Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek (Analityka Gospodarcza)

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. inż. Wojciech Gamrot, prof. UE

Problematyka: wnioskowanie statystyczne: estymacja punktowa, przedziałowa, weryfikacja hipotez. Metody symulacyjne. Estymacja nieparametryczna. Narzędzia informatyczne wspomagające analizy statystyczne. Zastosowania metod ilościowych do analizy zjawisk społecznych i gospodarczych   


Wybrane tytuły prac:

 • Wielowymiarowa analiza statystyczna preferencji konsumentów podczas zakupów on-line
 • Mechanizmy interakcji z użytkownikiem w pakiecie mathematica
 • Analiza czynników wpływających na ceny energii elektrycznej w krajach unii europejskiej
 • Wybrane metody statystyczne i ich  wykorzystanie w analizie wyników meczów siatkarskich
 • Analiza statystyczna wypadków drogowych w polsce w latach 2005-2015
 • Predykcja przestrzenna zanieczyszczeń powietrza z wykorzystaniem metody krigingu
 • Statystyczna analiza wolności gospodarczej krajów europy
 • Comparison of prediction effectiveness of autoregressive models, autoregressive trees and random forest
 
Prof. dr hab. Grzegorz Kończak

Problematyka: Wnioskowanie statystyczne, symulacje komputerowe, metody analizy jakości, metody graficznej analizy i wnioskowania statystycznego.  

 

Wybrane tytuły prac:

 • Warunki życia gospodarstw domowych w województwie śląskim w wybranych latach
 • Statystyczna analiza szkód komunikacyjnych z ubezpieczenia OC na przykładzie Inspektoratu. 
 • Wykorzystanie metod statystycznej kontroli jakości w zakładzie produkcyjnym.
 • Analiza wydolności procesu produkcyjnego w firmie.
 • Wykorzystanie metod statystycznych do kontroli jakości w toku produkcji.
 • Proces walidacji metody pomiarowej jako przykład zastosowania statystycznej kontroli jakości z wykorzystaniem pakietu STATISTICA.
 • Wykorzystanie przełącznikowego modelu Markowa na giełdzie walutowej FOREX.
 • Losy zawodowe absolwentów studiów magisterskich pięciu największych uczelni ekonomicznych w Polsce w latach.
 • Perspektywy absolwentów wybranych uczelni ekonomicznych w Polsce.
prof. dr hab. Janusz Wywiał

Problematyka: Metody wnioskowania statystycznego i ich zastosowanie w analizach gospodarczych, badania sondażowe, wykorzystanie statystyki w audycie finansowym, prognozowanie, metody symulacyjne.  


Wybrane tytuły prac:

 • Zastosowanie losowania grupowego w kontroli finansowej.
 • Wykorzystanie losowania warstwowego w audycie finansowym.
 • Statystyczna analiza produkcji i prognozowania w wybranych segmentach gospodarki.
 • Ocena poziomu jakości życia studentów UE z wykorzystaniem metod statystycznych.
 • Analiza statystyczna wypadków drogowych w Polsce w latach x-y
 • Badanie statystyczne struktury wydatków budżetowych na określone cele społeczno-gospodarcze. 
 • Statystyczna analiza rozkładu płac
 • Statystyczna analiza finansowych skutków wprowadzania nowych regulacji prawnych w gospodarce.
 • Statystyczna analiza kształtowania się wskaźników finansowych.
 • Symulacyjna analiza mocy wybranych testów statystycznych.
 • Symulacyjna analiza dokładności wybranych metod estymacji.
dr hab. Adrianna Mastalerz-Kodzis, prof. UE

Problematyka: Statystyka i ekonometria przestrzenna w badaniach społeczno- gospodarczych, wnioskowanie statystyczne w analizach ekonomicznych i demograficznych, metody inwestycyjne stosowane na rynku kapitałowym.


Wybrane tytuły prac:

 • Zanieczyszczenie powietrza w Polsce – analiza ilościowa z wykorzystaniem metod i modeli ekonometrii przestrzennej.
 • Wpływ zmian struktury wiekowej ludności na wskaźniki rynku pracy w Polsce.
 • Wielowymiarowa analiza porównawcza jakości życia ludności w wieku poprodukcyjnym w krajach Unii Europejskiej.
 • Czasowo-przestrzenna analiza poziomu i struktury konsumpcji w Polsce oraz w wybranych państwach Unii Europejskiej.
 • Udział rządowych programów socjalnych w poprawie jakości życia ludności w Polsce.
 • Efektywność inwestowania na rynku nieruchomości w Polsce – analiza czasowo-przestrzenna.
 • Porównanie dynamiki zmian efektywności funduszy inwestycyjnych oraz wiodących wskaźników makroekonomicznych w fazach cykli koniunkturalnych.
 • Zastosowanie metod analizy technicznej, fundamentalnej i portfelowej w procesie inwestowania na GPW w Warszawie.
dr inż. Ewa Pośpiech

Problematyka: Zastosowanie narzędzi ilościowych w zagadnieniach społecznych, gospodarczych i finansowych. 


Wybrane tytuły prac:

 • Modelowanie wybranych procesów społeczno-ekonomicznych.
 • Zastosowanie narzędzi ilościowych w procesie podejmowania decyzji.
 • Ilościowa analiza wybranych zagadnień finansowych.
 • Zastosowanie grafów w zagadnieniach wspomagających proces zarządzania.
dr Katarzyna Warzecha

Problematyka: Rozwój społeczno-ekonomiczny jednostek terytorialnych – analiza taksonomiczna, badanie poziomu życia ludności, nowe technologie (nowoczesne środki komunikacji ) wykorzystywane przed młodzież, prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych z wykorzystaniem metod ekonometrycznych.


Wybrane tytuły prac:

 • Wykorzystanie analizy taksonomicznej do badania poziomu życia ludności.
 • Wielowymiarowa statystyczno-ekonometryczna analiza rynku motoryzacyjnego w Polsce.
 • Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane w polskich gospodarstwach domowych.
 • Analiza szkolnictwa wyższego w krajach Unii Europejskiej z wykorzystaniem metod taksonomiczno-ekonometrycznych.
 • Ekonometryczna analiza przestępczości w Polsce.
 • Poziom życia ludności w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej.
 • Stopień realizacji Strategii Europa 2020 – Polska na tle krajów Unii Europejskiej.  
dr Andrzej Wójcik 

Problematyka: Tematyka prac licencjackich obejmuje zastosowanie metod statystyczno-ekonometrycznych do prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych. 


Wybrane tytuły prac:

 • Analiza dostępności opieki zdrowotnej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego
 • Zastosowanie metod statystycznych i ekonometrycznych w wycenie nieruchomości dla miasta Katowice
 • Estymacja wartości rynkowej piłkarzy występujących w Premier League za pomocą modelu ekonometrycznego
 • Wypadki w ruchu lądowym - analiza statystyczno-ekonometryczna
 • Wielowymiarowa analiza porównawcza poziomu życia ludności w krajach Unii Europejskiej i Strefy Schengen
 • Sytuacja demograficzna oraz poziom życia w Chorzowie na tle pozostałych miast powyżej 100 000 
dr Katarzyna Zeug-Żebro

Problematyka: Analiza techniczna i fundamentalna Analiza portfelowa, zastosowanie metod ilościowych w badaniu zjawisk demograficznych, metody analizy chaosu deterministycznego.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Zastosowanie analizy technicznej na rynku Forex (wybrane waluty)
 • Budowa portfela inwestycyjnego w oparciu o wybrane wskaźniki analizy fundamentalnej
 • Porównanie portfeli optymalnych Markowitza i Sharpa
 • Ocena ryzyka portfeli inwestycyjnych
 • Zastosowanie wybranych mierników syntetycznych do klasyfikacji poziomu życia ludności w powiatach województwa śląskiego
 • Autokorelacja przestrzenna stopy bezrobocia w województwach/powiatach Polski
 • Zastosowanie wymiaru korelacyjnego do identyfikacji chaosu deterministycznego w finansowych szeregach czasowych
 • Wybrane mierniki chaosu deterministycznego

Kierunek (Logistyka w Biznesie)

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Tomasz Żądło, prof. UE

Problematyka: Metoda reprezentacyjna, statystyka małych obszarów, analiza szeregów przekrojowo-czasowych, modele mieszane, algorytmy bootstrapowe, analizy Monte Carlo, zastosowania metod statystycznych i ekonometrycznych w analizie danych ekonomicznych.

Wybrane tytuły prac:

 • Empirical Best Predictors based on longitudinal data,
 • Economic applications of calibration estimators in survey sampling,
 • Szacowanie wartości globalnej w podpopulacji z wykorzystaniem metod statystyki małych obszarów,
 • Szacowanie wartości globalnej nakładów inwestycyjnych w polskiej gospodarce z wykorzystaniem prób zbalansowanych,
 • Predykcja dochodów budżetów powiatów z podatków od osób fizycznych z wykorzystaniem liniowych modeli mieszanych,
 • Metoda bootstrap w badaniach ekonomicznych.

Kierunek (International Business)

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. inż. Wojciech Gamrot, prof. UE

Scope of BSc/MSc theses: quantitative analyses of economic phenomena, statistical inference concerning various populations, applications of computer technology in economics and management. 

 

Sample topics of master/bachelor theses:

 • The future of world transport: sharing economy and mobility as a service,
 • Consumer preferences in the selection and use of mobile phones,
 • Multi-dimensional statistical analysis of consumer preferences during on-line purchases,
 • Analysis of factors affecting electricity prices in countries of european union,
 • Statistical analysis of consumer attitudes towards the apple brand.