza w Polsce – analiza ilościowa z wykorzystaniem metod i modeli ekonometrii przestrzennej.
 • Wpływ zmian struktury wiekowej ludności na wskaźniki rynku pracy w Polsce.
 • Wielowymiarowa analiza porównawcza jakości życia ludności w wieku poprodukcyjnym w krajach Unii Europejskiej.
 • Czasowo-przestrzenna analiza poziomu i struktury konsumpcji w Polsce oraz w wybranych państwach Unii Europejskiej.
 • Udział rządowych programów socjalnych w poprawie jakości życia ludności w Polsce.
 • Efektywność inwestowania na rynku nieruchomości w Polsce – analiza czasowo-przestrzenna.
 • Porównanie dynamiki zmian efektywności funduszy inwestycyjnych oraz wiodących wskaźników makroekonomicznych w fazach cykli koniunkturalnych.
 • Zastosowanie metod analizy technicznej, fundamentalnej i portfelowej w procesie inwestowania na GPW w Warszawie.
dr hab. Tomasz Żądło, prof. UE 

Problematyka: Metoda reprezentacyjna, statystyka małych obszarów, analiza szeregów przekrojowo-czasowych, modele mieszane, algorytmy bootstrapowe, analizy Monte Carlo, zastosowania metod statystycznych i ekonometrycznych w analizie danych ekonomicznych.


Wybrane tytuły prac:

 • Empirical Best Predictors based on longitudinal data,
 • Economic applications of calibration estimators in survey sampling,
 • Szacowanie wartości globalnej w podpopulacji z wykorzystaniem metod statystyki małych obszarów,
 • Szacowanie wartości globalnej nakładów inwestycyjnych w polskiej gospodarce z wykorzystaniem prób zbalansowanych,
 • Predykcja dochodów budżetów powiatów z podatków od osób fizycznych z wykorzystaniem liniowych modeli mieszanych,
 • Metoda bootstrap w badaniach ekonomicznych.
dr Rafał Kucharski

Problematyka: Statystyka matematyczna, matematyka finansowa, symulacje komputerowe.

Wybrane tytuły prac:

 • Ocena jakości wybranych metod estymacji lub weryfikacji hipotez.
 • Wpływ odstępstw od założeń na skuteczność testów statystycznych.
 • Analiza szeregów czasowych z wykorzystaniem narzędzi R/tidyverts.
 • Efektywność i ryzyko strategii portfelowych.
 • Metody statystyczne w analizach sportowych.

dr Monika Miśkiewicz-Nawrocka

Problematyka: Zastosowanie metod statystycznych i ekonometrycznych w analizie danych społecznych, ekonomicznych i finansowych.

Wybrane tytuły prac:

 • Zastosowanie miar syntetycznych do oceny rozwoju zjawisk społeczno-ekonomicznych (np. poziomu życia ludności / poziomu bezrobocia / poziomu opieki zdrowotnej / kondycji finansowej przedsiębiorstw) w krajach unii Europejskiej.
 • Autokorelacja przestrzenna wybranego zjawiska społeczno-ekonomicznego (np. przyrost naturalny / umieralność / stopa bezrobocia / poziom edukacji) w wybranych jednostkach terytorialnych.
 • Wpływ podatku cukrowego na konsumpcję towarów spożywczych.
 • Ocena inwestycji na rynku nieruchomości.
 • Ocena efektywności inwestycji np. w metale szlachetne – porównanie z rynkiem.
 • Analiza porównawcza sytuacji społeczno-ekonomicznej w wybranych krajach Unii Europejskiej.
 • Prognozowanie zjawisk społecznych, ekonomicznych, finansowych.
dr Dominika Polko-Zając

Problematyka: Wnioskowanie statystyczne, symulacje komputerowe, zastosowanie metod statystycznych w analizie danych ekonomiczno-społecznych. 

Wybrane tytuły prac:

 • Porównanie sytuacji społeczno-gospodarczej w wybranych krajach w latach x-y.
 • Testy permutacyjne w badaniach ekonomicznych.
 • Poziom życia ludności w Polsce w latach x-y.
 • Symulacyjna analiza mocy i rozmiaru wybranych testów statystycznych.
dr inż. Ewa Pośpiech

Problematyka: Zastosowanie narzędzi ilościowych w zagadnieniach społecznych, gospodarczych i finansowych. 


Wybrane tytuły prac:

 • Modelowanie wybranych procesów społeczno-ekonomicznych.
 • Zastosowanie narzędzi ilościowych w procesie podejmowania decyzji.
 • Ilościowa analiza wybranych zagadnień finansowych.
 • Zastosowanie grafów w zagadnieniach wspomagających proces zarządzania.
dr Tomasz Szkutnik

Problematyka: Ekonometria, prognozowanie, symulacje, analiza szeregów czasowych, ryzyko operacyjne, metody uczenia maszynowego. 

Wybrane tytuły prac:

 • Analiza wybranych procesów społeczno-ekonomicznych na podstawie danych z bazy Eurostat.
 • Zastosowanie narzędzi ilościowych w analizie ryzyka operacyjnego.
 • Symulacyjna analiza mocy testów ekonometrycznych w modelach regresji. 
 • Prognozowanie na podstawie modeli szeregów czasowych. 
dr Andrzej Wójcik 

Problematyka: Tematyka prac licencjackich obejmuje zastosowanie metod statystyczno-ekonometrycznych do prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych. 


Wybrane tytuły prac:

 • Analiza dostępności opieki zdrowotnej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego
 • Zastosowanie metod statystycznych i ekonometrycznych w wycenie nieruchomości dla miasta Katowice
 • Estymacja wartości rynkowej piłkarzy występujących w Premier League za pomocą modelu ekonometrycznego
 • Wypadki w ruchu lądowym - analiza statystyczno-ekonometryczna
 • Wielowymiarowa analiza porównawcza poziomu życia ludności w krajach Unii Europejskiej i Strefy Schengen
 • Sytuacja demograficzna oraz poziom życia w Chorzowie na tle pozostałych miast powyżej 100 000 
dr Katarzyna Zeug-Żebro

Problematyka: Zastosowanie metod statystycznych i ekonometrycznych w analizie danych ekonomicznych i demograficznych. Zastosowanie wybranych metod inwestycyjnych stosowanych na rynku kapitałowym.

Wybrane tytuły prac:

 • Autokorelacja przestrzenna zjawiska przestępczości w województwach/powiatach Polski.
 • Zastosowanie wybranych miar syntetycznych do klasyfikacji poziomu stopy bezrobocia w krajach Unii Europejskiej.
 • Modelowanie wybranych procesów społeczno – ekonomicznych.
 • Ocena ryzyka portfeli inwestycyjnych zbudowanych w oparciu o wybrane wskaźniki analizy fundamentalnej.
 • Ocena decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości.